COFNODION Y CYNGOR 04 RHAGFYR 2017

CYNGOR CYMUNED  LLANFAIR DYFFRYN CLWYD  COMMUNITYCOUNCIL

Cofnodion Cyfarfod Cyffredin y Cyngor a gynhaliwyd yn Ysgol Pentrecelyn nos Lun 4 Rhagfyr 2017 am 7pm.

 PRESENNOL –  Y Cynghorwyr David Baker, Wini Davies, Jayne Mayers

[Is-gadeirydd], Keith Moulsdale, John Pugh [Cadeirydd], Medwen Roberts ac

Eirwen Godden, Clerc.

HEFYD YN BRESENNOL –  4 aelod o’r cyhoedd a Mr Tomos Hughes, Achub Calon y Dyffryn.

YMDDIHEURIADAU – Y Cynghorwyr Moira Edwards, Tim Faire [salwch] a

Paul Weston [dim gofal plant ar gael]

 RHAN 1 

380  DATGAN BUDDIANNAU

Y Cynghorydd David Baker yng nghyswllt yr Eglwys; y Cynghorydd John Pugh yng nghyswllt Neuadd Eleanor [ymddiriedolwr] ac Ysgol Llanfair DC [llywodraethwr];  a’r Cynghorydd Keith Moulsdale yng nghyswllt Neuadd Eleanor [ymddiriedolwr] a’r Eglwys.

381  MATERION CYMUNEDOL

381.1  Nwy prif gyflenwad –  Anfonwyd y manylion at gwmni Wales & West Utilities yn unol â’r dyddiad cau ar gyfer ‘mynegi diddordeb mewn egwyddor’ i’r cynnig erbyn 31 Hydref 2017. Adroddodd y Clerc bod y cwmni cyfleustodau yn parhau i aros am ganlyniadau ymweliad safle gan fod yr wybodaeth hon yn ofynnol cyn bwrw ymlaen gyda dyfynbrisiau pendant. Rhaid cynnal asesiad o ran lleoliad addas ar gyfer gorsaf lleihau gwasgedd. Bydd y cwmni yn diweddaru’r Cyngor Cymuned ynghylch y cynnydd gyda’r mater hwn.

 381.2  Diffibrilyddion

Cyflwynodd Mr Tomos Hughes, Achub Calon y Dyffryn, flwch a diffibrilydd Zoll i’r Cyngor Cymuned ar ran Graig Aid. Roedd Graig Aid wedi rhoi cyfraniad hael iawn o £1,304.90 tuag at gost diffibrilydd ar gyfer Graigfechan. Esboniodd Mr Hughes  bod gwarant pum mlynedd ar y diffibrilydd, bod angen newid y batris bob tair blynedd, argymhellir bod dau neu dri o wirfoddolwyr yn gwirio’r offer unwaith yr wythnos a dywedodd bod adnewyddu rhannau a’r hyfforddiant am ddim. Derbyniodd yr aelodau ei gynnig i ymweld â’r pentref i asesu’r lleoliad gorau ar gyfer yr offer. Hefyd adroddwyd bod yr ymateb gan Gapel Ebeneser yn gadarnhaol ac na fyddai unrhyw wrthwynebiad i osod peiriant ar wal ochr y ffordd y capel ac i’r Cyngor gyflwyno cais am ganiatâd cynllunio er mwyn gwneud hynny. Fodd bynnag, codwyd rhai pwyntiau gan y capel –  [a] bod y ffordd yn gul iawn yn y lleoliad hwnnw a bob traffig trwm trwy’r amser a [b] bod yr adeilad yn un rhestredig Gradd II y tu mewn a’r tu allan [o ran ceblau ac ati]. Hefyd adroddwyd bod y gwaith codi arian yn mynd yn dda tuag at brynu diffibrilydd ar gyfer Ysgol Pentrecelyn.

PENDERFYNWYD [a] gofyn i’r Clerc anfon llythyr o ddiolch i Graig Aid a Chapel Ebeneser.

[b]        gosod y diffibrilydd a brynwyd gyda chyfraniad gan Graig Aid yn nhafarn y Three Pigeons nes y gellir dod o hyd i leoliad parhaol addas yng nghanol y pentref.

[c]        bydd y penderfyniad terfynol ynghylch y lleoliad yn dibynnu ar y cyngor a dderbynnir gan Mr Tomos Hughes, Achub Calon y Dyffryn

[ch]      cynnwys y diffibrilydd ar Gofrestr Asedau’r Cyngor a hysbysu’r cwmni yswiriant.

[d]        gosod arwyddion pan fo’r penderfyniad wedi’i wneud ynghylch y lleoliad parhaol.

[dd]      bod y Cyngor Cymuned yn gwneud cyfraniad tuag at y costau trydan.

[e]        cyhoeddi datganiad i’r wasg a rhoi copïau ar wefan a hysbysfyrddau’r Cyngor Cymuned.

[f]         diolch i’r Cynghorwyr Jayne Mayers a Paul Weston am eu hymdrechion yn sicrhau diffibrilyddion ar gyfer gwahanol leoliadau yn y gymuned.

381.3  Cynllun Cymunedol

Gohiriwyd y drafodaeth am y Cynllun Cymunedol drafft a Chynllun Llesiant drafft Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych o gyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd ar 6 Tachwedd 2017.  Mae trefniadau’n cael eu gwneud i gynnal cyfarfod rhywbryd yn y dyfodol gyda swyddogion Cyngor Sir Ddinbych i weld sut y gellir alinio’r Cynllun Cymunedol gyda Chynllun Corfforaethol Cyngor Sir Ddinbych. Nodwyd nad oes yr un Cynghorydd Cymuned yn aelod o’r grŵp llywio.

PENDERFYNWYD  [a] bod y Cynghorydd Medwen Roberts yn dod yn aelod o’r grŵp llywio

[b] ychwanegu cyhoeddi Newyddlen y Gymuned at y Cynllun Cymunedol.

[c]  newid enw’r Cynllun Cymunedol yn Gynllun Cymdogaeth Cyngor Cymuned Llanfair DC.

381.4  Band eang

Adroddwyd y bydd cyfarfod cyhoeddus yn cael ei gynnal ar 7 Rhagfyr 201y yn yr Hen Ysgoldy, Llanarmon yn Iâl yn dechrau am 11.30am, a disgwylir i Weinidog o Lywodraeth Cymru fod yn bresennol. Bu peth cynnydd yn y cyfamser gan y bydd cysylltiad ffibr optig ar gael yn Llanfair DC.

381.5  Pecyn Croeso i’r rhai sy’n ymweld â D C

Cyflwynwyd cais gan Gyngor yr Eglwys ynghylch y posibilrwydd o gynhyrchu pecyn croeso i bobl sy’n ymweld â Llanfair a ffurfio gweithgor bach i weithio ar hyn.

PENDERFYNWYD cefnogi’r cais am becyn croeso mewn egwyddor, a’i ychwanegu at y Cynllun Cymdogaeth i’w drafod yn fanylach.

382  COFNODION

PENDERFYNWYD cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Tachwedd 2017 a’u llofnodi fel cofnd cywir, yn amodol ar gywiro gwallau teipio yng nghofnodion rhif 371.2 a 374.4.

383  MATERION YN CODI / CAMAU GWEITHREDU

Dyddiad / Cyfeirnod Gweithred, Gan byw a Statws
17/05/17

311.3

 

 

 

06/11/17

04/12/17

Pont Eyarth

Clerc – mae’r arwydd cyfyngiad pwysau yn y lleoliad anghywir, mae angen iddo fod ymhellach oddi wrth y bont er mwyn i yrwyr ei weld mewn pryd. Hysbyswyd yr Adran Priffyrdd. Mae’r gwaith pwyntio wedi dechrau a bydd yn parhau yr haf nesaf. Mae’r gwelliannau i ddraeniad y briffordd rhwng y gefnffordd a’r bont yn parhau, ond bydd angen cau’r ffordd am benwythnos. Mae cerbydau mawr yn parhau i deithio trwy’r pentref. Hysbysu Adran Priffyrdd Cyngor Sir Ddinbych am hyn.

03/07/17

325.2

 

 

 

06/11/17

04/12/17

Dewisiadau Arafu Traffig Graigfechan

Clerc a Marc Musgrave – arwyddion terfyn cyflymder ymlaen llaw yn parhau i aros am gymeradwyaeth Llywodraeth Cymru. Yr arwyddion ar y ffordd yng Ngraigfechan yn wael ac angen cael eu gwneud yn gliriach. Aros am ateb. Mae problem gyda char yn parcio gyferbyn â’r Smithy. Hysbyswyd yr Heddlu a gwnaed cais i fonitro’r traffig yn gynnar yn y bore cyn 9 o’r gloch. Y canlyniad yw nad yw’r car yn rhwystro’r traffig.

03/07/17

346.1

Ysgol newydd arfaethedig Ysgol Llanfair DC

Clerc – Y cais llawn wedi cyrraedd. Ymateb wedi’i anfon erbyn 08/11/17.

04/09/17

351.1

Nwy prif gyflenwad

Gwahoddiad i Firi Meithrin, llety Gorsaf Eyarth a ffermydd cyfagos i fod yn rhan o’r ymgyrch.

Cynghorodd y Cynghorydd Moira Edwards bod hyn wedi ei oedi nes ceir gwybod pa lwybr a ddewisir ar gyfer y bibell nwy.

351.5

 

 

06/11/17

04/12/17

Codi arian – Loterïau a ganiateir

Cynghorydd Paul Weston – anodd dod o hyd i enghrafft dda ond ystyried cofrestru gyda Chyngor Sir Ddinbych – i’w gynnwys yng nghyllideb ddrafft  2018/19.

Atgoffwyd yr aelodau bod rhaid i unrhyw godi arian fod ar gyfer prosiectau penodol a dylai gyd-fynd gyda’r Cynllun Cymdogaeth.

356.1

 

06/11/17

Trosolwg Gwasanaethau Priffyrdd ac Amgylcheddol

Clerc – Gofynnwyd am restr o’r biniau a leolir yn ardal y Cyngor Cymuned, aros am ateb. Dau lythyr atgoffa wedi eu hanfon, a thrydydd un i’w anfon yn awr.

Y Gofeb Rhyfel – Plac i goffáu’r rhai fu farw mewn damwain awyren yn unol â chais Mr John Harrop.

Clerc – Wedi gofyn am ddyfynbrisiau ar gyfer glanhau ac ailbaentio’r ysgrifen ar y Gofeb.

Ychwanegu enw ar y Gofeb.

Clerc – Rhagor o wybodaeth i’w darparu gan berthynas.

Grant tuag at gostau’r gwaith trwsio terfynol.

Clerc – Gwaith yn parhau.

04/09/17

358

 

 

06/11/17

 

 

04/12/17

Cyfeiriad e-bost Cynghorwyr a defnyddio platfform Hwb Llywodraeth Cymru

Clerc – derbyniwyd ateb gan Amy Selby, Cyngor Sir Ddinbych ynghylch cyfrifon sirddinbych.gov.uk / denbighshire.gov.uk. Mae’n debygol bod hyn yn anaddas. Yr ymholiad i’w gyfeirio at Liz Grieve yng Nghyngor Sir Ddinbych. Derbyniwyd cyngor gan Un Llais Cymru yn nodi, er mwyn cael cyfeiriadau e-bost .gov.uk byddai’n rhaid i wefan y Cyngor gael enw parth newydd. Eitem i’w roi ar agenda cyfarfod mis Ionawr.

06/11/17

375.6

 

04/12/17

Carafan yn Erw Fair

Clerc – Cyflwynwyd hysbysiad gorfodaeth ddiwedd Hydref. Nid yw’r Swyddog Cynllunio a Chydymffurfio wedi cael cyfle i ymweld â’r safle eto, ond bydd yn cysylltu eto maes o law.

384  GOHEBIAETH

Cafodd trafodaeth am y dogfennau ymgynghori a ganlyn ei gohirio o gyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd ar 6 Tachwedd 2017.

 384.1  Llywodraeth Cymru  

[a]  Adolygu’r Sector Cynghorau Tref a Chymuned – E-bost dyddiedig 3 Hydref  2017 gan Banel Adolygiad Annibynnol Llywodraeth Cymru  AdolygiadCTC.Review@gov.wales

[b]  Adolygiad Etholaethau Seneddol yng Nghymru 2018 –   www.bcomm-wales.gov.uk   Dyddiad cau ar gyfer sylwadau – 11 Rhagfyr 2017

[c]  Adolygiad Trefniadau Etholaethol Sir Ddinbych www.ldbc.gov.wales  Dyddiad cau ar gyfer sylwadau – 23 Ionawr 2018

PENDERFYNWYD nodi cynnwys y dogfennau ymgynghori [a], [b] ac [c] ac aros am sylwadau Un Llais Cymru cyn anfon ymateb.

384.2  Cylchlythyr Tai Sir Ddinbych Rhifyn Un – Hydref 2017  www.denbighshirehousing.co.uk  Mae’r Swyddog Arweiniol Tai Cymunedol yn hapus i ddod i gyfarfod Cyngor Cymuned. PENDERFYNWYD [a] anfon y manylion at y Cynghorwyr a [b] gwahodd Mr Geoff Davies, Swyddog Arweiniol – Tai Cymunedol i ddod i gyfarfod y Cyngor Cymuned yn y dyfodol.

384.3  Hosbis Sant Cyndeyrn   E-bost dyddiedig 22 Tachwedd 2017 gan Peter Alexander, Codwr Arian Cymunedol, ynghylch cyfleoedd codi arian lleol. PENDERFYNWYD gofyn i’r Clerc gysylltu gyda Mr Peter Alexander ar y ffôn i ganfod sut y gall y Cyngor gynorthwyo.

385  CYNLLUNIO www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio

385.1  Cais 20/2017/0819  Ysgol gynradd newydd – Ailymgynghori a chynlluniau diwygiedig, cyswllt newydd i gerddwyr, cynllun teithio, gwerthusiad archeolegol, arolygon presenoldeb/absenoldeb ymlusgiaid, mesurau lleddfu ecolegol, iawndal a Datganiad Dull Cyfoethogi. Angen ymateb erbyn 11 Rhagfyr 2017. Nodwyd bod y Cyngor Sir wedi cysylltu gyda thrigolion a fyddai’n cael eu heffeithio gan y llwybr troed cyswllt arfaethedig. PENDERFYNWYD nodi cynnwys y dogfennau.

385.2  Cais 20/2017/1049 Gosod mast latis 21 metr gyda 3 antena a 2 ddysgl, ynghyd â 2 gaban offer ar y ddaear, 1 cabinet 1 metr a datblygiad atodol yn cynnwys ffens bren 1.10m pyst a rheiliau – Tir yng Nghefn Coch, Llanrhydd, Rhuthun.   PENDERFYNWYD nad oes gan y Cyngor unrhyw wrthwynebiad a’i fod felly’n cefnogi’r cais.

385.3  Cais 20/2017/1037  Estyniad i annedd – Bacheirig, Llanfair DC.  PENDERFYNWYD nad oes gan y Cyngor unrhyw wrthwynebiad a’i fod felly’n cefnogi’r cais.

385.4  Cais 20/2017/1068 Manylion y Cynllun Adeiladau mewn Rhannau yn unol ag amod rhif 3 Caniatâd Cynllunio Cyfeirnod 20/2016/1137 – Tir i’r gorllewin o Ffordd Wrecsam, Llanfair DC.

PENDERFYNWYD anfon ymateb yn mynegi pryder yr aelodau nad oes amserlen a dyddiad pendant ar gyfer dechrau’r gwaith ar y safle, ac a fyddai’r gwaith yn cael ei gyflawni bum niwrnod neu saith diwrnod yr wythnos. Mae’r aelodau hefyd am gael sicrwydd y bydd priffordd yr A525 yn cael ei gadw’n lân yn ystod y cyfnod hwn. Gwerthfawrogid cael hysbysiad/cadarnhad ynghylch yr amserlen gynted ag y bo modd.

385.5  Nodyn Canllawiau Cynlluno Atodol Drafft: Dogfen Ymgynghori Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy

www.sirddinbych.gov.uk neu www.clwydianrangeanddeevalley.org.uk

Trefnwyd dwy sesiwn galw heibio ym Mharc Gwledig Loggerheads CH7 5LH ddydd Mercher 06/12/17 [10am-2pm] a dydd Iau 18/01/18 [2-6pm]. Sylwadau i developmentplans@flintshire.gov.uk erbyn 29 Ionawr 2018.

386  PRIFFYRDD A’R AMGYLCHEDD

386.1  Problemau parcio yn y gymuned leol Adroddwyd bod trigolion yn ardal Bron y Clwyd yn Llanfair DC wedi mynegi pryder na fedrant barcio y tu allan i’w cartrefi eu hunain ar achlysuron pan fo cynulliad mawr, er enghraifft, priodas neu angladd, yn y pentref. Nodwyd bod y trigolion yn talu cyfraniad tuag at dorri’r glaswellt yn eu rhent. PENDERFYNWYD y bydd y Clerc yn cysylltu gyda’r Cyngor Sir i gael eglurhad a yw’r ardal parcio yn un cyhoeddus neu’n breifat i drigolion yn narpariaeth  tai Cyngor Sir Ddinbych. Petai’n dod i’r amlwg mai trigolion yn unig sydd â’r hawl i barcio y tu allan i’w cartref y dylid gwneud cais i osod arwyddion clir yn nodi hynny.

RHAN 2 

PENDERFYNWYD gwahardd y Wasg a’r Cyhoedd o’r cyfarfod oherwydd natur gyfrinachol yr eitemau a ganlyn: 

 387  MATERION ARIANNOL

387.1  Cais am Gymorth Ariannol – Elusen Ysbyty Plant Arch Noa

PENDERFYNWYD hysbysu’r elusen mai polisi’r Cyngor Cymuned yw cefnogi mudiadau lleol yn unig.

387.2  Talu Cyfrifon/Anfonebau  PENDERFYNWYD gwneud taliadau fel a ganlyn:

[a]  £983.88 – Zoll – AED Plus Lay Responder

[b]  £402.00 – Pawle & Co Ltd – Cwpwrdd ar gyfer y diffibrilydd

[c]  £84.00 – Tâl Aelodaeth SLCC 2018

[ch]  £247.46  Eitemau coeden Nadolig a brynwyd gan y Cynghorydd Keith Moulsdale:-

[£199.99 – Lights4Fun – Goleuadau newydd ar gyfer y goeden Nadolig

£14.99 – Blwch gwrth-dywydd ar gyfer cysylltiadau trydanol allanol

£22.48 – Fflecs ac addasydd – Screwfix

£10.00 – cyfraniad tuag at gost y trydan]

387.3  Dyfynbrisiau yn gysylltiedig â’r Gofeb Rhyfel

[a]  Plac i goffáu’r dynion a fu farw pan fu eu hawyren mewn damwain yng nghyffiniau Llanfair. Adroddwyd y gofynnwyd am ddyfynbrisiau ar gyfer tynnu’r bloc isaf ymaith ac engrafio 96 llythyren, ynghyd â chost glanhau’r gofeb ac ail baentio’r holl lythrennau.

Dyfynbris 1 –  Tynnu’r bloc / engrafio yn unig – £620.00 [+ TAW] = £744.00

Dyfynbris 2 – Tynnu’r bloc / engrafio –  £816.00 [dim TAW] a glanhau / ail baentio’r llythrennau £520.00 [dim TAW]

Dyfynbris 3 –  Glanhau / ail baentio yn unig – £550.00  “Nid yw’r arysgrifen i’r dynion yn yr awyren fu mewn damwain yn addas ar Gofeb. Mae Cofeb Rhyfel wedi ei chysegru i bobl leol a fu farw yn y ddau Ryfel Byd a wedi hynny. Yn aml nid oedd criw yr awyren yn lleol a dylid eu henwi – ni fyddai lle i’w henwau ar y garreg fechan ar y gwaelod. Gallai’r Cyngor ystyried carreg ar wahân, efallai llechen Gymreig, i goffáu ac enw criw yr awyren gyda delwedd o’r awyren roeddynt yn hedfan ynddi, o bosibl. Gellid gosod y garreg hon ger y Gofeb.”

PENDERFYNWYD – [a] ar ôl ystyried yr argymhellion yn nyfynbris 3 roedd yr Aelodau o’r farn y dylai’r goffadwriaeth i’r rhai yn yr awyren fod ar garreg ar wahân wedi’i gosod ger y Gofeb a [b] gofyn am ddyfynbrisiau eraill am hyn pan fo’r enwau wedi’u cadarnhau.

[b]  Ychwanegu enw ar y Gofeb – Atgoffwyd yr aelodau fod yr Ymddiriedolaeth Cofebau Rhyfel angen gwybodaeth fel cofnod milwrol, copïau o ddogfennau ffurfiol [tystysgrifau geni/priodas/marwolaeth], yn cynnwys cadarnhad nad yw’r enw wedi’i gofnodi mewn man arall yn lleol.  PENDERFYNWYD fod y Cyngor Cymuned yn talu costau cael y cofnodion sy’n ofynnol.

387.4  Cais Neuadd Eleanor am symiau cymudol Cyngor Sir Ddinbych  PENDERFYNWYD  anfon llythyr at y Cyngor Sir i gadarnhau bod y gwaith gwella’r maes parcio wedi’i gwblhau.

387.5  Praesept ar gyfer 2018/19

Adroddwyd bod Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol o’r farn nad yw cynghorwyr cymuned/tref yn wirfoddolwyr oherwydd, yn dilyn y broses ddemocrataidd, maent wedi derbyn cyfrifoldebau ffurfiol ac maent oll yn wynebu atebolrwydd i raddau, o ran y Cyngor y maent yn ei gynnal. O ganlyniad mae’r Panel yn ei gwneud yn ofynnol talu cyfraniad o £150 i bob aelod ar gyfer costau a threuliau ac ad-dalu costau gofal fel y nodir ym Mhenderfyniadau 44, 50 a 51 ei Adroddiad. Mae Penderfyniad 51 yn awdurdodi cynghorau cymuned/tref i ddarparu taliad arweinydd dinesig i feiri/cadeiryddion o hyd at  £1,500 a lwfans o hyd at uchafswm o £500 i ddirprwy feiri/gadeiryddion. Mae’r taliadau hyn yn ychwanegol at y swm sylfaenol o £150.

PENDERFYNWYD cynnwys swm o £1,500 yng nghyllideb praesept y Cyngor Cymuned ar gyfer 2018/19 i gwmpasu’r lwfansau gorfodol i’r holl Gynghorwyr. Byddai hyn yn gwneud cyfanswm y gyllideb sy’n ofynnol yn £26,903.

388  DYDDIADAU CYFARFODYDD Y DYFODOL [Pob cyfarfod i ddechrau am 7pm]

Dydd Llun 8 Ionawr [Canolfan Genus, Llanrhydd LL15 2UP]

Dydd Iau 1 Chwefror [Neuadd Eleanor, Llanfair D C – y brif neuadd]

Dydd Iau 15 Mawrth [Neuadd Eleanor, Llanfair D C – y brif neuadd]

Gan nad oedd rhagor o fusnes cyhoeddodd y Cadeirydd bod y cyfarfod wedi gorffen am 8.45pm.

John Pugh ________________________ CADEIRYDD _____________ DYDDIAD