Cofnodion 4 Tachwedd 2015

CYNGOR CYMUNED LLANFAIR DYFFRYN CLWYD COMMUNITY COUNCIL

 Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd yn Neuadd Eleanor, Llanfair D.C. nos Fercher,

4 Tachwedd 2015 am 7 o’r gloch. 

Presennol:- Y Cynghorwyr Keith Moulsdale (Cadeirydd), Gwyneth Griffiths

(Is-gadeirydd), Steve Whipp, John Pugh, Jayne Mayers, Wini Davies,

Medwen Roberts, Dennis Edwards, Tim Faire a’r Clerc.

Trigolion:- Ian Fleming a David Greenhalgh.

RHAN 1

 YMDDIHEURIADAU – Y Cynghorydd David Baker 

  1. COFNODION

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd yn Neuadd Eleanor ar 2 Medi 2015 a ddosbarthwyd yn flaenorol.

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r cofnodion a’u llofnodi gan y Cadeirydd.

  1. MATERION YN CODI

Ni chodwyd unrhyw faterion.

  1. GOHEBIAETH

195.1 Derbyniwyd neges e-bost oddi wrth y Prif Arolygydd Neil Thomas, Heddlu Gogledd Cymru, yn gofyn am fanylion enwau Cynghorwyr, cyfeiriadau, cyfeiriadau e-bost (os yn berthnasol) a rhifau ffôn.

Pwrpas y cais yw sicrhau bod swyddogion a staff Heddlu Gogledd Cymru yn medru gweld yr wybodaeth ddiweddaraf fel a phan fo angen.

Roedd yr aelodau o’r farn fod y manylion y gofynnwyd amdanynt i’w cael ar wefan y Cyngor Cymuned a Chyngor Sir Ddinbych neu drwy ysgrifennu at y Clerc.

Cynigiwyd gan y Cynghorydd John Pugh, ac eiliwyd gan y Cynghorydd Jayne Mayers, fod y Clerc yn ysgrifennu at awdurdod yr heddlu i’w hysbysu fod yr wybodaeth hon ar gael yn gyhoeddus eisoes.

195.2 Derbyniwyd dau lythyr oddi wrth Darren Millar AC ar Wasanaethau Mamolaeth yn Ysbyty Glan Clwyd a’r cynnig arfaethedig i gau Cartref Gofal Awelon yn Rhuthun.

195.3 Roedd Cyngor Sir Ddinbych wedi gwahodd y Cadeirydd a’r Clerc i fod yn bresennol yn y cyfarfod blynyddol a oedd yn rhoi cyfle iddynt gwrdd â Chadeirydd, Arweinydd a Phrif Weithredwr Cyngor Sir Ddinbych. Y cyfarfod i’r gynnal nos Fercher, 25 Tachwedd.

Dywedodd y ddau nad oeddynt yn medru mynd i’r cyfarfod.

195.4 Estynnwyd gwahoddiad i’r Cadeirydd i fynd i’r Gwasanaeth Carolau blynyddol a drefnir gan Gadeirydd Cyngor Sir Ddinbych nos Fawrth, 8 Rhagfyr. Awgrymodd y Cadeirydd ei fod yn meddwl y byddai’n medru mynd i’r gwasanaeth hwn.

195.5 Derbyniwyd dau lythyr oddi wrth Ysgol Pentrecelyn yn diolch i’r Cyngor Cymuned am eu cyfraniad ariannol.

Roedd un wedi’i lofnodi gan Gadeirydd y Llywodraethwyr a’r llall wedi’i lofnodi gan y disgyblion.

PENDERFYNWYD – Nodi’r ohebiaeth a’r sylwadau.

  1. CYNLLUNIO

196.1 Cais 20/2015/0901 – Adeiladu estyniad unllawr yn y cefn – The Barn, Pentre Coch, Rhuthun.

Ystyriwyd y cais hwn gan y Cadeirydd a’r Cynghorwyr Dennis Edwards a David Baker. Roedd yr aelodau o blaid y cais.

PENDERFYNWYD – Cadarnhau’r gweithredu gan y Cadeirydd a’i gyd-Gynghorwyr.

196.2 Cais 20/2015/0815 – Gosod paneli solar ar bolion ar y ddaear – Llanbenwch, Llanfair Dyffryn Clwyd, Rhuthun.

Ystyriwyd y cais gan y Cadeirydd a’r Cynghorwyr Steve Whipp a John Pugh. Er eu bod yn cefnogi’r cais gwnaed y sylwadau isod gan y Cynghorydd Steve Whipp.

Es i ymweld â’r safle. Tra bo’r gwrychoedd ar eu huchder presennol ni fydd y paneli yn weladwy ar lefel y ddaear. Nid yw’r cais yn rhoi manylion ond rwy’n tybio y bydd y cebl cysylltu trydanol 90m wedi eu gladdu o dan y ddaear? Awgrymaf ein bod yn cefnogi’r cais hwn, ond yn trafod egwyddor paneli solar yn ein cyfarfod nesaf, gan y gallai nifer fawr ohonynt fod yn andwyol i amwynder gweladwy’r dyffryn.  

Gwnaeth y Cynghorydd John Pugh sylwadau ar y safbwyntiau a fynegwyd gan y Cynghorydd Steve Whipp.

PENDERFYNWYD – Bod yr aelodau’n nodi sylwadau’r Cynghorwyr John Pugh a Steve Whipp ac yn cadarnhau’r gweithredu gan y Cadeirydd a’i gyd-Gynghorwyr.

  1. PRIFFYRDD A’R AMGYLCHEDD

197.1 Dywedodd y Clerc ei fod wedi derbyn neges e-bost oddi wrth y Cynghorydd Steve Whipp a oedd wedi derbyn y neges gan breswylydd lleol, Mr Cook, ynghylch gohebiaeth a anfonwyd at Brif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru ynghylch goryrru a sŵn ar yr A525 yn Llanfair Dyffryn Clwyd.

Atgoffodd y Clerc yr aelodau am ohebiaeth flaenorol gyda Mr Ben R Wilcox-Jones, Cyngor Sir Ddinbych, ym mis Medi/Hydref 2013 ynghylch y broblem hon. Codwyd y mater y flaenorol gan y Cynghorydd Steve Whipp cyn ei benodi’r Gynghorydd Cymuned. Holodd y Clerc a oedd yr aelodau’n dymuno gofyn i Mr Wilcox-Jones ddod i’r cyfarfod ym mis Ionawr.

197.2 Diweddarodd y Clerc yr aelodau ynghylch problem cynnal a chadw’r llwybr ceffylau o Ysgol Llanfair i Fferm Bryn Obwst. Roedd swyddog yr awdurdod lleol wedi ei gynghori fod ei ddyletswyddau wedi eu cwtogi i dridiau’r wythnos yn yr Uned Hawliau Tramwy oherwydd y toriadau. Roedd wedi datgan y byddai’n ymdrechu i berswadio’r ffermwr lleol i osod y crafion wyneb ffordd ar y llwybr.

197.3 Hysbysodd y Clerc ei fod wedi derbyn hysbysiad gan Gyngor Sir Ddinbych y byddai gwaith gosod wyneb newydd ar yr A525 i’r B5429 ac o Eyarth i Haymakers rhwng 30 Tachwedd 2015 ac 11 Rhagfyr 2015 a 6 Tachwedd 2015 a 20 Tachwedd 2015 yn ôl eu trefn.

197.4 Cynghorodd y Clerc yr aelodau ei fod wedi cysylltu â’r heddlu lleol yn gofyn am gael swyddog yn bresennol ar gyfer rheoli’r traffig ar 8 Tachwedd 2015, Sul y Cofio.

197.5 Gwnaeth y Cynghorydd Edwards sylw am glawr twll caead peryglus ar y bont ar yr Hen Dollffordd (Graigfechan i Landegla).

197.6 Gwnaed sylwadau am y broblem sbwriel yn Llanfair D.C.

Roedd Mr David Greenhalgh yn meddwl y gellid trefnu i blant lleol ymgymryd â’r prosiect hwn.

PENDERFYNWYD – Nodi sylwadau’r Clerc a’r ohebiaeth.

Cofnod 197.1 Gofyn i’r Clerc ysgrifennu at Mr Wilcox-Jones yn gofyn am ddiweddariad am y mesurau arafu traffig. Penderfynodd yr aelodau beidio â gofyn iddo fod yn bresennol yn y cyfarfod nesaf.

Cofnod 197.2 Y Clerc i hysbysu’r Cynghorydd Sir Hugh Evans OBE os nad oes unrhyw gynnydd yn cael ei wneud gyda’r mater hwn.

Cofnod 197.5 Gofyn i’r Clerc ysgrifennu at Gyngor Sir Ddinbych ar y pwnc hwn.

RHAN 2

  1. CYLLID

198.1 Cyflwynodd y Clerc ddatganiadau ariannol i’r aelodau ar gyfer y cyfnod ariannol 1 Ebrill 2016 i 31 Hydref 2015 ar gyfer y Cyfrifon Cyffredinol a Busnes.

Yn ei swyddogaeth fel Swyddog Ariannol Cyfrifol adroddodd fod balans y cyfrif cyffredinol yn uwch o £1,130 oherwydd ei fod yn cael problemau gyda Chyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn prosesu ei gyflog am y chwe mis yn diweddu 30 Medi 2015. Os nad oeddynt yn medru ymgymryd â’r dyletswydd hwn yna byddai’n ofynnol i’r Cyngor Cymuned wneud ei drefniadau ei hun gyda Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi i dalu’r dreth o dan reolau Talu wrth Ennill. Mynegodd yr aelodau eu pryder am y diffyg talu’r dreth incwm trwy Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych.

Cynghorwyd yr aelodau y byddent yn cael diweddariad ar y sefyllfa hon yn y cyfarfod nesaf.

198.2 Atgoffodd y Clerc yr aelodau eu bod wedi rhoi cyfraniad i Gangen Rhuthun y Lleng Brydeinig yn ystod blynyddoedd blaenorol tuag at brynu torch ar gyfer Sul y Cofio.

Cynigiodd y Cynghorydd John Pugh a’i eilio gan y Cynghorydd Jayne Mathers y dylid rhoi cyfraniad o £200.

Cytunodd yr aelodau’n unfrydol.

198.3 Derbyniwyd llythyrau’n gofyn am gymorth ariannol oddi wrth y Groes Goch Brydeinig, Cymdeithas y Byddar Gogledd Cymru a Hosbis Sant Cyndeyrn.

198.4 Adroddodd y Clerc ei fod wedi derbyn hysbysiad gan Swyddfa Archwilio Cymru fod archwilwyr allanol newydd wedi eu penodi ar gyfer y blynyddoedd ariannol 2015/16, 2016/17 a 2018/19, sef BDO LLP.

198.5 Cyflwynodd y Clerc ffurflen hawlio costau teithio am fynd i gyfarfod Cymdeithas Clercod Cynghorau Lleol yn Neuadd y Dref y Fflint ar 10 Medi 2015, sef £17.10.

198.6 Cynghorodd y Clerc yr aelodau ei fod wedi derbyn anfoneb gan Mr Chris Birchall am waith i ddiweddaru’r wefan. Y cyfanswm oedd £40. Gan nad yw Mr Birchall yn derbyn taliad trwy siec dim ond PayPal roedd wedi ei dalu mewn arian parod.

Roedd y Clerc yn gofyn am ad-daliad yn awr.

198.7 Derbyniwyd neges e-bost oddi wrth Ymatebwyr Cyntaf Cymunedol Rhuthun, Pwllglas a Chorwen yn gofyn am gymorth ariannol. Er bod yr aelodau wedi penderfynu’n flaenorol adolygu ceisiadau ym mis Mawrth 2016 roeddynt o’r farn fod y cais hwn yn haeddu sylw.

Cynigiodd y Cynghorydd John Pugh ac eiliwyd gan y Cynghorydd Jayne Mayers y dylid gwneud cyfraniad o £500.

Cytunodd yr aelodau’n unfrydol.

PENDERFYNWYD

Cofnod 198.5 Gwneud y taliad.

Cofnod 198.6 Gwneud y taliad.

Nodi sylwadau’r Clerc/Swyddog Ariannol Cyfrifol.

  1. ADOLYGIAD BLYNYDDOL — TÂL CLERC/SWYDDOG ARIANNOL CYFRIFOL Y CYNGOR

Cynghorodd y Clerc fod ei gyflog ar hyn o bryd wedi’i seilio ar weithio 200 awr y flwyddyn. Gofynnodd i’r aelodau adolygu’r gwaith ychwanegol a oedd yn cael ei wneud erbyn hyn, ac i gynyddu’r lwfans am ddefnyddio ei gartref fel swyddfa o £3 yr wythnos i £4 yr wythnos. Dylai’r cynnydd hwn fod wedi’i dalu rai blynyddoedd yn ôl.

Cynhaliwyd yr adolygiad diwethaf ym mis Gorffennaf 2009.

PENDERFYNWYD

Gohirio’r mater hwn i gyfarfod mis Ionawr er mwyn i’r aelodau ystyried yr wybodaeth a gyflwynwyd gan y Clerc.

  1. PRAESEPT 2016-17

Cyflwynodd y Swyddog Ariannol Cyfrifol gynigion drafft ar gyfer 2016/17 i’r aelodau, ynghyd â manylion cymharu a ystyriwyd yn flaenorol ar gyfer blynyddoedd ariannol 2015/16, 2014/15, 2013/14 a 2012/13.

Tynnodd sylw ei fod yn tybio y byddai etholiadau lleol yn cael eu cynnal ym mis Mai 2016. Felly roedd o’r farn ei bod yn ddarbodus cynnwys swm petai etholiad ar gyfer y Cyngor Cymuned. Wrth gwrs, penderfyniad i’r aelodau fyddai p’un ai y cynhelid etholiad ai peidio.

Penderfynodd yr aelodau y dylai’r swm a nodwyd ar gyfer costau etholiad aros yn y ffigur praesept.

PENDERFYNWYD – Cynigiwyd gan y Cynghorydd John Pugh ac eiliwyd gan y Cynghorydd Gwyneth Griffiths godi praesept o £8000.00 ar gyfer blwyddyn ariannol  2016/17.

Cytunodd yr aelodau’n unfrydol.

Dyddiad y cyfarfod nesaf NEUADD ELEANOR NOS FERCHER 6 IONAWR 2016 AM 7.00PM

Gan nad oedd rhagor o fusnes cyhoeddodd y Cadeirydd ddiwedd y cyfarfod.