Cofnodion Cyfarfod 2 Tachwedd 2016

CYNGOR CYMUNED   LLANFAIR DYFFRYN CLWYD   COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned a gynhaliwyd yn Neuadd Eleanor, Llanfair D C nos Fercher, 2 Tachwedd 2016 am 7.00pm.

PRESENNOL – Y Cynghorwyr John Pugh [Cadeirydd], Steve Whipp

[Is-gadeirydd], David Baker, Dennis Edwards, Tim Faire, Rosanne Jarvis, Jayne Mayers a Keith Moulsdale.  Eirwen Godden, Clerc.

HEFYD YN BRESENNOL – Trigolion Tim Cook, A Edwards a David Greenhalgh.

Rhan 1

 YMDDIHEURIADAU

Y Cynghorwyr Wini Davies a Medwen Roberts.

263  DATGAN BUDDIANNAU

 Dim.

264  COFNODION

 Cofnodion cyfarfodydd y Cyngor Cymuned a gynhaliwyd yn Neuadd Eleanor ar 7 Medi a 25 Hydref 2016.

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r cofnodion a’u llofnodi gan y Cadeirydd.

265  MATERION YN CODI

243.2  Carafan yn Erw Fair, Llanfair D C

Cynghorodd Adam Turner, Swyddog Cynllunio a Chydymffurfio Cyngor Sir Ddinbych, nad oedd unrhyw gais cynllunio ôl-weithredol wedi’i gyflwyno hyd yma, a’i fod yn cynnig rhoi estyniad o 14 diwrnod i’r tramgwyddwr honedig. Os na dderbynnir cais erbyn 27 Hydref byddai’n ystyried cyflwyno hysbysiad gorfodaeth a fyddai’n galw am symud y garafan oddi ar y tir.

253.1  Sedd wag ar y Cyngor

Cadarnhawyd bod y Cynghorydd Rosanne Jarvis wedi llofnodi’r ffurflen Datganiad Derbyn y Swydd ac wedi derbyn copïau o’r Rheolau Sefydlog, Rheolau Ariannol, Asesiad Risg a Chod Ymddygiad Aelodau.

253.2  Cyfarfod Grŵp Ffocws Cyngor Sir Ddinbych a gynhaliwyd ar 22 Medi 2016

Adroddodd y Cynghorydd Keith Moulsdale fod y cyfarfod yn ddiddorol ac yn canolbwyntio ar wella materion yn gyffredinol mewn gwahanol gymunedau. Adroddodd y Clerc bod e-bost wedi’i anfon gan Dîm Cynllunio Strategol Cyngor Sir Ddinbych ar 26 Hydref 2016 yn diolch i’r holl gyfranogwyr am eu cyfraniadau. Bwriedir cynhyrchu adroddiad a’i ddosbarthu maes o law. Roedd ystod eang o themâu wedi dod i’r fei, yn cynnwys yr amgylchedd, tai a phwysigrwydd cyfathrebu’n well â chymunedau. Defnyddir yr wybodaeth i gytuno ar y dewisiadau o ran blaenoriaethau Cynllun Corfforaethol nesaf Sir Ddinbych.

253.3  Cyllid Cymudol

Adroddodd y Cynghorydd John Pugh y byddai Pwyllgor Rheoli Neuadd Eleanor yn cyflwyno cais am gyllid. Roedd Ysgol Pentrecelyn wedi mynegi diddordeb mewn cyflwyno cais hefyd.

266  GOHEBIAETH

266.1  Etholiadau Cyngor – Llythyr oddi wrth Swyddog Canlyniadau Cyngor Sir Ddinbych yn hysbysu am Etholiadau Cyngor Tref a Chymuned i’w cynnal ar 4 Mai 2017 [yr un diwrnod ag Etholiadau’r Cyngor Sir] ynghyd ag arweiniad ar y costau a ragfynegir at ddibenion praesept [cymunedau â hyd at 1,000 o etholwyr – £1,700].

266.2  Comic Relief – E-bost gan Swyddog Prosiectau Cymunedol Cyngor Sir Ddinbych ynghylch cyfleoedd am gyllid Comic Relief yn Sir Ddinbych.

266.3  Cyfarfod anffurfiol gyda’r Cyngor Sir – Gwahoddiad gan Is-gadeirydd Cyngor Sir Ddinbych i Feiri, Cadeiryddion a Chlercod yr holl Gynghorau Tref a Chymuned i ddod i gyfarfod anffurfiol nos Fercher, 16 Tachwedd 2016.

266.4  Gwasanaeth Nadolig – Gwahoddiad gan Gadeirydd Cyngor Sir Ddinbych i ddod i Wasanaeth Dathlu’r Nadolig yn Eglwys y Santes Fair, Rhuddlan, nos Fawrth, 6 Rhagfyr 2016.

PENDERFYNWYD

[a]   nodi’r ohebiaeth.

[b]   266.2  anfon copi o’r e-bost i Ysgol Pentrecelyn ac Ysgol Llanfair DC.

[c]  266.3  y byddai’r Cynghorydd Keith Moulsdale a’r Clerc yn mynd i’r cyfarfod ar 16 Tachwedd 2016.

[d]  266.4  dylai unrhyw Gynghorydd sy’n dymuno mynd i’r Gwasanaeth Nadolig ar 6 Rhagfyr 2016 gysylltu â’r Clerc.

267  CYNLLUNIO

267.1  Ymgynghori – Canllawiau Cynllunio Atodol

Mae’r Cyngor Sir wedi cynhyrchu Canllawiau Cynllunio Atodol drafft ar Gynllunio ar gyfer Diogelwch Cymunedol. Roedd copi o’r hysbysiad eisoes wedi’i anfon at yr aelodau yn gynharach ym mis Hydref. Mae’r cyfnod ymgynghori cyhoeddus rhwng 3 Hydref a 28 Tachwedd 2016. Mae Canllawiau Cynllunio Atodol yn darparu arweiniad ar wahanol bynciau i ymgeiswyr cynllunio, cymunedau a’r Cyngor. Unwaith y byddant wedi’u cymeradwyo’n ffurfiol gan y Cyngor byddant yn cael eu defnyddio wrth benderfynu ar geisiadau am ganiatâd cynllunio.

Mae’r polisi hwn yn berthnasol i’r holl gynigion datblygu ac mae’n datgan bod rhaid i ddatblygiad ‘Ystyried diogelwch personol a chymunedol yn nyluniad a chynllun gosod y datblygiad a mannau cyhoeddus/preifat ac ystyried y goblygiadau o ran trosedd ac anhrefn.’

PENDERFYNWYD  bod y Clerc yn ysgrifennu at Angela Loftus, Rheolwr Cynllunio Strategol a Thai Cyngor Sir Ddinbych i’w hysbysu bod y Cyngor yn croesawu’r dull hwn ac yn cefnogi cynnwys y ddogfen. Copi i’w anfon i gwmni PURE Residential and Commercial Ltd gan gyfeirio’n benodol at y datblygiad tai arfaethedig yn Llanfair DC.

267.2  Ceisiadau

267.2.1  Cais 20/2016/0868 – Adeiladu estyniadau i annedd – Faenol, Pentrecelyn – ystyriwyd gan y Cynghorwyr Jayne Mayers, Keith Moulsdale a Steve Whipp a oedd yn llwyr gefnogi’r cais.

267.2.2  Cais 20/2016/0943 – Adeiladu estyniad deulawr yn y cefn a estyniad i’r porth blaen – Coed Talwrn, Pentrecelyn – ystyriwyd gan y Cynghorwyr Dennis Edwards, John Pugh, Jayne Mayers, Keith Moulsdale a Steve Whipp a oedd yn llwyr gefnogi’r cais.

267.2.3  Cais 20/2016/0951 – Adeiladu sied newydd yn lle’r un sy’n bodoli eisoes ar gyfer storio ceir, tractorau, peiriannau ac offer at ddefnydd domestig ac amaethyddol – Melin y Coed, Llanfair DC – ystyriwyd gan y Cynghorwyr Dennis Edwards, Jayne Mayers, Keith Moulsdale a Steve Whipp a oedd yn llwyr gefnogi’r cais.

PENDERFYNWYD – cadarnhau’r gweithredu gan y Cynghorwyr ar 267.2.1, 267.2.2 a 267.2.3.

267.2.4  Cais 20/2016/0979 – Rhannu annedd yn ddwy annedd ynghyd ag addasiadau cysylltiedig, darparu dreif newydd a lle parcio/troi a gwaith cysylltiedig – Eyarth Hall, Llanfair D C.

PENDERFYNWYD – Nid oedd gan yr aelodau unrhyw wrthwynebiadau ac roeddynt yn llwyr gefnogi’r cais, a ystyriwyd yn gais trwyadl a oedd yn bodloni’r meini prawf angenrheidiol. Roedd yr adroddiadau gan yr ymgynghorydd cadwraeth yn gryno a pherthnasol. Teimlwyd y gallai’r cynnig hwn arbed nodwedd hanesyddol pwysig yn yr ardal.

267.3  Ymgynghori cyn cyflwyno cais

267.3.1  Ymgynghori cyn cyflwyno cais – Datblygiad Arfaethedig – Estyniad i Tan y Graig, Graigfechan – roedd y manylion wedi eu hanfon at y Cynghorwyr am eu sylwadau. Roedd y Cynghorwyr Dennis Edwards, Rosanne Jarvis, Jayne Mayers, Keith Moulsdale, John Pugh, Medwen Roberts a Steve Whipp wedi mynegi eu cefnogaeth i’r cynnig ynghyd â’r awgrym y dylid gwneud yr estyniad yn fwy i gynnwys ystafell ymolchi ar gyfer unigolyn anabl. Fodd bynnag, mae’r ymgeisydd wedi penderfynu peidio â bwrw ymlaen â’r cynllun.

PENDERFYNWYD – cadarnhau’r gweithredu gan y Cynghorwyr.

267.3.2  Ymgynghori cyn cyflwyno cais – Datblygiad Arfaethedig – 63 annedd ynghyd â mannau agored a gwaith seilwaith yn cynnwys pibellau carthffosiaeth a ffyrdd newydd ar dir oddi ar Ffordd Wrecsam, Llanfair DC. Roedd cwmni Pure Residential and Commercial Ltd wedi hysbysu am ei fwriad i wneud cais am ganiatâd cynllunio gan ddatgan y gellid gweld yr wybodaeth yn Llyfrgell Rhuthun a hefyd ar-lein ar y wefan. Gwnaed trefniadau hefyd i ddarparu cyfle i berchnogion a/neu breswylwyr y tir cyfagos ac ymgynghoreion cymunedol i gyfarfod â chynrychiolwyr Pure rhwng 2 a 6 o’r gloch brynhawn Mawrth, 25 Hydref 2016 i ganfod rhagor am y cynnig. Roedd copïau o’r cynlluniau a’r dogfennau cefnogi ar gael i’w gweld ymlaen llaw yn y Neuadd hefyd. Trefnwyd cynnal cyfarfod arbennig o’r Cyngor Cymuned ar 25 Hydref 2016 i ystyried ymateb y Cyngor i’r datblygiad arfaethedig.

Lluniwyd ymateb drafft y Cyngor ers y cyfarfod a’i ddosbarthu i’r holl Gynghorwyr am eu sylwadau a’u mewnbwn. Y prif faterion sy’n peri pryder yw:

[i]  Diffyg integreiddio gyda’r pentref presennol – mae’r datblygiad arfaethedig ar wahân gyda’i fynedfa ei hun ar gyfer cerbydau a cherddwyr.

[ii]  Mae’r allanfa arfaethedig ar gyfer cerddwyr yn cael ei ystyried yn un sy’n achosi rhaniad ‘ni a nhw’ ac hefyd yn hynod o beryglus. Byddai’n rhaid i gerddwyr groesi’r A525 ddwywaith i fynd i’r pentref.

[iii]  Pryderon am fywyd gwyllt, ffensys a cholli coed wedi’u gwarchod.

[iv]  Ni fydd caniatâd i’r draenio dŵr arwyneb gael ei gysylltu i’r rhwydwaith pibellau carthffosiaeth.

[v]  Mae’r cynlluniau ar gyfer y chwe eiddo wedi’u dynodi fel tai fforddiadwy yn aneglur.

PENDERFYNWYD –

[a]  cymeradwyo’r ymateb drafft a gyflwynwyd yn y Cyfarfod a’i e-bostio at asiant y datblygwyr erbyn y dyddiad cau, sef 3 Tachwedd 2016.

[b]  anfon copïau o lythyrau a dderbyniwyd gan y Cyngor oddi wrth drigolion lleol

[A Edwards, P Bennett-Lloyd a’r Cynghorydd Steve Whipp] at yr asiant yr un pryd.

[c]  anfon copi o ymateb y Cyngor, ynghyd ag ymatebion ysgrifenedig gan drigolion lleol, at Mr Graham Boase, Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd Cyngor Sir Ddinbych, yn tynnu sylw at y prif bryderon a fynegwyd.

[ch]  anfon datganiad i’r wasg i’r Denbighshire Free Press yn tynnu sylw at y pryderon y cyfeiriwyd atynt uchod.

268  PRIFFYRDD A’R AMGYLCHEDD

268.1  Cofeb Rhyfel Llanfair DC – Gwaith adferol

Adroddod y Cadeirydd bod cynlluniau wedi’u llunio ac y disgwylir tri dyfynbris ar gyfer dau gynllun, un yn cynnwys rheiliau ac un gyda bolardiau a chadwynau. Derbyniwyd manylion am grant gan yr Ymddiriedolaeth Cofebau Rhyfel a all ddyfarnu grant o hyd at 75% o’r gost, hyd at uchafswm o £30,000.  Byddai’n rhaid cynnwys swm tuag at y gost yn y gyllideb praesept ar gyfer 2017/18.

PENDERFYNWYD –

[a]  cymryd camau i ymgeisio am grant gan yr Ymddiriedolaeth Cofebau Rhyfel.

[b]  cynnwys swm o £10,000 yn y gyllideb praesept ar gyfer 2017/18 a

[c]  ystyried gwneud cais am fenthyciad i Lywodraeth Cymru ar gyfer cyfanswm y gost.

268.2  Grŵp Gwylio Cyflymder Llanfair a Graigfechan

Dosbarthodd y Cynghorydd Steve Whipp adroddiad ar weithgareddau’r grŵp yn ystod Hydref 2016, sef bod 10 o drigolion wedi derbyn hyfforddiant i gynnal arolygon ffyrdd; cynhaliwyd 10 arolwg; cyflwynwyd llythyrau rhybudd i’r holl dramgwyddwyr gan Heddlu Gogledd Cymru. Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cadarnhau y bydd Cwnstabliaid Arbennig gyda’r timau gwylio cyflymder yn y dyfodol sy’n golygu y bydd gwys am oryrru yn cael eu cyflwyno, yn hytrach na llythyrau rhybudd.

PENDERFYNWYD – derbyn yr adroddiad a rhoi copi ar wefan y Cyngor.

Rhan 2 – Eitemau Cyfrinachol – Gwahardd y Wasg a’r Cyhoedd

269  MATERION CYFLOGAETH

269.1  Cytundeb y Clerc – Cyfnod Prawf

Hysbyswyd yr aelodau fod y Clerc wedi bod yn y swydd am bedwar mis, a thrwy hynny wedi cwblhau ei chyfnod prawf.

PENDERFYNWYD – cadarnhau parhad cyflogaeth y Clerc.

269.2  Cytundeb y Clerc – Adolygu’r oriau gwaith yn y cytundeb

Hysbyswyd yr aelodau fod y Clerc yn cadw cofnod manwl o’i gwaith yn dangos ei bod wedi gweithio 123 o oriau rhwng 1 Gorffennaf a 31 Hydref 2016.  Mae hyn yn 35 awr ychwanegol i’r oriau yn y cytundeb gwaith, sef 88 awr [22 awr y mis], oherwydd sefydlu systemau/ffeiliau newydd ar ôl dechrau ar y swydd a gwaith yn gysylltiedig â galw dau gyfarfod Cyngor ychwanegol yn ystod y cyfnod hwn.

Gofynnodd y Clerc i’r aelodau ystyried newid oriau’r cytundeb gwaith o 264 i 300 awr y flwyddyn [25 awr y mis].

Cyfeiriwyd at benderfyniad y Cyngor a basiwyd ym mis Mawrth 2016 i dalu rhagflaenydd y Clerc am weithio 300 awr y flwyddyn gan fod yr aelodau’n cytuno fod ei lwyth gwaith wedi cynyddu’r sylweddol ers ei benodi.

Amcangyfrifir bod cyfanswm y gost, ar sail 25 awr y mis a thalu am y 35 awr ychwanegol a weithiwyd [1 Gorffennaf – 31 Hydref] am y cyfnod 1 Gorffennaf 2016 i 31 Mawrth 2017, yn £3,023.80 ynghyd â thâl gwasanaeth cyflogres. Cyfradd cyfredol y cyflog yw £11.63 yr awr.

PENDERFYNWYD

[a]   newid oriau gwaith y Clerc o 264 awr i 300 awr y flwyddyn.

[b]   cymeradwyo taliad am y 35 awr ychwanegol a weithiwyd rhwng 1 Gorffennaf a 31 Hydref 2016 [£407.05]

[c]  addasu cyfanswm y gyllideb cyflog yn unol â hyn, hynny yw, £3,023.80 [1 Gorffennaf 2016 – 31 Mawrth 2017]

269.3  Pensiwn a Chofrestru Awtomatig

Hysbyswyd yr aelodau y bydd rhai i bob Cyngor weithredu yn achos pob cyflogai rhwng 16 a 75 oed yn 2020.  Nodwyd.

270  MATERION CYLLID

270.1  Archwiliad – Cwblhau’r Archwiliad am y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2016

Adroddwyd bod BDO, ar ran Archwilydd Cyffredinol Cymru, wedi cwblhau’r archwiliad uchod. Roedd copïau’r datganiad blynyddol a’r adroddiad ar y materion yn deillio o’r archwiliad wedi’u hanfon at Gynghorwyr gyda’r papurau ar gyfer y cyfarfod. Cadarnhaodd y Clerc ei bod wedi trefnu i’r hysbysiad cwblhau’r archwiliad gael ei arddangos ar wefan y Cyngor a’r hysbysfyrddau am 14 diwrnod. Gwnaed hyn cyn 30 Medi 2016. Mae’r Clerc wedi cael y copi diweddaraf o’r Canllaw i Ymarferwyr [Llywodraethu ac atebolrwydd i Gynghorau Lleol] [Cymru]. Mae’r cyhoeddiad hwn yn arweiniad i’r arferion cyfrifyddu y dylai cynghorau eu dilyn ac yn nodi’r safon priodol ar gyfer adroddiadau ariannol i’r holl gynghorau lleol yng Nghymru.

Bydd archwiliad 2016/17 yn canolbwyntio ar:  [a]  Cyflogres / Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi – gan fod Clercod yn swyddogion, mae’n rhaid i Gynghorau weithredu system Talu wrth Ennill a chynhyrchu tystiolaeth o gofrestru a datganiadau Talu wrth Ennill ar gyfer 2016-17.  [b]  Rhaid i Gynghorau ddangos y mabwysiadwyd Cod Ymddygiad a bod tystiolaeth bod aelodau wedi llofnodi i ymrwymo iddo.

Cadarnhaodd yr aelodau fod y datganiadau cyfrifon a’r datganiad llywodraethu blynyddol wedi’u cymeradwyo ar 3 Awst 2016 [cofnod 246]. Nododd yr aelodau y saith mater y tynnwyd sylw atynt gan yr archwilydd allanol a

PHENDERFYNWYD gweithredu fel a ganlyn gan y Cyngor a’r Clerc fel bo’n ofynnol i ymdrin â’r materion a godwyd.

Bod y Cyngor yn sicrhau

[1]  y paratoir cyllideb ddigonol i gefnogi ei broses gwneud penderfyniadau ac i gynorthwyo yn y broses rheolaeth ariannol yn ystod y flwyddyn. Dylid ystyried lefel y cronfeydd wrth gefn er mwyn sicrhau bod y datganiadau cyfrifon yn cydbwyso.

[2]  cynnal adolygiad rheolaidd o’r gyllideb praesept yn erbyn y gwir incwm a gwariant a’i gofnodi i leihau’r risg o orwario. Y Clerc i baratoi datganiadau ariannol bob deufis yn unol â’r canllawiau arferion da.

[3]  bod yr archwilydd mewnol yn dogfennu’r gwaith a wnaed fel y gellir asesu digonolrwydd ac effeithiolrwydd yr archwiliad mewnol fel rhan o’i weithdrefnau rheoli mewnol. Y Clerc i gynhyrchu llythyr penodi ar gyfer archwilydd mewnol fel a nodir yn [6] isod.

[4]  bod y cyfrifon blynyddol yn cael eu hardystio gan yr Aelodau, mewn cyfarfod o’r holl gynghorwyr cyn 30 Mehefin, yn union ar ôl diwedd y flwyddyn ariannol. Mae cyfarfod ychwanegol yn nechrau Mehefin 2017 wedi ei gynnwys eisoes, rhag ofn y bydd angen cynnal cyfarfod o’r fath.

[5]  nodi’r holl asedau ar eu gwerth cost. Roedd yr asedau sefydlog wedi’u dangos ar eu gwerth yswiriant yn flaenorol yn hytrach na chost eu prynu. Ni ddisgwylir i werth cost asedau newid onibai bod ased yn cael ei waredu neu ei ddiddymu.

[6]  bod y llythyr penodi’r archwilydd mewnol yn cynnwys rhagor o fanylion. Dylai’r llythyr penodi gytuno ar ddisgwyliadau’r naill ochr cyn dechrau’r penodiad am y flwyddyn i ddod, i gynnwys:

[a]  rolau a chyfrifoldebau

[b]  cynllunio, sgôp ac amseriad yr archwiliad

[c]  gofynion adroddiadau

[ch]  sicrwydd ynghylch annibyniaeth a chymhwysedd

[d]  gweld gwybodaeth a chysylltu ag Aelodau a swyddogion

[dd]  tâl.

[7]  bod yr holl flychau perthnasol wedi’u llenwi a’u cwblhau cyn cyflwyno’r ffurflen cyfrifon blynyddol erbyn 30 Mehefin, yn cynnwys cyfeirnod cofnod a dyddiad cymeradwyo’r datganiadau cyfrifon a’r datganiad llywodraethu blynyddol.

270.2  Penodi Archwilydd Mewnol

PENDERFYNWYD – bod y Clerc yn cael dyfynbrisiau gan Mr Gwyn Davies, JPH Business Services Ltd a S P Kell, Cyfrifwyr Siartredig, am ddarparu gwasanaeth archwilydd mewnol.

270.3  Crynodeb Incwm a Gwariant am y cyfnod 1 Ebrill i 31 Hydref 2016

Cyflwynodd y Clerc ddatganiad ariannol ar gyfer y Cyfrifon Cyffredinol a Busnes yn cwmpasu’r cyfnod hwn. Paratowyd y datganiad ar ffurf a oedd yn unol ag argymhellion gan yr archwilydd allanol, hynny yw, fel bod y Cyngor yn medru adolygu ei gyllideb praesent yn erbyn y gwir incwm a gwariant er mwyn lleihau’r posibilrwydd o wynebu’r risg o orwario.

Cynghorwyd yr aelodau bod

[a]  Nifer o eitemau gwariant, er eu bod wedi eu cymeradwyo yn ystod 2015/16 heb eu cynnwys yn y gyllideb praesept 2016/17

[b]  Rhai penawdau cyllideb yn debygol o fod yn annigonol, megis costau cyflog a chostau cyfieithu

[c]  Y balans yn y banc ar 31 Hydref yn £1,669.16 yn y cyfrif cyfredol a £1,022.34 yn y cyfrif busnes yn rhoi cyfanswm o £2,691.50 o gronfeydd ar gael ar 31 Hydref  2016. Dylid clustnodi £1,600 o hwn ar gyfer etholiadau’r Cyngor ym Mai 2017, a byddai derbyn y taliad praesept olaf am y flwyddyn o £2,667.00 ym mis Rhagfyr yn gadael cyllid digonol i dalu’r ymrwymiadau sy’n bodoli.

PENDERFYNWYD

[a]   derbyn y datganiad ariannol a nodi sylwadau’r Clerc

[b]   bod datganiadau ariannol yn y dyfodol yn cynnwys colofn ychwanegol ar gyfer amcangyfrif y gwariant erbyn diwedd y flwyddyn.

270.4  Praesept 2017/2018

Cyflwynwyd – cyllideb praesept ddrafft i’w thrafod a phenderfynu arni. Roedd y tabl yn cynnwys cymariaethau â’r cyllidebau praesept a bennwyd yn ystod y tair blynedd ddiwethaf. Y prif eitem ychwanegol yw cyllid tuag at gost atgyweirio’r gofeb rhyfel yn Llanfair DC – £10,000 [taliadau benthyciad].  Craffodd yr aelodau’n fanwl ar bob eitem a

PHENDERFYNWYD

[a]  cymeradwyo cyllideb praesept o £18,934 am y flwyddyn ariannol 2016/17 a

[b]  gwneud cais am fenthyciad gan Lywodraeth Cymru ar gyfer cyfanswm cost atgyweirio’r gofeb rhyfel yn Llanfair DC.

270.5  Talu Cyfrifon / Anfonebau

270.5.1  AVOW – Cyflog y Clerc a thaliadau cyflogres ym mis Hydref, £255.86 a £2.00 yn ôl eu trefn.

270.5.2  Cymdeithas Clercod Cynghorau Lleol (SLCC) – Llyfryn Rheoli Risg, pris £5.91.

270.5.3  Sandra Williams – Gwasanaeth cyfieithu – Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 3 Awst 2016.

PENDERFYNWYD – gwneud taliadau fel a ganlyn:

270.5.1  £257.86

270.5.2  £5.91

270.5.3  £125.58

270.6  Ceisiadau am Gymorth Ariannol

Derbyniwyd y ceisiadau isod:

270.6.1  Grŵp Gwylio Cyflymder Cymunedol – 2 wn cyflymder ar gost o £198.00

270.6.2  Urdd Gobaith Cymru – cymorth ariannol i gynorthwyo’r mudiad gyda’i waith â phobl ifanc yn Sir Ddinbych

270.6.3  Cangen Rhuthun y Lleng Brydeinig – Apêl Pabi Coch [£200 y llynedd]

270.6.4  Hosbis Tŷ’r Eos – tuag at ddarpariaeth gofal ataliol i bobl a chefnogaeth i’w teuluoedd a’u gofalwyr

270.6.5  Eisteddfod Gydwladol Gerddorol Llangollen – tuag at gynnal yr Eisteddfod yn 2017

2706.6.  Nyrsys Marie Curie – i gefnogi gwasanaeth lleol.

PENDERFYNWYD

[a] y dylid ystyried ceisiadau unwaith y flwyddyn ym mis Tachwedd yn arferol – ac eithrio ysgolion.

[b]  gwneud taliadau fel a ganlyn:

270.6.1  £198.00

270.6.2  gohirio’r penderfyniad tan Ionawr 2017

270.6.3  £200.00

270.6.4  gohirio’r penderfyniad tan Ionawr 2017

270.6.5  gohirio’r penderfyniad tan Ionawr 2017

270.6.6  gohirio’r penderfyniad tan Ionawr 2017

271  Cofrestr Asedau ac Asesiadau Risg

Hysbyswyd yr aelodau fod angen diweddaru’r Gofrestr Asedau. Y manylion cyfredol fel a ganlyn:

Disgrifiad Cost Yswiriant Lleoliad
Cofeb Rhyfel   £47,744.08 Llanfair DC
Dodrefn stryd:

Arosfan bws

3 hysbysfwrdd

  £  7,503.01  

Llanfair DC a Graigfechan

Llanfair DC, Graigfechan a

Phentrecelyn

Giatiau a ffensys   £  7,087.26 Wal y Fynwent, Llanfair DC
Cyfrifiadur ac argraffydd     Cartref y Clerc
Cwpwrdd metel £114.00   Neuadd Eleanor, Llanfair DC
2 wn cyflymder £198.00   Y Cynghorydd Steve Whipp 

PENDERFYNWYD –

[a]  cymryd camau i nodi a diweddaru’r prif risgiau sy’n wynebu’r Cyngor, yn cynnwys adolygiad o’r trefniadau cynnal a chadw rheolaidd o ran yr asedau ffisegol.

[b] bod yr holl Gynghorwyr yn cynorthwyo i gynnal asesiad risg, i’w gydlynu gan y Cadeirydd a’r Is-gadeirydd. Cytunodd y Cadeirydd i ddosbarthu templed a fyddai’n briodol at ddefnydd y Cyngor.

272  UNRHYW FATER ARALL

272.1  Sul y Cofio

PENDERFYNWYD – bod y Clerc yn trefnu i swyddog heddlu cymunedol fod yn bresennol i reoli’r traffig yn ystod y gwasanaeth ar ddydd Sul, 13 Tachwedd 2016 yn Llanfair DC.

Gan nad oedd rhagor o fusnes i’w drafod cyhoeddodd y Cadeirydd fod y cyfarfod wedi gorffen am 10pm.

273  DYDDIADAU CYFARFODYDD YN Y DYFODOL –

DYDD MERCHER 4 IONAWR 2017

DYDD MERCHER 1 MAWRTH 2017