COFNODION 1 MAWRTH 2017

CYNGOR CYMUNED  LLANFAIR DYFFRYN CLWYD  COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned a gynhaliwyd yn Neuadd Eleanor, Llanfair DC nos Fercher, 1 Mawrth 2017 am 7.00 pm.

PRESENNOL  Y Cynghorwyr John Pugh [Cadeirydd], Steve Whipp [Is-gadeirydd], David Baker, Wini Davies, Dennis Edwards, Tim Faire, Rosanne Jarvis, Jayne Mayers, Keith Moulsdale a Medwen Roberts.  Eirwen Godden, Clerc.

HEFYD YN BRESENNOL – Marc Musgrave, Gwasanaethau Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd, ynghyd  a 18 o drigolion.

Rhan 1  YMDDIHEURIADAU  Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych, y Cynghorydd Hugh H Evans OBE.

 287  DATGAN BUDDIANNAU  Y Cynghorwyr John Pugh a Keith Moulsdale o ran materion yn ymwneud a Phwyllgor Rheoli Neuadd Eleanor, Mae’r ddau Gynghorydd yn ymddiriedolwyr.

288  COFNODION  Cofnodion cyfarfod y Cyngor Cymuned a gynhaliwyd yn Neuadd Eleanor at 4 Ionawr 2017.  PENDERFYNWYD  Cymeradwywyd y cofnodion a’u llofnodi gan y Cadeirydd yn amodol ar wneud y diwygiadau a ganlyn:

Cofnod 280.1  newid daearegol i archeolegol a thynnu sylw –  thynnodd sylw.

Cofnod 280.2  dileu’r frawddeg olaf yn y paragraff cyntaf ac ychwanegu brawddeg yn yr ail baragraff i gadarnhau y byddai ymateb yn cael ei anfon i Adran Cynllunio Cyngor Sir Ddinbych i gofnodi sylwadau’r Cyngor.

Cofnod 282.2  Crynodeb Incwm a Gwariant ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill i 31 Rhagfyr 2016  dylai cyfanswm y grantiau a chyfraniadau fod yn £1,748.00 ac nid £1,548.00.

 289  MATERION YN CODI  289.1  Cofnod 280.1  Cais 20/2016/1137  Datblygiad arfaethedig 63 o dai yn Llanfair DC“ mae’r Cyngor Sir wedi cadarnhau bod yr adolygiad terfynau cyflymder ar yr holl ffyrdd dosbarth A a B yn y sir wedi nodi estyniad bach I’r terfyn 30 milltir yr awr i’r gogledd o’r pentref. Yn dilyn cwblhau’ adolygiad lluniwyd rhestr flaenoriaethau, fel y byddai’r safleoedd  chyfradd damweiniau uwch yn derbyn sylw yn gyntaf. Nid oes gan y rhan o ffordd dan sylw yn Llanfair DC unrhyw ddamweiniau a achosodd anafiadau yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf felly mae’n cael blaenoriaeth isel. Gan fod y tir wrth ymyl yr estyniad arfaethedig yn y Cynllun Datblygu Lleol mae’n debygol iawn y byddai Cyngor Sir Ddinbych yn gofyn i’r datblygwyr ymgymryd â’r gwaith fel rhan o’r caniatad cynllunio/amod cynllunio.

Yn y cyfamser mae’r datblygwr wedi cyflwyno dau gynllun diwygiedig i’r Adran Cynllunio, ac rydym yn disgwyl am fanylion y trefniadau ailymgynghori. Bydd y cynlluniau newydd ar gael i bawb eu gweld yn neuadd y pentref, fel o’r blaen, a bydd hysbysiad yn cael ei osod ar wefan a hysbysfyrddau’r Cyngor Cymuned. Mae Awdurdod Addysg Sir Ddinbych yn pwyso am fynediad i gerddwyr i’r pentref trwy’r safle arfaethedig.

 299  GOHEBIAETH  299.1  Materion Pentref Llanfair DC  Neges e-bost dyddiedig 15 Ionawr gan un o’r trigolion yn cyfeirio at y Cynllun Cymuned drafft. Cyflwynwyd yr awgrymiadau ychwanegol a ganlyn mynediad i’r anabl i neuadd y pentref, hysbysfwrdd newydd ar y llecyn gwyrdd ger Bron y Clwyd, biniau ar gyfer baw ci ger Bron y Clwyd a’r groesffordd tuag at Bwllglas, caffi cymunedol, grwp rhieni a phlant bach a chylchlythyr i’r pentref. Dywedodd y Cyngor Sir nad yw’n arferiad gosod biniau baw ci mwyach. Gellir rhoi baw ci mewn biniau sbwriel arferol ar y stryd ac mae’n cael ei brosesu yr un fath a gwastraff arall yn deillio o lanhau’r ffyrdd. Mae Cynghorau Tref/Cymuned eraill wedi talu am osod biniau baw ci, ac yn talu tal blynyddol am gynnal a chadw/gwagu’r biniau [oddeutu £25 y mis] petai’r Cyngor yn dymuno ymchwilio â’r dewis hwn.

Adroddodd y Clerc y byddai hysbysfwrdd newydd yn costio mwy na £1,000 a bod cost bin baw ci 25 litr yn dechrau o £270.00. Dywedodd trigolion bod cwn yn baeddu yn broblem benodol yn Llanfair DC.

PENDERFYNWYD [a]  ystyried adleoli/adnewyddu’r hysbysfwrdd presennol yn Llanfair DC pan fo’r ysgol newydd wedi’i hadeiladu, a [b]  gwneud ymholiadau o ran biniau sbwriel arferol ar gyfer Bron y Clwyd, y groesffordd tuag at Bwllglas, pentref Graigfechan a Phentrecelyn.

299.2  Holiadur Rheoli Galwyr Di-rybudd  Neges e-bost dyddedig 1  Chwefror oddi wrth Ian Millington, Rheolwr Busnes Gwarchod y Cyhoedd Cyngor Sir Ddinbych. Nifer o flynyddoedd yn ol roedd cydweithwyr yn Heddlu Gogledd Cymru ac aelodau’r gymuned wedi sefydlu nifer o Barthau Dim Galwyr Di-groeso yn Sir Ddinbych. Cefnogwyd y parthau gan Wasanaeth Safonau Masnach Cyngor Sir Ddinbych. Mae’r Cyngor Sir yn y broses o werthuso’r cynllun i ganfod a yw’r parthau sy’n bodoli yn parhau i fod o fudd i drigolion lleol. Roedd y Clerc wedi anfon y manylion at yr aelodau i gael eu sylwadau. Nid yw Llanfair DC ar y rhestr.

Mae nifer o gynlluniau eraill yn gweithredu yn yr ardal, fel gwarchod y gymdogaeth, cynllun rhybudd  gan yr heddlu a chynllun gwarchod ffermydd. Mynegodd rhai trigolion ddiddordeb mewn datblygu neu ailsefydlu cynlluniau lleol.  PENDERFYNWYD  nodi’r cynnwys a holi a oes modd cynnwys Llanfair DC yn y rhestr parthau.

299.3  Datganiad Polisi Trwyddedu  Neges e-bost dyddiedig 6 Chwefror oddi wrth Mr Ian Millington, Rheolwr Busnes Gwarchod y Cyhoedd Cyngor Sir Ddinbych. Mae Deddf Trwyddedu 2003 yn rheoleiddio unigolion a mangreoedd sy’n darparu gweithgareddau trwyddedadwy. Mae gan y Cyngor ddyletswydd dan y Ddeddf i gyflawni ei swyddogaethau trwyddedu trwy hyrwyddo’r pedwar amcan trwyddedu, sef: atal trosedd ac anhrefn, atal niwsans cyhoeddus, sicrhau diogelwch y cyhoedd ac amddiffyn plant rhag niwed. Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi adolygu’r polisi cyfredol a chynhyrchu fersiwn wedi’i ddiweddaru. Gwahoddir sylwadau ar y polisi erbyn 6 Mawrth i trwyddedu@sirddinbych.gov.ukPENDERFYNWYD  nodi’r cynnwys gyda chais i’r Cyngor Sir gynnwys rhestr o’r newidiadau arfaethedig fel crynodeb gweithredol pan fo unrhyw ddogfennau’n cael eu hadolygu yn y dyfodol.

 300  MATERION CYNLLUNIO

300.1 Ymgynghori cyn cyflwyno cais cynllunio ar gyfer newid defnydd tir i ffurfio estyniad i’r maes carafanau presennol, i gynnwys 20 llain i garafanau teithio gyda chyswllt trydan, adeiladu bloc toiledau/cawodydd/golchi dillad, llunio trac mynediad i gerbydau, lle chwarae a’r holl waith cysylltiedig ym Mharc Carafanau Llanbenwch, Llanfair DC.

Gwnaeth Cynghorwyr ymweld â’r safle ar 9 Chwefror 2017. Nododd yr aelodau eu cefnogaeth gyffredinol i’r cynnig ar y cam hwn, gan fod y safle yn ddelfrydol ar gyfer y defnydd hwn a gallai ddarparu atyniad twristiaeth da i’r ardal, yn amodol ar ystyried nifer o faterion ymhellach. Er enghraifft, nid oedd digon o fanylion yn y cynlluniau a gyflwynwyd ynghylch y trefniadau ar gyfer mynediad i ac o’r safle, gallai defnyddio llechi ar gyfer lleiniau ‘r carafanau wneud symud y carafanau’n anodd, dylai cynllun gosod y safle ddangos manylion carthffosiaeth, dwr, trydan a’r mannau cyswllt trydan ar y safle, dangos y lle storio biniau, goleuadau, tirlunio, mannau tan ac ati. Roedd yr awgrymiadau eraill yn cynnwys llwybr mynd a chi am dro, ni ddylid caniatau cerddoriaeth ac eithrio trwy’r adran drwyddedu, dylid adnewyddu’ carafanau sefydlog presennol, cyfnod uchafswm o 21 diwrnod i garafanau teithiol a chael deufis y flwyddyn pan na fyddai unrhyw garafanau teithiol ar y safle.

Roedd yr aelodau o’r farn bod canllawiau’r Caravan Club, ynghyd a Chanllawiau Cynllunio Atodol Cyngor Sir Ddinbych â Carafanau, Cabanau Gwyliau a Gwersylla  yn darparu canllawiau rhagorol ar gyfer llywio dyluniad a gweithredu’r safle. Anfonwyd ymateb ysgrifenedig at yr asiant ar 20 Chwefror 2017.  PENDERFYNWYD  rhoi copi o ymateb y Cyngor Cymuned ar ei wefan. Anogodd y Cadeirydd drigolion i ymateb yn unigol i geisiadau cynllunio, gan nodi eu rhesymau neu eu pryderon.

300.2  Ymgynghori ar y Canllawiau Cynllunio Atodol Drafft ynghylch Carafanau, Cabanau Gwyliau a Gwersylla. Roedd y ddogfen ddrafft hon yn destun ymgynghoriad cyhoeddus rhwng 30 Ionawr tan 5pm ar 27 Mawrth 2017.  PENDERFYNWYD  Croesawodd yr aelodau gynnwys y ddogfen fel arweiniad rhagorol ar gyfer annog twristiaeth yn yr ardal.

300.3  Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 – Hysbysiad Gorfodi  Carafan yn Erw Fair, Llanfair DC  Diweddariad     Adroddwyd bod Hysbysiad Rhybudd Gorfodi wedi’i gyflwyno ar 14 Tachwedd 2016 yn ei gwneud yn ofynnol cyflwyno cais cynllunio ail-weithredol cyn pen 28 diwrnod. Cyflwynwyd cais cynllunio ond nid oedd yn cynnwys yr holl wybodaeth atodol a oedd yn ofynnol er mwyn ei ddilysu a’ benderfynu gan swyddog cynllunio. Er gwaethaf rhoi cyngor ynghylch y dogfennau ychwanegol a oedd yn ofynnol, ni dderbyniwyd y dogfennau hynny. Nid oedd gan yr Awdurdod Cynllunio unrhyw ddewis ac eithrio cyflwyno Hysbysiad Gorfodi i symud y garafan oddi ar y tir. Y cyfnod cydymffurfio yw cyn pen 4 wythnos i 16 Mawrth 2017 onibai y cyflwynir apel cyn hynny.

Yn y cyfamser cyflwynwyd cais cynllunio 20/2016/1224 ar gyfer newid defnydd tir amaethyddol i ffurfio estyniad i gwrtil preswyl Erw Fair. Mae’r cais yn gofyn am wneud yr ardd yn fwy o faint ond ni nodir beth fydd defnydd y tir dan sylw.  PENDERFYNWYD 1  Bod y Cyngor yn cefnogi’r cais cyn belled [a]  nad yw’r neiwd defnydd yn [I]  groes i bolisi cenedlaethol ynghylch gwagleoedd gwyrdd  [ii]] groes i amodau’r Cynllun Datblygu Lleol yn gyffredinol  [iii]  cael effaith gweledol andwyol ar y tirwedd hanesyddol  [b] bod y garafan yn cael ei sgrinio o ardal ddynodedig Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.  2  Nodi na chynigiwyd unrhyw amgylchiadau personol eithriadol o blaid y cais nac unrhyw reswm. Petai’r cais yn cael ei ganiatau gallai hyn ganiatau datblygu yn y cwrtil a allai gael effaith weledol andwyol.  3  Gofyn i’r Cyngor Sir a yw’r cais yn cydymffurfio â’r Canllawiau Cynllunio Atodol Drafft  Carafanau, Cabanau Gwyliau a Gwersylla sy’n destun ymgynghoriad ar hyn o bryd.

 301  PRIFFYRDD A’R AMGYLCHEDD

301.1  Diweddariad ar Gynllun Arafu Traffig Arfaethedig  Graigfechan  Adroddodd Mr Marc Musgrave, Gwasanaethau Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd, Cyngor Sir Ddinbych, ar y broses ymgynghori ddiweddar gyda thrigolion lleol. Dywedodd bod y gefnogaeth fwyaf i arwyddion fflachio sy’n cael eu gweithredu gan gyflymder cerbydau, a fyddai wedi’u lleoli yn y pentref ac yn dangos SLOW / ARAF.. Roedd hefyd o’r farn y byddai arwyddion rhybudd cyflymder ymlaen llaw yn briodol wrth ddynesu at y pentref. Roedd yr aelodau’n teimlo y dylid cynnwys yr holl ffyrdd dynesu at y pentref.

Mewn ymateb i gwestiynau ynghylch y posibilrwydd o gamera cyflymder, dywedodd Mr Musgrave na fu unrhyw gofnod o ddamweiniau a achosodd anafiadau ym mhentref Graigfechan yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf. Felly nid yw’r safle yn gymwys ar gyfer darpariaeth camera gorfodaeth sefydlog.

Hysbyswyd Mr Musgrave fod y Cyngor Cymuned yn parhau i gefnogi’r gweithgareddau Gwylio Cyflymder gan y Gymuned yn y pentref ac y byddent yn croesawu presenoldeb y bartneriaeth Gan Bwyll i gefnogi hyn hefyd. Er bod y Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu yn cefnogi’r fenter, ni fedrant orfodi’r gyfraith heb bresenoldeb heddlu. Diolchodd y Cadeirydd i Mr Musgrave am ddod i’r cyfarfod ac am ymgysylltu a thrafod gyda’r Cyngor Cymuned a’r gymuned ehangach.  PENDERFYNWYD  bod y Cyngor Cymuned yn cefnogi’r dewis a ffafrir, sef goleuadau fflachio a weithredir gan gyflymder cerbydau ynghyd ag arwyddion ar bob un o’r ffyrdd i mewn i’r pentref.Â

301.2  Cyngor Sir Ddinbych  Cais Cronfeydd Cymudol gan Bwyllgor Rheoli Neuadd Eleanor Roedd y Clerc wedi dosbarthu copi o’r cais i gael sylwadau gan Aelodau sef gosod tarmac ar yr estyniad i’r maes parcio cymunedol a gosod ffens ar hyd y gwrych wrth ymyl y ffordd [£5,162.88]. Mae’r cynllun wedi’i glustnodi fel prif flaenoriaeth yng nghynllun cymunedol y Cyngor Cymuned. Cadarnhaodd aelodau eu bod yn llwyr gefnogi’r cais am arian. Adroddwyd bod penderfyniad ynghylch a oedd cyllid ar gael i’w wneud yn fuan iawn.

 301.3  Cofeb Rhyfel Llanfair DC  Diweddariad ar geisiadau am gyllid grant i’r Ymddiriedolaeth Cofebau Rhyfel a Cadw   Adroddodd y Cadeirydd fod yr Ymddiriedolaeth Cofebau Rhyfel wedi adolygu ffurflen cyn cyflwyno cais y Cyngor Cymuned, ac o’r wybodaeth a’r ffotograffau a gyflwynwyd roeddynt o’r farn bod rhannau o’r prosiect yn gymwys ar gyfer cyllid trwy’r cynlluniau grant i gefnogi cofebau rhyfel. Er mwyn asesu cynnig y Cyngor yn llawn mae angen cryn dipyn o wybodaeth a thystiolaeth gefnogol ac mae’n rhaid i’r gwaith arfaethedig fod yn unol â’r arferion cadwraeth gorau. Derbyniwyd dyfynbrisiau ond mae’r costau’n sylweddol a swm y grant yn fach. Holodd rhai aelodau a fyddai’n bosibl cael cyllid o ffynonellau eraill, megis cyllid cronfa gymudol neu Ymddiriedolaeth Adfywio’r Tywysog.

Yn y cyfamswr gwnaed gwaith ymchwil i hanes y gofeb rhyfel. Dywedodd y Clerc y byddai’n falch o dderbyn gwybodaeth leol a ffotograffau i’w hychwanegu at y casgliad. Mae’r gofeb rhyfel wedi’i dynodi yn rhestredig Gradd II, yn coffau’r rhai o’r pentref a fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf a’r Ail Ryfel Byd. Mae erthygl yn y Denbighshire Free Press, rhifyn dydd Sadwrn, 8 Ionawr 1921, yn cyfeirio at ddadorchudio Cofeb Rhyfel Llanfair DC, gan nodi The Trustees, with the consent of the Charity Commissioners, have sold the site  about 69 square yards  to the Memorial Committee to be the property of the parish.

Hefyd adroddwyd bod plac wedi’i osod ar wal gyferbyn a thafarn y Ceffyl Gwyn gan drigolion lleol ger y goeden gyntaf mewn rhes o 14 o goed wedi’u plannu gan y teulu Corkhill a arferai fyw yn Barnfold, Llanfair DC.  Plannwyd y coed er coffa am eu mab a laddwyd yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

 302  MATERION CYMUNEDOL

302.1  Etholiadau’r Cyngor 4 Mai 2017  Bydd pecynnau enwebu ar gael yn yr wythnos yn dechrau 6 Mawrth 2017. Bydd gan ymgeiswyr rhwng 16 Mawrth a 4pm ar 4 Ebrill 2017 i gyflwyno papurau enwebu trwy law yn ystod dyddiau gwaith i Swyddfeydd y Cyngor yn Rhuthun. Bydd hysbysiadau i’w gweld ar hysbysfyrddau a gwefan y Cyngor Cymuned ar 15 Mawrth.

302.2  Ymatebwyr Cyntaf y Gymuned a Diffibrilydd  Trafodwyd y mater hwn yn flaenorol gan y Cyngor Cymuned ar 6 Ionawr 2016 pan ddyfarnwyd grant o £500 tuag at waith Ymatebwyr Cyntaf y Gymuned Rhuthun/Pwllglas. Roedd consensws cyffredinol y dylid cael diffibrilydd yn Llanfair DC pan fo cyllid ar gael neu gyfraniadau’n cael eu derbyn, fel yr awgrymwyd gan drigolyn. Hefyd adroddwyd bod Ysgol Llanfair wedi gofyn am gyfraniad tuag at gost diffibrilydd.  PENDERFYNWYD  bod angen mwy o wybodaeth am y cyllid sydd ar gael a chysylltu gyda Rose Hislop, Ymatebydd Cyntaf y Gymuned, i gael cyngor ynghylch y lleoliad gorau ar gyfer diffibrilydd.

 302.3  Gadael sbwriel yn anghyfreithlon  Cynghorwyd trigolion i hysbysu Cyngor Sir Ddinbych yn uniongyrchol am unrhyw achosion o adael sbwriel yn anghyfreithlo

Cysgodfan bws yn Llanfair DC  Mewn ymateb i ymholiad am y gysgodfan dywedodd y Cynghorwyr Steve Whipp a Keith Moulsdale eu bod wedi sgubo a glanhau’r gysgodfan yn ddiweddar.

Rhan 2  Eitemau Cyfrinachol  Gwahardd y Wasg a’r Cyhoedd

303  MATERION CYLLID 

303.1  Crynodeb Incwm a Gwariant am y cyfnod 1 Ebrill 2016 i 28 Chwefror 2017  Cyflwynodd y Clerc ddatganiad ariannol ar gyfer y cyfrifon Cyffredinol a Busnes am y cyfnod hwn. Cynghorwyd yr aelodau mae’r balans yn y banc ar 28 Chwefror 2017 oedd £963.42 yn y cyfrif cyfredol a £1,022.46 yn y cyfrif busnes. Awgrymodd aelod ystyried y posibilrwydd o gael gwirfoddolwr i wneud y gwaith cyfieithu i leihau’r costau.  PENDERFYNWYD  derbyn y datganiad ariannol a rhoi crynodeb o gyfrifon diwedd y flwyddyn ar wefan y Cyngor Cymuned. 

303.2  Talu Cyfrifon/Anfonebau  PENDERFYNWYD gwneud taliadau fel a ganlyn:

303.2.1  AVOW  Cyflog y Clerc, Ionawr [£290.75], Chwefror [£290.75 + costau cyflogres £24.00] a Mawrth 2017  [£290.75 + costau cyflogres £12.00].

 303.2.2  Sandra Williams – Gwasanaeth Cyfieithu  Cofnodion y Cyngor dyddiedig 2 Tachwedd a 14 Rhagfyr 2016 – £285.00

 303.2.3  Swyddfa Archwilio Cymru Ffi Archwiliad Allanol 2015/16 – £216.30

 303.2.4  Treuliau’r Clerc £39.71 fel a ganlyn:

Argraffu £17.91 ynghyd a ffi Archifdy £3.00  – £21.91, Costau postio £6.60, Cwrs CiLCA, 21 Chwefror 2017 [Rolau, Dyletswyddau a Chyfrifoldebau] yn yr Wyddgrug a costau teithio – 20 milltir @ 45 ceiniog – £9.00 + £1 parcio – £10.00, Costau offer a goriad ychwanegol ar gyfer y cwpwrdd £2.20 

303.3  Ceisiadau am Gymorth Ariannol  Derbyniwyd y ceisiadau a ganlyn:

303.3.1  Ysgol Llanfair  cymorth ariannol tuag at gost diffibrilydd

303.3.2  Y Groes Goch Brydeinig  cyllid i gefnogi gwasanaethau lleol

303.3.3  Eglwys Llanfair  tuag at gostau torri’r glaswellt

303.3.4  Pwyllgor Rheoli Neuadd Eleanor  tuag at fynediad i’r rhyngrwyd

PENDERFYNWYD  gohirio penderfyniadau ar yr holl geisiadau a restrwyd uchod tan at ol Etholiadau’r Cyngor.

303.4  Gwasanaeth Cyflogres  Adroddodd y Clerc fod AVOW wedi dweud y byddai’r ffi cyflogres yn debygol o gynyddu o £12.00 y mis I £12.50 y mis o 1 Ebrill 2017. Gofynnodd y Clerc am ganiatad i wneud trefniadau i dalu AVOW trwy archeb sefydlog bob mis. Hefyd gofynnwyd i’r aelodau gymeradwyo’n ffurfiol y cynnydd yng nghyflog y Clerc o £11.27 I £11.74 yr awr o 1 Ebrill 2017. Mae hyn yn unol a’r Cytundeb Cenedlaethol ar gyflogau ac amodau Gwasanaethau Llywodraeth Lleol sy’n berthnasol i Glercod. Bydd oriau blynyddol y Clerc yn parhau ar 300, ac ar bwynt cyflog 25.  PENDERFYNWYD  o 1 Ebrill 2017

303.4.1  Talu’r ffioedd cyflogres trwy archeb sefydlog bob mis

303.4.2  Cynyddu cyflog y Clerc I £11.74 yr awr.

304  COFRESTR ASEDAU A RHEOLI RISGIAU  Mae’r mater mewn llaw a dylai’r gwaith gael ei gwblhau cyn diwedd mis Mawrth.

305  DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  DYDD MERCHER 17 MAI 2017

Gan nad oedd rhagor o fusnes gorffennodd y cyfarfod am 9.45 pm.

__________________________ CADEIRYDD  ___________________________ DYDDIAD