Category Archives: Cofnodion y Cyngor

COFNODION Y CYNGOR 21 MAI 2018

CYNGOR CYMUNED LLANFAIR DYFFRYN CLWYD COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion Cyfarfod Blynyddol a Chyfarfod Cyffredin y Cyngor a gynhaliwyd yn Ysgol Pentrecelyn nos Lun, 21 Mai 2018 am 7.30 pm.

 PRESENNOL – Y Cynghorwyr Bob Barton, David Baker, Wini Davies, Moira Edwards [rhan o’r cyfarfod], Tim Faire, Jayne Mayers, John Pugh, Medwen Roberts [rhan o’r cyfarfod] a Paul Weston ac Eirwen Godden, Clerc.

HEFYD YN BRESENNOL –  5 aelod o’r cyhoedd

YMDDIHEURIADAU  Y Cynghorydd Keith Moulsdale [salwch]

RHAN 1

436  SYLWADAU’R CADEIRYDD WRTH YMDDEOL

Cydnabu’r Cynghorydd John Pugh yr ymateb da gan y gymuned ynghylch materion lleol, gyda’r cynllun cymdogaeth yn datblygu’n dda gyda chymorth Mr Steve Whipp ac eraill yn y gymuned ond bod y bwriad arfaethedig i gael nwy prif gyflenwad yn fater i’w ddatrys. Diolchodd i bawb am eu cymorth a’u cefnogaeth yn ystod ei gyfnod fel Cadeirydd ac i’r Clerc am ei hymdrechion.

437  ETHOL CADEIRYDD AC IS-GADEIRYDD AR GYFER 2018/19

[a]  Cynigwyd ac eiliwyd y Cynghorydd Jayne Mayers i’w hethol fel Cadeirydd. Cytunwyd ar hyn.

[b]  Cynigiwyd ac eiliwyd y Cynghorwyr David Baker a Paul Weston i’w hethol fel Is Gadeirydd. Gofynnwyd i’r aelodau bleidleisio ar bapur ac yn dilyn hynny cafodd y Cynghorydd David Baker ei ethol fel Is Gadeirydd. Llofnodwyd ffurflenni Datganiad Derbyn Swydd.

438  DATGAN BUDDIANNAU

Y Cynghorydd John Pugh yng nghyswllt Neuadd Eleanor fel ymddiriedolwr ac fel Llywodraethwr Ysgol Llanfair.

439  MATERION CYMUNEDOL

439.1  Nwy prif gyflenwad  PENDERFYNWYD symud y drafodaeth am hyn i Ran 2 oherwydd natur sensitif a chyfrinachol y trafodaethau.   

439.2  Diffibrilyddion  Cynhaliwyd sesiwn hyfforddiant yn Ysgol Pentrecelyn ar 27 Ebrill 2018 gyda 30 o unigolion yn bresennol. Trefnwyd pedair sesiwn hyd yma a bydd y Cynghorydd Jayne Mayers yn trefnu sesiwn arall gydag Achub Calon y Dyffryn maes o law.   

439.3  Cynllun Cymdogaeth ac Arolwg Cymunedol  Adroddwyd y dylai’r arolwg cymunedol fod ar gael ymhen chwe wythnos. Yn y cyfamser gosodwyd hysbysfwrdd y tu allan i neuadd y pentref a thrwsiwyd y cloc.    

439.4  Diweddariad band eang Dywedodd y Cynghorydd Bob Barton ei fod wedi’i hysbysu am gronfa datblygu cynaliadwy ar gyfer prosiectau ac y byddai’n barod i fwrw ymlaen gyda chais am gyllid. Gofynnwyd i’r Clerc gysylltu gyda Chyngor Sir Ddinbych ynghylch grantiau a diweddariad am welliannau i’r gwasanaeth band eang. 

440  COFNODION  PENDERFYNWYD  

[a]  Ailgadarnhau cofnodion y Cyfarfod Blynyddol/Cyfarfod Cyffredin a gynhaliwyd ar 17 Mai 2017

[b]  Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 16 Ebrill 2018 a’u llofnodi fel cofnod cywir.

441  MATERION YN CODI / CAMAU GWEITHREDU 

Dyddiad / Cyfeirnod Gweithred, gan bwy a statws
351.5

08/01/18

 

31/01/18

21/05/18

Grŵp Codi Arian [Y Cynghorwyr Jayne Mayers, Keith Moulsdale a Paul Weston]  Dywedodd y Cynghorydd Bob Barton y byddai’n fodlon cynorthwyo gyda chodi arian. Manylion cronfa gymunedol Calor Gas fel a ganlyn: https://www.calor.co.uk/communityfund/about-the-fund/
362.5

 

08/01/18

Ymgysylltu gyda Phobl Ifanc  Adroddodd y Clerc yr anfonwyd llythyrau i Glybiau Ffermwyr Ifanc Clwyd, Llysfasi, Ysgol Brynhyfryd ac Ysgol Rhuthun ar 12/10/17. Ni chafwyd unrhyw ymateb. Penderfynwyd mae’r Cynghorwyr sy’n gyfrifol am ymgysylltu gyda’r bobl ifanc yn yr ardal.
356.3

367.1

387.3

04/12/17

08/01/18

31/01/18

19/03/18

16/04/18

Y Gofeb Rhyfel – Plac i goffâu’r rhai a fu farw mewn damwain awyren yn unol â chais Mr John Harrop. Gofynnwyd am ddyfynbrisiau yn cynnwys glanhau ac ailbaentio’r arysgrifiadau ar y Gofeb Rhyfel. The Mae’r Clerc wedi ymchwilio i enwau aelodau’r llu awyr i’w gosod ar garreg ar wahân ger y Gofeb ond mae angen eu dilysu gan Gofnodion Milwrol yr Awyrlu cyn gofyn am ganiatâd a dyfynbrisiau newydd. Ystyried gosod carreg goffa yn nhir yr eglwys fel dewis arall. Mae’r Clerc wedi gwneud ymholiadau gydag awdurdodau’r eglwys. Mae Pwyllgor yr Eglwys wedi rhoi cymeradwyaeth mewn egwyddor, ond mae’n ofynnol awdurdodi hynny gan yr Archddeon.
Ychwanegu enw ar y Gofeb

Y Clerc – Gofyn am ragor o wybodaeth gan berthynas. Mae’r gwaith ar gais am grant tuag at gostau’r gwaith trwsio terfynol yn parhau, fel bo amser yn caniatáu.

375.6

16/04/18

Carafan yn Erw Fair  Monitro i barhau.
325.2

16/04/18

Dulliau arafu traffig yng Nghraigfechan

Archebwyd arwyddion yn hysbysu am y terfyn cyflymder ymlaen llawn, a dylent fod yn eu safle erbyn 15 Mehefin 2018.

395.2

16/04/18

Bolardiau gwynion yng Nghraigfechan

Y Clerc i wneud ymholiadau a yw hyn yn cael ei ganiatáu. Ateb – bwriedir cynnal archwiliad safle.

431.2

16/04/18

21/05/18

Pont Eyarth  Adran Traffig y Cyngor Sir yn edrych ar y problemau gyda’r arwyddion. Cyfeiriwyd cwyn arall at yr Arweinydd.
431.4

16/04/18

Biniau Sbwriel Cyffredinol  Aros am gyngor ynghylch lleoliadau addas gan y Cyngor Sir, er enghraifft, nesaf at yr arosfan bws yn Llanfair.
431.5

16/04/18

Problemau draenio / llifogydd ym Mhentre Coch 

Parhau i fonitro’r sefyllfa.

431.6

16/04/18

Estyniad i’r terfyn cyflymder 30 milltir yr awr ym Mhentrecelyn

Cyfeiriwyd y mater at y Pennaeth Priffyrdd.

431.7

16/04/18

21/05/18

Cyffrodd yr A525 – Lôn Plas  Gofynnwyd i’r Adran Priffyrdd wella diogelwch. Dylid cael arwydd rhybudd o leiaf ac yn ddelfrydol llinellau gwyn dwbl hefyd.

442  GOHEBIAETH

Adolygiad y Sector Cynghorau Tref a Chymuned yng Nghymru – Ymateb Un Llais Cymru i’r Panel Adolygu Annibynnol  Cyfuniad o farn cynghorau sy’n aelodau Un Llais Cymru ar draws Cymru yw’r ddogfen 50 tudalen, wedi eu cofnodi’n unigol ac ar y cyd. Gofynnwyd i Gynghorau ystyried pedwar cwestiwn h.y. Beth ddylai cynghorau tref a chymuned fod yn gyfrifol amdanynt? Sut y dylent weithredu? Beth sy’n eu rhwystro rhag cyflawni ar ran eu cymuned leol? a Sut mae cynghorau’r sicrhau eu bod yn cynrychioli eu cymuned leol orau? Mae’r adroddiad yn adlewyrchu ar yr hyn a gyflawnwyd, yr heriau sy’n wynebu’r sector wrth symud ymlaen a’r cyfleoedd a’r gweithredoedd a all gynorthwyo i fowldio cyfeiriad cadarnhaol i’r sector.

Roedd pum thema yn dod i’r amlwg [a] angen hyrwyddo rôl y cynghorau tref a chymuned [b] nid yw’r un patrwm yn gweddu i bawb [c] mae angen cryfhau’r mandad democrataidd [ch] yr adnoddau sy’n ofynnol ar gyfer cynyddu capasiti a gallu [staff a chyllid digonol] a [d] parhau i ddatblygu partneriaethau gyda’r awdurdodau unedol, byrddau gwasanaethau lleol a gwirfoddolwyr cymunedol. Mae Un Llais Cymru yn cefnogi’r cyfeiriad arfaethedig cyffredinol – “rydym ni am i’n holl gynghorau fod yn gynghorau gweithgar; yn darparu gwasanaethau cyhoeddus modern, hygyrch o’r ansawdd uchaf gyda’u cymuned. Fodd bynnag, mae angen i’r sector gael y dulliau a’r capasiti ychwanegol i ymdrin â’r heriau o’u blaenau a bod angen cymorth cyllidol i alluogi cynghorau lleol i ymdrin â phosibiliadau trosglwyddo gwasanaethau ac asedau yn y misoedd a’r blynyddoedd i ddod.”

Nodwyd cynnwys yr adroddiad a gofynnwyd i’r Clerc anfon llythyr yn diolch i Un Llais Cymru a hefyd fynegi siom nad oedd crynodeb ar gael. Holodd y Cynghorydd Bob Barton am y dyddiad cau ar gyfer anfon materion i’w trafod yng Nghyfarfod Blynyddol Un Llais Cymru i’w gynnal ar 29 Medi.

443  RHEOLIAD DIOGELU DATA CYFFREDINOL (GDPR)

PENDERFYNWYD  cymeradwyo’r dogfennau / polisïau a ganlyn:

[a]  Archwiliad Data Personol a gedwir gan y Cyngor Cymuned

[b]  Hysbysiad Preifatrwydd

[c]  Polisi Diogelu Data a Gwybodaeth

[ch]  Polisi Cadw a Gwaredu Dogfennau

444 CYNLLUNIO

444.1  Cais 14/2018/0360 Pwll benthyg ar gyfer cloddio am agregau i’w defnyddio ar gyfer gwaith llunio Fferm Wynt Coedwig Clocaenog yn unig. PENDERFYNWYD cefnogi’r cais.  

444.2  Cais diwygiedig 20/2017/1156 Adeiladu uned magu lloiau newydd yn cynnwys dwy sied magu lloiau, swyddfeydd, adeilad storio a chyfleuster storio tail a gwaith cysylltiedig – Genus, Green Park, Llanrhydd  PENDERFYNWYD cefnogi’r cais.  

444.3  Carafanau sefydlog yn Nyffryn Clwyd  Hysbyswyd y Cyngor Cymuned bod carafan sefydlog wedi ymddangos yn Nhŷ Coch, Graigfechan a gofynnwyd i’r Cyngor wirio a ofynnwyd am ganiatâd cynllunio. Hysbyswyd yr aelodau bod caniatâd cynllunio wedi’i roi i deulu lleol adeiladu dau dŷ ar y safle.  PENDERFYNWYD cyfeirio gosod y garafan yn ôl at yr Adran Gynllunio am eglurhad.

445  PRIFFYRDD A’R AMGYLCHEDD

445.1  Parcio ym Mron y Clwyd, Llanfair DC  Argraffwyd arwyddion newydd i ddangos lle parcio penodol ar gyfer tenantiaid a thrigolion. Nid yw’r arwyddion yn hawdd i’w gweld, fodd bynnag, ac awgrymwyd y dylid gosod arwyddion ychwanegol wrth y fynedfa i Fron y Clwyd.

445.2  Gwasanaethau bws  Mae trigolion lleol yn cwyno am anghysondeb y gwasanaeth bws i ac o Graigfechan. Mae’n rhaid gwneud cais i fynd ar neu ddod oddi ar y bws yn Rhuthun, gyda’r canlyniad bod rhai teithwyr yn cael eu gadael. Gofynnwyd i’r Clerc ysgrifennu at Gyngor Sir Ddinbych am eglurhad sut mae’r gwasanaeth yn gweithredu.

  • Gardd Gymunedol yng Nghraigfechan Hysbyswyd y Cyngor Cymuned bod cynigion i ddatblygu ardal fechan o dir nad oes gan denant y Cyngor ym Maes Hyfryd, Graigfechan, ei heisiau bellach yn berllan neu ardd gymunedol. Mae’r Cyngor Sir yn gweithredu i adnabod grŵp neu unigolion i gymryd cyfrifoldeb am ofalu am y safle. Bydd Emily Reddy, Swyddog Datblygu Cymunedol yn Adran Dai’r Cyngor Sir yn dod i gyfarfod y Cyngor Cymuned ar 11 Mehefin i hysbysu’r aelodau am y datblygiadau.

RHAN 2

446  PENDERFYNWYD eithrio’r Wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod oherwydd natur gyfrinachol yr eitemau a ganlyn:  

447  MATERION ARIANNOL

447.1  Archwiliad Diwedd Blwyddyn – Cyflwynwyd   

[a]  Adroddiad yr Archwilydd Mewnol 2017-18  Mae angen diwygio neu egluro’r chwe eitem isod –

i]  Dylid diwygio’r ffurflen flynyddol i ddangos £9858 ym Mlwch 9 [balans yn y banc]

ii]  Dylid gwella patrwm y cysoniad banc

iii]  Dylai’r Cyngor nodi’r ddeddfwriaeth rymuso a ddefnyddir i wneud taliadau grant a’r taliadau a wneir dan Adran 137

iv]  Rhaid i’r Cyngor sicrhau bod yswiriant cywirdeb digonol

v]  Dylid diwygio’r costau staff ar y ffurflen flynyddol, Blwch 4 costau staff £3730 a Blwch 6 cyfanswm taliadau eraill £8623

vi]  Os oes gan Gynghorwyr ymlyniad gwleidyddol neu eu bod wedi’u cyfethol dylid dangos hynny ar y wefan a dylai’r Cyngor gyhoeddi eu Cofrestr Buddiannau Aelodau ar-lein.

Cadarnhaodd y Clerc ei bod wedi gweithredu i roi’r argymhellion ar waith fel bo angen, a bod swm yr yswiriant cywirdeb yn £250,000. Cymeradwyodd yr aelodau y camau gweithredu.

[b]  Cyfrifon Blynyddol

PENDERFYNWYD [a] cymeradwyo’r Datganiad Cyfrifol 2017-18 a’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol a’u diwygio fel yr argymhellwyd gan yr archwilydd mewnol i’w llofnodi gan y Cadeirydd cyn eu cyflwyno i’r archwilydd allanol  [b] bod y Cyngor o’r farn bod y gwariant Adran 137 yn gymesur gyda’r budd i’r gymuned a  [c] bod y Cyngor yn ystyried nad oes ganddo unrhyw ymrwymiad na bwriad i dalu arian rhodd i gyflogeion [tudalen 4 y Ffurflen Flynyddol].

[c]  Diwygiadau i’r Datganiad Derbyniadau a Thaliadau 2017-18

PENDERFYNWYD diwygio’r Datganiad Derbyniadau a Thaliadau 2017-18 i ddangos y patrwm cysoniad banc a argymhellwyd gan yr archwilydd mewnol a dangos y ddeddfwriaeth rymuso a ddefnyddiwyd i wneud taliadau grant, yn cynnwys y rhai dan Adran 137.

447.2  Talu Cyfrifon/Anfonebau  PENDERFYNWYD gwneud taliadau fel a ganlyn:

£20.00  Un Llais Cymru [Y Cynghorydd Bob Barton, hyfforddiant Cyllid, 19 Ebrill  2018]

£151.20 JDH Business Services Ltd [Ffi Archwiliad Mewnol]

£169.38 Sandra Williams [Gwasanaeth Cyfieithu]

£180.00 SLCC [Ffioedd Cynhadledd 16 Mai 2018 – Y Cynghorydd Bob Barton a’r Clerc, Eirwen Godden]

  • Ceisiadau am gymorth ariannol  PENDERFYNWYD  gohirio’r cais gan Bwyllgor Apêl Graigfechan a Phentrecelyn Eisteddfod yr Urdd 2020 [gwahodd Mr John Kerfoot i gyfarfod yn y dyfodol] a gwrthod y cais gan Bobath Cymru [parlys yr ymennydd].

 447.4  Adnewyddu Yswiriant   Nid yw cwmni yswiriant Zurich yn cynnig cytundebau tymor hir [3 neu 5 mlynedd] ar gyfer yswiriant dan £500.  PENDERFYNWYD gofyn i’r Clerc wneud ymholiadau i weld a all Zurich leihau’r dyfynbris o £437.17. Rhoddwyd awdurdod i’r Clerc a’r Cadeirydd weithredu – rhaid adnewyddu’r yswiriant erbyn 1 Mehefin.

 447.5  Asesiad Risg – Cyflwynwyd – Adroddiad a ddiweddarwyd yn Ebrill 2018 yn dangos risg uchel o ran wal y fynwent. Gweithredwyd i symud cerrig a oedd wedi dod o’u lle i fan diogel tra’n aros am ddyfynbrisiau ar gyfer y gwaith trwsio. Mae’r gost yn debygol o fod yn uchel ac efallai y bydd rhaid cyhoeddi hysbysiad cyhoeddus am dendrau er mwyn cydymffurfio â’r Rheolau Sefydlog. Rydym yn aros am ffigur dangosol.

 447.6  Trefniadau ar gyfer Adolygiad Blynyddol y Rheoliadau Ariannol, Asesiad Risg a Rheolaethau Mewnol yn enwedig o gofio effaith y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol newydd. PENDERFYNWYD gohirio’r mater i gyfarfod yn y dyfodol.

447.7  Cyflog ac Amodau Gwasanaeth y Clerc – Graddfeydd Cyflog newydd ar gyfer 2018-19 i’w gweithredu o 1 Ebrill 2018    PENDERFYNWYD gohirio’r mater i gyfarfod yn y dyfodol a bod y Cadeirydd a’r Is-gadeirydd yn cynnal yr arfarniad blynyddol yn y cyfamser.

  • NWY PRIF GYFLENWAD

Mae swyddfa Mr Darren Millar AC wedi cynnig dewis o ddau ddyddiad ar gyfer cyfarfod – 15 neu 29 Mehefin. Dywedodd yr aelodau y byddai cyfarfod yn hwyr yn y prynhawn ar 15 Mehefin yn fwyaf cyfleus. Mae’r trafodaethau rhwng Wales and West Utilities a phartïon a diddordeb yn parhau. Hysbyswyd yr aelodau bod yr Arweinydd wedi derbyn neges e-bost gan Wales and West Utilities yn y cyfamser am eu gwasanaethau yn y gymuned. Mae cynlluniau busnes yn cael eu llunio ar gyfer y dyfodol ar hyn o bryd; mae arnynt angen adborth fel y medrant ddarparu’r gwasanaethau y mae pobl eu hangen yn awr ac i’r cenedlaethau i ddod. Maent yn dymuno cael barn cwsmeriaid ar gael y cydbwysedd yn iawn rhwng buddsoddi i gynnal a gwella gwasanaethau a pharatoi rhwydwaith nwy i’r dyfodol tra’n cadw biliau’n isel.

449 DYDDIADAU CYFARFODYDD YN Y DYFODOL    

2018 – 11 Mehefin, 9 Gorffennaf, 10 Medi, 8 Hydref, 12 Tachwedd,

10 Rhagfyr

2019 – 14 Ionawr, 11 Chwefror, 11 Mawrth

Awgrymwyd ychwanegu eitem adborth/adroddiad o gyfarfodydd/cynadleddau at yr agenda – yr aelodau i anfon crynodeb at y Clerc.

Gan nad oedd rhagor o fusnes i’w drafod cyhoeddodd y Cadeirydd bod y cyfarfod wedi gorffen am 9.30pm.

_______________________ CADEIRYDD ___________________ DYDDIAD

 

COFNODION Y CYNGOR 16 EBRILL 2018

CYNGOR CYMUNED LLANFAIR DYFFRYN CLWYD COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion cyfarfod cyffredin y Cyngor a gynhaliwyd yng Nghanolfan Genus, Llanrhydd, LL15 2UP, nos Lun, 16 Ebrill 2018 am 7 pm.

PRESENNOL – Y Cynghorwyr Bob Barton [rhan o’r cyfarfod], David Baker, Tim Faire, Jayne Mayers [Is-gadeirydd], Keith Moulsdale, John Pugh [Cadeirydd] ac Eirwen Godden, Clerc.

HEFYD YN BRESENNOL – dau aelod o’r cyhoedd.

YMDDIHEURIADAU  Y Cynghorwyr Wini Davies [ymrwymiad blaenorol], Moira Edwards [salwch], Medwen Roberts [gwyliau] a Paul Weston [gwyliau].

RHAN 1

425  DATGAN BUDDIANNAU

Y Cynghorydd John Pugh yng nghyswllt Neuadd Eleanor fel ymddiriedolwr ac fel Llywodraethwr Ysgol Llanfair; y Cynghorydd Keith Moulsdale fel ymddiriedolwr Neuadd Eleanor.

426  MATERION CYMUNEDOL

426.1  Nwy prif gyflenwad  Mae Wales & West Utilities wedi pennu dyfynbris sy’n ddilys am 90 diwrnod o 13 Mawrth 2018. Mae’r cynnydd yn ddibynnol ar dderbyn isafswn o bobl yn derbyn y dyfynbris yn ystod y cyfnod mae’r pris yn ddilys. Mae Mr Darren Millar AC yn fodlon rhoi ei gefnogaeth i’r cynnig i ddod â nwy prif gyflenwad i Lanfair DC. Mae ei staff yn y broses o hwyluso cyfarfod rhwng y Cyngor a Wales & West Utilities. 

426.2  Diffibrilyddion  Cysylltwyd gydag Adran Tai Cyngor Sir Ddinbych a rhoddwyd cymeradwyaeth i osod diffibrilydd ar eiddo’r Cyngor yng Nghraigfechan. Fodd bynnag, mae’r tenant wedi mynegi pryder am gost y trydan er bod y Cyngor Cymuned wedi neilltuo swm o arian tuag at y gwariant hwn. Mae ystyriaeth yn cael ei roi i osod mesurydd ar wahân fel bo’r Cyngor Cymuned yn cael anfoneb yn uniongyrchol neu’r Cyngor Sir yn anfon anfoneb am ad-daliad neu ganfod dewis arall.

426.3  Cynllun Cymdogaeth ac Arolwg y Gymuned  Cyflwynodd Mr Phil Webb, Trysorydd Pwyllgor Rheoli Neuadd Eleanor, drosolwg o ganlyniadau dechreuol yr arolwg cymunedol, gyda chyfathrebu â thrigolion yn uchel iawn. Byddai cylchlythyr i’r ardal gyfan yn cael ei groesawu gan fod pobl yn awyddus i gael gwybod beth sy’n digwydd. Cafwyd cyfradd ymateb o 40% i’r arolwg. Bydd y canlyniadau dechreuol yn cael eu harddangos yn  Neuadd Eleanor ar 19 Ebrill rhwng 1 a 6 pm ac ar 21 Ebrill rhwng 10 am a hanner dydd. Diolchodd y Cadeirydd i Mr Webb am ei adroddiad llafar.    

426.4  Diweddariad band eang Disgwylir ateb gan Cadwyn Clwyd ynghylch eu prosiect, ond ymddengys nad yw’r cynllun yn parhau.

427  COFNODION  PENDERFYNWYD  Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Mawrth 2018 a’u llofnodi fel cofnod cywir.

428  MATERION YN CODI / CAMAU GWEITHREDU  

Dyddiad / Cyfeirnod Gweithred, gan bwy a statws
351.5

08/01/18

 

31/01/18

Grŵp Codi Arian [Y Cynghorwyr Jayne Mayers, Keith Moulsdale a Paul Weston]  Dywedodd y Cynghorydd Bob Barton y byddai’n fodlon cynorthwyo gyda chodi arian. Trefnir i’r grŵp gyfarfod pan fo prosiectau wedi’u nodi.
362.5

 

08/01/18

Ymgysylltu gyda Phobl Ifanc  Adroddodd y Clerc yr anfonwyd llythyrau i Glybiau Ffermwyr Ifanc Clwyd, Llysfasi, Ysgol Brynhyfryd ac Ysgol Rhuthun ar 12/10/17. Ni chafwyd unrhyw ymateb. Penderfynwyd mae’r Cynghorwyr sy’n gyfrifol am ymgysylltu gyda’r bobl ifanc yn yr ardal.
356.3

367.1

387.3

04/12/17

08/01/18

31/01/18

19/03/18

16/04/18

Y Gofeb Rhyfel – Plac i goffâu’r rhai a fu farw mewn damwain awyren yn unol â chais Mr John Harrop. Gofynnwyd am ddyfynbrisiau yn cynnwys glanhau ac ailbaentio’r arysgrifiadau ar y Gofeb Rhyfel. The Mae’r Clerc wedi ymchwilio i enwau aelodau’r llu awyr i’w gosod ar garreg ar wahân ger y Gofeb ond mae angen eu dilysu gan Gofnodion Milwrol yr Awyrlu cyn gofyn am ganiatâd a dyfynbrisiau newydd. Ystyried gosod carreg goffa yn nhir yr eglwys fel dewis arall. Mae’r Clerc wedi gwneud ymholiadau gydag awdurdodau’r eglwys. Mae Pwyllgor yr Eglwys wedi rhoi cymeradwyaeth mewn egwyddor, ond mae’n ofynnol awdurdodi hynny gan yr Archddeon.
Ychwanegu enw ar y Gofeb

Y Clerc – Gofyn am ragor o wybodaeth gan berthynas. Mae’r gwaith ar gais am grant tuag at gostau’r gwaith trwsio terfynol yn parhau, fel bo amser yn caniatáu.

375.6

06/11/17

04/12/17

31/01/18

Carafan yn Erw Fair  Ymwelodd y Swyddog Cynllunio a Gorfodaeth â’r safle ar 07/02/18 ac arsylwi bod y garafan yn parhau yn ei lleoliad y tu allan i’r cwrtil preswyl. Ailadroddwyd y cais i symud y garafan o fewn y cwrtil. Cafodd sicrwydd y byddai’r gweithredu angenrheidiol yn digwydd cyn pen 6 wythnos. Monitro i barhau.
325.2

08/01/18

31/01/18

Dulliau arafu traffig yng Nghraigfechan

Y Clerc i holi a yw Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo’r arwyddion yn hysbysu am derfyn cyflymder ymlaen llaw.

Disgwylir derbyn cymeradwyaeth rhywbryd yn ystod blwyddyn ariannol 2018-19.

395.2

08/01/18

31/01/18

19/03/18

Bolardiau gwynion yng Nghraigfechan

Y Clerc i wneud ymholiadau a yw hyn yn cael ei ganiatáu.

Y Clerc i barhau i anfon negeseuon atgoffa nes y derbynnir ateb.

399

19/03/18

16/04/18

Asesiad Risg

Y Cynghorwyr John Pugh a Keith Moulsdale i drefnu hyn. Adroddiad i’w gyflwyno i’r Cyngor ar 21 Mai 2018.

429  GOHEBIAETH

429.1  Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol [GDPR].  Cyflwynwyd – Copi o restr wirio’r SLCC a’r cyngor ar sut i fynd i’r afael â hyn. Y cam cyntaf yw llunio rhestr o’r data mae’r Cyngor yn ei gadw, o lle y daeth a gyda phwy mae’n cael ei rhannu. Mae hysbysiadau preifatrwydd yn ofynnol ac i’w rhoi yn eu lle ar neu cyn gweithredu GDPR ar 25 Mai 2018. Dylai polisïau’r Cyngor ynghylch prosesu data a diogelu data gael eu diweddaru/datblygu i adlewyrchu’r gofynion newydd. Adroddodd y Clerc ei bod wedi cysylltu gyda’r Cyngor Sir i ofyn i GDPR gael ei roi fel eitem agenda y cyfarfod clwstwr nesaf i Glercod a Chadeiryddion Cynghorau Tref a Chymuned. PENDERFYNWYD  Y dylai’r Clerc lunio rhestr o’r data ym meddiant y Cyngor a llunio hysbysiad preifatrwydd drafft i’w gymeradwyo.

430 CYNLLUNIO

430.1  Cais 20/2017/1156 Adeiladu uned magu lloi newydd yn cynnwys dwy sied fagu, swyddfeydd, adeilad storio a chyfleusterau storio tail a gwaith cysylltiedg yn Genus, Green Park, Llanrhydd. Cadarnhaodd yr aelodau eu bod yn cefnogi’r cynnig.

431  PRIFFYRDD A’R AMGYLCHEDD

431.1  Parcio ym Mron y Clwyd, Llanfair DC  Mae arwyddion newydd yn cael eu hargraffu i ddangos yr ardal barcio benodol ar gyfer tenantiaid a thrigolion.

431.2  Pont Eyarth E-bost dyddiedig 27 Mawrth gan Uwch Beiriannydd Cyngor Sir Ddinbych yn rhoi diweddariad ar y gwaith ar y bont. Eleni bydd gwaith yn cael ei wneud ar bum coeden o gwmpas y bont gyda’r nod o gael mwy o oleuni’r haul ar y bont i gynorthwyo gyda’r broses sychu. Bydd mwyafrif gwaith ailbwyntio’r bont yn cael ei gwblhau hefyd. Mae’r rhannau lle gwnaed gwaith ailbwyntio’r calch y llynedd eisoes yn gwneud gwahaniaeth gweladwy ac mae’r lleoliadau hyn yn llawer sychach. Bydd buddion y gwelliannau draenio a wyneb y ffordd yn cael eu gwireddu pan fo’r gwaith ailbwyntio’r bont gyfan wedi’i gwblhau. Mae cydweithiwr yn yr adran traffig yn edrych ar y broblem gyda’r arwyddion.

431.3  Wal mynwent yr eglwys, Llanfair D C  Adroddwyd – bod y Cadeirydd wedi cynnal asesiad risg ar gyflwr y wal. Mae cerrig wedi symud o’u lle, mae contractwr wedi’u symud i fan diogel a gofynnwyd am ddyfynbrisiau i gyflawni gwaith trwsio’r wal. Nid yw’r Cyngor Cymuned yn berchen ar y wal ond mae’n gyfrifol am drwsio a chynnal a chadw’r wal, ac mae’r gost yn debygol o fod yn sylweddol ar yr achlysur hwn.

431.4  Biniau sbwriel cyffredinol  Adroddwyd – mae dau fin sbwriel dwbl yn yr ardal – y tu allan i’r eglwys yn Llanfair a ger Coleg Llysfasi, Gall Cyngor Sir Ddinbych ddarparu biniau sengl am £250 yr un ynghyd â £50 i’w gosod, biniau dwbl am £375 yr un ynghyd â £50 i’w gosod. Awgrymwyd darparu biniau sengl gyferbyn â lleoliad yr ysgol newydd yn Llanfair, ym Mharc y Llan, Llanfair, ger yr Hen Swyddfa Bost yn Mhentrecelyn a ger yr hysbysfwrdd yng Nghraigfechan. PENDERFYNWYD  Gofyn i’r Clerc gysylltu gyda’r Cyngor Sir i gael cyngor ynghylch y lleoliadau arfaethedig.

431.5  Problemau draenio / llifogydd ym Mhentre Coch

Roedd Rheolwr Asedau a Risigau Priffyrdd Cyngor Sir Ddinbych wedi anfon e-bost ar 13 Ebrill 2018 i’r tirfeddiannwr [yr archwynydd], gyda chopi i’r Clerc, yn darparu diweddariad ar y sefyllfa bresennol. Cynhaliwyd gwiriadau mwy rheolaidd ar y glanhau gwlïau yn y lleoliad ar y cyd gyda’r rheolwr strydlun wedi’i leoli yn Rhuthun, ond oherwydd eira a rhew efallai na fu hyn mor drwyadl ag y gobeithiwyd. Roedd yr Adran Priffyrdd wedi cael trafferth cael contractwr i wneud y gwaith concrid i’r gwli, ond dylai’r gwaith gael ei gwblhau erbyn diwedd Ebrill. Y trydydd pwynt oedd y byddai’r Cyngor Sir yn newid siâp y gyffordd fel bo cymaint o ddŵr ag y bo modd yn cael ei wyro oddi wrth yr ardal sy’n tueddu gorlifo. Bydd hyn yn mynd i’r afael ag ansawdd gwael wyneb y ffordd hefyd ond nid oes dyddiad pendant pryd y gellir gwneud hyn, ond bydd yn cael ei wneud gynted ag y bo contractwr ar gael. Gofynnwyd i’r rheolwr strydlun ymdrin â’r tyllau yn y ffordd gynted ag y bo modd hefyd. Ymddengys y bydd y mater hwn yn rhywbeth a fydd yn parhau am o leiaf ddwy flynedd. PENDERFYNWYD  bod yr aelodau’n nodi cynnwys yr e-bost gan ddatgan y dylid parhau i fonitro’r sefyllfa.

  • Pentrecelyn – Hysbysiad Terfyn Cyflymder 30 milltir yr awr parhaol gan Gyngor Sir Ddinbych Gofynnwyd i’r Cyngor Sir ystyried terfyn cyflymder 30 milltir yr awr ar hyd y lôn o’r A525 heibio Fferm Bryn Coch ac eiddo eraill i Bentrecelyn. Mae’r mater hwn gyda’r Pennaeth Priffyrdd ar hyn o bryd.
  • Cyffordd yr A525 ar waelod lôn Plas Bedw  Dywedodd y Cynghorydd Tim Faire nad oes unrhyw arwydd wrth ddod o Rhuthun i nodi bod troad i’r dde ac y gall fod yn eithaf peryglus troi ar y brif ffordd gan fod ceir yn dod o Rhuthun yn aml yn ceisio goddiweddyd cyn bwlch Nant y Garth. Hefyd adroddodd bod cerrig/creigiau allwthiol yn dal teiars lorïau ar hyd y lôn gul hon, yn enwedig wrth Erw Gam a The Dingle.  PENDERFYNWYD  Gofyn i’r Clerc hysbysu’r Adran Priffyrdd gyda chais i ganfod beth y gellir ei wneud i wella diogelwch ar hyd y ffyrdd hyn.

RHAN 2

432  PENDERFYNWYD eithrio’r Wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod oherwydd natur gyfrinachol yr eitemau a ganlyn:   

  • MATERION ARIANNOL
    • Cyflwynwyd [a]  Crynodeb o’r Incwm a’r Gwariant am y cyfnod     1 Ebrill 2017 – 31 Mawrth 2018  [b]  Y Llyfr Derbynebau a Thaliadau ar gyfer 2017-18 a [c] Copi o’r Praesept Dreth Gyngor 2018/19 fel a gymeradwywyd ar 8 Ionawr 2018.  Cynghorodd y Clerc mai’r balans yn y banc ar 31 Mawrth 2018 oedd £8884.76 [llai siec am £50 heb glirio] yn y Cyfrif Cymunedol a £1022.96 yn y Cyfrif Busnes. Cyfanswm y cronfeydd sydd ar gael yw £9857.72. Nododd yr aelodau y byddai’r £1630 yn weddill yn y gyllideb costau etholiad ar gyfer 2017/18 yn cael ei gario trosodd. Cynghorodd y Clerc y byddai’n rhaid i’r £8620 wedi’i glustnodi ar gyfer trwsio’r gofeb rhyfel gael ei leihau £4441 i sicrhau bod y Cyngor yn cadw ffigur cronfeydd wrth gefn isafswm o 20% ar gyfer cyfalaf gweithiol [£3786] i fynd â’r Cyngor ymlaen i flwyddyn ariannol 2018/19.

 PENDERFYNWYD  Cymeradwyodd yr aelodau’r cyfrifon yn unfrydol, ynghyd â’r camau a gynigiwyd i sicrhau bod y Cyngor yn dal ffigur isafswm cronfeydd wrth gefn o 20% ar gyfer cyfalaf gweithiol ar ddechrau blwyddyn ariannol  2018/19.

 Ceisiadau am gymorth ariannol PENDERFYNWYD dyrannu grantiau fel a ganlyn:

£150  Capel Salem Llanfair DC

£150  Capel Ebeneser Graigfechan

433.3  Talu Cyfrifon/Anfonebau  PENDERFYNWYD gwneud taliadau fel a ganlyn:

£152  Aelodaeth Un Llais Cymru

£  35  Cofrestru gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth

  • Diweddariad ar faterion Archwiliad Rhoddwyd dyddiad o 26 Ebrill 2018 i ddanfon dogfennau i JDH Business Services Ltd ar gyfer archwiliad mewnol 2017/18. Atgoffodd y Clerc yr aelodau bod yr archwilydd mewnol a’r archwilydd allanol yn disgwyl adroddiadau ar faterion yn codi a’r camau gweithredu a gyflwynwyd gan y Cyngor. Dosbarthwyd copïau i’r aelodau cyn y cyfarfod. Derbyniwyd y pecyn cyfrifon blynyddol gan BDO ar 14 Ebrill 2018.

PENDERFYNWYD  Cymeradwyodd yr aelodau’r adroddiadau a baratowyd gan y Clerc ar y materion a godwyd gan yr archwilwyr mewnol ac allanol a’r camau gweithredu a gyflwynwyd gan y Cyngor yn ystod 2017-2018. Cadarnhaodd yr aelodau hefyd eu bod yn cymeradwyo’r cynllun archwiliad mewnol a gyflwynwyd iddynt yn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 31 Ionawr 2018.

433.5  Polisi Cronfeydd wrth gefn  Cyflwynwyd – papur drafft.   PENDERFYNWYD  Cymeradwyo.

433.6  Cofrestr Asedau  Cyflwynwyd – copi wedi’i ddiweddaru o gofrestr 2017-18 PENDERFYNWYD cymeradwyo’r Gofrestr Asedau fel y’i diwygiwyd ac y byddai’r gynnau mesur cyflymder yn cael eu tynnu oddi ar y rhestr gan eu bod wedi eu rhoi i Grŵp Gwylio Cyflymder Llanfair a Graigfechan.

434 HYFFORDDIANT / CYNADLEDDAU

PENDERFYNWYD  Cymeradwyo presenoldeb mewn sesiynau hyfforddiant fel a ganlyn [a] Y Clerc a’r Cynghorydd Keith Moulsdale – sesiwn hyfforddiant Un Llais Cymru ar Ddefnyddio Technoleg Gwybodaeth, Gwefannau a Chyfryngau Cymdeithasol ar 3 Mai 2018 yn yr Wyddgrug  [b] Y Cynghorydd Bob Barton – hyfforddiant Cyllid Llywodraeth Leol ar 19 Ebrill yn yr Wyddgrug. Cyflwyno ceisiadau am fwrsarïau.

435 DYDDIADAU CYFARFODYDD YN Y DYFODOL   

PENDERFYNWYD y byddai’r cyfarfod ar 21 Mai yn dechrau am 7.30pm yn hytrach na 7 pm.

2018 – 21 Mai, 11 Mehefin, 9 Gorffennaf, 10 Medi, 8 Hydref, 12 Tachwedd,

10 Rhagfyr

2019 – 14 Ionawr, 11 Chwefror, 11 Mawrth

Gan nad oedd rhagor o fusnes i’w drafod cyhoeddodd y Cadeirydd bod y cyfarfod wedi gorffen am 8.30pm.

_______________________ CADEIRYDD ___________________ DYDDIAD

COFNODION Y CYNGOR 19 MAWRTH 2018

CYNGOR CYMUNED LLANFAIR DYFFRYN CLWYD COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion cyfarfod cyffredin y Cyngor a gynhaliwyd yn Ysgol Pentrecelyn nos Lun, 19 Mawrth 2018 am 7pm.

PRESENNOL – Y Cynghorwyr Bob Barton, Wini Davies, Moira Edwards, Jayne Mayers [Is gadeirydd] [am ran o’r cyfarfod], Keith Moulsdale, John Pugh [Cadeirydd], Medwen Roberts, Paul Weston ac Eirwen Godden, Clerc.

HEFYD YN BRESENNOL  – 3 aelod o’r cyhoedd ynghyd â siaradwr gwadd, Mr Geoff Davies, Swyddog Arweiniol – Cyfleusterau Tai Cymunedol, Asedau a Thai, Cyngor Sir Ddinbych.

YMDDIHEURIADAU  Y Cynghorydd Hugh Evans OBE, Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych; y Cynghorwyr David Baker a Tim Faire [ymrwymiadau gwaith].

RHAN 1

412  DATGAN BUDDIANNAU

Y Cynghorydd John Pugh o ran Neuadd Eleanor fel ymddiriedolwr ac fel Llywodraethwr Ysgol Llanfair; y Cynghorydd Keith Moulsdale fel ymddiriedolwr Neuadd Eleanor a’r Cynghorydd Medwen Roberts fel Llywodraethwr Ysgol Pentrecelyn.

 413  MATERION CYMUNEDOL

413.1  Nwy Prif Gyflenwad   Adroddodd y Cadeirydd bod cwmni Wales & West Utilities wedi ysgrifennu ar 12 Mawrth 2018 gyda dyfynbris am gyfraniad tuag at ddarparu cyflenwad nwy ar sail y wybodaeth a ddarparwyd. Roedd y dyfynbris o £3,182 + TAW yn ddilys am 90 diwrnod ac yn ddibynnol ar unigolion yn derbyn y dyfynbris yn ystod y cyfnod dilys. Mae’r costau wedi cynyddu ers yr amcanbris gwreiddiol ac mae’r niferoedd yn wahanol. Byddai’r cwmni yn ychwanegu at y cyfraniad tuag at ddarparu cyflenwad nwy ar sail cost bwydo’r cyflenwad i eiddo unigol, sy’n golygu y bydd pobl yn cael dyfynbrisiau amrywiol. Fodd bynnag, mae peth cyllid grant ar gael gan Wales & West Utilities i gartrefi sy’n gymwys. Mynegwyd pryder nad oedd yr holl bentrefwyr wedi derbyn llythyr dyfynbris. Cadarnhaodd y Cadeirydd y cysylltwyd gyda darparwyr cyfleustodau eraill am ddyfynbris darparu cyflenwad nwy ond ni chafwyd unrhyw ffigurau pendant. Mae cyrraedd y nifer derbyniadau sy’n ofynnol er mwyn i’r cynllun fwrw ymlaen yn her enfawr, yn ogystal â chysylltu gyda a dod i gytundeb gyda’r holl bartïon â diddordeb – y Cyngor Sir [yr ysgol newydd a’r tai cymdeithasol sy’n bodoli eisoes – tua 25 eiddo], Grŵp Cynefin [8 eiddo tai cymdeithasol] a Pure [datblygiad tai newydd yn cynnwys 63 o gartrefi]. Os oes awydd gwirioneddol i wireddu’r cynllun mae Wales & West Utilities yn hapus i gefnogi a hyrwyddo digwyddiad cymunedol. Yn y gorffennol mae’r cwmni wedi cynnwys Aelodau Seneddol ac Aelodau Cynulliad lleol, yr awdurdod lleol, cymdeithasau tai, cynghorwyr a dinasyddion. PENDERFYNWYD hysbysu Mr Darren Millar AC am y cynnig a gofyn a fyddai’n barod i roi ei gefnogaeth er mwyn symud y mater ymlaen.

413.2  Diffibrilyddion  Dywedodd y Cynghorydd Jayne Mayers bod yr hyfforddiant a gafodd ei ganslo oherwydd y tywydd gwael diweddar wedi’i aildrefnu ar gyfer 27 Ebrill yn Ysgol Pentrecelyn. Bydd Genus yn gosod ei offer ei hun.

414.3  Cynllun Cymdogaeth  Cyflwynwyd adroddiad a baratowyd gan Mr Steve Whipp ynghyd â dyfynbris gan Mr T Bennett-Lloyd ar gyfer datblygu cyswllt/rhyngwyneb rhyngrwyd rhwng y Cyngor Cymuned a Neuadd y Pentref. Nodwyd bod y Cyngor Cymuned eisoes wedi enwi categori ar gyfer y cynllun ar ei wefan. Rhoddodd Mr Phil Webb ddiweddariad ar y cynnydd o ran yr arolwg cymunedol a gyllidwyd gan Cadwyn Clwyd – mae ffurflenni arolwg dwyieithog yn cael eu dosbarthu ar draws ardal y Cyngor Cymuned, bwriedir cynnal diwrnod agored yn neuadd y pentref rhwng 1 a 6 o’r gloch ddydd Iau, 19 Ebrill a dydd Sadwrn, 21 Ebrill, 10 o’r gloch tan hanner dydd i weld y canlyniadau a chael trafodaeth agored. Disgwylir yr adroddiad terfynol chwe wythnos yn ddiweddarach. Apeliodd am wirfoddolwyr i ddosbarthu’r ffurflenni arolwg. PENDERFYNWYD gohirio’r penderfyniad ar y dyfynbris ar gyfer datblygu cyswllt/rhyngwyneb rhyngrwydd ond, yn y cyfamser, gwneud cais i’r cynllun gael ei roi ar wefan neuadd y pentref.

413.4  Diweddariad band eang – Llythyr dyddiedig 19 Chwefror 2018 gan Mr Darren Millar AC yn mynegi pryder nad yw Openreach wedi medru cwblhau’r brîff i ddarparu gwasanaethau band eang ffibr ledled Cymru erbyn 31 Rhagfyr 2017. Serch hynny, rhoddwyd estyniad o ddeufis i Openreach i’w galluogi i gysylltu 2,500 o eiddo ychwanegol. Mae Llywodraeth Cymru wedi dechrau proses gaffael gwerth £80m i alluogi 88,000 eiddo arall i dderbyn gwasanaethau gwell, gyda rhybudd ynghylch “heriau peirianyddol a thechnegol nas rhagfynegwyd”, a allai ei gwneud yn amhosibl darparu cysylltiad i ambell eiddo.

PENDERFYNWYD y dylai’r Clerc gysylltu gyda Cadwyn Clwyd am ddiweddariad ar eu prosiect band eang a’u hysbysu mai’r Cynghorydd Bob Barton yw Hyrwyddwr Band Eang y Cyngor Cymuned.    

414  COFNODION  PENDERFYNWYD  cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 31 Ionawr 2018 a’u llofnodi fel cofnod cywir.

415  MATERION YN CODI / CAMAU GWEITHREDU  

Dyddiad / Cyfeirnod Gweithred, gan bwy a statws
311.3 17/05/17

06/11/17

04/12/17

08/01/18

Eyarth Bridge Mae’r arwydd cyfyngiad pwysau yn y lleoliad anghywir.  Gofynnwyd i’r Adran Traffig adolygu hyn – er bod yr arwyddion yno nid yw’n amlwg a bod yr un arall ar ochr Pwllglas yn creu rhwystr.

Hysbyswyd yr Adran Priffyrdd am y pryderon.

351.5

08/01/18

 

31/01/18

Grŵp Codi Arian [Y Cynghorwyr Jayne Mayers, Keith Moulsdale a Paul Weston]  Dywedodd y Cynghorydd Bob Barton y byddai’n fodlon cynorthwyo gyda chodi arian. Trefnir i’r grŵp gyfarfod pan fo prosiectau wedi’u nodi.
362.5

 

08/01/18

Ymgysylltu gyda Phobl Ifanc  Adroddodd y Clerc yr anfonwyd llythyrau i Glybiau Ffermwyr Ifanc Clwyd, Llysfasi, Ysgol Brynhyfryd ac Ysgol Rhuthun ar 12/10/17. Ni chafwyd unrhyw ymateb. Mae Cynghorwyr yn gyfrifol am ymgysylltu gyda’r bobl ifanc yn yr ardal.
356.1

06/11/17

08/01/18

31/01/18

Trosolwg Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol

–   Biniau Sbwriel

Mae dau fin sbwriel dwbl yn yr ardal – y tu allan i’r eglwys yn Llanfair a ger Coleg Llysfasi. Gall Cyngor Sir Ddinbych ddarparu biniau sengl am £250 yr un ynghyd â £50 am eu gosod, a biniau dwbl yn £375 yr un ynghyd â £50 i’w gosod. Gohiriwyd y drafodaeth/penderfyniad tan Ebrill 2018.

356.3

367.1

387.3

04/12/17

 

 

08/01/18

 

31/01/18

Y Gofeb Rhyfel – Plac i goffâu’r rhai a fu farw mewn damwain awyren yn unol â chais Mr John Harrop. Gofynnwyd am ddyfynbrisiau yn cynnwys glanhau ac ailbaentio’r arysgrifiadau ar y Gofeb Rhyfel. The Mae’r Clerc wedi ymchwilio i enwau aelodau’r llu awyr i’w gosod ar garreg ar wahân ger y Gofeb ond mae angen eu dilysu gan Gofnodion Milwrol yr Awyrlu cyn gofyn am ganiatâd a dyfynbrisiau newydd.  Ystyried gosod carreg goffa yn nhir yr eglwys fel dewis arall. Y Clerc i wneud ymholiadau gydag awdurdodau’r eglwys.
Ychwanegu enw ar y Gofeb

Y Clerc – Gofyn am ragor o wybodaeth gan berthynas.

Grant tuag at gost y gwaith trwsio terfynol.

Y Clerc – Gwaith yn parhau, fel bo amser yn caniatáu.

375.6

06/11/17

04/12/17

31/01/18

Carafan yn Erw Fair  Ymwelodd y Swyddog Cynllunio a Gorfodaeth â’r safle ar 07/02/18 ac arsylwi bod y garafan yn parhau yn ei lleoliad y tu allan i’r cwrtil preswyl. Ailadroddwyd y cais i symud y garafan o fewn y cwrtil. Cafodd sicrwydd y byddai’r gweithredu angenrheidiol yn digwydd cyn pen 6 wythnos. Monitro i barhau.
386.1

04/12/17

08/01/18

31/01/18

Problemau parcio yn y gymuned leol

Mae’r Clerc wedi cysylltu â’r Cyngor Sir i ofyn am eglurhad a yw’r ardal maes parcio yn un cyhoeddus neu’n breifat i drigolion darpariaeth tai Cyngor Sir Ddinbych ym Mron y Clwyd. Dim ymateb hyd yma. Aros am ymateb.

325.2

08/01/18

31/01/18

Dulliau arafu traffig yng Ngraigfechan

Y Clerc i holi a yw Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo’r arwyddion yn hysbysu am derfyn cyflymder ymlaen llaw.

Disgwylir cymeradwyaeth rhywbryd yn ystod blwyddyn ariannol 2018-19.

394.3

31/01/18

Papur Ymgynghori ar Ddeddfwriaeth Cynllunio yng Nghymru  [30/11/17-01/03/18]  Roedd y Cynghorydd Bob Barton wedi paratoi adroddiad ar gyfer Cyngor Tref Bae Colwyn yn tynnu sylw at bedair prif faes yn y ddogfen ymgynghori. Cytunwyd i ddosbarthu copi o’r adroddiad i Gynghorwyr Llanfair i gael eu sylwadau.
395.1

08/01/18

 

19/03/18

Problemau draenio/llifogydd ym Mhentre Coch

Trefnu ymweliad safle rhwng Priffyrdd, yr Arweinydd a’r Cynghorydd  John Pugh. Nid yw’r broblem llifogydd wedi’i datrys. Y Clerc i anfon

e-bost atgoffa at yr Arweinydd.

395.2

08/01/18

31.01/18

Bolardiau gwynion yng Nghraigfechan

Y Clerc i wneud ymholiadau a yw hyn yn cael ei ganiatáu.

Dim ymateb hyd yma. Y Clerc i anfon nodyn atgoffa.

399

08/01/18

19/03/18

Asesiad Risg

Y Cynghorwyr John Pugh a Keith Moulsdale i drefnu hyn maes o law. Y Clerc i wneud ymholiadau ynghylch perchnogaeth y wal ym Mro Gynan y tu cefn i’r eglwys.

 416  GOHEBIAETH

416.1  Llythyr Llywodraeth Cymru dyddiedig 01/03/18 ynghylch Cyllid 2018 i gefnogi sefydlu Trefniadau ar y Cyd [Themâu craidd – ymgysylltu gyda’r gymuned, cynyddu cyfranogiad dinasyddion ac ymwneud mewn democratiaeth leol, yn ogystal â chefnogaeth ar gyfer clystyru]. Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau – 20/04/18. Mae’r cynllun yn darparu cyfle i annog y Cynghorau hynny â diddordeb yn y meysydd hyn ond a oedd wedi wynebu rhwystrau wrth ddatblygu eu syniadau ymhellach yn flaenorol. Nodwyd.

416.2  Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol [GDPR].  Cyflwynwyd copi o becyn cymorth NALC i’w ddefnyddio gan Gynghorau Tref a Chymuned, sy’n cynnwys rhestr wirio cynllun gweithredu, holiadur arolwg data a thempled ar gyfer hysbysiadau preifatrwydd a ffurflenni caniatâd. Bydd angen i Gynghorau benodi Swyddog Diogelu Data. Bydd y Rheoliadau GDPR yn dod i rym ym mis Mai 2018. Mae hwn yn fater cymhleth ac ystyrir y bydd angen rhagor o arweiniad a hyfforddiant ar gynghorau llai yn enwedig. Mae Un Llais Cymru yn y broses o gynnwys GDPR yn un o’i sesiynau hyfforddiant, ac anfonir y manylion at y Cynghorau gynted ag y bo’r rhaglen yn barod. PENDERFYNWYD  Dylai’r Clerc gysylltu gyda’r Cyngor Sir i ganfod beth sydd wedi ei gyflwyno i sicrhau eu bod yn cydymffurfio, pa gymorth y gall yr awdurdod lleol ei ddarparu a gofyn bod GDPR yn eitem agenda ar gyfer cyfarfod clwstwr nesaf y Clercod a Chadeiryddion Cynghorau Tref a Chymuned.

416.3  Swyddfa Archwilio Cymru – E-bost dyddiedig 08/03/18 ynghylch arolwg  – i ystyried perthynas ac ymwneud Cynghorau Cymuned gyda’r awdurdod lleol; gwasanaethau neu amwynderau a ddarperir gan y Cyngor Cymuned; ac unrhyw asedau a drosglwyddwyd gan yr awdurdod lleol i’r Cyngor Cymuned. Dyddiad cau yr arolwg – 08/04/18.  PENDERFYNWYD rhoi awdurdod i’r Clerc i gwblhau’r arolwg ar ran y Cyngor Cymuned.

 417 CYNLLUNIO

417.1  Cais 20/2017/1219  Dymchwel adeilad sy’n bodoli eisoes ac adeiladu adeilad labordy deulawr – Genus Breeding Ltd, Llanrhydd, Rhuthun – ailymgynghori ynghylch cynlluniau diwygiedig a/neu wybodaeth ychwanegol. PENDERFYNWYD  bod yr aelodau’n cefnogi’r diwygiadau ac wrth eu boddau bod y cynlluniau wedi’u huwchraddio.

417.2  Cais 19/2018/0618  Addasiadau ac estyniad i annedd, ac adeiladu garej/gweithdy ar wahân – Tŷ Canol, Ffordd Tŷ Terfyn, Llanfair DC [angen sylwadau erbyn 26/03/18].  PENDERFYNWYD nad oedd gan yr aelodau unrhyw wrthwynebiadau a’u bod yn dymuno cefnogi’r cais.

 417.3  Diweddariad ar apêl i’r Arolygiaeth Gynllunio [Cyfeirnod y Swyddfa Gymreig R6830/A/3192325]  http://acp.planninginspectorate.gov.uk/ –  yn erbyn yr Awdurdod Lleol yn gwrthod caniatáu caniatâd cynllunio ar gyfer Gwaredu Carafan Breswyl a datblygu tir trwy adeiladu un annedd gyda garej ar wahân yn The Watermill, Pwllglas, Rhuthun. Mae’r Arolygiaeth Gynllunio wedi penderfynu na fydd gwrandawiad yn cael ei drefnu. Nodwyd.

418  TAI

Siaradwr gwadd Mr Geoff Davies, Swyddog Arweiniol – Cyfleusterau Tai Cymunedol, Asedau a Thai, Cyngor Sir Ddinbych.

Sefydlodd Cyngor Sir Ddinbych sefydliad ar wahân ddwy flynedd yn ôl i ofalu am y stoc tai o 3,500 o unedau nad yw’n derbyn unrhyw arian y Dreth Gyngor, ac sy’n dibynnu ar incwm rhent yn unig. Mae’r incwm hwn yn cael ei ailfuddsoddi yn y tai, yn cynnwys adeiladu o’r newydd yn y Rhyl, Prestatyn a Dinbych. Mae Tai Sir Ddinbych yn gweithio’n agos gyda landlordiaid cymdeithasol cofrestredig eraill. Mae un rhestr aros ar draws y gwahanol ardaloedd gwiethredu. Gofynnwyd cwestiynau am gynlluniau Sir Ddinbych o ran y ddarpariaeth nwy prif gyflenwad arfaethedig i Lanfair DC a’r hyn sy’n cael ei wneud ynghylch eiddo gwag. Mae 700 o eiddo gwag ar draws Sir Ddinbych ar hyn o bryd. Dywedodd Mr Davies y byddai’n cysylltu gyda  Grŵp Cynefin ynghylch eu cynlluniau ar gyfer yr elusendai gwag yn Nhai Elizabeth Owen. Diolchodd y Cadeirydd i Mr Davies am ddod i’r cyfarfod ac ateb y cwestiynau gan yr aelodau.

419  PRIFFYRDD A’R AMGYLCHEDD

419.1  Pentrecelyn –  Hysbysiad Cyngor Sir Ddinbych am gyfyngiad cyflymder 30 milltir yr awr parhaol B5429 o bwynt 300 metr i’r gogledd ddwyrain o’r gyffordd gyda’r A525 am bellter o 440 metr i gyfeiriad gogledd ddwyreiniol. Dyddiad cau ar gyfer ymatebion – 20 Ebrill 2018.  PENDERFYNWYD      [a] Bod yr aelodau’n croesawu ac yn cefnogi’r cynnig i gyflwyno terfyn cyflymder 30mya rhwng Coleg Llysfasi a Phentrecelyn [b] gofyn i’r Cyngor Sir ystyried terfyn cyflymder 30mya ar hyd y lôn o’r A525 heibio Fferm Bryn Coch ac eiddo eraill i Bentrecelyn.

  • Palmant ger Neuadd y Pentref

PENDERFYNWYD gofyn i’r Cyngor Sir weithredu’n adferol i lanhau/tacluso’r palmant gan fod rhai i gerddwyr gamu ar y briffordd i osgoi mwd/cerrig.

 RHAN 2

420  PENDERFYNWYD eithrio’r Wasg a’r Cyhoedd o’r cyfarfod oherwydd natur cyfrinachol yr eitemau a ganlyn:

 421  MATERION ARIANNOL

421.1  Hysbysodd y Clerc bod HSBC yn bwriadu trosglwyddo cyfrifon, cynhyrchion a gwasanaethau i ran newydd y banc, HSBC UK [HSBC UK Bank plc. Bydd HSBC yn mynd i wrandawiad yn yr Uchel Lys ar 21/22 Mai 2018 i gael cymeradwyaeth ac os cymeradwyir y trosglwyddo, y dyddiad trosglwyddo arfaethedig disgwyliedig yw 1 Gorffennaf 2018. Nodwyd.

 Cais am gymorth ariannol PENDERFYNWYD dyrannu granitau fel a ganlyn:

£50  Ysgol Llanfair

£50  Ysgol Pentrecelyn

£50  Apêl Ambiwlans Awyr Plant Cymru

Talu Cyfrifon/Anfonebau PENDERFYNWYD gwneud taliadau fel a ganlyn:

£125.88  – Sandra Williams – Gwasanaeth Cyfieithu

£112.00  – Treuliau’r Clerc

421.4  Diweddariad am yr Archwiliad  Disgwylir dyddiad ar gyfer archwiliad mewnol 2017/18 gan JDH Business Services Ltd.

422  CYFEIRIADAU E-BOST – Adroddwyd bod y Clerc wedi ysgrifennu at Un Llais Cymru i gael eglurhad. Mae’r Cyngor Cymuned eisoes yn bodloni’r gofynion statudol trwy gyhoeddi enwau, cyfeiriadau a rhifau ffôn. Nid yw’r rheoliadau’n datgan bod rhaid cynnwys cyfeiriad e-bost. Nodwyd.

423 HYFFORDDIANT / CYNADLEDDAU

PENDERFYNWYD  Rhoddwyd cymeradwyaeth [a] i’r Clerc a’r Cynghorydd Bob Barton fynd i gynhadledd ar y cyd SLCC/Un Llais Cymru yn Llandrindod ar 16 Mai 2018 a [b] bod y Clerc yn mynd i Seminar Hyfforddiant Rhanbarthol SLCC yn Llandudno ar 5 Medi 2018.

424 DYDDIADAU CYFARFODYDD YN Y DYFODOL

424.1 Adolygu’r Rheolau Sefydlog

PENDERFYNWYD  yn unol â’r diwygiadau a wnaed i’r Rheolau Sefydlog, cymeradwyo’r rhaglen cyfarfodydd a ganlyn [lleoliadau i’w cadarnhau]:

2018 – 16 Ebrill, 21 Mai, 11 Mehefin, 9 Gorffennaf, 10 Medi, 8 Hydref, 12 Tachwedd, 10 Rhagfyr

2019 – 14 Ionawr, 11 Chwefror, 11 Mawrth

Gan nad oedd rhagor o fusnes i’w drafod cyhoeddodd y Cadeirydd bod y cyfarfod wedi gorffen am 9pm.

John Pugh ______________________ CADEIRYDD ________________ DYDDIAD