COFNODION 3 GORFFENNAF 2017

CYNGOR CYMUNED  LLANFAIR DYFFRYN CLWYD  COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion Cyfarfod Cyffredin y Cyngor a gynhaliwyd yng Nghanolfan Genus,  Llanrhydd, nos Lun, 3 Gorffennaf 2017 am 7.00 pm.

PRESENNOL  – Y Cynghorwyr John Pugh [Cadeirydd], David Baker, Wini Davies, Moira Edwards, Jayne Mayers [Is-gadeirydd], Keith Moulsdale ac Eirwen Godden, Clerc.

HEFYD YN BRESENNOL – 12 o’r cyhoedd.

RHAN 1

YMDDIHEURIADAU – Y Cynghorwyr Bob Barton, Tim Faire a Medwen Roberts.

340  DATGAN BUDDIANNAU

Y Cynghorydd John Pugh ynghylch materion yn gysylltiedig ag Ysgol Llanfair yn ei rôl fel llywodraethwr ysgol.

341  SEDD WAG AR Y CYNGOR – CYFETHOL

Hysbyswyd bod dau wedi mynegi diddordeb wrth y Clerc, sef Mr Phil Webb a Mr Paul Weston. Roedd y ddau ymgeisydd wedi cael gwahoddiad i gyfarfod yr aelodau i ddweud pam yr hoffent fod yn gynghorydd a’r hyn sydd ganddynt i’w gynnig i’r gymuned. Gofynnwyd i’r aelodau ystyried yr ymgeiswyr a phleidleisio trwy gyfrwng pleidlais ar bapur. Etholwyd Mr Paul Weston yn briodol fel yr ymgeisydd llwyddiannus a gofynnwyd iddo lofnodi’r ffurflen datganiad derbyn y swydd. Cyflwynwyd pecyn ymgynefino iddo yn cynnwys Canllaw’r Cynghorydd Da, y Cod Ymddygiad, Rheolau Sefydlog, Rheoliadau Ariannol a’r Ffurflen Cofrestr Buddiannau Aelodau. Atgoffodd y Clerc yr aelodau bod hyfforddiant cynefino Cyngor Sir Ddinbych ynghylch y cod ymddygiad i’w gynnal yn Hwb Dinbych ar 5 Gorffennaf am 2pm ac 11 Gorffennaf yn Neuadd y Sir, Rhuthun, am 2pm a 6pm. Cytunwyd i’r Clerc wneud trefniadau i’r Cynghorwyr Moira Edwards a Paul Weston fynychu cwrs cynefino ar gyfer Cynghorwyr newydd.

342  MATERION CYMUNEDOL

342.1  Nwy prif gyflenwad  Adroddwyd bod cwmni Wales and West Utilities wedi darparu manylion y costau, yn ddibynnol ar y niferoedd yn cymryd rhan yn y cynllun, fel a ganlyn:

Dewis 1 – y pentref sy’n bodoli eisoes yn unig wedi’i seilio ar 111 o 159 eiddo – £3,668 ynghyd â chost gwasanaeth o £1,200, yn dod i gyfanswm o £4,868 i bob eiddo.

Dewis 2 – y pentref sy’n bodoli eisoes a’r 63 eiddo newydd wedi’i seilio ar 155 o 222 eiddo – £3,182 ynghyd â chost gwasanaeth o £1,200, yn dod i gyfanswm o £4,382 i bob eiddo. Yr holl ffigurau heb gynnwys Treth ar Werth. Awgrymwyd efallai y byddai’r datblygwr yn fodlon rhoi nwy prif gyflenwad yn lle’r tanc Nwy Petroliwm Hylifol gan y byddai’n cynyddu gwerth yr eiddo newydd i’w gwerthu.

PENDERFYNWYD bod y Cynghorydd Moira Edwards yn arwain at ddrafftio llythyr arolwg yn gofyn am ymrwymiad mewn egwyddor gan y gymuned leol.

342.2  Diffibrilyddion – Siaradwr gwadd a dangos yr offer gan Julie Starling, Sefydliad Prydeinig y Galon, Uwch Nyrs Arbenigol Clinigol

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn annog ysgolion yn yr ardal i gael Diffibrilydd Allanol Awtomatig fel rhan o’u pecyn cymorth cyntaf. Bwriedir darparu cymorth i bob ysgol mewn clwstwr, gan weithio gyda SADS UK ac Achub Calon y Dyffryn, i gael diffibrilydd o’r fath a sicrhau ei fod ar gael i’r gymuned trwy ei roi mewn cabinet wedi’i wresogi ar du allan adeilad yr ysgol. Trwy ei wneud yn ddiffibrilydd y gall y cyhoedd ei ddefnyddio gobeithir y bydd y gymuned yn cynorthwyo i godi arian ar gyfer y diffibrilydd a’r cabinet. Cost diffibrilydd Medina yw £515 heb dreth ar werth, ond byddai cost adnewyddu’r batris/padiau yn dod i £200 bob tro. Mae’r offer Zoll yn costio £800 ond nid oes costau cynnal a chadw a dyma’r math a gefnogir gan Wasanaeth Ambiwlans Cymru a gellir eu prynu trwy Tomos Hughes o Achub Calon y Dyffryn. Cost cabinet allanol gyda larwm a gwresogydd ydi £335, cost trydanwr rhwng £150 a £250 yn dibynnu ar y safle ac arwyddion yn £35 yr un + TAW. Bydd Achub Calon y Dyffryn yn defnyddio technoleg ‘dŵr clyfar’ sy’n wrth-ddwyn a     gwrth-fandaliaeth ac yn cofrestru’r dyfeisiadau gyda’r Heddlu.

Roedd consensws y dylai Graigfechan, Pentrecelyn a Llanfair gael diffibrilydd. Cynigiodd y Cynghorydd Jayne Mayers siarad gyda Choleg Llysfasi i weld a fyddai modd i’w diffibrilydd nhw gael ei roi ar du allan adeilad yno. Dywedodd y Cynghorydd Paul Weston ei fod wedi casglu £800 a’i fwriad oedd rhoi’r arian i Ysgol Llanfair. Mae grŵp cerdded lleol wedi casglu £150 hefyd. Byddai sefydlu tudalen ‘Just Giving’ yn galluogi’r gymuned i gyfrannu a chyfathrebu gyda’i gilydd tra’n codi arian.

342.3  Cynllun Cymuned – Cyflwynwyd Fersiwn 2 wedi’i ddiweddaru gan Mr Steve Whipp a oedd wedi mynd i ddigwyddiad gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ym mis Mehefin. Roedd llawer o’r syniadau a gyflwynwyd ar y diwrnod eisoes yn y Cynllun Cymuned. Gobeithir y bydd y cynllun yn ganolbwynt gweledigaeth y gymuned ar gyfer yr ardal. Byddai Mr Whipp yn hapus i barhau i roi mewnbwn i’r cynllun ac mae’n ei ystyried yn ddogfen fyw i’w hadolygu o dro i dro.

PENDERFYNWYD  [a] llongyfarch Mr Whipp ar ei waith rhagorol a llunio is-grŵp bach i helpu siapio’r ddogfen. Efallai y bydd yn dymuno cysylltu gyda Phil Webb, Phil Bennett Lloyd a Richard Cotter. [b] anfon copi at y Cynghorydd Hugh Evans, Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych.

342.4  Gwasanaeth Band eang  Mae 2,400 o eiddo yn Sir Ddinbych nad ydynt yn medru cael band eang cyflym iawn. Mae’r Cyngor Sir yn fodlon cydlynu cyfarfodydd gyda’r cymunedau wedi’u heffeithio waethaf a fyddai â diddordeb mewn gweithio gyda’i gilydd i wella eu darpariaeth band eang, ond byddai angen ‘hyrwyddwyr lleol’ a fyddai’n fodlon ac yn medru cydlynu’r gwaith sy’n ofynnol i weithredu datrysiad i’r gymuned.

PENDERFYNWYD  Enwebu’r Cynghorydd Bob Barton fel hyrwyddwr lleol y Cyngor Cymuned.

342.5  Goryrru  Roedd y grŵp gwylio cyflymder lleol wedi bod yn brysur yn monitro traffig ym mhentref Llanfair.

343  COFNODION

PENDERFYNWYD cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 5 Mehefin 2017 a’u llofnodi gan y Cadeirydd.

344  MATERION YN CODI

325.2 Dewisiadau Arafu Traffig – Graigfechan 

PENDERFYNWYD  Y dylai’r Clerc ysgrifennu at Mr Marc Musgrave i gael diweddariad ar osod yr arwyddion a weithredir gan gyflymder cerbydau a gofyn a oes modd symud y polion yn bellach yn ôl oddi wrth y Smithy ymhellach tuag at Wrecsam.

326.3  Elusendai Elizabeth Owen – Adroddwyd bod y coed ysgaw wedi’u tocio.

345  GOHEBIAETH

345.1  Cyngor Sir Ddinbych

[a]  Ymgynghoriad Gwasanaethau Bws 22/06/17 tan 10/08/17. Gwahoddir barn am y cynigion www.denbighshire.gov.uk/travel Sesiynau galw heibio ar 6 Gorffennaf yn Llyfrgell Dinbych, 9.30 – 12.00, Neuadd y Sir, Rhuthun, 13.30 – 15.30 a 7 Gorffennaf yn Llyfrgell Corwen, 9.30 – 12.00.

PENDERFYNWYD Gofyn i’r Clerc ysgrifennu at Gyngor Sir Ddinbych yn gofyn am adfer gwasanaethau bws trwy bentref Graigfechan gan fod rhaid i bobl sy’n dod oddi ar y bws yn yr arosfannau ar hyd yr A525 gerdded gweddill y ffordd i Graigfechan ar hyd lonydd cul.

[b]  Gwahoddiad i Wasanaeth Dinesig Cadeirydd Cyngor Sir Ddinbych ar 24 Medi yn Eglwys Sant Tomos, Y Rhyl am 11am. Nodwyd.

[c]  Gwahoddiad i’r Cadeirydd a’r Clerc fynd i Gyfarfod Clwstwr gyda’r nod o rannu gwybodaeth a thrafod materion gyda swyddogion y Cyngor Sir nos Iau, 20 Gorffennaf am 6pm yn Neuadd y Sir, Rhuthun. Cadarnhaodd y Cadeirydd a’r Clerc eu bod yn bwriadu mynd i’r cyfarfod.

346  CYNLLUNIO

346.1  Ymgynghori cyn cyflwyno cais – Ysgol newydd arfaethedig Llanfair DC  Mae’r Cyngor Sir yn bwriadu gwneud cais am ganiatâd cynllunio i ddatblygu ysgol newydd ar gyfer 126 o ddisgyblion amser llawn a 18 o ddisgyblion rhan amser ym mhentref Llanfair DC yn lle’r hen adeilad ysgol. Cynhaliwyd digwyddiad yn Neuadd Eleanor ddydd Llun, 26 Mehefin 2017, pan ddangoswydd cynlluniau ac roedd cynrychiolwyr y Cyngor ar gael yno i ateb cwestiynau. Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion ydi 16 Gorffennaf 2017. Codwyd y cwestiynau a ganlyn – Pam bod yr adeilad 1 metr yn uwch na’r ffordd? Mae angen cael gwared ar y tanciau nwy. Nid yw cladin alwminiwm yn briodol ar gyfer yr ardal. Pam nad oes to llechi? Gallai’r twmpathau arafu achosi sŵn. Ydi nifer y lleoedd yn yr ysgol yn ddigonol? A fydd yna system taenellu dŵr? Wal fyw i guddio’r biniau?

PENDERFYNWYD Cefnogi’r cais yn gyffredinol.

346.2  Cais 20/2016/1137 – Diweddariad – Datblygu 63 o dai yn Llanfair DC  Rhoddwyd caniatâd cynllunio, gydag amodau, yn cynnwys ymdrin â’r materion mynediad.

346.3  Cais 20/2017/0527 – Tan y Graig, Pentrecelyn – Newid defnydd canolfan gweithgareddau awyr agored i ffurfio annedd, yn cynnwys adeiladu estyniadau ac addasiadu, ac adeiladu garej/gweithdy ar wahân [cynllun wedi’i ddiwygio o’i gymharu â’r un â gymerawywyd yn flaenorol dan gyfeirnod 20/2014/1210]

PENDERFYNWYD  Cefnogi’r cais.

346.4  Cais 20/2016/1224 Erw Fair, Llanfair DC Adroddwyd, er bod y cais wedi’i wrthod ac y byddai’r Cyngor Sir yn cyflwyno hysbysiad gorfodaeth i gael gwared ar y garafan, roedd y garafan yn parhau i fod yno. Y Clerc i ofyn am ddiweddariad ynghylch y sefyllfa.

347  PRIFFYRDD A’R AMGYLCHEDD

347.1  Glanhau Strydoedd a Rheoli Gwastraff – Bydd Mr Simon Billington yn dod i’r cyfarfod ar 4 Medi. Nodwyd.

347.2  Materion Cyffredinol  PENDERFYNWYD  Gofyn i’r Clerc ysgrifennu at y Cyngor Sir ynghylch [a] yr angen i lanhau’r palmentydd ac ymyl y ffordd o’r gofeb rhyfel ar yr A525 tuag at Bwllglas yn dilyn gwaith gosod wyneb newydd yn ddiweddar

[b] bod angen i gontractwyr sy’n torri gwrychoedd fynd yn agos at bob polyn telegraff wrth wneud y gwaith.

[c] mae arwyneb y ffordd o The Smithy, Llanbedr i Graigfechan yn wael, sy’n fater iechyd a diogelwch i feicwyr

[ch]  dyddiad cyflwyno’r cyfyngiad pwysau ar bont Eyarth.

RHAN 2  PENDERFYNWYD  gwahardd y Wasg a’r Cyhoedd o’r cyfarfod oherwydd natur gyfrinachol yr eitemau a ganlyn:

348  MATERION ARIANNOL

348.1  Cyflwynwyd – Datganiad Crynodeb o Incwm a Gwariant am y cyfnod o 1 Ebrill i 30 Mehefin 2017

Cynghorodd y Clerc mai’r balans yn y banc ar 30 Mehefin 2017 oedd £4,874.03 yn y Cyfrif Cymuned a £1,022.58 yn y Cyfrif Busnes. Ar ôl ystyried sieciau heb eu cyflwyno a thaliadau i’w talu roedd hyn yn gadael £3,288.39 ar gael yn y Cyfrif Cymuned ar 3 Gorffennaf. Tynnodd y Clerc sylw at gynnydd yn y costau argraffu, postio a chyfieithu oherwydd cynnal cyfarfodydd misol yn hytrach na bob deufis.

PENDERFYNWYD

[a]  derbyn y datganiad ariannol

[b]  craffu’n ofalus ar y gyllideb praesept yn ystod y misoedd nesaf i osgoi gorwario

[c]  bod y gyllideb ar gyfer 2018/19 yn cynnwys cynnydd i dalu am y costau a grybwyllwyd

[ch]  diweddaru’r gorchymyn banc ar gyfer y cyfrifon sy’n bodoli eisoes a’i ddiwygio i gynnwys y llofnodwyr a ganlyn, sef y Cynghorwyr David Baker, Jayne Mayers, Keith Moulsdale, John Pugh, Medwen Roberts, ynghyd â’r Clerc a’r Swyddog Ariannol Cyfrifol Eirwen Godden.

 348.2  Talu Cyfrifon / Anfonebau   

PENDERFYNWYD  gwneud taliadau fel a ganlyn:

348.2.1  £512.16  Gwasanaeth Cyfieithu Sandra Williams – cofnodion 01/03/17, 02/05/17 a 17/05/17

348.2.2  £82.80  Ffi Cynhadledd ar y cyd SLCC ac Un Llais Cymru 12/07/17

348.2.3  £340.65  Hawliad treuliau’r Clerc, 1 Ebrill – 30 Mehefin 2017

348.2.4  PENDERFYNWYD  hysbysu Cyngor Cymuned Llandegla bod Llanfair eisoes wedi penderfynu anfon cynrychiolydd i Gynhadledd ar y cyd SLCC ac Un Llais cymru ar 12 Gorffennaf 2017 ac felly na fyddai’n rhannu cost presenoldeb y Cynghorydd Bob Barton yn y digwyddiad gyda Llandegla, Llanbedr a Llanferres ar yr achlysur hwn.

348.3  Ceisiadau am Gymorth Ariannol  Dim

348.4  Newid i’r Ffurflen Flynyddol a phwyntiau’n deillio o’r Adolygiad Blynyddol 

Cadarnhawyd bod yr Aelodau wedi cael eu hysbysu trwy e-bost gan y Clerc ar 22 Mehefin 2017 ei bod wedi canfod camgymeriad yn un o’r ffigurau ym mlwch 6 y datganiad cyfrifon. Roedd yr archwilydd mewnol wedi rhoi ffigur anghywir yn yr adroddiad archwiliad mewnol y bu’n rhaid ei newid o  £6,691 i £6,535 cyn i’r dogfennau a’r ffurflen flynyddol gael eu postio erbyn y dyddiad dychwelyd, sef 26 Mehefin. Cyflwynwyd copi o’r dudalen a ddiwygiwyd i’r Aelodau ar gyfer eu cofnodion.

Roedd yr archwilydd allanol, BDO, wedi anfon e-bost ar 30 Mehefin ynghylch pedwar pwynt yr oedd angen rhagor o eglurhad arnynt er mwyn cwblhau’r adolygiad blynyddol. Roedd dau ymholiad yn ymwneud â chostau staff yn gofyn am fanylion manwl, cais am gopi o’r gofrestr asedau newydd a nodyn atgoffa ei bod yn ofynnol bod datganiad o’r cyfrifon ar gael ar wefan y Cyngor. Cadarnhaodd y Clerc bod copi o gyfrifon 2015/16 wedi ei roi ar y wefan a byddai’n gweithredu i anfon yr wybodaeth fanwl a oedd yn ofynnol at yr archwilydd allanol erbyn 7 Gorffennaf 2017.

PENDERFYNWYD  bod yr aelodau’n cymeradwyo’r gweithredu gan y Clerc.

349  DYDDIADAU CYFARFODYDD YN Y DYFODOL

4 Medi [Canolfan Genus, Llanrhydd], 2 Hydref, 6 Tachwedd, 4 Rhagfyr 2017;

8 Ionawr, 5 Chwefror a 5 Mawrth 2018 – cyfarfodydd i ddechrau am 7pm, lleoliadau i’w cadarnhau. 

Gan nad oedd rhagor o fusnes i’w drafod cyhoeddodd y Cadeirydd bod y cyfarfod wedi gorffen am 9.30pm.

John Pugh __________________ CADEIRYDD  _________________ DYDDIAD