Author Archives: Keith Moulsdale

COFNODION 2 MAI 2017

CYNGOR CYMUNED LLANFAIR DYFFRYN CLWYD COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned a gynhaliwyd yn Neuadd Eleanor, Llanfair DC, nos Fawrth, 2 Mai 2017 am 7.00 pm.

PRESENNOL – Y Cynghorwyr John Pugh [Cadeirydd], David Baker, Wini Davies, Jayne Mayers, Keith Moulsdale a Steve Whipp, ynghyd â’r Clerc, Eirwen Godden.
HEFYD YN BRESENNOL – Y Cynghorydd Hugh H Evans, OBE, Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych, ynghyd â 12 aelod o’r cyhoedd.

RHAN 1
YMDDIHEURIADAU – Y Cynghorwyr Tim Faire a Medwen Roberts.
306 DATGAN BUDDIANNAU – Y Cynghorwyr John Pugh a Keith Moulsdale o ran materion yn ymwneud â Phwyllgor Rheoli Neuadd Eleanor. Mae’r ddau gynghorydd yn ymddiriedolwyr.
307 COFNODION
Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned a gynhaliwyd yn Neuadd Eleanor, Llanfair DC ar 1 Mawrth 2017.
PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r cofnodion a’u llofnodi gan y Cadeirydd.
308 MATERION YN CODI
308.1 Cofnod 289.1 Cais Cynllunio 20/2016/1137 Datblygiad arfaethedig 63 o dai yn Llanfair DC Adroddwyd y cynhaliwyd cyfarfod ar 10 Ebrill 2017 rhwng cynrychiolwyr y Cyngor Cymuned a’r datblygwr. Roedd y Cadeirydd hefyd wedi cyfarfod gyda’r Swyddog Cynllunio, Adran Addysg ac Eiddo, ar 13 Ebrill pan fynegwyd pryderon y Cyngor Cymuned ynghylch mynediad i’r cyhoedd a’r gwagle amwynder agored. Roedd y Cyngor Sir yn cytuno y byddai’r mynediad i gerddwyr trwy’r pentref yn mynd trwy’r gwagle sy’n bodoli rhwng y byngalo isaf a’r tŷ yn ne’r safle. Hefyd teimlwyd nad oedd y gwagle agored a ddynodwyd yn wreiddiol yn hygyrch i’r pentref cyfan. Un dewis fyddai rhannu’r gwagle agored presennol i ganiatáu i’r tanciau casglu dŵr aros yng ngogledd y safle a darparu gwagle agored arall wrth y fynedfa i gerddwyr. Byddai hyn yn ei gwneud yn ofynnol symud Bloc A tua’r gogledd.

Cyflwynodd y Cadeirydd fraslun yng nghyfarfod y Cyngor Cymuned yn dangos cynllun gosod newydd. Dywedodd rhai o’r cyhoedd a oedd yn bresennol y byddai’r llwybr troed arfaethedig yn effeithio ar rai o’r trigolion yn byw ger y llwybr. Roedd yr holl faterion a godwyd wedi’u trosglwyddo i’r Awdurdod Cynllunio ac mae’r swyddogion yn parhau i darfod y materion, ond mae Pure wedi rhoi dyddiad penodol i’r Awdurdod gan nodi ei fod yn bwriadu mynd i apêl os na chedwir at y dyddiad. Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych y bydd rhaid i’r Cyngor Cymuned gael safbwynt ar y cais; bydd swyddogion Cyngor Sir Ddinbych yn penderfynu sut i gynghori’r Pwyllgor Cynllunio; petai Pure yn mynd i apêl bydd angen i’r rhesymau yn erbyn cymeradwyo’r cais fod yn gadarn a chryf iawn. Mae angen cydbwysedd a chyfaddawdu neu fel arall bydd y gymuned ar ei cholled. Ychwanegodd, petai’r mater yn mynd i apêl, gallai’r datblygwr fod â hawl i iawndal.
PENDERFYNWYD – Gweithredu i bwyso ar yr Awdurdod Cynllunio am y manylion ymgynghori diweddaraf gynted ag y bo modd.

308.2 Cofnod 299.1 Materion Pentref Llanfair DC – Roedd y Clerc wedi cysylltu â’r Cyngor Sir ynghylch biniau sbwriel cyffredinol ar gyfer Bron y Clwyd, y groesffordd tuag at Bwllglas, pentref Graigfechan a Phentrecelyn. Ni ddarperir biniau am ddim mwyach ond gall y Cyngor Sir brynu a gosod biniau newydd ar gost o tua £500 yr un, ond byddai’n rhaid i’r Cyngor Cymuned dalu’r gost. Hefyd mae ffi o £25 y mis am wagu pob bin. Nid oes unrhyw ddarpariaeth yng nghyllideb y Cyngor Cymuned ar gyfer hyn ym mlwyddyn ariannol 2017/18. Petai’r Cyngor yn penderfynu bwrw ymlaen gyda darparu’r biniau byddai’n rhaid cynnwys hyn yng nghyllideb y praesept ar gyfer 2018/19.

PENDERFYNWYD – Gofyn i’r Clerc gysylltu gyda’r Cyngor Sir eto ynghylch hyn a gwahodd Simon Billington, Rheolwr Gweithrediadau Priffyrdd a Strydlun [De] Cyngor Sir Ddinbych i gyfarfod yn y dyfodol.

308.3 Cofnod 301.3 Cofeb Rhyfel Llanfair DC – Roedd pwysau llwyth gwaith yn golygu nad oedd cais yr ail gam wedi’i gwblhau i’w gyflwyno i’r Ymddiriedolaeth Cofebau Rhyfel. Cynigiwyd ffurfio grŵp gorchwyl a gorffen i gyflawni’r gwaith. Bydd rhaid i’r aelodau benderfynu ar yr hyn sydd ei angen, megis rheiliau neu folardiau a chadwyni. Mae angen cwblhau gwaith ymchwil cyn y gellir ychwanegu rhagor o enwau ar y gofeb.

308.4 Cofnod 300.3 Cais Cynllunio 20/2016/1224 Newid defnydd tir amaethyddol i ffurfio estyniad i gwrtil preswyl Erw Fair, Llanfair DC Adroddwyd bod y cais wedi’i wrthod a bydd y Cyngor Sir yn cyflwyno hysbysiad gorfodi i symud y garafan oddi ar y tir maes o law.

309 GOHEBIAETH
309.1 Lleoliad hygyrch ar gyfer cyfarfodydd y Cyngor Cymuned – Neges e-bost dyddiedig 28 Ebrill 2017 gan un o’r cyhoedd ynghylch hygyrchedd. Esboniwyd bod Neuadd Eleanor wedi’i logi y rhan fwyaf o nosweithiau o nos Lun i nos Iau. Mae cynlluniau i wneud gwelliannau i’r neuadd ond mae’r rhain yn amodol ar sicrhau cyllid. Cyflwynwyd awgrymiadau yn amrywio o newid yr amser i 5 o’r gloch, dyweder, cynnal rhan gyntaf y cyfarfod yn y brif neuadd ac yna symud i’r ystafell y tu ôl i’r llwyfan ar gyfer yr ail ran. Fodd bynnag, gallai cyfarfod ynghynt na 7 o’r gloch ei gwneud yn anodd i bobl sy’n gweithio ddod i’r cyfarfod.

PENDERFYNWYD – Cynnal cyfarfodydd y Cyngor mewn lleoliadau hygyrch eraill yn y gymuned ar sail rota [er enghraifft, Pentrecelyn, Llanfair, Canolfan Genus, Llysfasi]. Gofynnwyd i’r Clerc wneud ymholiadau’n lleol, gan ddechrau gyda dod o hyd i leoliad amgen addas yn Llanfair ar gyfer y cyfarfod nesaf i’w gynnal ar 17 Mai.

309.2 Cyngor Sir Ddinbych – anfonwyd manylion am y dogfennau isod at yr Aelodau cyn y cyfarfod:
[a] Ymgynghoriad: Polisi Cludiant Dysgwyr Sir Ddinbych [13 Mawrth i 30 Ebrill] – Dogfennau perthnasol ar gael yn www.sirddinbych.gov.uk/ymgynghoriadau

[b] Neges e-bost oddi wrth Amy Selby, Swyddog Prosiectau Cymunedol, ynghylch Beichiogrwydd Diogelach Cymru – http://bit.ly.bumpbabyandbeyond http://Bit.ly/SaferPregnancy#saferpregnancywales
[c] Neges e-bost oddi wrth Tom Booty ynghylch y Strategaeth Rheoli Asedau newydd yn lle’r Strategaeth Rheolaeth Gorfforaethol – https://www.denbighshire.gov.uk/en/yourcouncil/strategies-plans-and-policies/asset-management/asset-management-strategy.aspx
[ch] Deddf Teithio Llesol – Map Rhwydwaith Integredig – Mae’r Cyngor Sir yn ymgynghori ar ddarpariaeth llwybrau cerdded a beicio yn y sir yn y dyfodol – rhaid ymateb erbyn 28 Mai. https://www.denbighshire.gov.uk/en/resident/parking-roads-and-travel/cycling-and-walking/active-travel/active-travel-act-integrated-network-map-inm.aspx
PENDERFYNWYD – Derbyn y dogfennau a bod Aelodau’r Cyngor a’r gymuned ehangach yn ymateb yn uniongyrchol.
309.3 Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych – Gwahoddiad i gyfres o ddigwyddiadau ar 8, 13 a 20 Mehefin – Canolfan Optic, Parc Busnes Llanelwy – themâu llesiant – Yr Amgylchedd, Cymdeithasol, Economaidd a Diwylliant a Chydnerthedd Cymunedol – www.eventbrite.co.uk/e/digwyddiadau-dewch-ach-syniad-bring-your-idea-events
PENDERFYNWYD – Gan fod hwn yn gyfle pwysig i ddylanwadu ar y broses o integreiddio cynlluniau cymunedol gyda chynlluniau eraill sy’n cael eu cynnig, ynghyd â gofynion Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol, cymeradwywyd bod Mr Steve Whipp yn mynychu ar ran y Cyngor Cymuned.
310 CYNLLUNIO
310.1 Adborth o’r Digwyddiad Ymgynghori â’r Gymuned cyn cyflwyno cais a gynhaliwyd ar 28 Mawrth 2017 yn Llandudno – Roedd y Cynghorydd Keith Moulsdale wedi mynd i’r digwyddiad ond roedd yn teimlo, er mai bwriad y broses ymgynghori cyn cyflwyno cais cynllunio yw cyflymu hynt ceisiadau cynllunio, nid yw wedi cynorthwyo yn Llanfair DC o ran y cynnig arfaethedig i adeiladu tai newydd. Mae’r broses wedi bod yn mynd ymlaen am 12 mis, ond cydnabuwyd bod y datblygwr wedi gwneud mwy na’r hyn sy’n ofynnol yn ystod y cyfnod ymgynghori. Yn y dyfodol dylid hysbysu’r gymuned gyfan, nid hysbysiad yn unig a hysbysu’r cymdogion agosaf yn unig, o ddechau unrhyw broses ymgynghori cyn cyflwyno cais cynllunio.
310.2 Ceisiadau Cynllunio – Roedd manylion am y ceisiadau a ganlyn wedi’u hanfon at Gynghorwyr i’w galluogi i lunio ymateb cytunedig erbyn y dyddiadau cau a nodwyd:
Cais 20/2016/1095 Bryn Rhedyn, Bryneglwys, Corwen – Roedd ymateb y Cyngor a anfonwyd ar 29 Mawrth 2017 yn codi cwestiynau am ddilysrwydd y polisïau a ddyfynwyd a dryswch ynghylch cynnwys y datganiad dylunio a mynediad yn y cais. Serch hynny, roedd yr aelodau’n cefnogi’r cais i arbed hen adeilad yng nghefn gwlad, ond bod rhaid i’r cais fod yn gywir. Ysgrifennodd Mr Paul Griffin, Swyddog Cynllunio, ar 25 Ebrill 2017 i ddweud ei fod wedi’i gynghori bod yr adeilad wedi’i ddymchwel cyn penderfynu ar y cais, nid oedd yr ymgeisydd wedi elw o’r dymchwel damweiniol a bod rhaid i’r Cyngor Sir ystyried a yw colli’r strwythur yn y modd yma yn cynrychioli gadael y safle ai peidio. Roedd yr ymgeisydd wedi prynu’r annedd ar y ddealltwriaeth bod defnydd preswyl cyfreithlon a chaniatâd cynllunio i adnewyddu annedd. Ei fwriad oedd byw mewn carafan ar y safle tra’n cyflawni’r gwaith gan arwain at farn bod preswylio cyfreithiol tan y dymchwel damweiniol. I gloi, ymddengys nad oedd yr adeilad a ddymchwelwyd yn strwythur cadarn ac nad oedd yn effeithlon o ran defnydd ynni a dŵr.
PENDERFYNWYD – Bod yr aelodau’n parhau i gefnogi’r cais am annedd newydd yn lle’r hen un mewn egwyddor, yn amodol ar y cais yn cydymffurfio â gofynion dylunio a mynediad cyfredol, y Cadeirydd yn sgwrsio gyda’r Swyddogion Cynllunio ac adeiladu’r annedd arfaethedig.
Cais 20/2016/1242 Tir wrth ymyl Paradwys, Graigfechan – Daeth yr aelodau i’r casgliad bod sylwadau gwreiddiol y Cyngor Cymuned yn parhau’n berthnasol [cofnod 280.2] ynghyd â’r sylwadau ychwanegol a ganlyn ar y cynlluniau diwygiedig:
– mabwysiadu’r sylwadau a wnaed gan yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol [llwybr newydd, atgyfnerthu’r gwrych gyda phlannu newydd nid paneli pren]
– cadarnhau bod diwedd y cul de sac yn llain bridwerth i’r darn arall o dir a bod y lled yn ddigonol ar gyfer yr ystad derfynol
– bod y cynlluniau’n annigonol ar gyfer asesu uchder y tai yn erbyn lefel y tir
– dylid ystyried Asesiad Anghenion Tai Cyngor Sir Ddinbych yng nghyswllt y mathau arfaethedig o dai, hynny yw, y gymysgedd o fathau o dai a thai fforddiadwy sy’n adlewyrchu’r angen yn yr ardal. Hefyd y dylai’r Cynllunwyr edrych ar y safle cyfan i asesu’r broses tai fforddiadwy.
PENDERFYNWYD – Y dylai’r Clerc gysylltu â’r Awdurdod Cynllunio ynghylch yr ymholiadau a godwyd yn ymateb y Cyngor Cymuned.
Cais 20/2017/0234 Maes Carafanau, Llanbenwch, Llanfair DC – Croesawodd yr aelodau’r cyfle i ymweld â’r safle ar 9 Chwefror 2017 ac anfonwyd sylwadau manwl at yr asiant yn dilyn hynny [cofnod 300.1]. Anfonwyd ymateb i’r cais llawn ar 5 Ebrill 2017. Nododd yr Aelodau yr ymdriniwyd â mwyafrif eu hawgrymiadau/pryderon o ran mynediad a threfniadau’r safle; ardal mynd â chŵn am dro [ond y dylid ystyried cysylltu â llwybrau sy’n bodoli eisoes] ac y darparwyd manylion am y goleuadau a’r cynllun goleuo. Mae’r ystyriaethau eraill i’w hystyried yn cynnwys – arolwg arall i ddarparu’r cynllun gosod optimwm, ni ddangosir y cyswllt trydan i’r carafanau ar gyfer pob llain; sicrhau bod y trefniadau gwaredu gwastraff toiledau cemegol yn cael eu cadw ar wahân i’r tanc carthion; dim cerddoriaeth onibai ei fod wedi’i drwyddedu; ac uchafswm hyd arhodiad yn ogystal â chyfnodau penodol yn ystod y flwyddyn pan na fydd carafanau teithiol yno.
311 PRIFFYRDD A’R AMGYLCHEDD
311.1 Traffig ar yr A525 ym mhentref Llanfair – Adroddwyd bod lefel y traffig yn broblem gynyddol a chyfeiriwyd at gopi o gyfrifiad traffig yr ardal, bod y safle wedi’i asesu gan yr heddlu at ddibenion Gan Bwyll a bydd y criw gwylio cyflymder lleol yn trefnu ymweliad/gwiriadau. Nodwyd bod Mr Marc Musgrave, Gwasanaethau Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd Cyngor Sir Ddinbych, wedi cynnig rhoi llinellau gwynion ar y ffordd o gyfeiriad Wrecsam. Cyflwynwyd awgrym i wella’r goleuadau a symud bolard ynghanol y pentref i ledaenu’r palmant i’w wneud yn fwy diogel i gerddwyr – mae’r camau hyn wedi’u gweithredu.

PENDERFYNWYD – Gofyn i’r Clerc ysgrifennu at Gyngor Sir Ddinbych i holi a oedd data cyfrifiad traffig manylach ar gael.

311.2 Rhwystr ar Lwybr Cyhoeddus – Hysbysodd y Cynghorydd Wini Davies ei bod wedi’i hysbysu gan un o’r cyhoedd bod ffens drydan yn creu rhwystr ar lwybr cyhoeddus ar dir sy’n eiddo i Goleg Llysfasi wrth Blas Pentrecelyn.

PENDERFYNWYD – Gofyn i’r Clerc gysylltu â Choleg Llysfasi i fynegi pryderon y Cyngor.

311.3 Pont Eyarth – Adroddodd aelod o’r cyhoedd bod Pont Eyarth wedi’i difrodi, gan lori nwyddau trwm o bosibl. Holwyd pryd fyddai’r cyfyngiad pwysau’n dod i rym.

PENDERFYNWYD – Gofyn i’r Clerc gysylltu â Chyngor Sir Ddinbych i holi am y cyfyngiad pwysau.

311.4 Arwyddion Cyfyngu Cyflymder – Adroddwyd bod yr arwydd 30 milltir yr awr ym Mhentrecelyn i’w symud ymhellach i lawr y ffordd.

312 MATERION CYMUNEDOL – Ymdriniwyd â’r holl faterion dan benawdau eraill.

RHAN 2 – Eitemau Cyfrinachol – Gwahardd y Wasg a’r Cyhoedd
313 MATERION ARIANNOL
313.1 Adolygu’r Rheolau Sefydlog – Adroddwyd, er y dylai’r Cyngor gyfarfod bob yn ail fis, bu’n rhaid trefnu cyfarfodydd ychwanegol yn ystod y 12 mis diwethaf [10 cyfarfod yn hytrach na’r chwech arferol] i ymdrin â nifer gynyddol o eitemau i ymgynghori/benderfynu arnynt. Nodwyd fod hyn yn cael effaith ar lwyth gwaith y Cynghorwyr a’r Clerc.

PENDERFYNWYD – [a] Y consensws cyffredinol oedd newid i gyfarfod bob mis ar nos Lun cyntaf y mis am 7 o’r gloch y nos a [b] bod y penderfyniad yn cael ei ohirio heb drafodaeth tan y cyfarfod nesaf.

313.2 Diweddariad ar y broses Archwiliad Mewnol ac Allanol – Rhannwyd copi o lythyr dyddiedig 20 Ebrill 2017 gan Swyddfa Archwilio Cymru yn y cyfarfod, a nodwyd y cynnwys. Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi cyhoeddi adroddiad blynyddol yn nodi’r canfyddiadau cyffredinol o holl archwiliadau cynghorau tref a chymuned yng Nghymru. Roedd yr adroddiadau hyn yn tynnu sylw at wendidau systemig yn nhrefniadau llywodraethu a rheolaeth ariannol cynghorau cymuned. http://www.audit.wales/cy/cyhoeddi/rheoli-ariannol-llywodraethu-mewn-cynghorau-cymuned-2015-16

Yn dilyn ymgynghori a chyhoeddusrwydd eang yn ystod y tair i bedair blynedd ddiwethaf, newidiodd yr Archwilydd Cyffredinol y dull archwilio cynghorau cymuned yn 2015-16 i gynorthwyo gydag ymdrin â’r gwendidau. Mae’r dull hwn yn berthnasol i’r holl gynghorau, beth bynnag eu hincwm a’u gwariant. Ymhellach, bydd themâu llywodraethu’r Archwilydd Cyffredinol yn y dyfodol yn dilyn cynllun pedair blynedd i gynnwys, ymhlith pethau eraill, effeithiolrwydd archwilio mewnol, defnyddio cronfeydd wrth gefn, cydymffurfio â rheolau sefydlog, defnyddio trefniadau Adran 137 Deddf Llywodraeth Leol 1972 ar gyfer gwneud taliadau, cyflogi staff a llesiant cenedlaethau’r dyfodol.

Adroddodd y Clerc bod cyfrifon 2016/17 a dogfennau eraill wedi’u cludo at yr archwilydd mewnol ar 27 Ebrill ac y byddent yn barod i’w casglu eto ar 11 Mai. Fel rhan o’r broses hon mae’n ofynnol i’r Cyngor Cymuned ddarparu cyfle i etholwyr archwilio’r cyfrifon a dogfennau eraill cyn yr archwiliad allanol, a rhaid hysbysebu hyn cyn y cyfnod y bo’r dogfennau ar gael. Rhaid arddangos yr hysbysiad rhwng 15 Mai a 28 Mai 2017. Yna rhaid i’r cyfrifon fod ar gael am 20 diwrnod gwaith rhwng 30 Mai a 26 Mehefin. Rhaid i’r ffurflen flynyddol a’r dogfennau atodol a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn gael eu cyflwyno i’r archwilydd allanol erbyn 27 Mehefin.

313.3 Crynodeb Incwm a Gwariant am y cyfnod
[a] 1 Ebrill 2016 i 31 Mawrth 2017 [b] Crynodeb o’r Cyfrifon am y flwyddyn
Cyflwynodd y Clerc ddatganiad ariannol ar gyfer y cyfrifon Cymuned a Busnes ar gyfer y cyfnod hwn. Cynghorwyd yr Aelodau mai’r balans yn y Cyfrif Cymuned ar 31 Mawrth 2017 oedd £620.96 a £1,022.49 yn y Cyfrif Busnes.

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo cyfrifon 2016/2017 a rhoi crynodeb ar wefan y Cyngor Sir ynghyd â chofnodion y cyfarfod maes o law.

313.4 Talu Cyfrifon/Anfonebau
PENDERFYNWYD – Gwneud taliad fel a ganlyn:
Ffi adnewyddu’r Cofrestriad Diogelu Data – £35.00

313.5 Ceisiadau am Gymorth Ariannol – Ysgol Pentrecelyn – tuag at gostau nofio, diffibrilydd a theithio i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym mis Mai i gystadlu fel grŵp dawnsio gwerin. Adroddwyd bod ysgolion lleol yn y broses o drefnu cyfarfod clwstwr i drafod codi arian tuag at gost diffibrilyddion.

PENDERFYNWYD – Gohirio penderfyniad tan ar ôl etholiadau’r Cyngor, ac ymdrin ag arian ar gyfer diffibrilyddion mewn ysgolion fel eitem ar wahân i geisiadau cyffredinol am gyllid.

314 COFRESTR ASEDAU A RHEOLI RISGIAU
Dosbarthwyd copïau o’r Gofrestr Asedau a’r Adroddiad Rheoli Risgiau i’r Aelodau er mwyn ei ddiweddaru. Bydd manylion yn cyfeirio at y darn o wal y fynwent y mae’r Cyngor yn gyfrifol am ei gynnal a’i gadw yn cael ei ychwanegu, fel a ganlyn: ‘Y darn o’r wal o’r dafarn i waelod neuadd y pentref; y wal o’r dafarn, yn cynnwys y rheiliau, i Church Mews; y wal wrth ymyl Church Mews tuag at tai cyngor Bro Gynan a darn byr ar hyd gerddi’r tai cyngor tuag at neuadd y pentref.’ Mae’r Cyngor yn gyfrifol am gost torri glaswellt o amgylch yr Eglwys hefyd. Cytunwyd i roi’r ddau declyn cyfrifo cyflymder cerbydau a brynwyd gyda chyllid grant yn ystod y flwyddyn i Grŵp Gwylio Cyflymder Llanfair a Graigfechan [Steve Whipp ac M Ingham].

315 DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF – DYDD MERCHER 17 MAI 2017 AM 7PM
[Lleoliad i’w gadarnhau].


 

COUNCIL MEETING AGENDA 4 september 2017

 

CYNGOR CYMUNED   LLANFAIR DYFFRYN CLWYD   COMMUNITYCOUNCIL

CLERK – MRS EIRWEN GODDEN

35 MAES CANTABA

RUTHIN  LL15 1YP

TEL 01824 707151  eirwengodden@aol.com

25 AUGUST 2017

An Ordinary Meeting of the Community Council is to be held on

MONDAY 4 SEPTEMBER 2017 at 7.00 PM AT THE GENUS CENTRE, LLANRHYDD, RUTHIN LL15 2UP [PLEASE NOTE  VENUE].  Councillors are required to attend to give consideration to the matters listed on the agenda below.

Eirwen Godden, Clerk to the Council

 AGENDA

PART 1 

The Press and Public are invited to attend this part of the meeting

1  Apologies for absence

2  Declarations of Interest

3  Community Matters –

To receive updates on

3.1  Mains Gas  3.2  Defibrillators  3.3  Community Plan  3.4  Broadband

To consider fundraising opportunities

3.5  Permitted Lotteries  – details – http://www.gamblingcommission.gov.uk/PDF/Promoting-society-and-local-authority-lotteries.pdf

4  Confirmation of Minutes of Meetings held on 3 July and 7 August 2017

5  Matters Arising

6  Correspondence – To consider

6.1  DCC – Email dated 23 August 2017 – N W Police/Police & Crime Commissioner – Your Community Your Choice Fund – closing date 30 September 2017

6.2  DCC – Email dated 23 August 2017 – What’s new about the People and Places grant programme?  https://bigblogwales.org.uk/2017/08/16/3881/

7 Planning – www.denbighshire.gov.uk/planning  To consider

7.1  Application 20/2017/0613 – Erection of Extension to Dwelling at Drws y Nant, Pentrecelyn, Ruthin

7.2  Application 20/2017/0148 – Removal of residential caravan and development of land by the erection of one dwelling with detached garage [outline application] at The Caravan The Watermill, Pwllglas

7.3  Application 20/2017/0769 – Change of use of ancillary accommodation to holiday accommodation and erection of extension to rear at Cae Ffolt, Llanfair D C

 

Annual Accounts for year ending 31st March 2015

CYNGOR CYMUNED  LLANFAIR DYFFRYN CLWYD COMMUNITY COUNCIL

 FINANCIAL STATEMENT FOR PERIOD 1ST APRIL 2014 TO 31ST MARCH 2015

COMMUNITY ACCOUNT

 RECEIPTS £

BALANCE BROUGHT FORWARD 1ST APRIL 2014  408.00

DENBIGHSHIRE C C PRECEPT APRIL  1633.00

REFUND OF VAT 2012/13  40.63

DENBIGHSHIRE C C PRECEPT AUGUST  1633.00

REFUND WALES AUDIT OFFICE  30.00

DENBIGHSHIRE CC PRECEPT DECEMBER  1634.00

DENBIGHSHIRE CC PRECEPT DECEMBER  1634.00

TOTAL  5378.63

PAYMENTS  £

YSGOL LLANFAIR D C  150.00

MR GWYN DAVIES INTERNAL AUDIT  60.00

DENBIGHSHIRE CC PAYROLL SERVICES  50.00

GRAIGFECHAN CONGREGATIONAL CHURCH  200.00

DVSC MEMBERSHIP 2014/15  15.00

INFORMATION COMMISSIONER  35.00

MARIE CURIE CANCER CARE  50.00

DENBIGHSHIRE CC TRAINING SESSION  70.00

INSURANCE BROKER NETWORK LTD YEARLY INSURANCE  499.88

FAIRE CONSERVATION  200.00

SALEM CHAPEL  200.00

ST MARYS CHURCH PCC  200.00

HACKER YOUNG EXTERNAL AUDIT  210.00

SALARY OF CLERK PERIOD 1 APRIL TO 30 SEPTEMBER  1060.00

POPPY APPEAL  100.00

NORTH WALES DEAF ASSOCIATION  50.00

SOCIETY OF LOCAL COUNCIL CLERKS MEMBERSHIP  77.00

SALARY OF CLERK PERIOD 1 OCTOBER TO 31 MARCH  1199.20

CLERK  ALLOWANCE USE OF HOUSE AS OFFICE  156.00

CLERK REIMBURSEMENT OF STATIONERY 1 MARCH 2014 TO 28 FEBRUARY 2015  151.17

CLERK REIMBURSEMENT OF POSTAGE 1 MARCH 2014 TO 28 FEBRUARY 2015  36.20

CLERK REIMBURSEMENT PURCHASE OF PRINTER  126.98

TRAVELLING EXPENSES OF CLERK MOLD  10.80

TRAVELLING EXPENSES OF CLERK RHYL  19.80

TOTAL  4927.03

BALANCE AT BANK AS AT 3S MARCH 2015  451.60

BUSINESS ACCOUNT

BALANCE BROUGHT FORWARD 1 APRIL 2014  3017.24

INTEREST  2.10

TOTAL  3019.34

BALANCE AT BANK AS AT 31 MARCH 2015  3019.34

 

 

Annual Accounts for year ending 31st March 2016

CYNGOR CYMUNED LLANFAIR DYFFRYN CLWYD COMMUNITY COUNCIL

FINANCIAL STATEMENT FOR PERIOD 1ST APRIL 2015 TO 31ST MAR 2016

COMMUNITY ACCOUNT

RECEIPTS £ BALANCE BROUGHT FORWARD 1ST APRIL 2015 £451.60

DENBIGHSHIRE C.C. PRECEPT—APRIL 2000.00

DENBIGHSHIRE C.C. PRECEPT AUGUST  2000.00

REFUND PRINTER 60.00

DENBIGHSHIRE C.C.  PRECEPT  DECEMBER  2000.00

TOTAL 6511.60

PAYMENTS

SALEM CHAPEL 200.00

LLANGOLLEN INT. MUSICAL EISTEDDFOD 100.00

MR GWYN DAVIES INTERNAL AUDIT  60.00

INFORMATION COMMISSIONER   35.00

INSURANCE BROKER NETWORK LTD YEARLY INSURANCE  400.69

CAPEL EBENEZER 200.00

HACKER YOUNG EXTERNAL AUDIT  96.00

YSGOL PENTRECELYN  200.00

MRS MOIRA EDWARDS WAR MEMORIAL FLOWERS  120.00

DENBIGHSHIRE VOLUNTARY SERVICES COUNCIL MEMBERSHIP   15.00

TRAVELLING EXPS OF CLERK FLINT  17.10

CLERK REINBURSEMENT OF COMPUTER UPDATE  40.00

COMMUNITY FIRST RESPONDERS   500.00

POPPY APPEAL  200.00

MRS LOIS HOLMES TRANSLATION SERVICES  277.13

SOCIETY OF LOCAL COUNCIL CLERKS MEMBERSHIP   77.00

DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCILFAILURE TO CHARGE VAT FOR 3 YEARS 30.00

CLERK-REIMBURSEMENT OF POSTAGE 1/3/15-29/2/16   21.14

CLERK-REIMBURSEMENT OF PRINTING 1/3/15-29/2/16   40.50

CLERK-ALLOWANCE-USE OF HOUSE AS OFFICE 208.00

SALARY OF CLERK-PERIOD-1ST APRIL-31ST MARCH (NETT)  2711.00

HMRC PAYE PAYMENT FOR CLERK   677.60

NORTH WALES DEAF ASSOC     50.00

TOTAL  6276.16

BALANCE AT BANK AS AT 31ST MARCH 2016  235.44

 BUSINESS ACCOUNT  BALANCE BROUGHT FORWARD 1ST APRIL 2015 3019.34

INTEREST  2.11

TOTAL 3021.45

BALANCE AT BANK AS AT 31ST MARCH 2016 3021.45

COFNODION 1 MAWRTH 2017

CYNGOR CYMUNED  LLANFAIR DYFFRYN CLWYD  COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned a gynhaliwyd yn Neuadd Eleanor, Llanfair DC nos Fercher, 1 Mawrth 2017 am 7.00 pm.

PRESENNOL  Y Cynghorwyr John Pugh [Cadeirydd], Steve Whipp [Is-gadeirydd], David Baker, Wini Davies, Dennis Edwards, Tim Faire, Rosanne Jarvis, Jayne Mayers, Keith Moulsdale a Medwen Roberts.  Eirwen Godden, Clerc.

HEFYD YN BRESENNOL – Marc Musgrave, Gwasanaethau Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd, ynghyd  a 18 o drigolion.

Rhan 1  YMDDIHEURIADAU  Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych, y Cynghorydd Hugh H Evans OBE. Continue reading

COUNCIL MINUTES 17 MAY 2017

CYNGOR CYMUNED  LLANFAIR DYFFRYN CLWYD  COMMUNITY COUNCIL

Minutes of the Annual General Meeting and an Ordinary Meeting of the Council held at Ysgol Llanfair D C on Wednesday 17 May 2017 at 7.00 pm

PRESENT  – Councillors John Pugh [Chair],  David Baker, Bob Barton, Wini Davies, Moira Edwards, Tim Faire, Jayne Mayers, Keith Moulsdale and Medwen Roberts.  Eirwen Godden, Clerk.  IN ATTENDANCE  County Councillor Hugh H Evans, OBE together with 12 members of the public.

PART 1  APOLOGIES  None.  INTRODUCTIONS – All the Councillors and the Clerk introduced themselves. Continue reading