COFNODION Y CYNGOR 02 HYDREF 2017

CYNGOR CYMUNED LLANFAIR DYFFRYN CLWYD COMMUNITY COUNCIL

 Cofnodion cyfarfod cyffredin y Cyngor a gynhaliwyd yn Ysgol Llanfair nos Lun 2 Hydref 2017 am 7pm.

 PRESENNOL – Y Cynghorwyr David Baker, Bob Barton [yn bresennol ar gyfer Rhan 2 yn unig], Moira Edwards, Jayne Mayers [Is-gadeirydd], Keith Moulsdale ac Eirwen Godden, Clerc.

HEFYD YN BRESENNOL – Naw aelod o’r cyhoedd.

YMDDIHEURIADAU – Y Cynghorwyr Wini Davies, John Pugh [ar wyliau], Tim Faire [salwch], Medwen Roberts [ar wyliau] a Paul Weston [salwch]

360  PENODI CADEIRYDD AR GYFER Y CYFARFOD

Cymrodd y Cynghorydd Jayne Mayers [Is-gadeirydd] y Gadair am y cyfarfod yn sgîl absenoldeb y Cynghorydd John Pugh.

361  DATGAN BUDDIANNAU

Y Cynghorydd David Baker o ran ei ymwneud ag Eglwys Sant Cynfarch a’r Santes Fair,  Llanfair D C a’r Cynghorydd Keith Moulsdale o ran Neuadd Eleanor.

362  MATERION CYMUNEDOL

362.1  Nwy prif gyflenwad

Roedd Grŵp Cynefin wedi cadarnhau bod y gymdeithas dai yn cefnogi’r fenter ac yn ystyried y dewisiadau o ran gosod gwres canolog newydd yn Nhai Elisabeth Owen. Roedd Pure wedi cadarnhau hefyd, ond gyda dau bryder. Yn gyntaf, amseru gosod y bibell prif gyflenwad yn y pentref. Mae’r datblygwr yn disgwyl dechrau’r gwaith ar seilwaith y safle yn fuan yng ngwangwyn 2018. Yn ail byddai’n rhaid i gostau gosod pibell nwy prif gyflenwad a ffioedd cysylltu gymharu’n ffafriol gyda chostau nwy petrolewm hylifol (LPG). Dim ateb gan Gyngor Sir Ddinbych hyd yma.

Dywedodd y Cynghorydd Moira Edwards bod trigolion wedi ymateb yn dda i’r cynnig/arolwg. O’r 141 o dai y cysylltwyd gyda nhw [yn ardal map y bibell nwy arfaethedig], mae 99 o gartrefi wedi mynegi diddordeb hyd yma. Mae 69 eiddo arall, sy’n cynnwys yr Eglwys yng Nghymru, neuadd y pentref, tafarn y Ceffyl Gwyn a’r datblygiad newydd o 63 o dai. Mae hyn yn rhoi cyfanswm o 169. Parc y Llan yw’r ardal olaf i’w holi. Mae Wales and West Utilities yn bendant ynghylch pa eiddo y gellir eu cynnwys gan ddefnyddio Dewis 2. Ni fydd eiddo y tu hwnt i’r ysgol bresennol ar yr A525 na thu hwnt i waelod Bro Gynan yn cael eu cynnwys. Nid yw’r llwybr hwn yn ymestyn y tu hwnt i ben y pentref yn arwain i lawr at groesffordd Eyarth ychwaith. Byddai Dewis 3 i ddod â nwy o Rhuthun wedi cynnwys rhai eiddo ar ochr Eyarth y pentref, ond byddai’n ychwanegu £300,000 at amcanbris Dewis 2, sef £500,000. Gwnaed cais am fap yn dangos y ddau lwybr ochr yn ochr. Bydd y niferoedd sydd wedi mynegi diddordeb yn cael eu cyflwyno i Wales and West Utilities ddiwedd Hydref, gyda chais i ddarparu dyfynbris arall. Mynegodd yr aelodau y gobaith y gallai’r costau leihau oherwydd bod nifer y rhai â diddordeb yn uwch.

362.2  Diffibrilyddion

Rhoddodd y Cynghorydd Jayne Mayers drosolwg o’r sefyllfa bresennol o ran eu gosod mewn gwahanol safleoedd ar draws ardal y Cyngor Cymuned. Pwysleisiodd yr angen i Goleg Cambria Llysfasi symud eu hoffer i’r tu allan i’w hadeilad; dylid cael diffibrilydd yn y tri phrif bentref, Pentrecelyn, Graigfechan ac mae’r un yn Llanfair wedi’i osod yn ei le erbyn hyn. Roedd y Cynghorydd Paul Weston wedi cael dyfynbrisiau am arwyddion dwyieithog. Bwriedir cynnal digwyddiad hyfforddiant ar wasanaethau’r galon ar 18 Tachwedd yn nhafarn y Three Pigeons lle bydd pobl yn cael eu gwahodd i wneud cyfraniad a chymryd rhan mewn raffl i godi arian. Yn y cyfamser rhoddwyd ystyriaeth i wahanol ffyrdd o godi arian i dalu am offer/cyfleusterau ar draws yr ardal – megis loteri bach neu glwb 100 ond mae angen cynllunio’r trefniadau casglu arian, sut y byddai’r arian yn cael ei ddosbarthu a’i wario yn ofalus. Byddai’n ofynnol hefyd i’r Cyngor Cymuned gofrestru gyda’r awdurdod lleol. Gofynnodd y Cynghorydd Mayers am farn pobl. Awgrymwyd y dylai’r Cyngor gael cynllun pum mlynedd i gynnwys darpariaeth ar gyfer codi arian trwy’r broses praesept.

362.3  Cynllun Cymuned

Cyflwynwyd – Nodiadau cyfarfod y grŵp llywio [Steve Whipp, Richard Cotter, Phil Bennett Lloyd a Phil Webb] a gynhaliwyd ar 13 Medi 2017. Y pwyntiau gweithredu o’r cyfarfod oedd:

[a]  y grŵp i ddatblygu gwell dealltwriaeth ddemograffig o’r boblogaeth gan ddefnyddio’r data sydd ar gael gan Gyngor Sir Ddinbych, y Llywodraeth a gwefannau

[b]  datblygu cyfres o gwestiynau i’w cynnwys yn yr holiadur Neuadd Eleanor, trwy gyfrwng cyfathrebu a thrafod trwy e-bost

[c]  cysylltu gyda Chyngor Sir Ddinbych i gael deall pa gynlluniau a wnaed, o bosibl, ar gyfer defnydd adeilad presennol Ysgol Llanfair, unwaith y bo’r ysgol newydd wedi’i hadeiladu.

Mae’r grŵp yn ystyried sefydlu canolfan i’w defnyddio gan y rhai sy’n defnyddio neuadd y pentref, yr eglwys, y festri ac adeilad yr ysgol ar ôl yr adleoli. Mae pwyllgor rheoli neuadd y pentref wedi cael cyllid gan Cadwyn Clwyd i gynnal astudiaeth ddichonoldeb. Nodwyd bod angen eglurhad ynghylch statws y grŵp. Nid yw’n is-bwyllgor y Cyngor Cymuned ar hyn o bryd.

PENDERFYNWYD diolch i Mr Steve Whipp ac aelodau’r gweithgor am y gwaith a wnaed hyd yma.   

362.4  Band eang

Cyflwynwyd – neges e-bost dyddiedig 11 Medi 2017 oddi wrth Liz Grieve, Pennaeth Cwsmeriaid, Cyfathrebu a Marchnata, Cyngor Sir Ddinbych. Mae’r Cyngor Sir wedi bod yn gweithio gyda BT o ran y cynllun lledaenu cyswllt ffibr optig ac i ganfod pa ardaloedd fydd yn derbyn hyn erbyn diwedd y flwyddyn galendr hon. Roedd hyn wedi profi’n anodd a chysylltwyd gyda’r Gweinidog yn Llywodraeth Cymru ynghylch hyn. Mae’r Cyngor Sir yn anfoddog gyrru ymlaen gyda threfniadau lleol gan y gallai fod yn bosibl y bydd rhai/llawer o ardaloedd yn cael eu cwmpasu heb yr angen am drefniadau arbennig. Yn y cyfamser, mae Cadwyn Clwyd yn ystyried datblygu trefniadau wedi eu teilwra’n benodol ar gyfer nifer fechan o aelwydydd, a disgwylir rhagor o fanylion yn yr hydref.

PENDERFYNWYD nodi cynnwys yr e-bost a nodi bod BT ac Openreach yn ddau gwmni ar wahân bellach. Hefyd nodwyd fod gan Graigfechan a Phentrecelyn wasanaeth ffibr cyflym iawn, ond gallai fod yn gryn amser nes ymdrin ag anghenion ardal Llanfair.

Hefyd PENDERFYNWYD anfon llythyr at Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych ynghylch cais y   Cynghorydd Bob Barton y dylid gwahodd trigolion Llanfair i gyfarfod y mae’r Cynghorydd Sir Martyn Holland yn gobeithio ei drefnu gyda’r Gweinidog.

362.5  Cynrychiolwyr Ieuenctid

PENDERFYNWYD bod y Clerc yn anfon llythyr i Ysgol Brynhyfryd, Ruthin School, Coleg Cambria Llysfasi a Chlybiau Ffermwyr Ifanc Clwyd gyda gwahoddiad agored i bobl ifanc ddod i gyfarfodydd y Cyngor Cymuned, gan roi cyfle iddynt gymryd rhan yng ngweithgareddau’r gymuned leol.

362.6  Cynlluniau ar gyfer adeilad yr hen ysgol ar ôl adleoli’r ysgol

Cyflwynwyd – llythyr wedi’i lunio gan grŵp llywio’r Cynllun Cymuned i’w anfon at Gyngor Sir Ddinbych i gael gwybod am unrhyw gynlluniau a wnaed eisoes.

PENDERFYNWYD bod y Clerc yn ysgrifennu at Gyngor Sir Ddinbych a’r Eglwys yng Nghymru ar y mater hwn.

363  COFNODION

PENDERFYNWYD  Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 4 Medi 2017 a’u llofnodi gan yr Is-gadeirydd, yn amodol ar ychwanegu ‘£250 am bob bin ar gyfer biniau sbwriel ychwanegol’ dan gofnod cyfeirnod 356.1.

364  MATERION YN CODI / CAMAU GWEITHREDU

Dyddiad/

Cyfeirnod

Gweithred Gan bwy? Statws
17/05/17

311.3

Pont Eyarth Y Clerc Mae’r arwydd cyfyngiad pwysau yn y lleoliad anghywir, angen bod ymhellach oddi wrth y bont i yrwyr ei weld mewn da bryd
03/07/17

325.2

Dewisiadau Arafu Traffig – Graigfechan Y Clerc a Marc Musgrave Arwyddion terfyn cyflymder i ragrybuddio gyrwyr yn parhau i aros am gymeradwyaeth Llywodraeth Cymru. Marciau ar y ffordd yng Nghraigfechan yn wael ac angen eu gwneud yn gliriach
03/07/17

346.1

Ysgol Llanfair newydd arfaethedig Y Clerc Aros am y cais cynllunio llawn
04/09/17

351.1

Pibell nwy prif gyflenwad
Rhoi llythyr i drigolion ar y wefan Y Clerc Cwblhawyd
Gwahoddiad i Miri Meithrin, llety bach Gorsaf Eyarth a ffermydd cyfagos i ymuno yn yr ymgyrch Cyng. Moira Edwards Wedi ei oedi, yn dibynnu ar y llwybr a ddewisir ar gyfer y bibell nwy
351.2 Diffibrilyddion Y Clerc Dim diffibrilydd ar gael yng Nghanolfan Genus
351.5 Codi arian – loterïau a ganiateir Cyng. Paul Weston Canfod pa gynghorau yn Lloegr sy’n cynnal loteri bach
351.6 Niwsans sŵn Y Clerc Wedi hysbysu Cyngor Sir Ddinbych, aros am ymateb. Anfon neges atgoffa arall
354.1 Cronfa Eich Cymuned Eich Dewis Y Clerc Rhagor o fanylion wedi’u hanfon at Gynghorwyr
356.1 Trosolwg o Wasanaethau Priffyrdd ac Amgylcheddol Y Clerc Gwnaed cais am restr o finiau a leolir yn ardal y Cyngor Cymuned, aros am ymateb. Anfon neges atgoffa
356.2 Ymgynghoriad Map Rhwydwaith Integredig Cyngor Sir Ddinbych Y Clerc Gofyn i’r grŵp Cynllun Cymuned edrych ar a gwneud sylwadau ar y ddogfen
356.3 Gwaith trwsio brys i’r Gofeb Rhyfel Y Cadeirydd / Is-gadeirydd Wedi rhoi awdurdod i gomisiynu gwasanaethau adeiladwr i ailosod y cerrig copa
Hysbysiad Trwsio Y Clerc Cwblhawyd
Plac i gofio am y rhai a fu farw mewn damwain awyren Y Clerc Ymchwilio i hyn
Grantiau tuag at gost y gwaith trwsio terfynol Y Clerc Gwaith yn parhau
357.2 Codi arian Cynghorwyr  Jayne Mayers, Keith Moulsdale a Paul Weston Ffurfio grŵp i edrych ar gyfleoedd codi arian
358 Cyfeiriadau e-bost Cynghorwyr a defnyddio platfform HWB Llywodraeth Cymru Y Clerc Cysylltwyd gydag Amy Selby, Cyngor Sir Ddinbych, ynghylch cyfeiriadau e-bost sirddinbych.gov.uk, aros am ymateb. Anfon neges atgoffa
359 Costau cyflog y Clerc Y Clerc Swm wrth gefn wedi’i ychwanegu at gyllideb braesept ddrafft 2018/19 i dalu am oriau ychwanegol

 

365  GOHEBIAETH

365.1  Democratiaeth Leol a Chomisiwn Ffiniau Cymru – Llythyr dyddiedig 12 Medi 2017 – Gwahoddiad i ddod i gyflwyniad ar Adolygu Trefniadau Etholiadol Sir Ddinbych yn Rhuthun ar 17 Hydref.

PENDERFYNWYD  y byddai’r Cadeirydd a’r Is-gadeirydd yn mynd i’r cyfarfod gyda’r Comisiwn Ffiniau ar 17 Hydref.

365.2  Un Llais Cymru – cynrychiolaeth yng nghyfarfodydd Pwyllgor Ardal. Nodwyd bod y Cynghorydd Bob Barton eisoes yn mynychu’r cyfarfodydd yn ei swyddogaeth fel un o swyddogion y Gymdeithas.

365.3  Pwyllgor Safonau Cyngor Sir Ddinbych – Cynrychiolydd Cyngor Tref/Cymuned.  Neges e-bost dyddiedig 2 Hydref 2017 yn gofyn a oedd unrhyw aelod yn dymuno ymgeisio. Y dyddiad cau yw dydd Llun, 6 Medi. Cyfweliadau i’w cynnal yn ystod wythnos 15 Tachwedd yn HWB Dinbych. Mae’r Cyngor Sir hefyd yn chwilio am aelod i fod ar y panel cyfweld a rhaid anfon mynegiad o ddiddordeb erbyn y drydedd wythnos ym mis Hydref.

PENDERFYNWYD bod y Clerc yn anfon yr e-bost yn gofyn am fynegi diddordeb at yr aelodau eto.

366  CYNLLUNIO

366.1  Cais 20/2017/0891 – Lleihau coron un goeden ywen yn ardal gadwraeth Llanfair D C – Eglwys Sant Cynfarch a’r Santes Fair,

PENDERFYNWYD cefnogi’r cais.

366.2  Cyngor Sir Ddinbych – Galw am safleoedd sipsiwn a theithwyr arfaethedig

Cyflwynwyd – Llythyr dyddiedig 8 Medi 2017 oddi wrth Angela Loftus, Rheolwr Cynllunio Strategol a Thai

PENDERFYNWYD bod y Clerc yn anfon ateb i ddweud nad yw’r Cyngor Cymuned wedi medru adnabod tir addas.

366.3  Diweddariad ynghylch carafan yn Erw Fair, Llanfair D C

Cyflwynwyd –  Neges e-bost dyddiedig 22 Medi 2017 oddi wrth Adam Turner, Swyddog Cynllunio a Chydymffurfio, Cyngor Sir Ddinbych, yn datgan bod lleoliad newydd y garafan wedi lleihau’r niwed i amwynder gweledol. Ei farn yw nad yw lleoliad y garafan yn cael unrhyw effaith niweidiol arwyddocaol ar amwynder preswyl eiddo cyfagos. Ni fydd gweithredu pellach o ran y tor-amodau honedig.

Dywedodd y Clerc yr anfonwyd llythyr at Mr Paul Mead, Rheolwr Datblygu, i ofyn am eglurhad o ran

[a]   lle mae’r ffin ar gyfer yr annedd. Os yw’r garafan y tu allan i ffin yr annedd yna mae’n parhau i fod yn groes i gyfraith cynllunio?

[b]  defnydd presennol. Os oes gan y perchennog garafan deithiol ar dir ei annedd, fel y dywed un o’r trigolion lleol, ni ellir dweud bod y garafan statig yn cael ei defnyddio ar gyfer mwynhad yr annedd gan ei bod yn cal ei defnyddio fel estyniad i’r annedd. Yn yr un modd, awgryma Adam Turner bod hyn oherwydd bod golwg y garafan yn awr fel eiddo sy’n gysylltiedig yn swyddogaethol gyda’r annedd. A fydd angen caniatâd cynlluno ar gyfer hyn?

[c]  y ‘niwsans’ i’r gymuned lle bo’r eiddo yn cael ei ddefnyddio i storio ‘sgrap’, gellid rhoi hen garafanau yn y categori hwn, ac sy’n cael ei ystyried fel niwsans gweledol gan y gymuned.

PENDERFYNWYD aros am ateb gan Mr Paul Mead.

367  PRIFFYRDD A’R AMGYLCHEDD

367.1  Y Gofeb Rhyfel – Diweddariad ar waith trwsio brys. Gwnaeth D P Williams, Building Services, waith i ailosod y cerrig copa sy’n bodoli ar y Gofeb ar 2 Hydref 2017. Y gost fydd £380.00, heb gynnwys Treth ar Werth.

PENDERFYNWYD [a] Bod yr aelodau’n cymeradwyo’r gweithredu

[b]  Gofyn i’r Clerc gysylltu gyda [i] saer maen yn Rhuthun ynghylch cost plac i gofio am y rhai a fu farw mewn damwain awyren yn lleol yn ystod yr Ail Ryfel Byd [cais Mr John Harrop yn cyfeirio at hyn] [ii] perthynas i Mr Fuller i gael rhagor o wybodaeth fel y gellir ychwanegu ei enw ar y Gofeb.

367.2  Cynnal a Chadw Priffyrdd – Cwynodd trigolyn am y diffyg cynnal a chadw’n gyffredinol a’r llysdyfiant ar lwybrau cerdded, er gwaethaf pob ymgais i dynnu sylw’r Cyngor Sir at hyn ar sail iechyd a diogelwch. Gofynnwyd i’r Clerc ysgrifennu at y Cyngor Sir ynghylch y diffyg ymateb i gwynion trigolion.

367.3  Cŵn yn baeddu  PENDERFYNWYD bod y Clerc yn trefnu cael arwyddion i’w rhoi ar y polion lamp.

367.4  Mesurau Arafu Traffig

PENDERFYNWYD bod y Clerc yn gwahodd Mr Ben Wilcox-Jones, Uwch Beirianydd – Diogelwch Ffyrdd a Chludiant Cynaliadwy, i gyfarfod y Cyngor Cymuned yn y dyfodol fel siaradwr gwadd.

RHAN 2  PENDERFYNWYD gwahardd y Wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod oherwydd natur cyfrinachol yr eitemau a ganlyn: 

368  MATERION ARIANNOL

368.1  Datganiad Ariannol  Cyflwynwyd – Crynodeb o’r Datganiad Ariannol am y cyfnod 1 Ebrill i 30 Medi 2017. Cynghorodd y Clerc mai’r balans yn y banc ar 30 Medi 2017 oedd £7,420.81 yn y Cyfrif Cymuned a £1,022.67 yn y Cyfrif Busnes. Yn dilyn ystyried y taliadau i’w talu, roedd hyn yn gadael £6,726.17 o gronfeydd ar gael yn y Cyfrif Cymuned ar 2 Hydref. Tynnodd y Clerc sylw at yr addasiadau a oedd yn ofynnol, ac ystyried cyllid a glustnodwyd ar gyfer costau etholiad yn 2016/17 i’w gario trosodd i 2017/18 – £1,600.00.

PENDERFYNWYD derbyn y datganiad ariannol a chymeradwyo’r addasiadau.

368.2  Talu Cyfrifon / Anfonebau PENDERFYNWYD gwneud taliadau fel a ganlyn:

[a]  £130.14  Gwasanaeth Cyfieithu Sandra Williams – Llythyr Pibell Nwy prif gyflenwad a Chofnodion 05/06/17 [Awgrymodd y Cynghorydd Bob Barton ystyried gofyn i fyfyrwyr

ymgymryd â gwaith cyfieithu]

[b]  £184.05  Swyddfa Archwilio Cymru – Ffi Archwilio Cyfrifon 2016/17

[c]  £180.45  Hawliad treuliau’r Clerc, 1 Gorffennaf – 30 Medi 2017

Adroddodd y Clerc ei bod hi a’r Cynghorydd Keith Moulsdale wedi cyfarfod gyda Mr Chris Birchall ar 11 Medi 2017 i gael hyfforddiant ar ddefnyddio a gwneud newidiadau i wefan y Cyngor Cymuned. Argymhellodd Mr Birchall gael lletywr newydd yn lle UK2 fel bo’r enw parth yn parhau mewn un lle. Mae cost yr hyfforddiant a’r tanysgrifiad newydd yn debygol o fod oddeutu £170.00. Cytunodd yr aelodau i fwrw ymlaen gyda gweithredu, fel bo angen.

368.3  Praesept drafft ar gyfer 2018/19  Cyflwynwyd – Praesept drafft ar gyfer 2018/19.  PENDERFYNWYD y byddai’r Cynghorwyr John Pugh, Jayne Mayers a Paul Weston yn cyfarfod gyda’r Clerc i drafod y praesept drafft ac adrodd yn ôl i’r cyfarfod nesaf.

 368.4  Hyfforddiant  Cymeradwyodd yr aelodau

[a]   bod y Clerc yn mynd ar gwrs Cyllid Un Llais Cymru yng Nghoedpoeth ar 26 Medi a

[b]  bod y Cynghorydd Bob Barton yn mynd ar cwrs Cyllid Un Llais Cymru i’w gynnal ar 7 Tachwedd.

369  DYDDIADAU CYFARFODYDD Y DYFODOL [Yr holl gyfarfodydd i ddechrau am 7pm]

6 Tachwedd [Canolfan Genus, Llanrhydd], 4 Rhagfyr 2017 [Ysgol Pentrecelyn], 8 Ionawr [Canolfan Genus, Llanrhydd] a 5 Mawrth 2018 [Ysgol Llanfair]

Gan nad oedd rhagor o fusnes i’w drafod datganodd y Cynghorydd Jayne Mayers bod y cyfarfod wedi gorffen am 9.30 pm.

Jayne Mayers __________________ CADEIRYDD Y CYFARFOD __________ DYDDIAD

John Pugh _____________________ CADEIRYDD Y CYNGOR __________ DYDDIAD