COFNODION Y CYNGOR 04 MEDI 2017

CYNGOR CYMUNED  LLANFAIR DYFFRYN CLWYD  COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion Cyfarfod Cyffredin y Cyngor a gynhaliwyd yng Nghanolfan Genus, Llanrhydd,  nos Lun, 4 Medi 2017 am 7.00 pm.

PRESENNOL – Y Cynghorwyr John Pugh [Cadeirydd], David Baker, Wini Davies,   Jayne Mayers [Is gadeirydd], Keith Moulsdale, Paul Weston ac Eirwen Godden, Clerc.

HEFYD YN BRESENNOL – Deg aelod o’r cyhoedd a Mr Simon Billington, Rheolwr Priffyrdd a Gweithrediadau a Strydlun [De] – Cyngor Sir Ddinbych

RHAN 1

YMDDIHEURIADAU –  Y Cynghorwyr Bob Barton, Moira Edwards [ar wyliau], Tim Faire a Medwen Roberts.

350  DATGAN BUDDIANNAU

Y Cynghorwyr John Pugh a Keith Moulsdale ynghylch materion yn gysylltiedig â  Neuadd Eleanor yn eu swyddogaeth fel ymddiriedolwyr a’r Cynghorydd Paul Weston o ran cais cynllunio 20/2017/0769 Cae Ffolt, Llanfair DC gan fod yr ymgeisydd yn gleient ac yn ffrind.

351  MATERION CYMUNEDOL

351.1  Nwy o’r prif gyflenwad  Cyflwynwyd – Adroddiad diweddaru a baratowyd gan y Cynghorydd Moira Edwards. Mae llythyr yn cael ei ddosbarthu, ymgynghori unigol gyda thrigolion [o ddrws i ddrws] ynghylch a oes ganddynt ddiddordeb mewn cael cyflenwad nwy i’w cartref. Ar hyn o bryd gofynnir iddynt “ddangos diddordeb mewn egwyddor, heb ymrwymiad”. Y dyddiad cau ar gyfer ymateb yw 31 Hydref 2017. Mae angen i 62 fynegi diddordeb cyn dechrau’r broses o gael dyfynbrisiau gan y cwmni cyfleustodau. Adroddwyd hefyd bod y Clerc, yn y cyfamser, wedi ysgrifennu at ddarparwyr tai i holi a fyddent yn fodlon buddsoddi mewn nwy prif gyflenwad i’w heiddo. Disgwylir eu hatebion.

PENDERFYNWYD

[a]  rhoi’r llythyr sy’n cael ei ddosbarthu i drigolion ar wefan y Cyngor Cymuned.

[b]  gwahodd Miri Meithrin [Llysfasi] Fferm Bryn Mair, Gwesty Gorsaf Eyarth a ffermydd cyfagos i ymuno yn yr ymgyrch.

351.2  Diffibrilyddion  Adroddodd y Cynghorydd Jayne Mayers bod Ysgol Llanfair wedi archebu diffibrilydd. Cysylltwyd gyda Choleg Llysfasi i ofyn iddynt adleoli eu diffibrilydd i leoliad y tu allan fel ei fod yn hygyrch i’r cyhoedd. Mynegodd yr angen i weithio ar ffyrdd i godi arian [ocsiwn addewidion, blychau casglu neu loteri leol] i brynu diffibrilyddion ar gyfer ardaloedd eraill yn y gymuned, Graigfechan a Phentrecelyn yn benodol. Mae arwyddion yn bwysig hefyd fel bod pobl yn gwybod lle i ddod o hyd i ddiffibrilydd.  Holwyd a oes diffibrilydd yng Nghanolfan Genus.

351.3  Cynllun Cymunedol  Cynigiodd Mr Steve Whipp y dylid ffurfio Is-bwyllgor Cynllun Cymunedol i ddatblygu’r Cynllun Cymunedol a gyflwynwyd ar ffurf drafft i gyfarfod y Cyngor Cymuned yng Ngorffennaf 2017. Gweithgor yw hwn nid is-bwyllgor dan arweiniad Mr Steve Whipp sydd wedi medru galw ar aelodau eraill y cyhoedd i gynorthwyo. Lluniwyd cylch gorchwyl i ddatblygu’r cynllun, hyrwyddo dyheadau’r holl drigolion yn ardal y Cyngor Cymuned, sicrhau cysylltu a chadarnhad effeithiol gan y Cyngor a chyhoeddi’r cynllun o dro i dro. Cyfeiriwyd at  gais llwyddiannus diweddar Pwyllgor Rheoli Neuadd Eleanor am gyllid grant gan Cadwyn Clwyd i gynnal astudiaeth dichonoldeb. Y nod yw canfod beth mae’r trigolion yn ei ddymuno o ran neuadd y pentref a gweddill y gymuned. Bydd y Grŵp Cynllun Cymunedol yn cyfarfod gyda chynrychiolwyr Pwyllgor Rheoli Neuadd Eleanor ar 13 Medi i drafod ffyrdd o weithio gyda’i gilydd ar yr astudiaeth. Mae’r cyfarfod yn agored i bawb. Gobeithir, gan y bydd gorgyffwrdd, y bydd y gweithgor yn medru rhoi adborth ar y canfyddiadau i’r Cyngor Cymuned y gellir eu trosglwyddo wedyn i dîm proffesiynol y neuadd.

351.4  Gwasanaeth band eang  Ni dderbyniwyd adroddiad gan y Cynghorydd Bob Barton mewn pryd ar gyfer y cyfarfod.

351.5.  Cyfleoedd codi arian – loterïau a ganiateir [Deddf Hapchwarae 2005]

Adroddwyd y caiff Cynghorau Lleol gynnal loteri cyn belled ag y bo ganddynt drwydded gweithredu loteri gan y Comisiwn Hapchwarae. Rhaid i’r Comisiwn roi amodau ar y drwydded [a gall ychwanegu amodau eraill] o ran gwario’r enillion gros, dosbarthiad gwobrau a threuliau’r loteri, uchafswm yr enillion, terfynau’r gwobrau a chario trosodd. Mae Un Llais Cymru wedi awgrymu bwrw ymlaen gyda gofal gan nad oes unrhyw achos hysbys lle gwnaed hyn yng Nghymru. Cynghorodd y Clerc, os oes enghreifftiau yn Lloegr, dylid cymharu tebyg wrth ei debyg o ran poblogaeth, daearyddiaeth ac economi gyda’r elfennau hyn yn ardal Cyngor Cymuned Llanfair DC. Bydd y Cynghorydd Paul Weston yn ymchwilio i hyn ac yn edrych ar y Cynghorau sydd wedi gwneud hyn ac yn darparu adborth.

351.6  Niwsans sŵn  Cafwyd cwyn gan drigolyn am fiwsig uchel i’w glywed nos Sul, 27 Awst 2017, o 9 o’r gloch y nos tan hanner nos yn dod o’r Three Pigeons, Graigfechan.  Cynyddodd y sŵn dros y cyfnod o dair awr ac roedd i’w glywed yn glir o leiaf filltir oddi wrth y safle. Digwyddodd yr un peth eto ar nos Sadwrn, 2 Medi 2017, gyda’r miwsig i’w glywed yn hwyr y nos.

PENDERFYNWYD gofyn i’r Clerc gysylltu gyda’r Cyngor Sir i holi a oedd y digwyddiadau hyn wedi’u trwyddedu ac a ellid cynnal profion sŵn pan fo digwyddiadau’n cael eu cynnal yn y dyfodol.

352  COFNODION

PENDERFYNWYD  Cymeradwyo cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 3 Gorffennaf a 7 Awst 2017 a’u llofnodi gan y Cadeirydd.

353  MATERION YN CODI / CAMAU GWEITHREDU

 

Dyddiad y cyfarfod / Cyfeirnod

 

Gweithred Gan bwy? Statws
17/05/17

311.3

Pont Eyarth. Cyfyngiad pwysau 18 tunnell yn cael ei brosesu, tendr i godi arwyddion trwy’r sir i’w gyhoeddi’n fuan. Dogfennau tendro ar gyfer gwaith ar y bont i’w paratoi dros fisoedd y gaeaf, dylai’r gwaith ddechrau’r haf nesaf. Y Clerc Gwaith yn parhau
03/07/17

342.1

Arolwg prif gyflenwad nwy – Llythyr wedi’i ddrafftio a’i gyfieithu i’w ddosbarthu Cynghorydd Moira Edwards Dyddiad cau ar gyfer ymateb 31/10/17
03/07/17

342.2

Diffibrilyddion – cysylltu gyda Choleg Llysfasi ynghylch gosod yr offer ar du allan yr adeilad Cynghorydd Jayne Mayers Gwaith yn parhau
03/07/17

342.3

Cynllun Cymunedol – Steve Whipp wedi ffurfio gweithgor – Phil Webb, Phil Benett Lloyd a Richard Cotter Y Clerc  i gysylltu gyda Steve Whipp Trefnwyd bod y gweithgor yn cyfarofd ar

13 Medi

03/07/17

325.2

Dewisiadau arafu traffig yng Ngraigfechan – diweddariad gan Marc Musgrave Y Clerc Gwaith yn parhau, arolygon traffig diweddar yn dangos lleihad cadarnhaol, parhau i aros am gymeradwyaeth Llywodraeth Cymru i’r arwyddion terfyn cyflymyder ymlaen llaw
03/07/17

346.1

Ysgol Llanfair newydd arfaethedig – ymateb y Cyngor wedi’i anfon i’r Adran Gynllunio Y Clerc Gwaith yn parhau, aros am y cais llawn
03/07/17

347.2

Cysylltu gyda Chyngor Sir Ddinbych ynghylch glanhau’r palmentydd/ymylon yn dilyn gwaith ailwynebu – o’r gofeb tuag at Bwllglas; yr angen i gontractwyr dorri gwrychoedd yn agos at bolion telegraff; wyneb gwael y ffordd o Lanbedr i Graigfechan Y Clerc Yr holl faterion wedi eu cyfeirio at yr adran Priffyrdd
07/08/17

351

Cofrestr Asedau 2016/17 a’r Ffurflen Ariannol Flynyddol wedi eu diwygio a’u hanfon i BDO, archwilwyr allanol Y Clerc Cwblhawyd

 

354  GOHEBIAETH

354.1  Cyngor Sir Ddinbych – E-bost dyddiedig 23 Awst 2017 – Heddlu Gogledd Cymru / Comisiynydd Heddlu a Throsedd – Cronfa Eich Cymuned Ewch Dewis – dyddiad cau 30 Medi 2017

PENDERFYNWYD bod y Clerc yn cael rhagor o fanylion i’w hanfon i’r Cynghorwyr.

354.2  Cyngor Sir Ddinbych – E-bost dyddiedig 23 Awst 2017 – Beth sy’n newydd am y rhaglen grant Pobl a Lleoedd?  https://bigblogwales.org.uk/2017/08/16/3881/

Nodwyd.

355  CYNLLUNIO

355.1  Cais 20/2017/0613 – Adeiladu estyniad i annedd – Drws y Nant, Pentrecelyn, Rhuthun  Cadarnhaodd yr aelodau eu bod yn cefnogi’r cais yn llawn gan ei fod yn gwella’r annedd gwreiddiol ac yn gwneud cartref teuluol da.

355.2  Cais 20/2017/0148 – Cael gwared ar garafan preswyl a datblygu tir trwy adeiladu un annedd gyda garej ar wahân [cais amlinellol] – Y Garafan, The Watermill, Pwllglas  Cadarnhaodd yr aelodau eu bod yn cefnogi’r cais.

355.3  Cais 20/2017/0769 – Newid defnydd llety atodol yn llety gwyliau ac adeiladu estyniad yn y cefn – Cae Ffolt, Llanfair DC  Cadarnhaodd yr aelodau eu bod yn cefnogi’r cais.

355.4  Cais 20/2016/1137 – Datblygiad tai yn Llanfair DCAdroddwyd nad yw’r caniatâd cynllunio wedi ei roi hyn yma, gan nad yw’r cytundeb cyfreithiol wedi’i lofnodi ac mae’n cael ei ystyried gan dîm cyfreithol y Cyngor Sir. Cytunwyd yn y Pwyllgor Cynllunio ym mis Mehefin y byddai amod 3 ynghylch gwahanol gyfnodau’r datblygiad yn cael ei adrodd yn ôl i’r Pwyllgor ac y bydd Cynllunio yn ymgynghori yn lleol.

355.5  Ymgynghoriad ar Adroddiad Adolygu’r Cynllun Datblygu Lleol a’r Cytundeb Cyflawni Drafft ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol newydd 21 Awst – 20 Hydref 2017 [copïau i’w gweld ar wefan Cyngor Sir Ddinbych neu yn llyfrgelloedd neu siopau un alwad Sir Ddinbych]

Mae’r Cyngor Sir yn ymgynghori ar yr Adroddiad Adolygu sy’n nodi sut mae’r Cynllun Datblygu Lleol cyfredol [2006-2021] wedi perfformio ac yn tynnu sylw at unrhyw feysydd sy’n dangos bod angen Cynllun Datblygu Lleol newydd. Mae’r adolygiad yn nodi bod angen paratoi Cynllun Datblygu Lleol ar gyfer y cyfnod o 2021 ymlaen. Nodwyd fod yr wybodaeth a gynhwysir yn y cynigion ar gyfer Llanfair wedi mynd yn anghyfredol eisoes.

356  PRIFFYRDD A’R AMGYLCHEDD

356.1  Siaradwr gwadd – Mr Simon Billington, Rheolwr Priffyrdd a Gweithrediadau a Strydlun [De]

Cyflwynodd Mr Billington drosolwg o’r adran Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol, gyda’r tîm presennol wedi’i sefydlu ers pedair blynedd gyda chyfrifoldeb am gynnal a chadw priffyrdd, torri glaswellt a chynnal a chadw tiroedd a glanhau strydoedd. Mae gwagu gwlïau, sgubo’r briffordd a thorri ymyl y ffyrdd yn yr ardaloedd gwledig dan ofal contractwyr allanol yn bennaf. Mae gan bob un o’r chwe ardal yn Sir Ddinbych gydlynydd – Mr Glyn Hughes sy’n gyfrifol am gynnal a chadw yn ardal Rhuthun. Cynhelir y gwaith ac ymchwiliadau yn unol ag amserlen gynlluniedig. Ymatebodd Mr Billington i gwestiynau megis amlder glanhau strydoedd, torri gwrychoedd a chynnal a chadw llwybrau troed. Dylid hysbysu canolfan alwadau’r Cyngor Sir ynghylch unrhyw bryderon neu gwynion gynted ag y bo modd, a rhoir cyfeirnod a bydd galwyr yn cael ymateb ymhen 10 diwrnod gwaith. Nid oes gan y Cyngor Sir gyllideb ar gyfer biniau sbwriel cyffredinol ond gall eu gwasanaethu am ddim. Byddai’n rhaid i’r Cyngor Cymuned dalu oddeutu £250 am bob bin sbwriel ychwanegol. Gwnaed cais am restr o’r biniau sy’n cael eu gwagu yn ardal Cyngor Cymuned Llanfair. Diolchodd y Cadeirydd i Mr Billington am ei gyflwyniad defnyddiol.

356.2  Ymgynghoriad Map Rhwydwaith Integredig Cyngor Sir Ddinbych 

https://www.denbighshire.gov.uk/en/your-council/consultations/active-travel-integrated-network-maps.aspx

Adroddwyd bod Sustrans wedi dweud nad oes digon o le i wella’r llwybr troed ar yr A525 a bod y diffyg llwybrau troed o Bwllglas/Efenechtyd yn bryder.

PENDERFYNWYD gofyn i’r Gweithgor Cynllun Cymunedol edrych ar a gwneud sylwadau ar y ddogfen ymgynghori.

356.3  Y Gofeb Rhyfel

Anfonwyd adroddiad a baratowyd gan Mr Alan Edwards, un o drigolion Llanfair DC, at y Cynghorwyr cyn y cyfarfod. Roedd Mr Edwards wedi cynorthwyo’r Clerc i gasglu gwybodaeth hanesyddol/cefndir i gwblhau’r cais grant manwl i Cadw. Derbyniwyd nifer o gwynion gan drigolion yn y cyfamser am gyflwr presennol y Gofeb Rhyfel ac yn gofyn am gwblhau gwaith trwsio brys cyn cynnal Gwasanaeth Sul y Cofio ym mis Tachwedd.

PENDERFYNWYD

[a] rhoi awdurdod i’r Cadeirydd a’r Is gadeirydd gomisiynu gwasanaethau adeiladwr i wneud gwaith trwsio dros dro [costau oddeutu £400, angen tri dyfynbris] i ailosod y cerrig copa cyn cynnal Gwasanaeth Sul y Cofio ym mis Tachwedd 2017

[b]  rhoi hysbysiad trwsio ar yr heneb

[c]  ymchwilio i’r posibilrwydd o ychwanegu plac i goffáu’r rhai a fu farw mewn damwain awyren yn ystod yr Ail Ryfel Byd

[ch]  bod y Cyngor Cymuned yn parhau i chwilio am grantiau tuag at gostau’r gwaith trwsio terfynol y gofeb.

RHAN 2  PENDERFYNWYD eithrio’r wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod oherwydd natur gyfrinachol yr eitemau a ganlyn:

357  MATERION ARIANNOL

357.1  Talu Cyfrifon/Anfonebau

PENDERFYNWYD gwneud taliadau fel a ganlyn:

[a]  £72.50  Un Llais Cymru – Tâl aelodaeth [gostyngiad 50%]

[b]  £20.00  Un Llais Cymru – Hyfforddiant cynefino Cynghorydd newydd [gostyngiad 50% oherwydd bwrsari]

[c]  £169.61  Cyngor Sir Ddinbych – costau etholiad

357.2  Codi arian

PENDERFYNWYD  y byddai’r Cynghorwyr Jayne Mayers, Keith Moulsdale a Paul Weston yn ffurfio gweithgor i edrych ar gyfleoedd codi arian.

357.3  Cais am Gymorth Ariannol

357.3.1  Pwyllgor Rheoli Neuadd Eleanor – Mae’r pwyllgor wedi derbyn grant gan Gadwyn Clwyd i gynnal astudiaeth dichonoldeb ond mae angen cyllid cyfatebol hefyd. Mae llawer o’r amcanion yr un fath â rhai’r Cyngor Cymuned a gan y bydd y Gweithgor Cynllun Cymunedol yn edrych ar yr un materion y bwriad yw i bawb weithio gyda’i gilydd tuag at yr un nod. Y nod yw canfod beth yw dyheadau a dymuniadau’r trigolion ar gyfer y dyfodol o ran cyfleusterau, gwasanaethau a chyfleoedd cyflogaeth.

PENDERFYNWYD

[a]  Dyfarnu £1,000 i Bwyllgor Rheoli Neuadd Eleanor fel cyllid cyfatebol tuag at y prosiect astudiaeth dichonoldeb.

[b]  Trosglwyddo swm o £1,000 o’r gyllideb Trwsio’r Gofeb Rhyfel i’r gyllideb Grantiau a Chyfraniadau.

357.4  Ffurflen Ariannol Flynyddol

Adroddodd y Clerc y derbyniwyd llythyr dyddiedig 31 Awst 2017 gan BDO LLP yn cadarnhau bod yr archwiliad wedi’i gwblhau. Nid oedd unrhyw faterion wedi dod i’w sylw yn ei gwneud yn ofynnol cyhoeddi adroddiad materion yn codi ar wahân. Mae’r wybodaeth a gynhwysir yn y Ffurflen Flynyddol yn unol ag arferion priodol ac ni ddaeth unrhyw faterion i’w sylw yn rhoi achos i bryderu na chydymffurfiwyd â deddfwriaeth berthnasol a gofynion rheoleiddiol. Bydd y ffurflen flynyddol a’r hysbysiad cwblhau’r archwiliad yn cael ei arddangos mewn man amlwg am 14 diwrnod gynted ag y bo’n rhesymol ymarferol a chyn 30 Medi 2017.

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo a derbyn y Ffurflen Ariannol Flynyddol gan y Cyngor fel y’i cyflwynwyd yn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Awst 2017.

358  Cyfeiriadau e-bost Cynghorwyr

Cafwyd trafodaeth ynghylch

[a]  A oes angen i Gynghorwyr gael cyfeiriad e-bost ar wahân ar gyfer busnes y Cyngor Cymuned, er enghraifft, cyfrif gmail

[b]  a ellid gael cyfrifon sirddinbych.gov.uk

[c]  a fedr Cynghorwyr defnyddio platfform Hwb Llywodraeth Cymru.

PENDERFYNWYD gofyn i’r Clerc wneud ymholiadau.

359  Arfarniad y Clerc

Adroddwyd bod y Cadeirydd a’r Is gadeirydd wedi cyfarfod gyda’r Clerc ar 7 Gorffennaf i adolygu’r cynnydd yn ystod y flwyddyn, yr anawsterau a gafwyd a thrafodwyd sut y gellid goresgyn y rhain. Cyfeiriwyd at lwyth gwaith cynyddol y Clerc nawr bod y Cyngor yn cyfarfod yn fisol. Byddai sefydlu is-bwyllgorau yn ychwanegu at ei llwyth gwaith. Ymhellach, mae Swyddfa Archwilio Cymru yn galw am fwy o atebolrwydd, ac yn disgwyl i’r holl Gynghorau, p’un ai’n fawr neu’n fach, godi eu safonau a darparu tystiolaeth fanwl i gefnogi hyn.

PENDERFYNWYD y dylai cyllideb Costau Cyflog y Clerc gynnwys swm argyfwng i dalu am yr oriau gwaith ychwanegol a weithiwyd. Hyn i’w drafod yng nghyfarfod mis Hydref pan fydd y praesept drafft ar gyfer 2018/19 yn cael ei ystyried.

360  DYDDIADAU CYFARFODYDD Y DYFODOL

2 Hydref [Ysgol Llanfair]

6 Tachwedd [Canolfan Genus, Llanrhydd]

4 Rhagfyr [Ysgol Pentrecelyn]

8 Ionawr [Canolfan Genus, Llanrhydd]

5 Chwefror [cyfarfod wedi’i ganslo]

5 Mawrth [Ysgol Llanfair].

Gan nad oedd rhagor o fusnes cyhoeddodd y Cadeirydd bod y cyfarfod wedi dod i ben am 9pm.

John Pugh __________________ CADEIRYDD________________ DYDDIAD