COFNODION 2 MAI 2017

CYNGOR CYMUNED LLANFAIR DYFFRYN CLWYD COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned a gynhaliwyd yn Neuadd Eleanor, Llanfair DC, nos Fawrth, 2 Mai 2017 am 7.00 pm.

PRESENNOL – Y Cynghorwyr John Pugh [Cadeirydd], David Baker, Wini Davies, Jayne Mayers, Keith Moulsdale a Steve Whipp, ynghyd â’r Clerc, Eirwen Godden.
HEFYD YN BRESENNOL – Y Cynghorydd Hugh H Evans, OBE, Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych, ynghyd â 12 aelod o’r cyhoedd.

RHAN 1
YMDDIHEURIADAU – Y Cynghorwyr Tim Faire a Medwen Roberts.
306 DATGAN BUDDIANNAU – Y Cynghorwyr John Pugh a Keith Moulsdale o ran materion yn ymwneud â Phwyllgor Rheoli Neuadd Eleanor. Mae’r ddau gynghorydd yn ymddiriedolwyr.
307 COFNODION
Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned a gynhaliwyd yn Neuadd Eleanor, Llanfair DC ar 1 Mawrth 2017.
PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r cofnodion a’u llofnodi gan y Cadeirydd.
308 MATERION YN CODI
308.1 Cofnod 289.1 Cais Cynllunio 20/2016/1137 Datblygiad arfaethedig 63 o dai yn Llanfair DC Adroddwyd y cynhaliwyd cyfarfod ar 10 Ebrill 2017 rhwng cynrychiolwyr y Cyngor Cymuned a’r datblygwr. Roedd y Cadeirydd hefyd wedi cyfarfod gyda’r Swyddog Cynllunio, Adran Addysg ac Eiddo, ar 13 Ebrill pan fynegwyd pryderon y Cyngor Cymuned ynghylch mynediad i’r cyhoedd a’r gwagle amwynder agored. Roedd y Cyngor Sir yn cytuno y byddai’r mynediad i gerddwyr trwy’r pentref yn mynd trwy’r gwagle sy’n bodoli rhwng y byngalo isaf a’r tŷ yn ne’r safle. Hefyd teimlwyd nad oedd y gwagle agored a ddynodwyd yn wreiddiol yn hygyrch i’r pentref cyfan. Un dewis fyddai rhannu’r gwagle agored presennol i ganiatáu i’r tanciau casglu dŵr aros yng ngogledd y safle a darparu gwagle agored arall wrth y fynedfa i gerddwyr. Byddai hyn yn ei gwneud yn ofynnol symud Bloc A tua’r gogledd.

Cyflwynodd y Cadeirydd fraslun yng nghyfarfod y Cyngor Cymuned yn dangos cynllun gosod newydd. Dywedodd rhai o’r cyhoedd a oedd yn bresennol y byddai’r llwybr troed arfaethedig yn effeithio ar rai o’r trigolion yn byw ger y llwybr. Roedd yr holl faterion a godwyd wedi’u trosglwyddo i’r Awdurdod Cynllunio ac mae’r swyddogion yn parhau i darfod y materion, ond mae Pure wedi rhoi dyddiad penodol i’r Awdurdod gan nodi ei fod yn bwriadu mynd i apêl os na chedwir at y dyddiad. Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych y bydd rhaid i’r Cyngor Cymuned gael safbwynt ar y cais; bydd swyddogion Cyngor Sir Ddinbych yn penderfynu sut i gynghori’r Pwyllgor Cynllunio; petai Pure yn mynd i apêl bydd angen i’r rhesymau yn erbyn cymeradwyo’r cais fod yn gadarn a chryf iawn. Mae angen cydbwysedd a chyfaddawdu neu fel arall bydd y gymuned ar ei cholled. Ychwanegodd, petai’r mater yn mynd i apêl, gallai’r datblygwr fod â hawl i iawndal.
PENDERFYNWYD – Gweithredu i bwyso ar yr Awdurdod Cynllunio am y manylion ymgynghori diweddaraf gynted ag y bo modd.

308.2 Cofnod 299.1 Materion Pentref Llanfair DC – Roedd y Clerc wedi cysylltu â’r Cyngor Sir ynghylch biniau sbwriel cyffredinol ar gyfer Bron y Clwyd, y groesffordd tuag at Bwllglas, pentref Graigfechan a Phentrecelyn. Ni ddarperir biniau am ddim mwyach ond gall y Cyngor Sir brynu a gosod biniau newydd ar gost o tua £500 yr un, ond byddai’n rhaid i’r Cyngor Cymuned dalu’r gost. Hefyd mae ffi o £25 y mis am wagu pob bin. Nid oes unrhyw ddarpariaeth yng nghyllideb y Cyngor Cymuned ar gyfer hyn ym mlwyddyn ariannol 2017/18. Petai’r Cyngor yn penderfynu bwrw ymlaen gyda darparu’r biniau byddai’n rhaid cynnwys hyn yng nghyllideb y praesept ar gyfer 2018/19.

PENDERFYNWYD – Gofyn i’r Clerc gysylltu gyda’r Cyngor Sir eto ynghylch hyn a gwahodd Simon Billington, Rheolwr Gweithrediadau Priffyrdd a Strydlun [De] Cyngor Sir Ddinbych i gyfarfod yn y dyfodol.

308.3 Cofnod 301.3 Cofeb Rhyfel Llanfair DC – Roedd pwysau llwyth gwaith yn golygu nad oedd cais yr ail gam wedi’i gwblhau i’w gyflwyno i’r Ymddiriedolaeth Cofebau Rhyfel. Cynigiwyd ffurfio grŵp gorchwyl a gorffen i gyflawni’r gwaith. Bydd rhaid i’r aelodau benderfynu ar yr hyn sydd ei angen, megis rheiliau neu folardiau a chadwyni. Mae angen cwblhau gwaith ymchwil cyn y gellir ychwanegu rhagor o enwau ar y gofeb.

308.4 Cofnod 300.3 Cais Cynllunio 20/2016/1224 Newid defnydd tir amaethyddol i ffurfio estyniad i gwrtil preswyl Erw Fair, Llanfair DC Adroddwyd bod y cais wedi’i wrthod a bydd y Cyngor Sir yn cyflwyno hysbysiad gorfodi i symud y garafan oddi ar y tir maes o law.

309 GOHEBIAETH
309.1 Lleoliad hygyrch ar gyfer cyfarfodydd y Cyngor Cymuned – Neges e-bost dyddiedig 28 Ebrill 2017 gan un o’r cyhoedd ynghylch hygyrchedd. Esboniwyd bod Neuadd Eleanor wedi’i logi y rhan fwyaf o nosweithiau o nos Lun i nos Iau. Mae cynlluniau i wneud gwelliannau i’r neuadd ond mae’r rhain yn amodol ar sicrhau cyllid. Cyflwynwyd awgrymiadau yn amrywio o newid yr amser i 5 o’r gloch, dyweder, cynnal rhan gyntaf y cyfarfod yn y brif neuadd ac yna symud i’r ystafell y tu ôl i’r llwyfan ar gyfer yr ail ran. Fodd bynnag, gallai cyfarfod ynghynt na 7 o’r gloch ei gwneud yn anodd i bobl sy’n gweithio ddod i’r cyfarfod.

PENDERFYNWYD – Cynnal cyfarfodydd y Cyngor mewn lleoliadau hygyrch eraill yn y gymuned ar sail rota [er enghraifft, Pentrecelyn, Llanfair, Canolfan Genus, Llysfasi]. Gofynnwyd i’r Clerc wneud ymholiadau’n lleol, gan ddechrau gyda dod o hyd i leoliad amgen addas yn Llanfair ar gyfer y cyfarfod nesaf i’w gynnal ar 17 Mai.

309.2 Cyngor Sir Ddinbych – anfonwyd manylion am y dogfennau isod at yr Aelodau cyn y cyfarfod:
[a] Ymgynghoriad: Polisi Cludiant Dysgwyr Sir Ddinbych [13 Mawrth i 30 Ebrill] – Dogfennau perthnasol ar gael yn www.sirddinbych.gov.uk/ymgynghoriadau

[b] Neges e-bost oddi wrth Amy Selby, Swyddog Prosiectau Cymunedol, ynghylch Beichiogrwydd Diogelach Cymru – http://bit.ly.bumpbabyandbeyond http://Bit.ly/SaferPregnancy#saferpregnancywales
[c] Neges e-bost oddi wrth Tom Booty ynghylch y Strategaeth Rheoli Asedau newydd yn lle’r Strategaeth Rheolaeth Gorfforaethol – https://www.denbighshire.gov.uk/en/yourcouncil/strategies-plans-and-policies/asset-management/asset-management-strategy.aspx
[ch] Deddf Teithio Llesol – Map Rhwydwaith Integredig – Mae’r Cyngor Sir yn ymgynghori ar ddarpariaeth llwybrau cerdded a beicio yn y sir yn y dyfodol – rhaid ymateb erbyn 28 Mai. https://www.denbighshire.gov.uk/en/resident/parking-roads-and-travel/cycling-and-walking/active-travel/active-travel-act-integrated-network-map-inm.aspx
PENDERFYNWYD – Derbyn y dogfennau a bod Aelodau’r Cyngor a’r gymuned ehangach yn ymateb yn uniongyrchol.
309.3 Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych – Gwahoddiad i gyfres o ddigwyddiadau ar 8, 13 a 20 Mehefin – Canolfan Optic, Parc Busnes Llanelwy – themâu llesiant – Yr Amgylchedd, Cymdeithasol, Economaidd a Diwylliant a Chydnerthedd Cymunedol – www.eventbrite.co.uk/e/digwyddiadau-dewch-ach-syniad-bring-your-idea-events
PENDERFYNWYD – Gan fod hwn yn gyfle pwysig i ddylanwadu ar y broses o integreiddio cynlluniau cymunedol gyda chynlluniau eraill sy’n cael eu cynnig, ynghyd â gofynion Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol, cymeradwywyd bod Mr Steve Whipp yn mynychu ar ran y Cyngor Cymuned.
310 CYNLLUNIO
310.1 Adborth o’r Digwyddiad Ymgynghori â’r Gymuned cyn cyflwyno cais a gynhaliwyd ar 28 Mawrth 2017 yn Llandudno – Roedd y Cynghorydd Keith Moulsdale wedi mynd i’r digwyddiad ond roedd yn teimlo, er mai bwriad y broses ymgynghori cyn cyflwyno cais cynllunio yw cyflymu hynt ceisiadau cynllunio, nid yw wedi cynorthwyo yn Llanfair DC o ran y cynnig arfaethedig i adeiladu tai newydd. Mae’r broses wedi bod yn mynd ymlaen am 12 mis, ond cydnabuwyd bod y datblygwr wedi gwneud mwy na’r hyn sy’n ofynnol yn ystod y cyfnod ymgynghori. Yn y dyfodol dylid hysbysu’r gymuned gyfan, nid hysbysiad yn unig a hysbysu’r cymdogion agosaf yn unig, o ddechau unrhyw broses ymgynghori cyn cyflwyno cais cynllunio.
310.2 Ceisiadau Cynllunio – Roedd manylion am y ceisiadau a ganlyn wedi’u hanfon at Gynghorwyr i’w galluogi i lunio ymateb cytunedig erbyn y dyddiadau cau a nodwyd:
Cais 20/2016/1095 Bryn Rhedyn, Bryneglwys, Corwen – Roedd ymateb y Cyngor a anfonwyd ar 29 Mawrth 2017 yn codi cwestiynau am ddilysrwydd y polisïau a ddyfynwyd a dryswch ynghylch cynnwys y datganiad dylunio a mynediad yn y cais. Serch hynny, roedd yr aelodau’n cefnogi’r cais i arbed hen adeilad yng nghefn gwlad, ond bod rhaid i’r cais fod yn gywir. Ysgrifennodd Mr Paul Griffin, Swyddog Cynllunio, ar 25 Ebrill 2017 i ddweud ei fod wedi’i gynghori bod yr adeilad wedi’i ddymchwel cyn penderfynu ar y cais, nid oedd yr ymgeisydd wedi elw o’r dymchwel damweiniol a bod rhaid i’r Cyngor Sir ystyried a yw colli’r strwythur yn y modd yma yn cynrychioli gadael y safle ai peidio. Roedd yr ymgeisydd wedi prynu’r annedd ar y ddealltwriaeth bod defnydd preswyl cyfreithlon a chaniatâd cynllunio i adnewyddu annedd. Ei fwriad oedd byw mewn carafan ar y safle tra’n cyflawni’r gwaith gan arwain at farn bod preswylio cyfreithiol tan y dymchwel damweiniol. I gloi, ymddengys nad oedd yr adeilad a ddymchwelwyd yn strwythur cadarn ac nad oedd yn effeithlon o ran defnydd ynni a dŵr.
PENDERFYNWYD – Bod yr aelodau’n parhau i gefnogi’r cais am annedd newydd yn lle’r hen un mewn egwyddor, yn amodol ar y cais yn cydymffurfio â gofynion dylunio a mynediad cyfredol, y Cadeirydd yn sgwrsio gyda’r Swyddogion Cynllunio ac adeiladu’r annedd arfaethedig.
Cais 20/2016/1242 Tir wrth ymyl Paradwys, Graigfechan – Daeth yr aelodau i’r casgliad bod sylwadau gwreiddiol y Cyngor Cymuned yn parhau’n berthnasol [cofnod 280.2] ynghyd â’r sylwadau ychwanegol a ganlyn ar y cynlluniau diwygiedig:
– mabwysiadu’r sylwadau a wnaed gan yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol [llwybr newydd, atgyfnerthu’r gwrych gyda phlannu newydd nid paneli pren]
– cadarnhau bod diwedd y cul de sac yn llain bridwerth i’r darn arall o dir a bod y lled yn ddigonol ar gyfer yr ystad derfynol
– bod y cynlluniau’n annigonol ar gyfer asesu uchder y tai yn erbyn lefel y tir
– dylid ystyried Asesiad Anghenion Tai Cyngor Sir Ddinbych yng nghyswllt y mathau arfaethedig o dai, hynny yw, y gymysgedd o fathau o dai a thai fforddiadwy sy’n adlewyrchu’r angen yn yr ardal. Hefyd y dylai’r Cynllunwyr edrych ar y safle cyfan i asesu’r broses tai fforddiadwy.
PENDERFYNWYD – Y dylai’r Clerc gysylltu â’r Awdurdod Cynllunio ynghylch yr ymholiadau a godwyd yn ymateb y Cyngor Cymuned.
Cais 20/2017/0234 Maes Carafanau, Llanbenwch, Llanfair DC – Croesawodd yr aelodau’r cyfle i ymweld â’r safle ar 9 Chwefror 2017 ac anfonwyd sylwadau manwl at yr asiant yn dilyn hynny [cofnod 300.1]. Anfonwyd ymateb i’r cais llawn ar 5 Ebrill 2017. Nododd yr Aelodau yr ymdriniwyd â mwyafrif eu hawgrymiadau/pryderon o ran mynediad a threfniadau’r safle; ardal mynd â chŵn am dro [ond y dylid ystyried cysylltu â llwybrau sy’n bodoli eisoes] ac y darparwyd manylion am y goleuadau a’r cynllun goleuo. Mae’r ystyriaethau eraill i’w hystyried yn cynnwys – arolwg arall i ddarparu’r cynllun gosod optimwm, ni ddangosir y cyswllt trydan i’r carafanau ar gyfer pob llain; sicrhau bod y trefniadau gwaredu gwastraff toiledau cemegol yn cael eu cadw ar wahân i’r tanc carthion; dim cerddoriaeth onibai ei fod wedi’i drwyddedu; ac uchafswm hyd arhodiad yn ogystal â chyfnodau penodol yn ystod y flwyddyn pan na fydd carafanau teithiol yno.
311 PRIFFYRDD A’R AMGYLCHEDD
311.1 Traffig ar yr A525 ym mhentref Llanfair – Adroddwyd bod lefel y traffig yn broblem gynyddol a chyfeiriwyd at gopi o gyfrifiad traffig yr ardal, bod y safle wedi’i asesu gan yr heddlu at ddibenion Gan Bwyll a bydd y criw gwylio cyflymder lleol yn trefnu ymweliad/gwiriadau. Nodwyd bod Mr Marc Musgrave, Gwasanaethau Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd Cyngor Sir Ddinbych, wedi cynnig rhoi llinellau gwynion ar y ffordd o gyfeiriad Wrecsam. Cyflwynwyd awgrym i wella’r goleuadau a symud bolard ynghanol y pentref i ledaenu’r palmant i’w wneud yn fwy diogel i gerddwyr – mae’r camau hyn wedi’u gweithredu.

PENDERFYNWYD – Gofyn i’r Clerc ysgrifennu at Gyngor Sir Ddinbych i holi a oedd data cyfrifiad traffig manylach ar gael.

311.2 Rhwystr ar Lwybr Cyhoeddus – Hysbysodd y Cynghorydd Wini Davies ei bod wedi’i hysbysu gan un o’r cyhoedd bod ffens drydan yn creu rhwystr ar lwybr cyhoeddus ar dir sy’n eiddo i Goleg Llysfasi wrth Blas Pentrecelyn.

PENDERFYNWYD – Gofyn i’r Clerc gysylltu â Choleg Llysfasi i fynegi pryderon y Cyngor.

311.3 Pont Eyarth – Adroddodd aelod o’r cyhoedd bod Pont Eyarth wedi’i difrodi, gan lori nwyddau trwm o bosibl. Holwyd pryd fyddai’r cyfyngiad pwysau’n dod i rym.

PENDERFYNWYD – Gofyn i’r Clerc gysylltu â Chyngor Sir Ddinbych i holi am y cyfyngiad pwysau.

311.4 Arwyddion Cyfyngu Cyflymder – Adroddwyd bod yr arwydd 30 milltir yr awr ym Mhentrecelyn i’w symud ymhellach i lawr y ffordd.

312 MATERION CYMUNEDOL – Ymdriniwyd â’r holl faterion dan benawdau eraill.

RHAN 2 – Eitemau Cyfrinachol – Gwahardd y Wasg a’r Cyhoedd
313 MATERION ARIANNOL
313.1 Adolygu’r Rheolau Sefydlog – Adroddwyd, er y dylai’r Cyngor gyfarfod bob yn ail fis, bu’n rhaid trefnu cyfarfodydd ychwanegol yn ystod y 12 mis diwethaf [10 cyfarfod yn hytrach na’r chwech arferol] i ymdrin â nifer gynyddol o eitemau i ymgynghori/benderfynu arnynt. Nodwyd fod hyn yn cael effaith ar lwyth gwaith y Cynghorwyr a’r Clerc.

PENDERFYNWYD – [a] Y consensws cyffredinol oedd newid i gyfarfod bob mis ar nos Lun cyntaf y mis am 7 o’r gloch y nos a [b] bod y penderfyniad yn cael ei ohirio heb drafodaeth tan y cyfarfod nesaf.

313.2 Diweddariad ar y broses Archwiliad Mewnol ac Allanol – Rhannwyd copi o lythyr dyddiedig 20 Ebrill 2017 gan Swyddfa Archwilio Cymru yn y cyfarfod, a nodwyd y cynnwys. Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi cyhoeddi adroddiad blynyddol yn nodi’r canfyddiadau cyffredinol o holl archwiliadau cynghorau tref a chymuned yng Nghymru. Roedd yr adroddiadau hyn yn tynnu sylw at wendidau systemig yn nhrefniadau llywodraethu a rheolaeth ariannol cynghorau cymuned. http://www.audit.wales/cy/cyhoeddi/rheoli-ariannol-llywodraethu-mewn-cynghorau-cymuned-2015-16

Yn dilyn ymgynghori a chyhoeddusrwydd eang yn ystod y tair i bedair blynedd ddiwethaf, newidiodd yr Archwilydd Cyffredinol y dull archwilio cynghorau cymuned yn 2015-16 i gynorthwyo gydag ymdrin â’r gwendidau. Mae’r dull hwn yn berthnasol i’r holl gynghorau, beth bynnag eu hincwm a’u gwariant. Ymhellach, bydd themâu llywodraethu’r Archwilydd Cyffredinol yn y dyfodol yn dilyn cynllun pedair blynedd i gynnwys, ymhlith pethau eraill, effeithiolrwydd archwilio mewnol, defnyddio cronfeydd wrth gefn, cydymffurfio â rheolau sefydlog, defnyddio trefniadau Adran 137 Deddf Llywodraeth Leol 1972 ar gyfer gwneud taliadau, cyflogi staff a llesiant cenedlaethau’r dyfodol.

Adroddodd y Clerc bod cyfrifon 2016/17 a dogfennau eraill wedi’u cludo at yr archwilydd mewnol ar 27 Ebrill ac y byddent yn barod i’w casglu eto ar 11 Mai. Fel rhan o’r broses hon mae’n ofynnol i’r Cyngor Cymuned ddarparu cyfle i etholwyr archwilio’r cyfrifon a dogfennau eraill cyn yr archwiliad allanol, a rhaid hysbysebu hyn cyn y cyfnod y bo’r dogfennau ar gael. Rhaid arddangos yr hysbysiad rhwng 15 Mai a 28 Mai 2017. Yna rhaid i’r cyfrifon fod ar gael am 20 diwrnod gwaith rhwng 30 Mai a 26 Mehefin. Rhaid i’r ffurflen flynyddol a’r dogfennau atodol a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn gael eu cyflwyno i’r archwilydd allanol erbyn 27 Mehefin.

313.3 Crynodeb Incwm a Gwariant am y cyfnod
[a] 1 Ebrill 2016 i 31 Mawrth 2017 [b] Crynodeb o’r Cyfrifon am y flwyddyn
Cyflwynodd y Clerc ddatganiad ariannol ar gyfer y cyfrifon Cymuned a Busnes ar gyfer y cyfnod hwn. Cynghorwyd yr Aelodau mai’r balans yn y Cyfrif Cymuned ar 31 Mawrth 2017 oedd £620.96 a £1,022.49 yn y Cyfrif Busnes.

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo cyfrifon 2016/2017 a rhoi crynodeb ar wefan y Cyngor Sir ynghyd â chofnodion y cyfarfod maes o law.

313.4 Talu Cyfrifon/Anfonebau
PENDERFYNWYD – Gwneud taliad fel a ganlyn:
Ffi adnewyddu’r Cofrestriad Diogelu Data – £35.00

313.5 Ceisiadau am Gymorth Ariannol – Ysgol Pentrecelyn – tuag at gostau nofio, diffibrilydd a theithio i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym mis Mai i gystadlu fel grŵp dawnsio gwerin. Adroddwyd bod ysgolion lleol yn y broses o drefnu cyfarfod clwstwr i drafod codi arian tuag at gost diffibrilyddion.

PENDERFYNWYD – Gohirio penderfyniad tan ar ôl etholiadau’r Cyngor, ac ymdrin ag arian ar gyfer diffibrilyddion mewn ysgolion fel eitem ar wahân i geisiadau cyffredinol am gyllid.

314 COFRESTR ASEDAU A RHEOLI RISGIAU
Dosbarthwyd copïau o’r Gofrestr Asedau a’r Adroddiad Rheoli Risgiau i’r Aelodau er mwyn ei ddiweddaru. Bydd manylion yn cyfeirio at y darn o wal y fynwent y mae’r Cyngor yn gyfrifol am ei gynnal a’i gadw yn cael ei ychwanegu, fel a ganlyn: ‘Y darn o’r wal o’r dafarn i waelod neuadd y pentref; y wal o’r dafarn, yn cynnwys y rheiliau, i Church Mews; y wal wrth ymyl Church Mews tuag at tai cyngor Bro Gynan a darn byr ar hyd gerddi’r tai cyngor tuag at neuadd y pentref.’ Mae’r Cyngor yn gyfrifol am gost torri glaswellt o amgylch yr Eglwys hefyd. Cytunwyd i roi’r ddau declyn cyfrifo cyflymder cerbydau a brynwyd gyda chyllid grant yn ystod y flwyddyn i Grŵp Gwylio Cyflymder Llanfair a Graigfechan [Steve Whipp ac M Ingham].

315 DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF – DYDD MERCHER 17 MAI 2017 AM 7PM
[Lleoliad i’w gadarnhau].