Cofnodion 4 Mai 2016

CYNGOR CYMUNED LLANFAIR DYFFRYN CLWYD COMMUNITY COUNCIL 

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd yn Neuadd Eleanor, Llanfair D.C. nos Fercher,

4 Mai 2016 am 7 o’r gloch.

Presennol:- Y Cynghorwyr Keith Moulsdale (Cadeirydd), Steve Whipp, John Pugh, Jayne Mayers, Wini Davies, Dennis Edwards, Tim Faire a David Baker.

Trigolion:- David Greenhalgh.

Anfonwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorydd Medwen Roberts.

  1. MATERION YN YMWNEUD Â MARWOLAETH MICHAEL SHORTER, CLERC Y CYNGOR

Cynhaliwyd y cyfarfod ychydig ddyddiau yn unig ar ôl marwolaeth sydyn y Clerc, Michael Shorter.

Mynegodd y Cyngor ei dristwch ar ôl clywed am farwolaeth Michael a phenderfynwyd anfon cydymdeimlad at ei deulu.

Cynigiwyd camau gweithredu i gasglu’r dogfennau megis manylion bancio, llyfrau cyfrifon ac offer yn ogystal ag ymdrin â materion angen sylw.

Ni luniwyd agenda ac nid oedd cofnodion o’r cyfarfod blaenorol ar gael. Roedd David Davies o Gyngor Sir Ddinbych wedi cynghori y gellid cynnal y cyfarfod cyn belled ag y cedwid cofnodion. Hefyd cynigion Mr Davies ganfod a oedd unrhyw Glercod eraill a allai gynnig cymorth iddynt yn y tymor byr.

Dylai’r cyfarfod fod wedi ymdrin ag ethol Cadeirydd ac Is-gadeirydd newydd ond penderfynwyd gohirio hyn nes bo’r sefyllfa gyfredol wedi’i datrys a Chlerc newydd wedi’i benodi. Cynigiodd KM barhau fel Cadeirydd nes cyrraedd yr adeg honno. Bryd hynny byddai John Pugh yn dod yn Gadeirydd gyda Steve Whipp yn Is-gadeirydd a Jayne Mayers i gamu i mewn y flwyddyn ganlynol.

Roedd David Davies wedi darparu hysbyseb enghreifftiol ar gyfer penodi Clerc a drafftiodd y cyfarfod hysbyseb newydd addas. Cytunodd SW i ddrafftio’r hysbyseb a’i anfon at Gynghorwyr eraill i gael eu sylwadau. Byddai’r hysbyseb yn ymddangos yn y Free Press a’r Daily Post. Byddai’n cael ei arddangos ar hysbysfwrdd y pentref ac yn cael ei gynnwys dan ‘cyfleoedd swydd’ llywodraeth leol hefyd.

Trafodwyd diweddaru gwefan y pentref yn sgîl marwolaeth y Clerc, gan ei fod yn meddu ar hawliau gweinyddol y wefan. Cytunodd KM i gysylltu â Chris Birchall i ofyn am roi hawliau gweinyddol y wefan i David Greenhalgh. Yna byddai David yn diweddaru’r wefan, darparu manylion cynghorwyr newydd a rhoi hysbysiad ynghylch marwolaeth Michael.

  1. GOHEBIAETH

216.1 Derbyniwyd llythyr oddi wrth Ysgol Llanfair yn gofyn am gymorth ariannol i gael meddalwedd  “Clicker” i helpu plant â dyslecsia.

PENDERFYNWYD – Ni wnaed unrhyw benderfyniad a byddai’n cael ei ohirio tan y cyfarfod nesaf.

216.2 Derbyniwyd llythyr oddi wrth Came and Company yn cynghori’r Cyngor am gost yr yswiriant am y flwyddyn ganlynol. Cynigiwyd disgownt ar yr amod bod y Cyngor yn ymrwymo i dair blynedd gyda’r cwmni.

PENDERFYNWYD – Roedd y cyfarfod yn credu fod y Clerc wedi talu’r gost am gyfnod o flwyddyn. Hyn i’w wirio unwaith y bo’r dogfennau ar gael.

  1. CYNLLUNIO

217.1 Cyflwynwyd cais i adeiladu dau dŷ ‘fforddiadwy’ yng Nghraigfechan.

PENDERFYNWYD – Gwrthod y cynnig ar sail maint yr eiddo arfaethedig.

  1. PRIFFYRDD A’R AMGYLCHEDD

218.1 Hysbysodd Steve Whipp y cyfarfod ei fod wedi mynd i hyfforddiant ar gyfer sefydlu grŵp Gwylio Cyflymder Cymunedol. Ar hyn o bryd ef oedd yr unig wirfoddolwr o ardal Rhuthun a byddai’n gweithio gyda chriw yn yr Wyddgrug yn ogystal â derbyn cymorth gan eraill. Gobeithid y byddai rhagor o bobl yn gwirfoddoli unwaith y bo’r fenter wedi’i sefydlu. Pwrpas Gwylio Cyflymder Cymunedol yw monitro ac adrodd ar gyflymder trwy’r pentref ac nid gorfodaeth. Gobeithir y bydd monitro yn dangos maint y broblem goryrru yn y pentref.

218.2 Rhoddodd Steve Whipp ddiweddariad i’r aelodau ar broblem cynnal a chadw’r llwybr ceffylau o Ysgol Llanfair i Fferm Bryn Obwst. Roedd swyddog yr awdurdod lleol wedi ei gynghori fod y llwybr ceffylau o ran ei swyddogaeth yn darparu mynediad i eiddo yn ddreif preifat ac nad oedd gan y Cyngor Sir ddyletswydd i gynnal unrhyw ddreif preifat. Serch hynny, roedd wedi darparu 50 tunnell o grafion wyneb ffordd i’r ffarmwr er mwyn gwella wyneb y llwybr ceffylau.

218.3 Trafodwyd newid llinell y llwybr cyhoeddus yng Nghraigfechan o’r B5429 wrth Capel Bethel i Lwybr Ceffylau 15. Cynghorodd Wini Davies ei bod wedi cerdded ar hyd y llwybr diwygiedig gydag eraill a’i bod yn ei ystyried yn foddhaol. Mae Tania Evans o Gyngor Sir Ddinbych yn trefnu i bolyn ac arwydd llwybr troed gael ei osod.

218.4 Adroddwyd bod giât wedi ei gosod ar draws y llwybr ceffylau lle mae’n dod i’r A525 i’r gogledd o Lodge Llwyn Ynn. Roedd y giât wedi ei gosod fel un sefydlog ac felly roedd yn amhosibl i farchogwyr ceffylau ei defnyddio.

PENDERFYNWYD

Cofnod 218.4 SW i gynghori Swyddog Llwybrau Troed Cyngor Sir Ddinbych am yr angen am osod giât y gellid ei defnyddio.

RHAN 2

  1. CYLLID

219.1 Roedd y Clerc wedi cyflwyno cyfrifon cyflawn am y cyfnod 1 Ebrill 2015 – 31 Mawrth 2016.

219.2 Derbyniwyd llythyr oddi wrth bwyllgor rheoli Neuadd Eleanor yn gofyn am ailddyfarnu grant y cytunwyd arno’n flaenorol gan y cyngor at ddiben adnewyddu ffenestri’r neuadd. Clywodd y cyfarfod fod angen cael amcanbris pendant ar gyfer y gwaith cytunedig, a oedd yn cael ei drafod ag Adran Cynllunio Cyngor Sir Ddinbych hefyd.

PENDERFYNWYD

219.2 Cytunodd y cyfarfod, mewn egwyddor, y gellid ailddyfarnu’r cyllid a byddai JP yn hysbysu Phil Webb am hyn. Serch hynny, roedd yr angen i ddeall y bwriad arfaethedig a’r hyn a gytunir yn parhau ac roedd y Cyngor yn dymuno cael eu cynghori am hyn.

Dyddiad y cyfarfod nesaf:

NEUADD ELEANOR NOS FERCHER 6 GORFFENNAF 2016 AM 7.00PM

Gan nad oedd rhagor o fusnes cyhoeddodd y Cadeirydd ddiwedd y cyfarfod.