Cofnodion 4 Ionawr 2017

CYNGOR CYMUNED   LLANFAIR DYFFRYN CLWYD   COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion cyfarfod y Cyngor Cymuned a gynhaliwyd yn Neuadd Eleanor, Llanfair DC, nos Fercher, 4 Ionawr 2017 am 7.00 pm.

PRESENNOL – Y Cynghorwyr John Pugh [Cadeirydd], Steve Whipp [Is-gadeirydd], David Baker, Wini Davies, Dennis Edwards, Tim Faire, Keith Moulsdale a Medwen Roberts.  Eirwen Godden, Clerc.

HEFYD YN BRESENNOL –  12 o drigolion, y Cynghorydd Hugh H Evans OBE, Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych, ynghyd â Marc Musgrave, Gwasanaethau Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd.

Rhan 1

YMDDIHEURIADAU – Y Cynghorwyr Jayne Mayers a Rosanne Jarvis.

276  DATGAN BUDDIANNAU

Y Cynghorwyr John Pugh a Keith Moulsdale [yng nghyswllt ceisiadau am gymorth ariannol gan Bwyllgor Rheoli Neuadd Eleanor – mae’r ddau Gynghorydd yn ymddiriedolwyr].

277  COFNODION

Cofnodion cyfarfodydd y Cyngor Cymuned a gynhaliwyd yn Neuadd Eleanor ar 2 Tachwedd ac 14 Rhagfyr 2016.

PENDERFYNWYD – Cymeradwywyd y cofnodion a’u llofnodi gan y Cadeirydd.

278  MATERION YN CODI

236.4.2 Ysgol Pentrecelyn – Llythyr yn diolch am y grant £100 a ddyfarnwyd i dalu am gludo disgyblion yn yr ardal.

243.2  Carafan yn Erw Fair, Llanfair D C

Adroddwyd bod hysbysiad rhybudd gorfodaeth wedi’i gyflwyno i’r perchennog tir i un ai gael gwared ar y garafan neu wneud cais am ganiatâd cynllunio. Ni dderbyniwyd cais a nawr byddai’r Awdurdod Cynllunio yn mynd trwy’r broses orfodaeth. Gallai hyn gymryd amser i’w weithredu.

 279  GOHEBIAETH

Derbyniwyd gan Gyngor Sir Ddinbych –

[a]  ‘Sgript’ canllawiau datgan buddiannau i’w ddefnyddio gan yr holl Gynghorau Tref a Chymuned, i’w ddarllen ar ddechrau pob cyfarfod, os dymunir.

[b]  Cyngerdd Elusennol y Cadeirydd, 26 Chwefror 2017 yn Eglwys y Santes Fair, Rhuddlan – 7 pm. Pris tocyn, £10 yr un.

[c]  Etholiadau Cynghorau Tref a Chymuned Mai 2017 – Cyhoeddir yr hysbysiad etholiad ar 15 Mawrth 2017, a bydd gan ymgeiswyr tan 4 o’r gloch y prynhawn ar 4 Ebrill 2017 i gyflwyno papurau enwebu. Gofynnir am gadarnhau nifer y pecynnau enwebu Cymraeg a Saesneg i’w dosbarthu i Gynghorwyr presennol. Bydd y pecynnau enwebu a’r cofrestrau etholiadol perthnasol yn cael eu dosbarthu yn ystod yr wythnos yn dechrau 6 Mawrth 2017.

[ch]  Sgwrs y Sir – Pa ddyheadau ddylem ni anelu atynt? Mae pawb yn y sir yn cael eu hannog i ateb arolwg byr ynghylch chwe dyhead ar restr fer i alluogi’r Cyngor i ganolbwyntio ar y meysydd cywir yn ei Gynllun Corfforaethol nesaf. Cyfrifoldeb y Cyngor newydd a etholir ym mis Mai 2017 fydd cytuno’n derfynol ar y dyheadau a’r camau gweithredu i’w cyflawni. PENDERFYNWYD – cefnogi’r egwyddorion a sicrhau eu bod yn cyd-fynd gyda chynllun cymuned drafft y Cyngor Cymuned a luniwyd ym mis Medi 2016.

[d]  Polisi Masnachu ar y Stryd – Gofynnir i aelodau Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned wneud sylwadau a chynnig unrhyw newidiadau, er enghraifft:

“A oes unrhyw leoliadau yn eich Dinas/Tref/Pentref na ddylid eu defnyddio ar gyfer Masnachu ar y Stryd yn eich barn chi, neu a ydych chi o’r farn bod lleoliad a fyddai’n briodol i’w defnyddio fel lleoliadau ar gyfer digwyddiadau cymunedol yn unig?’. Nodwyd y cynnwys.

280  MATERION CYNLLUNIO

280.1  Cais 20/2016/1137 – Datblygiad arfaethedig 63 o dai ar dir oddi ar Ffordd Wrecsam, Llanfair DC gan gwmni Pure Residential & Commercial Limited.  Anfonwyd copi o ymateb drafft at y Cynghorwyr cyn y cyfarfod. Cyflwynodd y Cynghorydd John Pugh, Cadeirydd, ddiweddariad yn hysbysu’r cyfarfod y cynhaliwyd trafodaethau cadarnhaol gyda Sarah Stubbs, Uwch Swyddog Cynllunio. Derbyniwyd gwybodaeth ynghylch anghenion tai yn Llanfair DC, bydd pryderon amgylcheddol yn cael eu cyfleu i Swyddog Amgylcheddol y Cyngor ond ni fydd arolwg archeolegol yn cael ei gynnal gan ei bod yn ymddangos nad oes tystiolaeth mwyach i gadarnhau presenoldeb olion Rhufeinig yn yr ardal. Roedd ymateb y Cyngor Cymuned yn pwysleisio pryderon ynghylch [a] maint y datblygiad [b] mynediad/cysylltiadau – yr angen am gyswllt i gerddwyr yn benodol [c] ansawdd y dyluniad [ch] nwy – prif gyflenwad yn fwyaf dymunol  [d] draenio yn cynnwys draenio dŵr a pherygl llifogydd [dd] tai fforddiadwy [e] yr amgylchedd naturiol a bywyd gwyllt lleol a [f] lleoliad y gwagle agored. Bydd copi o’r ymateb terfynol i’w weld ar wefan y Cyngor Cymuned a’r hysbysfwrdd yn Llanfair. Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw 11 Ionawr 2017.

Gwnaeth trigolyn sylw bod dau wahanol gynllun ar gyfer y gwrychoedd sy’n creu dryswch, cyfeiriodd at adroddiad traffig a gofynnodd pwy sy’n talu am symud yr arwydd 30 milltir yr awr, ac adroddodd y byddai’r Amgueddfa Rhyfel Ymerodrol yn rhestru’r coed ar hyd ymyl y ffordd.

280.2  Cais 20/2016/1242 – Datblygu 0.34 hectar o dir trwy adeiladu 9 annedd a chreu mynediad newydd i gerbydau a cherddwyr [Cais Amlinellol] – Tir wrth ymyl Paradwys, Graigfechan, Ruthin.

NODYN AR GYFER Y COFNODION – Ymgynghorwyd â’r Cynghorwyr eto yn dilyn y cyfarfod a’r consensws cyffredinol oedd bod y Cyngor cymuned yn cefnogi’r cais ac y dylid anfon ymateb i Adran Gynllunio Cyngor Sir Ddinbych i nodi’r pwyntiau isod:

“1  Ni chyfeirir at ddarparu tai fforddiadwy fel rhan o’r cynllun, ond mae’r datganiad cynllunio yn crybwyll unedau 2 i 4 gwely. Gan mai cais amlinellol yw hwn nid oes manylion am yr unedau arfaethedig. Awgrymir, gan y cynigir adeiladu 9 annedd, y gellir disgwyl un tŷ fforddiadwy. Efallai y bydd yr Awdurdod Cynllunio yn dymuno ystyried gofyn am nawfed rhan o ddeg o gost cartref fforddiadwy fel swm cymudol.

Byddai’r Cyngor Cymuned yn croesawu eglurder o ran bwriad y datblygwr unwaith y cyflwynir cais manwl a ph’un ai oes gan weddill y safle ‘gymeradwyaeth cynllunio tybiedig’. Os felly, a fydd tai fforddiadwy yn cael eu cyfrifo ar gyfer y safle cyfan? Mae’r Cyngor Cymuned hefyd am gael sicrwydd bod gan yr uned garthffosiaeth gapasiti digonol.

2  Mae’n hysbys bod ffrwd/ffynnon yn bodoli ar y safle arfaethedig sy’n ffynhonnell dŵr i eiddo yn y cyffiniau. Byddai’r Cyngor Cymuned yn croesawu manylion ynghylch sut y bydd y cyflenwad dŵr yn cael ei ddiogelu yn ystod y cyfnod adeiladu ac wedi hynny fel rhan o’r cais manwl. Mae’n bosibl bod y ffynnon hon yn cael ei defnyddio gan eiddo islaw’r safle a dylai’r Awdurdod Cynllunio ymchwilio i hyn cyn gwneud unrhyw benderfyniad ynghylch y safle hwn.

3  Dylai’r trefniadau draenio’r safle ddilyn canllawiau Sir Ddinbych a chenedlaethol a dylid nodi manylion trin carthffosiaeth a dŵr arwyneb yn y cais manwl.

4  Bydd cynnydd mewn traffig trwodd yn achosi rhagor o bryder ond nodir bod yr Awdurdod Lleol yn ymgynghori ynghylch mesurau arafu traffig ar gyfer Graigfechan ar hyn o bryd. Mae rhai trigolion lleol wedi codi cwestiynau bod y pwynt mynediad i’r safle hanner ffordd i fyny’r allt. Ymddengys bod caniatâd cynllunio wedi’i wrthod yn y gorffennol am resymau diogelwch.”

 281  PRIFFYRDD A’R AMGYLCHEDD

281.1  Cynllun Arafu Traffig Arfaethedig – Graigfechan – Cyflwyniad gan Marc Musgrave, Gwasanaethau Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd, Cyngor Sir Ddinbych

Roedd y Cyngor Sir wedi cynhyrchu Adroddiad Opsiynau Arafu Traffig Graigfechan  [dyddiedig Gorffennaf 2016] gyda’r nod o weithredu system i leihau gor-yrru yn yr ardal. Roedd y dewisiadau i’w hystyried yn cynnwys twmpathau yn y ffordd; system gulhau – blaenoriaeth; gwella’r marciau ffyrdd; arwyddion sy’n ymateb i gyflymder cerbydau; clustogau arafu a goleuadau. Roedd yr adroddiad yn argymell mai clustogau arafu [gyda gwaith uwchraddio’r goleuadau’n sylweddol] fyddai’r ffurf mwyaf llwyddiannus o arafu traffig o gofio cymeriad y ffordd a’r lefel defnydd gan gerbydau. Mae proses o ymgynghori â’r trigolion lleol yn digwydd ar hyn o bryd a bydd y Cyngor Cymuned yn cael ei hysbysu am y datblygiadau yn ystod y broses. Roedd Mr Musgrave wedi ymrwymo i gyflwyno ei argymhellion terfynol i gyfarfod y Cyngor Cymuned ym mis Mawrth.

Cafwyd trafodaeth gyffredinol wedyn, atebwyd cwestiynau ac awgrymiadau ynghylch cerbydau Gan Bwyll, camerâu sefydlog, llinellau melyn dwbl, arwyddion rhag-rybudd, data damweiniau ac ati gan Marc Musgrave. Penderfynwyd y byddai’r Cyngor Cymuned yn aros yn eiddgar am ddadansoddiad yr astudiaeth a rhoi copi o’r adroddiad opsiynau ar y wefan. Derbyniwyd adroddiad ar lafar hefyd ynghylch gweithgareddau Grŵp Gwylio Cyflymder Llanfair a Graigfechan hyd yma [Atodiad 1].

 281.2  Mesurau Rheoli Cŵn mewn Mannau Cyhoeddus

Mae’r Cyngor Sir yn dymuno cael barn pobl ynghylch gorchymyn arfaethedig i reoli cŵn mewn mannau cyhoeddus yn y sir. Cynigir y Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus mewn ymateb uniongyrchol i gwynion ac adborth gan y cyhoedd ynghylch baw cŵn a phroblemau cysylltiedig. Byddai mabwysiadu’r Gorchymyn yn golygu na fyddai cŵn yn cael eu caniatáu mewn meysydd chwarae plant amgaeedig, traethau penodol, caeau chwaraeon, mynwentydd, eiddo addysg, canolfannau hamdden, lleiniau bowlio a chyrtiau aml-weithgaredd wedi’u ffensio.

PENDERFYNWYD – bod y Cyngor Cymuned yn cefnogi’r egwyddorion yn y gorchymyn.

281.3  Plastig ar ganghennau uwchben ar yr A525 o Rhuthun i Lanfair DC  

Dywedodd y Clerc ei bod wedi derbyn neges e-bost gan drigolyn lleol yn tynnu sylw at berygl potensial plastig yn cael ei chwythu ar ffenestri blaen ceir gan y gwynt. Hysbyswyd Adran Priffyrdd Cyngor Sir Ddinbych am y mater.

281.4  Cyfleoedd Cyllido – Prosiectau / Blaenoriaethau Cymunedol

Adroddwyd mai’r dyddiad cau ar gyfer anfon ceisiadau i Lywodraeth Cymru am gyllid o’r Gronfa Ddatblygu Cymunedau Gwledig [Yr Amgylchedd a Chefn Gwlad] yw 31 Ionawr. Y prif feysydd i’w cefnogi yw – cynlluniau datblygu cymuned/pentref; buddsoddiadau mewn seilwaith ar raddfa fechan; buddsoddiad mewn Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu, yn cynnwys band eang a chynhwysiant digidol; gwella mynediad i wasanaethau; buddsoddi mewn seilwaith a gweithgareddau hamdden a thwristiaeth i wella iechyd ac ansawdd bywyd. Adroddwyd y gallai Cadwyn Clwyd ddarparu cymorth gyda llenwi ffurflenni cais.

Mae’r Cyngor Cymuned eisoes wedi paratoi rhestr blaenoriaethau/cynllun cymuned drafft yn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Medi 2016. Cytunwyd rhoi copi ar wefan y Cyngor Sir, yr hysbysfwrdd ac anfon copi at y Cynghorydd Hugh Evans. Awgrymwyd cysylltu’r cynllun cymuned gyda Chynllun Corfforaethol newydd Sir Ddinbych a bod y Cyngor Cymuned yn ymateb yn unol â hyn i ymgynghoriad Cyngor Sir Ddinbych ynghylch y dyheadau i’r dyfodol [cofnod 279[ch]]. Cyfeiriwyd hefyd at Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol [Cymru] 2015, sy’n ymwneud â gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Gallai’r prosiectau a nodwyd yn y cynllun cymuned fod yn gymwys i ddenu cyllid o gronfa gymunedol y fferm wynt a ddisgwylir yn y dyfodol agos.

281.5  Cofeb Rhyfel Llanfair DC – Gwaith adferol

Adroddodd y Cynghorydd John Pugh, Cadeirydd, y gofynnwyd am ddyfynbrisiau ar gyfer atgyweirio’r gofeb, gyda’r costau’n uchel iawn, yr isaf oddeutu £25,000.  Mae’r dewisiadau yn cynnwys rheiliau neu bolardiau a chadwynau. Gwneir trefniadau i roi cynllun braslun ar yr hysbysfwrdd yn Neuadd Eleanor yn fuan. Bwriedir chwilio am grantiau i dalu am  gwaith.

281.6  Cysgodfan Bws – Llanfair DC

Tynnodd un o’r trigolion sylw at gyflwr a glanweithdra’r gysgodfan. Cadarnhawyd y byddai’r Cyngor yn ymchwilio i’r mater ac yn ymdrin â’r broblem.

 Part 2 – Eitemau Cyfrinachol – Gwahardd y Wasg a’r Cyhoedd

282  MATERION CYLLID

282.1  Penodi Archwilydd Mewnol

Adroddodd y Clerc ei bod wedi gofyn am ddyfynbrisiau gan Mr Gwyn Davies, JDH Business Services Ltd ac S P Kell, Cyfrifwyr Siartredig, i ddarparu gwasanaeth archwilydd mewnol am y flwyddyn ariannol 1 Ebrill 2016 i 31 Mawrth 2017. Ni chafwyd ymateb gan Mr Gwyn Davies ac roedd Mr S P Kell wedi anfon ateb yn dweud nad oedd ganddo’r cymwysterau i gynnal archwiliadau o’r fath.

Gall cwmni JDH Business Services Ltd gyflawni’r gwaith sy’n ofynnol am ffi o £119.00 + TAW.  Mae’r cwmni yn darparu gwasanaethau archwilio mewnol i Gynghorau Lleol ac mae ganddo gleientiaid mewn nifer o siroedd yng ngogledd Cymru. Yn ychwanegol, mae gwasanaethau’r cwmni ar gael trwy e-bost neu dros y ffôn yn ystod y flwyddyn os yw’r Cyngor yn dymuno trafod unrhyw faterion sy’n codi yn ystod y flwyddyn archwiliad. Nid oes ffi ychwanegol am y gwasanaeth hwn ond dylid anfon ymholiadau trwy e-bost yn gyntaf.

PENDERFYNWYD – penodi JDH Business Services am ffi o £119.00 + TAW.

282.2  Crynodeb Incwm a Gwariant am y cyfnod 1 Ebrill i 31 Rhagfyr 2016

Cyflwynodd y Clerc ddatganiad ariannol ar gyfer y cyfrifon Cyffredinol a Busnes yn cwmpasu’r cyfnod hwn. Cynghorwyd yr aelodau mai’r balans yn y banc ar 31 Rhagfyr oedd £3645.81 yn y cyfrif cyfredol a £1022.40 yn y cyfrif busnes, sy’n gwneud cyfanswm o £4668.21 o gyllid ar gael.

PENDERFYNWYD  – [a] derbyn y datganiad ariannol a

[b] bod colofn olaf y datganiad yn cynnwys ffigurau amcangyfrif diwedd y flwyddyn lle bo’n briodol.

282.3  Datganiad Ariannol Atodol yn dangos gwir ymrwymiadau ac ymrwymiadau amcanol hyd at ddiwedd blwyddyn ariannol 2016/17 yn cynnwys hawliad costau’r Clerc ar 4 Ionawr 2017

Cyflwynodd y Clerc ddatganiad ariannol atodol i ddangos y byddai angen amcangyfrif o £4636.56 i fodloni’r ymrwymiadau sy’n bodoli eisoes hyd at ddiwedd y flwyddyn ariannol. Roedd y ffigurau yn cynnwys darpariaeth ar gyfer hawliad treuliau’r Clerc am £236.43. Byddai hyn yn gadael balans o £31.65 ynghyd ag £1600.00 wedi’i glustnodi ar gyfer etholiadau’r Cyngor i’w cynnal ym mis Mai 2017.

282.4  Talu Cyfrifon/Anfonebau:

PENDERFYNWYD – gwneud taliadau fel a ganlyn:

282.4.1  Hawliad treuliau’r Clerc – £236.43

282.4.2  Argraffydd newydd i’r cyfrifiadur – £54.00

282.4.3  Coeden Nadolig – £56 gan Price, Llandegla a chyfraniad o £10 tuag at gostau trydan

282.4.4  Sandra Williams  – Gwasanaeth Cyfieithu – Cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 7 Medi a 25 Hydref 2016 – £268.91

282.4.5  AVOW – Cyflog y Clerc, mis Tachwedd a Rhagfyr 2016, £257.86 a £872.25 yn ôl eu trefn [roedd cyflog Rhagfyr yn cynnwys ôl daliad a awdurdodwyd ar 2 Tachwedd – cofnod 269.2]

282.4.6  SLCC – Adnewyddu Aelodaeth Flynyddol 2017 Ffi – £78.00

282.5  Ceisiadau am Gymorth Ariannol

Derbyniwyd y ceisiadau isod:

282.5.1  Pwyllgor Chwaraeon Llanfair Dyffryn Clwyd – tuag at brynu deunyddiau cyhoeddusrwydd dwyieithog newydd [baneri] ac offer chwaraeon a choginio newydd – amcangyfrif y gost – £400

282.5.2  Cymdeithas Sioe Amaethyddol Sir Ddinbych a Sir y Fflint – tuag at gostau cynnal sioe 2017

282.5.3  Pwyllgor Rheoli Neuadd Eleanor – tuag at gostau mynediad i’r rhyngrwyd yn neuadd y pentref. Mae’r cost gosod y cysylltiad yn £149.99 a’r ffi gwasanaethu misol yn £34.99 fyddai’n gwneud y costau cynnal yn y flwyddyn gyntaf yn £569.87.

PENDERFYNWYD – gohirio penderfyniad ar yr holl geisiadau a restrir uchod.

 283  COFRESTR ASEDAU A RHEOLI RISGIAU  

Cyflwynwyd templed cofnodi canfyddiadau. Cytunodd y Cynghorydd John Pugh, Cadeirydd, a’r Cynghorydd Steve Whipp, Is-gadeirydd, weithredu fel bo’n briodol i gwblhau’r adroddiad rheoli risgiau, gan nodi peryglon, graddfeydd risg a’r camau gweithredu sy’n ofynnol. Cytunodd y Cynghorydd Keith Moulsdale archwilio’r tri hysbysfwrdd cymunedol a rhannu’r gwagle sydd ar gael ar gyfer hysbysiadau rhwng y Cyngor Cymuned a’r gymuned.

284  CYNLLUNIO OLYNIAETH

PENDERFYNWYD – cymryd camau i sicrhau trosglwyddiad a pharhad llyfn busnes y Cyngor Cymuned yn absenoldeb Clerc mewn swydd. Dywedodd y Clerc y byddai’n paratoi ffeil yn cynnwys gwybodaeth hanfodol i’w gadael yng nghwpwrdd y Cyngor Cymuned yn Neuadd Eleanor.

 285  UNRHYW FATER ARALL – Dim.

286  DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF – NOS FERCHER 1 MAWRTH 2017 AM 7 O’R GLOCH

Atodiad 1

Gwylio Cyflymder Cymunedol Llanfair a Graigfechan                                              Ionawr 2017

 

Adroddiad ar weithgareddau yn ystod Rhagfyr 2016 i Gyngor Cymuned Llanfair DC.

Mae trigolion wedi cael eu hyfforddi gan Heddlu Gogledd Cymru i gynnal arolygon ffyrdd a chynhaliwyd rhagor o arolygon yn ystod y mis. Gwnaeth y rhain ganolbwyntio ar Graigfechan a’r mannau monitro oedd wrth tafarn y Three Pigeons ac ymhellach y tu hwnt i’r pentref tuag at Rhuthun ond yn parhau yn yr ardal 30 milltir yr awr.

Ers dechrau cynnal yr arolygon ym mis Hydref 2016 cofnodwyd 166 o gerbydau gyda chyflymder uwch na’r cyflymder a oddefir o 34 milltir yr awr a bennwyd gan Heddlu Gogledd Cymru. Cofnodwyd 82 o gerbydau ar gyflymder o 40 milltir yr awr neu fwy. Roedd 12 cerbyd yn gyrru’n gyflymach na 50 milltir yr awr a’r cyflymder uchaf a gofnodwyd oedd 70 milltir yr awr ac roedd Heddlu Gogledd Cymru wedi cyflwyno hysbysiad o fwriad erlyn i’r cerbyd hwn. Cofnodwyd wyth cerbyd yn goresgyn y terfyn cyflymder ddwywaith a nodwyd bod saith cerbyd heb dreth ffordd neu brawf MOT dilys. Cofnodwyd un cerbyd yn goresgyn y terfyn cyflymder ar dri achlysur. Mae Heddlu Gogledd Cymru yn mynd ar ôl y cerbydau heb dreth ffordd neu brawf MOT. Cofnodwyd dau dacsi yn cludo plant i’r ysgol yn gor-yrru a hysbyswyd Adran Addysg Cyngor Sir Ddinbych am hyn.

Bydd rhagor o arolygon yn cael eu cynnal yn y dyfodol ar sail ad hoc. Darparwyd dau safle yn Llanfair DC a phedwar safle yng Ngraigfechan. Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cadarnhau y bydd Cwnstabliaid Arbennig ar gael i fynd gyda’r timau Gwylio Cyflymder Cymunedol a bydd hyn yn golygu y gellir cyflwyno gwysiau am or-yrru yn hytrach na llythyrau rhybudd yn unig. Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cynyddu presenoldeb y cerbydau Gan Bwyll a bydd faniau newydd yn cael eu defnyddio yn fuan, ac yn amlach.

Dylai unrhyw un sy’n dymuno gwirfoddol ar gyfer Gwylio Cyflymder Cymunedol gysylltu gyda Heddlu Gogledd Cymru trwy gyfrwng: http://www.northwales.police.uk/media/489355/Community-Speed-watchApplication-Form-V12.pdf           Steve Whipp a Malcolm Ingham – Cydlynwyr Gwylio Cyflymder Cymunedol