COFNODION 5 MEHEFIN 2017

CYNGOR CYMUNED  LLANFAIR DYFFRYN CLWYD  COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion cyfarfod cyffredin y Cyngor a gynhaliwyd yn Ysgol Pentrecelyn ddydd Llun, 5 Mehefin 2017 am 7.00 pm.

PRESENNOL – Y Cynghorwyr John Pugh [Cadeirydd], David Baker, Moira Edwards, Tim Faire, Jayne Mayers, Keith Moulsdale a Medwen Roberts.  Eirwen Godden, Clerc.

HEFYD YN BRESENNOL – 8 aelod o’r cyhoedd.

RHAN 1

YMDDIHEURIADAU –  Y Cynghorwyr Bob Barton a Wini Davies.

330  DATGAN BUDDIANNAU

[a]  Y Cynghorwyr John Pugh a Keith Moulsdale yng nghyswllt materion yn ymwneud â Phwyllgor Rheoli Neuadd Eleanor yn eu swyddogaeth fel ymddiriedolwyr.

[b]  Y Cynghorydd David Baker ynghylch y cynnig o ran Tŷ’r Festri gan ei fod yn aelod o Gyngor Eglwys Llanfair.

[c]  Y Cynghorydd Moira Edwards yng ngyswllt y datblygiad tai arfaethedig yn Llanfair gan ei bod yn byw mewn eiddo nesaf at safle’r cais am ganiatâd cynllunio gan Pure.

 331  MATERION CYMUNEDOL

331.1  Cynnig i greu Ystafell De yn Nhŷ’r Festri, Llanfair D C – Cyflwynodd Keith Wilson, landlord tafarn y Ceffyl Gwyn, grynodeb o’r cynnig i agor ystafell de gymunedol/siop fechan wedi eu seilio ar fodelau Ystafelloedd Te Sugar Plum [Rhewl] a Phwllglas, yn dilyn trafodaeth gyda Phwyllgor yr Eglwys. Ni fwriedir gweini unrhyw alcohol na bwydydd wedi’u ffrio. Byddai’r ystafell de ar agor rhwng 10 o’r gloch y bore a 5 o’r gloch y nos, bedwar diwrnod yr wythnos. Roeddynt wedi gwneud cais am newid defnydd yr adeilad. Mae’r adeilad yn hygyrch, mae toiled i’r anabl, lifft i’r llawr cyntaf a byddai lle i 45-55 o gwsmeriaid. Nid oes gan bwyllgor rheoli’r neuadd unrhyw wrthwynebiad i faes parcio’r neuadd gael ei ddefnyddio. Y consensws cyffredinol yn y cyfarfod oedd cefnogi’r cais yn llwyr.

331.2  Ysgol newydd arfaethedig yn Llanfair D C    Adroddwyd bod cyfarfod Addysg wedi’i gynnal ynghylch ysgol newydd yn Llanfair. Bydd cynlluniau i’w gweld yn neuadd y pentref ar 26 Mehefin, 3 – 7 pm. Bydd y cyfnod ymgynghori yn dechrau ar 14 Mehefin. Mae’r safle a glustnodwyd ar dir llan, cae gyferbyn â’r tai cyngor. Mae darpariaeth i fysiau symud oddi ar y ffordd, man gollwng teithwyr, cae chwarae peldroed ac ystafell gymunedol. Bydd yr ysgol newydd yn cynnig lle i 126 o ddisgyblion a 18 o blant cyn oed ysgol.

331.3  Astudiaeth Dichonoldeb  Mae pwyllgor rheoli’r neuadd wedi cwblhau cais i Cadwyn Clwyd i dalu am gostau astudiaeth dichonoldeb o ran datblygu’r neuadd fel canolfan i’r ardal gyfan, yn ymgorffori’r cynllun cymunedol drafft sy’n cael ei ddatblygu.

331.4  Nwy prif gyflenwad  Adroddwyd bod dyfynbris am nwy gan Wales & West Utilities Ltd wedi ei seilio ar 222 eiddo [60% yn manteisio ar y cynnig]. Cost y cynllun fyddai £493,000, gyda’r cyfraniad gan bob eiddo oddeutu £3,180. Mae hyn yn ddibynnol ar y cynllun yn denu digon o ddiddordeb yn y gymuned. Mae’n bosibl y byddai cymorth ar gael, yn cynnwys benthyciadau, i gwsmeriaid i’w cynorthwyo gyda costau cyflenwad nwy a system wresogi newydd. Mae’r Cyngor Cymuned yn cysylltu gyda thrigolion a darparwyr tai yn yr ardal ar hyn o bryd i weld lefel y diddordeb.

331.5  Baw cŵn – yn parhau i fod yn broblem yn y pentref yn Llanfair.

332  COFNODION   

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo cofnodion y Cyfarfod Blynyddol/cyfarfod cyffredin a gynhaliwyd ar 17 Mai 2017 a’u llofnodi gan y Cadeirydd.

333  MATERION YN CODI

311.1  Traffig ar yr A525 ym mhentref Llanfair  Adroddwyd y bydd y ffordd o’r Gofeb Rhyfel tuag at Eyarth ar gau ar gyfer gwaith cynnal a chadw/trwsio/paentio llinellau gwynion o 26 Mehefin 2017 tan ddiwedd yr wythnos. Mynegwyd pryder fod dau fotobeiciwr wedi eu taro oddi ar eu cerbydau yn ystod y penwythnos.

320 Cyfethol  Adroddodd y Clerc bod sedd wag wedi’i hysbysebu yn unol â’r gofynion cyfreithiol. Os na chyflwynir cais am is-etholiad erbyn 9 Mehefin 2017, yna gall y Cyngor Cymuned hysbysebu’r sedd wag ar gyfer cyfethol yn hytrach nag etholiad. Yn yr achos hynny caiff unigolion â diddordeb ysgrifennu at y Clerc yn mynegi diddordeb. Bydd rhaid i’r aelodau ystyried a phleidleisio ar bob cais.

  • Dewisiadau arafu traffig – Graigfechan Adroddwyd bod Mr Marc Musgrave, Gwasanaethau Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd, wedi cadarnhau y bydd arwyddion ychwanegol a weithredir gan gyflymder cerbydau yn cael eu gosod, fel y cynlluniwyd, wrth ddynesu at bentref Graigfechan.
  • Strydoedd glân Cadarnhaodd y Clerc fod y Cyngor Sir wedi’i hysbysu am y mater a’i bod yn disgwyl am ymateb.

 Goryrru / Carafan yn achosi rhwystr Adroddodd y Clerc yr hysbyswyd Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu yr ardal leol ac y byddai’n monitro’r sefyllfa. Fodd bynnag, ymddengys nad yw’r garafan yn achosi rhwystr. Mynegodd aelod bryder ynghylch diogelwch plant yn chwarae ger y garafan.      

 Elusendai Elizabeth Owen – Mae Grŵp Cynefin wedi cadarnhau bod yr elusendai yn eu perchnogaeth nhw. Mae nifer o eiddo’n wag ar hyn o bryd, ond mae cynlluniau i’w huwchraddio a’u diweddaru. Maent yn ystyried yr opsiynau ond cyn bwrw ymlaen gydag unrhyw welliannau rhaid cael cymeradwyaeth adeilad rhestredig. Gallai hyn gymryd chwe mis. Mynegwyd pryder am yr oedi i ymgeisydd am denaniaeth ond mae wedi cael cynnig llety dros dro mewn lleoliad arall yn y cyfamser. Mae’r gymdeithas dai yn bwriadu edrych ar y sefyllfa o ran y coed ysgaw hefyd. Cynigiwyd gwneud trefniadau i’r Aelodau ymweld â’r tai cyn iddynt gael eu hailosod.

 Diffibrilyddion Adroddwyd bod rhai trigolion o bentref Llanfair wedi mynegi diddordeb mewn codi arian tuag at gost darparu diffibrilydd i’r gymuned. Trafodwyd yr angen i gydlynu gweithgareddau ac awgrymwyd gwahodd Julie Starling, Nyrs Cardiaidd, i ddod i gyfarfod Cyngor Cymuned i sgwrsio am/dangos sut y defnyddir diffibrilydd. 

326.5  Y Gofeb Rhyfel Diolchwyd i Mr Alan Edwards, un o drigolion Llanfair, am yr

wybodaeth am y Coed Coffa a fydd yn cael ei roi ar wefan y Cyngor maes o law.

334  GOHEBIAETH

334.1  Cyfarfod Blynyddol Ysbyty Rhuthun yng Nghanolfan Awelon, Rhuthun, nos Wener, 9 Mehefin am 7.30 pm.  Nodwyd.

334.2  Cyngor Sir Ddinbych – Hyfforddiant Cod Ymddygiad i Aelodau a Chlercod Y Clerc i wneud trefniadau fel a ganlyn:

20 Mehefin am 6 pm yn Neuadd y Sir, Rhuthun – Digwyddiad i Glercod – Eirwen Godden

11 Gorffennaf am 2 pm yn Neuadd y Sir, Rhuthun – Y Cynghorwyr J Pugh, Moira Edwards a Jayne Mayers

Loading message…  Undo?

335  CYNLLUNIO

335.1  Cais cynllunio 20/2016/1137  Datblygiad arfaethedig 63 o dai yn Llanfair DC  Adroddwyd y byddai Pwyllgor Cynllunio Cyngor Sir Ddinbych yn cyfarfod ar 14 Mehefin 2017 i ystyried y cais. Gallai aelodau’r cyhoedd sy’n dymuno anerch y cyfarfod drefnu siarad am dri munud trwy gysylltu gyda Sarah Stubbs, Uwch Swyddog Cynllunio. Nodwyd nad yw’r cynllun Addysg yn cynnwys llwybr troed.

Anfonwyd ymateb pellach gan y Cyngor Cymuned ar 19 Mai 2017 ynghylch ei bryderon a’r rhai a godwyd gan drigolion. Tra bo’r cynlluniau diwygiedig yn fwy derbyniol roedd nifer o faterion yn parhau i fod angen eu datrys cyn rhoi caniatâd cynllunio. Yn gryno, y rhain yw – llwybr i gysylltu gyda’r pentref; gallai diogeledd y llwybr a’r gwagle agored gael eu heffeithio gan y ffens uchel; gallai’r tai ar yr ochr gogledd ddwyreiniol wynebu’r gwagle agored a fyddai’n rhoi golygfa llawer mwy deniadol; yr angen am waith cerrig ar waliau allanol y tai sy’n wynebu’r A525; cadarnhad eu bod yn cydymffurfio â’r rheoliadau o ran tanciau mawr storio nwy; trawsblannu’r coed coffa mewn lleoliadau newydd; diwygio’r datganiad dylunio a mynediad yn unol â hynny, yn cynnwys datganiad dull adeiladu; cwblhau’r tai sy’n wynebu’r A525 yn gyntaf a neb i feddiannu unrhyw annedd nes bo’r fynedfa, y llwybr a’r gwagleoedd agored wedi’u cwblhau.

336  PRIFFYRDD A’R AMGYLCHEDD

336.1  Cynnal a chadw’r glaswellt ar ochr y ffordd  Gofynnwyd i’r Clerc gysylltu â’r Cyngor Sir gan fod y glaswellt ar ochr y ffordd wrth rai mynedfeydd wedi gordyfu sy’n  lleihau gwelededd. Tynnwyd sylw penodol at y gwrych wrth Gapel Salem, Llanfair DC.

336.2  Camfeydd  Gofynnwyd i’r Clerc gysylltu gyda’r Swyddog Mynediad i Gefn Gwlad ynghylch camfeydd ar goll neu wedi’u difrodi, fel a ganlyn: Glanrafon, Graigfechan 144 543; Glanrafon, Garthgynan 143 544; Graig Isa, Ffordd Bryn Coch 146 536; Garreg Lwyd, Tyddyn Coch a ger cae gwersylla tafarn y Three Pigeons 46 544.

RHAN 2  PENDERFYNWYD – Gwahardd y Wasg a’r Cyhoedd o’r cyfarfod oherwydd natur gyfrinachol yr eitemau dilynol:

337  MATERION ARIANNOL

337.1  Talu cyfrifon/anfonebau  PENDERFYNWYD – Gwneud taliadau fel a ganlyn:

Ad-daliad i’r Cynghorydd Keith Moulsdale am gostau mynd i ddigwyddiad Ymgynghori Cymunedol cyn cyflwyno cais cynllunio yn Llandudno ar 28 Mawrth 2017 – £48.83 [Ffi’r

gynhadledd £16.43 a chostau teithio £32.40].

337.2  Digwyddiad Cyllid ac Atebolrwydd  Cymeradwywyd bod y Clerc yn mynd i ddigwyddiad a drefnwyd ar y cyd gan SLCC/Un Llais Cymru ar Gyllid ac Atebolrwydd yn Ewloe ar 12 Gorffennaf 2017 ar gost o £69 + TAW. Mae bwrsari ar gael tuag at 50% o’r gost trwy gyflwyno cais i’r SLCC.

337.3  Ceisiadau am Gymorth Ariannol  Cyflwynwyd rhestr yn nodi’r ceisiadau am gymorth ariannol gan y Cyngor Cymuned. Atgoffwyd yr aelodau bod y gyllideb grantiau a chyfraniadau ar gyfer 2017-18 yn £1,600.

PENDERFYNWYD – Dyrannu grantiau fel a ganlyn [cyfanswm o £1,350]:

£150  Capel Ebeneser, Graigfechan [costau cynnal]

£150  Capel Salem, Llanfair DC [costau cynnal]

£150  Eglwys Llanfair [torri glaswellt]

£100  Pwyllgor Chwaraeon Llanfair DC [offer]

£100  Hosbis Tŷ’r Eos [gofal lliniarol a chymorth i deuluoedd a gofalwyr]

£100  Hosbis Sant Cyndeyrn [gwasanaethau hosbis a chanolfan gofal lliniarol]

£200  Ysgol Llanfair [costau teithio]

£200  Ysgol Pentrecelyn [costau teithio]

£200  Y Lleng Brydeinig [apêl pabi coch]

Gohiriwyd penderfyniad ynghylch cyllid ar gyfer diffibrilyddion yn Ysgol Llanfair ac Ysgol Pentrecelyn tan yn ddiweddarach yn ystod y flwyddyn. Penderfynwyd gwrthod y ceisiadau am gymorth grant gan y mudiadau a ganlyn:

Y Groes Goch, Cymdeithas Sioe Amaethyddol Sir Ddinbych a Sir y Fflint, Eisteddfod Gerddorol Gydwladol Llangollen, Marie Curie a Neuadd Eleanor [cost mynediad i’r rhyngrwyd].

338  ADOLYGIAD BLYNYDDOL Y RHEOLAU ARIANNOL, ASESIAD RISG A RHEOLAETHAU MEWNOL  Cyflwynwyd copïau o’r Rheolau Ariannol, Asesiad Risg a rheolaethau mewnol. Cyflwynodd y Clerc Asesiad Risg diwygiedig ar gyfer 2017-18 i’w drafod a’i gymeradwyo, gan ystyried yr eitemau gwasanaeth, risgiau a chamau gweithredu lleddfu a ganlyn – Cofrestr Asedau – Eiddo a Phersonél, Cyfrifon, Cysoniadau Banc, Rheolaethau Mewnol, Praesept, Contractau, Adfer yn dilyn trychineb, diffyg cyngor gan asiantaeth, Parhad Busnes ac Yswiriant. Roedd sylwadau gan yr archwilydd mewnol a’r archwilydd allanol wedi eu hystyried.

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r Asesiad Risg diwygiedig ar gyfer 2017-18 fel y’i cyflwynwyd.

339  DYDDIADAU CYFARFODYDD Y DYFODOL

3 Gorffennaf – Canolfan Genus, Llanrhydd, Rhuthun;  

4 Medi, 2 Hydref, 6 Tachwedd, 4 Rhagfyr 2017, 8 Ionawr, 5 Chwefror a 5 Mawrth 2018 – i ddechrau am 7 pm [lleoliadau i’w cadarnhau]

Gan nad oedd rhagor o fusnes i’w drafod cyhoeddodd y Cadeirydd fod y cyfarfod wedi gorffen am 8.30 pm.

John Pugh __________________ CADEIRYDD   ___________________ DYDDIAD