COFNODION 17 MAI 2017

CYNGOR CYMUNED  LLANFAIR DYFFRYN CLWYD  COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion y Cyfarfod Blynyddol a chyfarfod cyffredin y Cyngor a gynhaliwyd yn Ysgol Llanfair DC nos Fercher, 17 Mai 2017, am 7.00 pm.

PRESENNOL – Cynghorwyr John Pugh [Cadeirydd], David Baker, Bob Barton, Wini Davies, Moira Edwards, Tim Faire, Jayne Mayers, Keith Moulsdale a  Medwen Roberts.  Eirwen Godden, Clerc.

HEFYD YN BRESENNOL – Cynghorydd Sir Hugh H Evans, OBE, ynghyd â 12 aelod o’r cyhoedd.

RHAN 1

YMDDIHEURIADAU – Dim.

CYFLWYNIADAU – Gwnaeth yr holl Gynghorwyr a’r Clerc gyflwyno eu hunain.

316  DATGANIAD DERBYN SWYDD

Cadarnhawyd bod yr holl Gynghorwyr wedi llofnodi’r ffurflen Datganiad Derbyn Swydd. Llongyfarchwyd yr aelodau ar gael eu hethol/ailethol. Llongyfarchwyd y Cynghorydd Sir Hugh Evans ar gael ei ailethol hefyd.

317  SYLWADAU’R CADEIRYDD AR FIN YMDDEOL

Croesawodd y Cynghorydd John Pugh bawb i’r cyfarfod. Bu’n flwyddyn brysur i’r Cyngor Cymuned. Roedd y datblygiad arfaethedig yn Llanfair wedi ysgogi llawer o ddiddordeb ac wedi denu pobl i gyfarfodydd y Cyngor, roedd eu pryderon wedi’u trosglwyddo i’r cynllunwyr, gwerthfawrogwyd eu mewnbwn a byddai materion eraill i’w trafod yn galw am adborth gan y gymuned. Mae angen gwaith adferol ar y Gofeb Rhyfel yn Llanfair. Gofynnwyd am brisiau ond mae angen cwblhau cais am grant cyn cyflwyno hyn i’r Cyngor ei gymeradwyo. Mae Grŵp Gwylio Cyflymder Llanfair a Graigfechan wedi bod yn brysur hefyd. Mae’r gwirfoddolwyr wedi derbyn hyfforddiant llawn a phenderfynodd y Cyngor Cymuned yn ddiweddar roi’r ddau wn mesur cyflymder a brynwyd i’r grŵp.

 318  ETHOL CADEIRYDD AC IS-GADEIRYDD AR GYFER 2017/18

[a]  Cynigiwyd ac eiliwyd y Cynghorydd John Pugh i’w ethol fel Cadeirydd. Cytunwyd ar hyn.

[b]  Cynigiwyd ac eiliwyd Jayne Mayers i’w hethol fel Is-gadeirydd. Cytunwyd ar hyn.

Llofnodwyd y ffurflenni Datganiad Derbyn Swydd.   

 319  DATGAN BUDDIANNAU –

[a]  Y Cynghorwyr John Pugh a Keith Moulsdale o ran materion yn gysylltiedig â Phwyllgor Rheoli Neuadd Eleanor yn eu rôl fel ymddiriedolwyr.

[b]  Y Cynghorydd David Baker ynghylch y cynnig Tŷ Festri gan ei fod yn aelod o Gyngor Eglwys Llanfair.

[c]  Y Cynghorydd Moira Edwards ynghylch y datblygiad tai arfaethedig yn Llanfair gan ei bod yn byw mewn eiddo drws nesaf i safle’r cais am ganiatâd cynllunio gan gwmni Pure.

 320  CYFETHOL  Mae sedd wag yn parhau ar y Cyngor yn dilyn yr etholiad diwrthwynebiad yn ddiweddar. Bydd y Clerc yn hysbysebu’r sedd wag yn unol â’r gofynion cyfreithiol.

321  COFNODION

[a]  Cofnodion y Cyfarfod Blynyddol/Cyfarfod Cyffredin a gynhaliwyd ar 6 Gorffennaf 2016 a gadarnhawyd ar 3 Awst 2016.

[b]  Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned a gynhaliwyd ar 2 Mai 2017.

PENDERFYNWYD – Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Gorffennaf eto a chymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 2 Mai 2017 a’u llofnodi gan y Cadeirydd.

322  MATERION YN CODI

311.1  Traffig ar yr A525 ym mhentref Llanfair – Gwnaeth y Cynghorydd Moira Edwards sylwadau am broblem barhaus goryrru a swm y traffig trwy’r pentref a thuag at Fron y Clwyd, y fynedfa i Barc y Llan ac i lawr yr allt tuag at Bwllglas. Aeth y trigolion Moira Edwards a Nick Webb, sy’n byw yn Barnfold a Crossways [ar y gornel gyferbyn â’r gofeb rhyfel] ar ymweliad safle gyda’r Adran Priffyrdd yn ddiweddar ynghylch y traffig sy’n mynd heibio eu cartrefi. Mae nifer o fannau ‘gwasgu’ trwy’r pentref lle mae’n anodd i gerbydau basio ei gilydd i wahanol gyfeiriad. Mae’n sefyllfa beryglus i gerddwyr a gyrwyr, yn enwedig os ydynt yn gyrru’n gyflym. Bu bron i un o’r trigolion gael ei daro gan gar yn pasio’r giât i’w dŷ yn ystod yr ymweliad safle. Gwnaed cais am arwyddion ‘Araf’ ar y gornel wrth y gofeb rhyfel ac i fyny trwy’r pentref tuag at Bwllglas. Awgrymodd Marc Musgrave, Gwasanaethau Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd, y gallai llinell wen wrth ddod heibio’r gofeb rhyfel ac i fyny’r ffordd hon helpu trigolion y mae eu giatiau yn union ar fin y ffordd hon. Hefyd awgrymodd y byddai ‘araf’ wedi eu baentio ar y ffordd yn fwy buddiol/amlwg nag arwyddion ar byst. Mae’r Adran Priffyrdd yn ystyried y mater a bydd yn cadw mewn cysylltiad.

Gofynnodd Moira Edwards am ddata o’r arolwg cyflymder sy’n cael ei fonitro ar yr A525 ar hyn o bryd [wrth ymyl y giatiau i neuadd y pentref] gan Gyngor Sir Ddinbych hefyd. Mae angen dadansoddi’r data a roddwyd ymhellach. Bydd y Cyngor Cymuned yn mynd ar ôl hyn. Awgrymwyd bod y gwirfoddolwyr Gwylio Cyflymder/Gan Bwyll yn sicrhau presenoldeb yn y pentref am gyfnod i fonitro’r goryrru. Mae Steve Whipp yn mynd i edrych ar hyn.

311.3  Pont EyarthAdroddodd y Clerc bod James [Jim] Hall, Uwch Beiriannydd, Cyngor Sir Ddinbych, wedi hysbysu’r Cyngor Cymuned bod gorchymyn cyfreithiol wedi’i gyflwyno ar 10 Mai 2017 am gyfyngiad pwysau 18 tunnell. Cymeradwywyd gwariant cyfalaf ychwanegol i gryfhau/adnewyddu hyd at 60 o strwythurau priffyrdd yn y sir dros gyfnod deng mlynedd, gyda Phont Eyarth yn un o’r cynlluniau mwyaf hanfodol bwysig a drud. Disgwylir i brosiect Pont Eyarth ddechrau eleni, a bydd cynllun yn cael ei ddatblygu ac yna cynhelir gwelliannau i ddraenio’r briffordd o gwmpas y bont, yn cynnwys gwaith ar y waliau adain a rhannau isaf y bwa yr haf nesaf. Bydd rhagor o welliannau yn dibynnu ar ba mor gyflym mae’r bont yn sychu, a gallai gymryd hyd at bedair blynedd. Unwaith y bo’r bont yn sych mae cynigion i ailadeiladu o leiaf un o’r waliau sbandrel a pharapet, ailbwyntio’r bont gyfan a thrwsio’r gwaith cerrig yn barhaol. Y bwriad, ar ôl cwblhau’r gwaith, yw cael gwared ar y cyfyngiad pwysau yn dilyn asesiad strwythurol, os yn bosibl.

313.1  Adolygu’r Rheolau Sefydlog – Dyddiadau ac Amseroedd Cyfarfodydd Cyffredin y Cyngor am y flwyddyn ddilynol

PENDERFYNWYD – Newid i gyfarfod bob mis ar ddydd Llun cyntaf y mis am 7 pm.   [Saith pleidlais o blaid, pleidleisiodd y Cynghorwyr Bob Barton a Tim Faire yn erbyn y cynnig]. Bydd y diwygiadau i’r Rheolau Sefydlog yn darllen fel a ganlyn:

  • Cynhelir y Cyfarfod Blynyddol statudol [a] mewn blwyddyn etholiad ar y pedwerydd diwrnod ar ôl dyddiad yr etholiad neu cyn pen 14 diwrnod wedyn a [b] mewn blwyddyn nad yw’n flwyddyn etholiad, ar y dydd Llun cyntaf ym mis Mai.
  • Cynhelir isafswm o bump cyfarfod ychwanegol ar y dydd Llun cyntaf yn y mis.
    • Atal unrhyw Reol Sefydlog [Gweler Rheol Sefydlog 26.2 isod].
  • Os derbynnir cais rhwng cyfarfodydd, bydd y Clerc yn cyfeirio pob cais cynllunio at Gadeirydd y Cyngor ynghyd â dau aelod arall am eu sylwadau. Yn absenoldeb y Cadeirydd cyfeirir y cais at yr Is-gadeirydd a dau aelod. Cyflwynir penderfyniad y tri aelod gerbron cyfarfod nesaf y Cyngor, i gadarnhau’r sylwadau/gweithredoedd gan yr aelodau a’r Clerc.

323  GOHEBIAETH

323.1  Cyngor Dinas Llanelwy – Gwahoddiad i ddathliadau Pumed Pen-blwydd Statws Dinas, 1 – 4 Mehefin 2017 – Manylion i’w dosbarthu i’r aelodau er gwybodaeth.

 323.2  Polisi Masnachu ar y Stryd Cyngor Sir Ddinbych – Neges e-bost dyddiedig 15 Mai 2017 yn datgan bod y Pwyllgor Trwyddedu wedi cymeradwyo cynnal ymgynghoriad ehangach – manylion https://www.denbighshire.gov.uk/cy/your-council/consultations/statement-of-street-trading-policy.aspx   Gall unrhyw un sy’n dymuno gwneud sylwadau anfon sylwadau neu awgrymiadau’n uniongyrchol i licensing@denbighshire.gov.uk erbyn 30 Mehefin 2017.

PENDERFYNWYD – Derbyn a nodi’r neges e-bost.   

 323.3  Swyddfa Codi Arian Marie Curie Gogledd Cymru – yn gofyn i’r Cyngor hyrwyddo’r cyfnod ‘Blooming Great Tea Party’, rhwng 23 a 25 Mehefin yn y gymuned. Mae pecyn codi arian am ddim ar gael [yn cynnwys baneri, gwahoddiadau, posteri, cwestiynau cwis a ryseitiau] – www.mariecurie.org.uk/teaparty

PENDERFYNWYD –  Derbyn a nodi’r wybodaeth.

324  CYNLLUNIO

324.1  Cais Cynllunio 20/2016/1137  Datblygiad arfaethedig 63 o dai yn Llanfair D C – Adroddwyd – bod cynlluniau diwygiedig wedi’u cyflwyno yn dangos y bwriedir cynnwys llwybr troed i gerddwyr rhwng y datblygiad newydd a Bron y Clwyd, a bod y gwagle agored wedi’i rhannu’n ddwy ardal – un ar gyfer tanciau dŵr a’r llall fel maes chwarae. Bwriedir gwaredu rhai o’r coed coffa er mwyn cael mynediad.

Mynegodd trigolion a oedd yn bresennol yn y cyfarfod bryderon am gwestiynau sy’n parhau heb eu hateb. Mae rhai agweddau’n gwbl annerbyniol ac maen nhw’n teimlo eu bod yn cael eu hanbwyddu. Hysbyswyd yr aelodau y trefnwyd cyfarfod rhwng trigolion a chynllunwyr yn neuadd y pentref nos Iau, 18 Mai 2017.  Mynegwyd pryder nad oedd yr holl drigolion yn ymwybodol bod cyfarfod wedi’i drefnu. Gofynnodd y trigolion i’r aelodau beidio â phleidleisio ar y cynlluniau diwygiedig tan ar ôl y cyfarfod. Cytunwyd y dylid symud y coed coffa i leoliad arall ar y safle. Cyfeiriwyd at astudiaeth ynghylch llesiant a’r effaith ar ansawdd bywyd trigolion hŷn yn y byngalos sy’n bodoli eisoes. Bydd y llwybr troed arfaethedig yn destun penderfyniad ar wahân gan y Cyngor Sir. Awgrymwyd na ddylai pobl gael byw yn y tai newydd nes bod mater y llwybr troed wedi’i benderfynu. Gwnaed sylw hefyd bod angen datganiad dylunio a mynediad diwygiedig o ran y draeniad, tanciau dŵr a materion priffyrdd i fod yn unol â’r cynllun diwygiedig diweddaraf.

 PENDERFYNWYD –  Gwneud cais am

[a]  estyniad i’r dyddiad cau ar gyfer ymatebion gan fod yr aelodau’n ystyried na ellir darparu ymateb llawn tra bod proses ailymgynghori â’r gymuned yn parhau

[b] rhestr o’r holl gwestiynau neu faterion y mae angen ymdrin â nhw ym marn trigolion yn dilyn y cyfarfod ar nos Iau, 18 Mai.

324.2  Cais Cynllunio 20/2017/0377  Gwaith arfaethedig ar un goeden ywen wedi’i lleoli yn yr Ardal Gadwraeth – Eglwys Sant Cynfarch a’r Santes Fair, Llanfair DC – PENDERFYNWYD – cefnogi’r cais.

324.3  Cynnig ar gyfer Ystafell De yn Nhŷ’r Festri, Llanfair D C – Adroddwyd – bod Pwyllgor yr Eglwys yn bwriadu cyflwyno cais cynllunio ar gyfer newid defnydd ac yn gofyn am sylwadau’r Cyngor Cymuned cyn gwneud hynny. Mae’r cynnig yn cynnwys ystafell de/siop flodau i’w rheoli gan landlord y dafarn, gyda pharcio yn Neuadd Eleanor. Fodd bynnag, mae trigolion lleol wedi mynegi pryder am faint o fannau parcio sydd ar gael, yn enwedig yn ystod adegau prysur fel amseroedd ysgol a phan fo defnyddwyr yn y neuadd. Ymddengys bod y mynediad i’r llwybr i diroedd yr Eglwys wedi’i rwystro o dro i dro a bod cerbydau’n parcio yno am gyfnod hir yn dod yn broblem.

PENDERFYNWYD – [a]  cefnogi’r cynnig mewn egwyddor [b] gwahodd cynrychiolwyr Pwyllgor yr Eglwys i gyfarfod Cyngor Cymuned i siarad am y cynnig.

 325  PRIFFYRDD A’R AMGYLCHEDD

325.1  Coed ym Maes Hyfryd, Graigfechan – Adroddodd y Clerc bod Heather Battison-Howard, Swyddog Datblygu Gwagloedd Gwyrdd Cyngor Sir Ddinbych, wedi gadael neges yn dweud, yn dilyn cwyn gan un o’r cyhoedd, byddai gwaith adferol yn cael ei gynnal i dorri coed wedi gordyfu ger y gysgodfan bws yng Nghraigfechan.

 325.2  Dewisiadau arafu traffig – Graigfechan – Adroddwyd – bydd pyst ar gyfer y rhybuddion 30mya ymlaen llaw [pen Llanfair DC y pentref] a’r arwyddion a weithredir gan gyflymder cerbydau yn cael eu gosod yn ystod dydd Mawrth/dydd Mercher yr wythnos yn dechrau 15 Mai. Byddai’r arwyddion yn dilyn yn fuan wedyn. Holwyd ynghylch gosod arwyddion ychwanegol a weithredir gan gyflymder cerbydau yn enwedig wrth agosau at Graigfechan ar y ffordd oddi ar yr A525 wrth y groesffordd ger yr Old Smithy lle mae nifer o ddigwyddiadau o fewn trwch blewyn wedi digwydd.

PENDERFYNWYD – Codi’r mater o arwyddion ychwanegol gyda Marc Musgrave, Gwasanaethau Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd.

 326  MATERION CYMUNEDOL

PENDERFYNWYD – Rhoi Materion Cymunedol ar ddechrau’r agenda ym mhob cyfarfod Cyngor yn y dyfodol.

326.1  Strydoedd Glân – PENDERFYNWYD – Y dylai’r Clerc gysylltu â Chyngor Sir Ddinbych ynghylch casglu sbwriel a dail ym mhentref Llanfair.

326.2  Goryrru / Carafan yn achosi rhwystr

Roedd Cynghorydd wedi derbyn cwynion am gerbydau’n goryrru yn ardal Parc y Llan a charafan wedi’i pharcio ar ymyl y ffordd sy’n achosi problem gwelededd.

PENDERFYNWYD – Hysbysu’r Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu lleol.

326.3  Elusendai Elizabeth Owen – Adroddwyd – bod coed ysgaw ger drws ochr yr eiddo gwag yn Rhif 6 sy’n ymddangos fel petaent yn beryglus.

PENDERFYNWYD  – Hysbysu Grŵp Cynefin.

326.4  Diffibrilyddion – Cadarnhawyd bod Ysgol Llanfair ac Ysgol Pentrecelyn yn ystyried y posibilrwydd o gael grant ar gyfer darparu diffibrilydd yn y naill ysgol. Mae ysgolion lleol yn cyfarfod yn yr ardal ar hyn o bryd i ystyried dulliau o godi arian ar y cyd i dalu’r costau. Cynhaliwyd trafodaeth am ddiffibrilyddion ar gael i’r gymuned ehangach yn ei chyfanrwydd. Awgrymwyd ychwanegu diffibrilyddion yn y cynllun cymunedol.

326.5  Y Gofeb Rhyfel – PENDERFYNWYD – Gosod gwybodaeth am ail blac coffa’r rhyfel yn Llanfair a’r coed coffa ar wefan y Cyngor.

326.6  Cynllun Cymunedol – Adroddwyd – Bod Steve Whipp wedi cynhyrchu papur trafodaeth drafft [dosbarthwyd copi yn y cyfarfod] yn cynnwys rhestr y prosiectau cymuned a drafodwyd yng nghyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd ar 7 Medi 2016. Bydd Mr Whipp yn mynd i gyfres o ddigwyddiadau Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych yn ystod Mehefin 2017. Mae’r ddogfen yn parhau i fod yn rhywbeth i weithio arni gan fod angen mwy o fewnbwn gan drigolion. Mae angen llinellau amser a chostau hefyd er mwyn llunio cynllun strategol pum mlynedd ar gyfer ardal y gymuned gyfan. Awgrymwyd sefydlu gweithgor yn cynnwys trigolion lleol, ar wahân i’r Cyngor Cymuned. Mae angen adnabod a nodi’r holl brosiectau/cynlluniau/cynigion a’u dwyn ynghyd gan ddefnyddio Neuadd Eleanor fel canolbwynt efallai, gan ystyried Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol mewn dull cynllunio cymdogaethol. Mae grantiau ar gael i hwyluso’r broses hon gan asiantaethau megis Cadwyn Clwyd. Atgoffwyd yr aelodau y bydd arian fferm wynt [£750k o bosibl] ar gael maes o law a gallai rhai o’r cynigion a restrir fod yn gymwys ar gyfer y cyllid hwn.

PENDERFYNWYD – [a] Diolch i Steve Whipp am ei waith rhagorol yn datblygu’r papur trafod a [b] newid teitl y ddogfen o Gynllun Datblygu Lleol i Gynllun Cymuned Lleol i osgoi dryswch gyda Chynllun Datblygu Lleol y Cyngor Sir.

 RHAN 2 – PENDERFYNWYD – Gwahardd y Wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod oherwydd natur cyfrinachol yr eitemau a ganlyn: 

327  MATERION ARIANNOL

327.1  Archwiliad diwedd y flwyddyn ariannol – Cymeradwyo Datganiad Cyfrifyddu 2016-17 a’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol – Cyflwynwyd datganiadau i’w cymeradwyo ynghyd â’r argymhellion a wnaed gan yr archwilydd mewnol yng nghyswllt [1] ailbrisio asedau [2] swm isel y cronfeydd yn y gronfa gyffredinol [3] diffyg hawlio Treth ar Werth yn 2014/15 a 2015/16 [4] ffigur costau staff [5] yr angen am lythyr derbyn ar gyfer pob cyfraniad mawr a’r [6] angen am weithredu lleddfu o ran adfer mewn trychineb a pharhad busnes. Ychwanegodd y Clerc y byddai’n rhaid anfon esboniad am amrywiaeth arwyddocaol yn y datganiadau cyfrifon am y cyfnodau yn diweddu 31 Mawrth 2016 a 31 Mawrth 2017 at yr archwilydd allanol.

PENDERFYNWYD – [a] nodi’r argymhellion gan yr archwilydd mewnol a gweithredu’n briodol i ymdrin â’r materion a godwyd, fel a ganlyn:

 [1]  Sicrhau eglurder gan yr archwilydd allanol p’un ai ydynt yn cytuno gyda newid y dull prisio o’r dull ar sail yswiriant i ar sail cost prynu, ac a fydd yn ofynnol ailddatgan gwerthoedd asedau sefydlog y flwyddyn flaenorol.

[2]  Cynnal asesiad risg ar swm y gronfa wrth gefn gyffredinol a’i gymeradwyo gan y Cyngor a chynnwys hyn wrth gyfrifo’r praesept. Cytunwyd y byddai’r £1,600 a glustnodwyd ar gyfer costau etholiad yn 2017/18 yn aros yn y gronfa wrth gefn a chynnwys £500 wrth gyfrifo’r praesept blynyddol yn y dyfodol.

[3]  Y Clerc i gysylltu â Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi i holi am y posibilrwydd o hawlio’r TAW am 2014/15 a 2015/16 o gofio’r cofnodion cyfyngedig sydd ar gael yn dilyn marwolaeth y cyn Glerc.

[4]  Diwygio’r datganiad blynyddol i ddangos y balansau a ganlyn: Costau staff [cyflog a lwfans swyddfa yn y cartref] = £3,180 [nid £3,756] a chyfanswm y taliadau eraill = £6,691.

[5]  Gofyn am lythyr derbyn ar gyfer yr holl gyfraniadau mawr. [Cadarnhaodd y Clerc bod llythyr oddi wrth Neuadd Eleanor yn y ffeil yn aros am set o gyfrifon blynyddol].

[6]  Ystyried risgiau adfer wedi trychineb a pharhad busnes a chamau gweithredu i leddfu’r risgiau, megis storio diogel rheolaidd oddi ar y safle, yn ystod yr adolygiad blynyddol/asesiad risg dulliau rheoli ariannol a’r rheoliadau ariannol.

[b]  Cymeradwyo’r Datganiad Cyfrifyddu 2016-17 a’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol fel y’i cyflwynwyd.

 327.2  Talu Cyfrifon/Anfonebau

PENDERFYNWYD  – Gwneud taliadau fel a ganlyn:

J D H Business Services Ltd – Archwiliad Mewnol – £142.80

327.3  Planhigion ar gyfer y Gofeb –

PENDERFYNWYD – Pennu cyllideb o £130 a throsglwyddo swm o £100 o’r pennawd Trwsio a Chynnal a Chadw i’r pennawd Gwasanaethau Cymunedol a Chynnal a Chadw. Y ffigur hwn i’w ddefnyddio i dalu am gost coeden/coed Nadolig a chostau eraill.

327.4  Ceisiadau am Gymorth Ariannol –

PENDERFYNWYD  – Gohirio’r penderfyniadau tan y cyfarfod nesaf.

327.5  Yswiriant – Bu’r aelodau’n craffu ar ddyfynbrisiau gan Came & Company, Broceriaid Yswiriant Cynghorau Lleol, ac oddi wrth dri chwmni yswiriant – Inspire, Hiscox ac Ecclesiastical. Derbyniwyd pedwerydd dyfynbris gan Zurich.

PENDERFYNWYD – Derbyn dyfynbris Zurich am £423.85.

328  TREFNIADAU AR GYFER ADOLYGIAD BLYNYDDOL:    

328.1  Asesiad Risg a Mesurau Rheoli Ariannol, Rheolau Sefydlog a Rheoliadau Ariannol 

PENDERFYNWYD – Cynnal yr adolygiadau blynyddol mewn cyfarfod o’r Cyngor yn y dyfodol.

 328.2  Cyflog ac Amodau Gwaith y Clerc

PENDERFYNWYD – Trefnu cyfarfod arfarnu rhwng y Cadeirydd a’r Is-gadeirydd a’r Clerc.

329  DYDDIADAU CYFARFODYDD YN Y DYFODOL – NOS LUN AM 7 PM

5 Mehefin, 3 Gorffennaf, 4 Medi, 2 Hydref, 6 Tachwedd, 4 Rhagfyr 2017,

ac 8 Ionawr, 5 Chwefror a 5 Mawrth 2018, lleoliadau i’w cadarnhau.

Gan nad oedd rhagor o fusnes i’w drafod cyhoeddodd y Cadeirydd ddiwedd y cyfarfod am 9.45 pm.

John Pugh _______________________ CADEIRYDD

________________________ DYDDIAD