Category Archives: Newyddion a Digwyddiadau

LLYTHYR CYFLENWAD NWY AWST 2017

CYNGOR CYMUNED    LLANFAIR DYFFRYN CLWYD    COMMUNITY COUNCIL

Cadeirydd:  Y Cynghorydd John Pugh                                    Clerc:  Eirwen Godden

I drigolion ardal Cyngor Cymuned Llanfair D C                      Awst 2017

Cyflenwad Nwy yn Llanfair D C

 Mae’r cynnig i adeiladu 63 o dai newydd ac ysgol newydd yn Llanfair D C wedi ennyn llawer o ddiddordeb ac ysgogi llawer o drafodaeth yn yr ardal yn ystod y misoedd diwethaf. O ganlyniad mae nifer o drigolion wedi sôn wrth y Cyngor Cymuned am y posibilrwydd o sicrhau cyflenwad nwy prif rwydwaith i’r ardal.

Ar hyn o bryd, rydym ni’n awyddus i gysylltu gyda’r holl drigolion ac rydym ni’n awyddus i ganfod beth yw lefel y diddordeb.  Byddem yn ddiolchgar petaech chi’n nodi isod a fyddai gennych ddiddordeb “mewn egwyddor ac yn ddiymrwymiad” i gael dyfynbris gan gwmni Wales & West Utilities i’ch cysylltu i’r cyflenwad nwy. Gofynnir i bawb wneud hyn, yn denantiaid a pherchnogion cartrefi, gan nodi Oes ynteu Nac oes os gwelwch yn dda.

Mae’r Cyngor Cymuned yn barod i gynnal trafodaethau gyda Grŵp Cynefin a Chyngor Sir Ddinbych fel y landlordiaid cymdeithasol lleol, a’r datblygwr Pure  Residential & Commercial Ltd, i weld a fyddent yn fodlon buddsoddi mewn gosod pibellau cyflenwi nwy i’w heiddo.

Yn naturiol bydd y costau gosod yn dibynnu ar nifer y cartrefi fydd yn cymryd rhan ac mae angen i ni gael isafswm o 62 eiddo yn mynegi diddordeb cyn i’r cwmni roi dyfynbris. Po fwyaf o gartrefi sy’n gofyn am ddyfynbris y rhataf fydd y costau gosod i bob eiddo. Cynigir nifer o gynlluniau ar hyn o bryd sy’n cynnwys cyllid tuag at wella effeithlonrwydd ynni cartrefi yng Nghymru a helpu cwsmeriaid gyda chostau cyflenwad nwy a system wresogi newydd megis Nyth ac IES. Byddwn yn dod o gwmpas y pentref yn fuan i weld a oes gennych chi ddiddordeb ac i esbonio’r syniad. Mae benthyciadau a grantiau ar gael, felly gwnawn egluro hyn wrthych chi hefyd. Cofiwch, nid ydych yn gwneud unrhyw ymrwymiad ar hyn o bryd, dim ond mynegi diddordeb mewn cael dyfynbris gan gwmni Wales and West Utilities.

Os oes gennych chi ddiddordeb, mae angen i ni gael eich manylion chi a llofnod. Bydd hyn yn cael ei roi i gwmni Wales and West Utilities yn unig i roi dyfynbris i ni ar gyfer nifer yr eiddo â diddordeb yn Llanfair D C.  Cedwir eich manylion yn gyfrinachol.

……………………………………………………………………………………………………………

CYFLENWAD NWY POSIBL – LLANFAIR D C

Mae gen i ddiddordeb yn y cynnig i gael cyflenwad nwy.     Oes  [   ]    Nac Oes  [   ]

 Enw:    ____________________________________________________________

 Cyfeiriad: ___________________________________________________________

 Rhif ffôn: ____________________________________________________________

 E-bost: _____________________________________________________________

 Llofnod: _________________________________________________________

Anfonwch eich ateb at / gofynnwch am ragor o fanylion gan: Y Cynghorydd Moira Edwards, Barnfold, Llanfair DC, Rhuthun LL15 2RU  /  Rhif ffôn 01824 705427 / e-bost: moira.mere.edwards@googlemail.com

Trwy’r post, e-bost neu drwy law – erbyn 31 Hydref 2017 os gwelwch yn dda.

FUTURE OF BUS SERVICES

Dweud eich dweud ar ddyfodol eich gwasanaethau bws
Yr hydref hwn, bydd angen i Gyngor Sir Ddinbych ail-dendro ei gwasanaethau bws noddedig
Hoffech chi roi eich barn ar ein cynigion?
Mae croeso i chi fynychu unrhyw un o’r sesiynau galw heibio canlynol:
Gorffennaf 6ed
Llyfrgell Dinbych: unrhyw amser rhwng 0930 – 1200
Neuadd y Sir Rhuthun: unrhyw amser rhwng 1330 – 1530
Gorfennaf 7fed
Llyfrgell Corwen: unrhyw amser rhwng 0930 – 1200
Gallwch hefyd roi eich barn i ni drwy fynd ar-lein i www.sirddinbych.gov.uk/tethio, lle cewch amserlenni arfaethedig
Bydd y cyfnod ymgynghori yn rhedeg o 22/6/17 i 10/8/17
Mae manylion y cynigion ar gael ar www.sirddinbych.gov.uk/teithio
Have a say on the future of your
bus services
This autumn, Denbighshire County Council will be retendering its supported bus services
Do you want to give your views on what we propose?
Please join us at any of the following drop in sessions:
July 6th
Denbigh Library: any time between 0930 – 1200
Ruthin County Hall: any time between 1330 – 1530
July 7th
Corwen Library: any time between 0930 – 1200
You can also give us your views by going online to www.denbighshire.gov.uk/travel, where you will find proposed timetables
The consultation period will run from 22/6/17 to 10/8/17
Details of the proposals are available on www.denbighshire.gov.uk/travel