Cofnodion 2 Mawrth 2016

CYNGOR CYMUNED LLANFAIR DYFFRYN CLWYD COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd yn Neuadd Eleanor, Llanfair DC nos Fercher,

2 Mawrth 2016 am 7 o’r gloch.

Presennol:- Y Cynghorwyr Keith Moulsdale (Cadeirydd), Steve Whipp, John Pugh, Jayne Mayers, Wini Davies, Medwen Roberts, David Baker, Dennis Edwards, Tim Faire, Ben Wilcox-Jones a’r Clerc.

Trigolion:- Ian Fleming, David Greenhalgh, Tim Cook.

RHAN 1

YMDDIHEURIADAU – Y Cynghorydd Sir Hugh Evans OBE.

  1. COFNODION

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd yn Neuadd Eleanor ar 6 Ionawr 2016 a ddosbarthwyd yn flaenorol.

PENDERFYNWYD – cymeradwyo’r cofnodion a’u llofnodi gan y Cadeirydd.

  1. MATERION YN CODI

210.1 Dan gofnod 197.6 nodwyd fod Mr David Greenhalgh wedi gwneud sylw fod plant o’r ysgol leol wedi bod yn codi sbwriel.

210.2 Nodwyd, yng nghyswllt cofnod 206.4 y cynigiwyd diolch i Mr Miles Anderson am ei waith yn y gorffennol yn darparu coeden Nadolig i’r pentref.

  1. GOHEBIAETH

Nid oedd unrhyw ohebiaeth.

  1. CYNLLUNIO

Nid oedd unrhyw faterion cynllunio.

  1. PRIFFYRDD A’R AMGYLCHEDD

Roedd Mr Ben Wilcox-Jones yn bresennol yn y cyfarfod. Cyfeiriodd Mr Wilcox-Jones at bryderon blaenorol yr oedd wedi eu clywed mewn cyfarfodydd blaenorol, yn enwedig ynghylch cerbydau’r goryrru trwy’r pentref. Esboniodd Mr Wilcox-Jones fod y Cyngor Sir wedi’i gyfyngu gan ddeddfwriaeth priffyrdd o ran y mesurau y gellir eu cyflwyno. Roedd Llanfair DC wedi ei chynnwys yn y cynllun i ledaenu’r ardaloedd 20 milltir yr awr a byddai arwyddion cynghori yn cael eu gosod yn y pentref ger yr ysgol, fel yr argymhellwyd gan yr Heddlu. Adroddwyd fod y rhain wedi eu rhoi yn eu lle yn ddiweddar ond eu bod wedi arwain at ddryswch i yrwyr a oedd yn wynebu arwyddion gwrthgyferbyniol dros bellter byr. Cynghorodd Mr Wilcox-Jones y byddai effaith yr arwyddion hyn yn cael eu monitro dros gyfnod o flwyddyn ac yna’n cael eu hadolygu. Pwysleisiodd Mr Wilcox-Jones fod y Cyngor Sir yn cydymdeimlo â’r problemau ac yn benderfynol o weithio gyda’r Cyngor Cymuned i weld beth oedd modd ei wneud. Hefyd cynghorodd am fenter Gwylio Cyflymder Cymunedol gan Heddlu Gogledd Cymru. Dywedodd Steve Whipp ei fod wedi gwirfoddoli ac y byddai’n cael ei hyfforddi’n fuan.

PENDERFYNWYD – Nodi sylwadau’r Clerc a’r ohebiaeth.

Cofnod 213.1 Bod Mr Wilcox-Jones yn mynychu cyfarfodydd yn y dyfodol fel bo’n briodol i roi diweddariad i’r cyngor.

RHAN 2

  1. CYLLID

214.1 Cyflwynodd y Clerc y datganiad ariannol a ganlyn.

Datganiad ariannol y Clerc / Swyddog Ariannol Cyfrifol am y flwyddyn ariannol 2015/2016                                                                                                    £                      £

Cyflog fel y penderfynwyd – cyfarfod Ionawr 2016                   3388.80

Llai swm a dalwyd                                                                    Dim     3388.80

Defnyddio’r cartref fel swyddfa, fel y penderfynwyd Ion 16                                 208.00

Ad-daliad am bapur a nwyddau swyddfa                                                              40.50

Ad-daliadau costau postio                                                                                    21.14                                                                                               Cyfanswm        3658.44

PENDERFYNWYD – fod y Cyngor Cymuned yn cymeradwyo ac yn cytuno’r taliad fel y cynigiwyd.

Dyddiad y cyfarfod nesaf NEUADD ELEANOR NOS FERCHER 4 MAI 2016 AM 7.00PM

Gan nad oedd rhagor o fusnes cyhoeddodd y Cadeirydd ddiwedd y cyfarfod