Cofnodion 6 Ionawr 2016

CYNGOR CYMUNED LLANFAIR DYFFRYN CLWYD COMMUNITY COUNCIL 

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd yn Neuadd Eleanor, Llanfair D.C. ddydd Mercher, 6 Ionawr 2016 am 7 o’r gloch.

Presennol:- Y Cynghorwyr Keith Moulsdale (Cadeirydd), Medwen Roberts, Dennis Edwards, John Pugh, Tim Faire, Steve Whipp, David Baker a’r Clerc.

Y Cynghorydd Sir Hugh H Evans OBE.

Stuart Pearson a Darren Murray. (Ymatebwyr Cyntaf Cymunedol – Rhuthun a Phwllglas).

Trigolion:- David Greenhalgh ac Ian Fleming

RHAN 1

YMDDIHEURIADAU – Y Cynghorwyr Jayne Mayers a Wini Davies.

  1. COFNODION

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd yn Neuadd Eleanor ar 4 Tachwedd 2015 a ddosbarthwyd yn flaenorol.

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r cofnodion a’u llofnodi gan y Cadeirydd.

  1. MATERION YN CODI

Cofnod 197.2. Roedd y Cynghorydd Sir Hugh H Evans o’r farn fod yr ymateb gan y Cyngor Sir yn annigonol ac ni ddylai fod yn esgus dros beidio â gwneud y gwaith hwn. Aeth ymlaen i ddweud bod cynnal a chadw llwybrau ceffylau yn digwydd trwy Gymru gyfan ac y dylid ei flaenoriaethu gan y Cyngor Sir. Roedd y Cynghorydd  Steve Whipp o’r farn na ddylai’r Cyngor Cymuned ymgymryd â’r gwaith hwn, fel a awgrymwyd yn flaenorol gan y Cynghorydd John Pugh.

Cofnod 197.6 Dywedodd Mr David Greenhalgh ei fod wedi gwneud sylw y gallai plant lleol gymryd rhan mewn codi sbwriel, nid trefnu prosiect o’r fath.

PENDERFYNWYD – Nodwyd y sylwadau.

  1. CYFLWYNIAD GAN GYNRYCHIOLWYR YMATEBWYR CYNTAF CYMUNEDOL – RHUTHUN/PWLLGLAS

Croesawodd y Cadeirydd Mr Stuart Pearson a Mr Darren Murray i drafod y gwaith a wneir gan y mudiad gwirfoddol hwn.

Amlinellwyd y gwaith gan gynghori’r aelodau eu bod yn cwmpasu ardal o tua wyth milltir o gwmpas Rhuthun a Phwllglas. Derbynnir galwadau o ganolfan yn Llanfairfechan a phan ar alwad mae pob gwirfoddolwr yn cario diffibriliwr. Mae cost yr offer dros £1,500. Mae’n rhaid i’r aelodau ddarparu eu dyfais llywio lloeren eu hunain, ynghyd â’r cerbyd a’r offer. Darperir yr hyfforddiant gan y Gwasanaeth Ambiwlans a gwnaethant ymateb i 145 o alwadau yn 2014. Hysbyswyd yr aelodau nad oedd y cyhoedd mor gyfarwydd â’r gwaith a wneir ganddynt o’i gymharu â’r Sefydliad Badau Achub a’r criwiau Achub Mynydd ac ati.  Roedd y mudiad wedi bodoli ers pum mlynedd ac wedi gwneud cais am statws elusennol ac mae ganddynt broffil Trydar a Gweplyfr.

Dywedodd y Cynghorydd Sir Hugh Evans y byddai’n gwneud ymholiadau pellach ynghylch cael diffribiliwr y tu allan i fynedfa Neuadd y Sir.

Yna bu’r aelodau’n holi cwestiynau i’r gwesteion.

Yn dilyn cyflwyniad llawn gwybodaeth diolchodd y Cadeirydd i’r ddau am eu presenoldeb a’u cyflwyniad.

Ar ôl i’r dynion adael awgrymodd y Cynghorydd Sir Hugh H Evans fod y Cyngor Cymuned yn ystyried cydweithio â Chynghorau Cymuned cyfagos i brynu diffibriliwr.

PENDERFYNWYD – Ystyried yr awgrym hwn mewn cyfarfod diweddarach.

  1. GOHEBIAETH

204.1 Dim ond pedair eitem oedd gan y Clerc i’w crybwyll, y pwysicaf ohonynt oedd llythyr oddi wrth y Cynghorydd Gwyneth Griffiths. Cynghorodd y Clerc ei bod hi wedi penderfynu rhoi’r gorau i fod yn Gynghorydd Cymuned, yn weithredol ar unwaith, oherwydd rhesymau personol.

204.2 Derbyniwyd llythyr oddi wrth gangen Rhuthun y Lleng Brydeinig yn diolch am y cyfraniad ariannol tuag at Apêl y Pabi Coch.

204.3 Cynghorodd y Clerc yr aelodau ei fod wedi derbyn cadarnhad gan Gyngor Sir Ddinbych fod cyfarfod y Pwyllgor Craffu a gynhaliwyd ar 16 Tachwedd 2015 wedi cadw at benderfyniad blaenorol i gau Ysgol Llanfair ac Ysgol Pentrecelyn ar 31 Awst 2017. Byddai ysgol newydd ar y safleoedd presennol yn cael ei hagor yn 2018 gydag un pennaeth.        

204.4 Derbyniwyd llythyr oddi wrth Darren Millar AC yn rhoi diweddariad ynghylch yr ymgyrch i gadw gwasanaethau mamolaeth a merched dan arweiniad ymgynghorwyr yn Ysbyty Glan Clwyd.

PENDERFYNWYD – Nodi’r ohebiaeth.

Cofnod 204.1 Roedd y Cyngor Cymuned yn gresynu at ymddiswyddiad y Dirprwy Gadeirydd, y Cynghorydd Gwyneth Griffiths, ac yn dilyn cynnig gan y Cynghorydd  John Pugh, wedi’i eilio gan y Cynghorydd Medwen Roberts, penderfynwyd gofyn i’r Clerc anfon llythyr ati yn gresynu am ei ymddiswyddiad ac yn diolch iddi am ei gwasanaeth a’i hymroddiad tra’n gynghorydd.

  1. CYNLLUNIO

205.1 Cais 20/2015/1070 – Adeiladu estyniad deulawr i annedd – 6 Bron y Clwyd, Llanfair D.C., Rhuthun.

Ystyriwyd y cais hwn gan y Cadeirydd a’r Cynghorwyr Steve Whipp a Gwyneth Griffiths. Roedd yr aelodau’n cefnogi’r cais yn llwyr.

PENDERFYNWYD – Cadarnhau gweithredoedd y Cadeirydd a chyd-gynghorwyr.

205.2 Cais 20/2015/1053 – Pont i’w llenwi gyda cherrig a choncrid sbwng i ddarparu cynhaliaeth strwythurol a gwaith cysylltiedig – trosbont, Pwllglas – Rhuthun.

Ystyriwyd y cais hwn gan y Cadeirydd a’r Cynghorwyr Gwyneth Griffiths a Steve Whipp.

Ni fynegwyd unrhyw wrthwynebiad gan y Cadeirydd na’r Cynghorydd Griffiths.

Cafwyd y sylwadau a ganlyn gan y Cynghorydd Whipp.

Bydd y cynnig i lenwi o dan y bont yn arwain at greu rhwystr/argae i lwybr anffurfiol, yn enwedig i fywyd gwyllt. Mae’r llwybr yr hen reilffordd yn ffurfio llwybr cyhoeddus y gellir mynd arno ym Mhont Eyarth ac sy’n mynd tua’r de orllewin ochr yn ochr â’r A494 a’r Afon Clwyd. Mae trac yn parhau, er nad yw’n llwybr cyhoeddus, y gellir ei ddefnyddio i gyrraedd y trac sy’n mynd dros y bont hon. Nid yw’n bosib i unigolion fynd ymhellach o dan y bont ond gall mamaliaid ac ymlusgiaid bychan fynd o dan y bont ar hyd y llwybr hwn. Bwriedir gosod tair pibell ddraenio 30000 HDPE o dan y bont wrth ei llenwi. Byddai’n dda o beth sicrhau bod mamaliaid bychan ac ymlusgiaid yn medru parhau i fynd o dan y bont heb unrhyw rwystr. 

Darparodd y Cynghorydd Whipp adroddiad llafar pellach ar y cais hwn ynghyd â sylwadau pellach a wnaed gan Mr Ian Fleming.

  1. PRIFFYRDD A’R AMGYLCHEDD

206.1 Hysbysodd y Cynghorydd Steve Whipp yr aelodau am ei ohebiaeth gyda Heddlu Gogledd Cymru, cyflymder a sŵn ar yr A525, arwyddion 20 milltir yr awr wrth yr ysgol a’r Grŵp Gwylio Cyflymder Cymunedol. Cynghorodd y Cynghorydd Sir Hugh H Evans yr aelodau am y sefyllfa bresennol o ran mesurau arafu traffig ar gyfer Graigfechan.

206.2 Gwnaed sylwadau gan yr aelodau am arddulliau diffygiol trwy’r sir a dywedodd y Cynghorydd Tim Faire fod cyfrifoldeb ar dirfeddianwyr a cherddwyr hefyd.

206.3 Gwnaeth y Cadeirydd sylw ar y goeden Nadolig a leolir ger y Gofeb Ryfel yn arferol.

206.4 Yn dilyn lansio’r wefan newydd cyfeiriodd yr aelodau at y gwaith rhagorol a wnaed gan Mr Miles Anderson tra’n olygydd cylchgrawn y pentref.

PENDERFYNWYD-

Cofnod 206.1 Nododd yr aelodau y sylwadau gan y Cynghorydd Steve Whipp a’r Cynghorydd Sir Hugh H Evans.

Cofnod 206.3 Y Cyngor Cymuned i brynu coeden Nadolig ym mlynyddoedd y dyfodol.

Cofnod 206.4 Gofyn i’r Clerc anfon llythyr at Mr Miles Anderson yn diolch iddo am fod yn olygydd cylchgrawn y pentref.

RHAN 2

  1. CYLLID

207.1 Cyflwynodd y Clerc ddatganiadau ariannol am y cyfnod 1 Ebrill 2015 i 31 Rhagfyr 2015 i’r aelodau o ran y Cyfrif Cyffredinol a’r Cyfrif Busnes. Unwaith eto hysbyswyd yr aelodau ynghylch problemau talu treth incwm i Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi gan Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych.

207.2 Roedd y Clerc wedi derbyn anfoneb am £277.13 gan y cyfieithydd am waith cyfieithu cofnodion Mai, Gorffennaf a Medi.

207.3 Roedd hysbysiad adnewyddu aelodaeth Cymdeithas Clercod Cynghorau Lleol (SLCC) am £77 wedi ei dderbyn. Roedd y Clerc yn argymell talu hyn.

PENDERFYNWYD

Cofnod 207.1 Diolchwyd i’r Clerc am ei adroddiad ariannol a’i sylwadau.

Cofnod 207.2 Gwneud y taliad am y gwaith cyfieithu.

Cofnod 207.3 Adnewyddu’r aelodaeth SLCC.

  1. ADOLYGIAD BLYNYDDOL – TÂL CLERC/SWYDDOG ARIANNOL CYFRIFOL Y CYNGOR

Atgoffodd y Clerc yr aelodau fod y mater hwn wedi’i ohirio o gyfarfod Tachwedd.

Cyflwynodd y Clerc ddogfennau dyddiedig 24 Mehefin 2009 ynghylch ei adolygiad cyflog bryd hynny, ynghyd â gwybodaeth wedi’i diweddaru dyddiedig 6 Ionawr 2016.

Cynghorwyd yr aelodau gan y Clerc ei fod wedi dechrau ar ei ddyletswyddau fel Clerc a Swyddog Ariannol Cyfrifol ym mis Tachwedd 2003. Yn 2005 cynhaliwyd yr adolygiad blynyddol yn ystod cyfarfod mis Mawrth ond newidwyd hynny i fis Tachwedd ymhob blwyddyn ariannol wedi hynny. Cytunodd yr aelodau fod y llwyth gwaith wedi cynyddu’n sylweddol ers ei benodi.

Hefyd gofynnodd y Clerc i’r aelodau ystyried cynyddu’r lwfans am ddefnyddio ei gartref fel swyddfa o £3 i £4 yr wythnos. Dywedodd y dylai fod wedi bod yn hawlio’r swm uwch ers blynyddoedd.

Ar ôl ystyried yr adroddiad a gyflwynwyd iddynt penderfynodd yr aelodau ar y ffigwr o 300 awr y flwyddyn. Dylai’r taliad tuag at ddefnyddio ei gartref fel swyddfa gael ei gynyddu ac, yn y flwyddyn ariannol gyfredol yn diweddu 31 Mawrth, dylai cyflog y clerc barhau ar Bwynt Cyflog 25.

PENDERFYNWYD – Cynigiwyd gan y Cynghorydd John Pugh, wedi’i eilio gan y Cynghorydd Dennis Edwards, dalu’r Clerc am weithio 300 awr y flwyddyn, cynyddu’r lwfans defnyddio’r cartref i £4 yr wythnos a bod y cyflog yn parhau ar Bwynt Cyflog 25, sef £11.296 yr awr.

Y cynigion hyn i fod yn weithredol yn y flwyddyn ariannol yn diweddu 31 Mawrth 2016.

Pasiwyd yn unfrydol.

Dyddiad y cyfarfod nesaf NEUADD ELEANOR NOS FERCHER 11 MAI 2016 AM 7.00PM.

Gan nad oedd rhagor o fusnes cyhoeddodd y Cadeirydd ddiwedd y cyfarfod.