COFNODION 7 AWST 2017

CYNGOR CYMUNED LLANFAIR DYFFRYN CLWYD COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion cyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd yng Nghanolfan Genus, Llanrhydd, Rhuthun, nos Lun, 7 Awst 2017 am 7 pm.

PRESENNOL – Y Cynghorwyr David Baker, Bob Barton, Moira Edwards, Tim Faire, Medwen Roberts a Paul Weston, ynghyd â’r Clerc, Eirwen Godden.

YMDDIHEURIADAU Y Cynghorwyr Wini Davies, John Pugh [Cadeirydd], Jayne Mayers                [Is-gadeirydd] a Keith Moulsdale [pob un ar wyliau].

350  PENODI CADEIRYDD AR GYFER Y CYFARFOD

Penodwyd y Cynghorydd Medwen Roberts yn Gadeirydd y cyfarfod yn sgîl absenoldeb y Cynghorwyr John Pugh a Jayne Mayers.

351  ARCHWILIAD AM Y FLWYDDYN YN DIWEDDU 31 MAWRTH 2017

Cyflwynwyd gohebiaeth a dderbyniwyd gan BDO dyddiedig 25 Gorffennaf 2017, ateb y Cadeirydd dyddiedig 28 Gorffennaf 2017, ynghyd â chopi o gofrestr asedau 2016-17 y Cyngor Cymuned. Yn ystod yr archwiliad roedd BDO wedi nodi diwygiadau y dylid eu cywiro, gan ddatgan hefyd eu bod yn bwriadu cyflwyno tystysgrif archwilio amodol gan nad yw gwefan y Cyngor yn cydymffurfio â gofynion Deddf Llywodraeth Leol [Democratiaeth] [Cymru] 2013, adran 55. Mae hyn oherwydd, ar adeg yr archwiliad, nid oedd y wefan yn cynnwys unrhyw ddatganiad cyfrifon wedi’u harchwilio. Cadarnhaodd y Clerc y gweithredwyr i adfer hyn ar unwaith ar ôl derbyn eu llythyr a bod y cyfrifon wedi’u harchwilio ar gyfer 2014, 2015 a 2016 wedi eu rhoi ar y wefan wedi hynny.

Roedd BDO wedi nodi yn ystod yr archwiliad bod y gwerth wedi’i amcangyfrif ar gyfer asedau sefydlog yn anghywir, ac y dylid newid y ffurflen flynyddol, ei chymeradwyo eto gan y Cyngor a’i dychwelyd erbyn 15 Awst 2017 fel y gellid cyflwyno tystysgrif ar y ffurflen flynyddol er mwyn cwblhau’r archwiliad.

PENDERFYNWYD

[a]  newid y ffigur ym mlwch 12 [cyfanswm asedau sefydlog ac asedau tymor hir] yn y datganiad cyfrifon a gynhwyswyd yn y ffurflen flynyddol ar gyfer 2016-17 o £2,900 i £733 a newid ffigur y flwyddyn flaenorol o £62,334 i £421.

[b]  diwygio’r gofrestr asedau i ddangos bod gan yr arosfannau bws a’r hysbysfyrddau werth enwol o £1 yr un

[c]  ailgymeradwyo’r ffurflen flynyddol, ei hailardystio a’i llofnodi gan y Clerc/Swyddog Ariannol Cyfrifol a Chadeirydd y Cyngor fel bo’n ofynnol.

352  DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF

4 Medi [Canolfan Genus, Llanrhydd] am 7pm

Cyhoeddwyd bod y cyfarfod wedi gorffen am 7.30 pm.

CYNGHORYDD MEDWEN ROBERTS, CADEIRYDD Y CYFARFOD

______________________________

 

 

 

 

 

 

CYNGOR CYMUNED LLANFAIR DYFFRYN CLWYD COMMUNITY COUNCIL

2016-17 ASSET REGISTER

Description                  Location                      Date                Purchase                    Amount

Acquired          Price                            Insured

War Memorial             Llanfair D C                 Dedicated        Unknown                     £47,744.08

Village                          November       Best Estimate:

Public Subscription

Street Furniture:

Bus Stop x 2               Llanfair D C &             Unknown         Unknown                     £ 7,503.01

Graigfechan                                        Best Estimate:

Bus Stop x 2 = £1*

Noticeboards x 3         Llanfair D C,

Graigfechan &

Pentrecelyn                                         Noticeboards x 3 = £1*

 

Gates & Fences          Churchyard Wall,        Unknown         Unknown                     £ 7,087.26

Llanfair D C

Note:  Not owned by the Community Council, but Council is responsible for maintenance

Computer Printer        Home of Clerk             10/09/10          £419.20

Printer                         Home of Clerk             09/07/17          £  54.00

 

Metal Cupboard           Neuadd Eleanor,

Llanfair D C                 07/07/16          £114.00

Speed Guns x 2          Home of

Cllr Steve Whipp         09/09/16          £ 198.00

Key

*  Estimated value amended as advised by the external auditor, BDO LLP and approved by the Community Council at a meeting held on 7 August 2017