COFNODION Y CYNGOR 06 TACHWEDD 2017

CYNGOR CYMUNED LLANFAIR DYFFRYN CLWYD COMMUNITY COUNCIL

 Cofnodion Cyfarfod Cyffredin y Cyngor a gynhaliwyd yng Nghanolfan Genus,  Llanrhydd, Rhuthun, nos Lun, 6 Tachwedd 2017 am 7 pm.

 PRESENNOL – Y Cynghorwyr Bob Barton [rhan o’r cyfarfod], Wini Davies,

Moira Edwards, Tim Faire, Jayne Mayers [Is Gadeirydd], John Pugh [Cadeirydd], Medwen Roberts, Paul Weston ac Eirwen Godden, Clerc.

HEFYD YN BRESENNOL – Deuddeg aelod o’r cyhoedd, y Cynghorydd Hugh H Evans OBE, Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych a Mr Ben Wilcox-Jones, Uwch Beiriannydd – Diogelwch y Ffyrdd a Chludiant Cynaliadwy, Cyngor Sir Ddinbych [siaradwr gwadd].

YMDDIHEURIADAU – Y Cynghorwyr David Baker a Keith Moulsdale [salwch]

RHAN 1 

370  DATGAN BUDDIANNAU

Y Cynghorydd John Pugh o ran Neuadd Eleanor ac fel Llywodraethwr Ysgol Llanfair.

371  MATERION CYMUNEDOL  

371.1  Nwy prif gyflenwad  Adroddwyd mai dyddiad cau yr arolwg yw 31 Hydref 2017. Y canlyniad yw bod 182 eiddo [yn cynnwys y 63 eiddo Pure] o’r 212 yn y categori “mynegi cefnogaeth mewn egwyddor’. Gwrthododd 30. Bydd Wales & West Utilities yn rhoi dyfynbris cadarn os cyrhaeddir y lefel derbyn. Bwriedir cynnal arolwg pen desg i gynhyrchu dyfynbrisiau unigol ar gyfer pob eiddo. Unwaith y cyrhaeddir y gyfradd dderbyn gallai gymryd hyd at 27 wythnos i gwblhau’r gwaith. Mae nifer o gynlluniau grant ar gael sy’n cynnig cyllid tuag at welliannau ynni yn y cartref. Diolchwyd i’r Cynghorydd Moira Edwards am ei gwaith caled a’i chyfraniad i’r arolwg.

371.2  Diffibrilyddion  Adroddwyd bod sesiwn hyfforddiant adfywio                     cardio-pwlmonaidd wedi ei drefnu yn nhafarn y Three Pigeons Inn, Graigfechan, ddydd Sadwrn, 18 Tachwedd, yn dechrau am 1pm. Mae gwahanol fudiadau yn y gymuned wedi addo arian tuag at yr ymdrech codi arian i brynu offer. Cafwyd trafodaeth ar y lleoliad gorau yng nghanol pentref Graigfechan.

371.3  Cynllun Cymunedol Adroddwyd bod Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych yn gofyn am adborth ar y cynllun llesiant lleol drafft diweddaraf, gyda chopi wedi’i ddosbarthu i’r Cynghorwyr a’r Gweithgor Cynllun Cymunedol. Mae’r adroddiad drafft yn adlewyrchu’r hyn a gynhyrchwyd yn Llanfair hyd yma, ond mae angen cynnwys dewisiadau eraill fel siop a busnesau micro eraill a lleoliadau eraill yn y cynllun. Mae’r grŵp yn cynhyrchu holiadur i baratoi ar gyfer yr arolwg a gyllidwyd gan Gadwyn Clwyd.

PENDERFYNWYD [a] trafod y dogfennau yn y cyfarfod Cyngor i’w gynnal ar 4 Rhagfyr, [b] anfon copi o’r Cynllun Cymunedol i Gyngor Sir Ddinbych fel bod swyddogion yn ymwybodol o’r dewisiadau yn y gymuned a allai gyd-fynd â Chynllun Corfforaethol Cyngor Sir Ddinbych, a [c] gwneud trefniadau i’r Grŵp Cynllun Cymunedol gyfarfod gyda swyddogion Cyngor Sir Ddinbych.

371.4  Band eang  Adroddwyd bod y Cynghorydd Sir Martyn Holland wedi trefnu cyfarfod cyhoeddus i’w gynnal yn Llanarmon yn Iâl ar 7 Rhagfyr 2017, dan arweiniad Darren Millar AC. Amser a lleoliad i’w gadarnhau. Estynnir gwahoddiad i ddau gynrychiolydd o Gyngor Cymuned Llanfair DC fynd i’r cyfarfod.

PENDERFYNWYD bod y Cynghorydd Bob Barton ynghyd â’r Cynghorydd Jayne Mayers neu’r Cynghorydd Paul Weston yn mynd i’r cyfarfod ar ran y Cyngor ar 7 Rhagfyr.

371.5  Cynrychiolwyr Ieuenctid  Adroddwyd bod y Clerc wedi ysgrifennu at Ysgol Brynhyfryd, Ruthin School, Coleg Llysfasi a Chlybiau Ffermwyr Ifanc Clwyd yn estyn gwahoddiad agored i bobl ifanc ddod i gyfarfodydd y Cyngor Cymuned ac i gymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol lleol.

PENDERFYNWYD cymryd camau i gynnwys pobl ifanc yn y broses cynllunio cymunedol a’r arolwg a gyllidir gan Gadwyn Clwyd.

371.6  Cynlluniau ar gyfer adeilad yr hen ysgol ar ôl adleoli’r ysgol

Adroddwyd bod y Clerc wedi ysgrifennu at Gyngor Sir Ddinbych a’r Eglwys yng Nghymru. Derbyniwyd cadarnhad mai Bwrdd Cyllid Esgobaeth Llanelwy sy’n gyfrifol am adeilad yr ysgol mewn ymddiriedolaeth. Derbyniwyd llythyr gan Karen Evans, Pennaeth Addysg Cyngor Sir Ddinbych, hefyd yn datgan y gallai datblygu safle tir yr eglwys fel ysgol ryddhau’r safle presennol fel safle tai i gynorthwyo i fodloni’r galw am dai. Bydd ymgysylltu gyda’r gymuned ar y dewisiadau posibl ar gyfer y safle presennol yn cael ei gynnal fel yr amlinellwyd yn Strategaeth Rheoli Asedau’r Cyngor Sir.

372  COFNODION

PENDERFYNWYD  Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 2 Hydref a’u llofnodi fel cofnodion cywir.

373  MATERION YN CODI / CAMAU GWEITHREDU

 

Dyddiad / Cyfeirnod Gweithred, gan bwy a statws
17/05/17

311.3

 

 

 

06/11/17

Pont Eyarth

Y Clerc

Mae’r arwydd cyfyngiad pwysau yn y lleoliad anghywir, angen bod ymhellach oddi wrth y bont i yrwyr ei weld mewn pryd. Hysbyswyd yr adran Priffyrdd. Bydd y gwaith pwyntio a ddechreuwyd yn parhau yr haf nesaf. Mae’r gwelliannau i ddraeniad y briffordd rhwng y gefnffordd a’r bont yn parhau, ond bydd angen cau’r ffordd am benwythnos. Mae cerbydau mawr yn parhau i deithio trwy’r pentref. Anfon llythyr i Gyngor Sir Ddinbych eto.

03/07/17

325.2

Dewisiadau arafu traffig yng Ngraigfechan

Y Clerc a Marc Musgrave

Arwyddion terfyn cyflymder ymlaen llaw yn parhau i aros am gymeradwyaeth Llywodraeth Cymru. Mae’r marciau ar y ffordd yng Ngraigfechan yn wael ac angen eu gwneud yn gliriach. Aros am ateb. Mae problem gyda char wedi parcio gyferbyn â The Smithy. Hysbysu’r heddlu a gwneud cais i fonitro’r traffig yn gynnar yn y bore cyn 9 o’r gloch.

03/07/17

346.1

Ysgol Llanfair newydd arfaethedig

Y Clerc

Cais llawn wedi’i dderbyn. Ymateb i’r anfon erbyn 08/11/17.

04/09/17

351.1

Nwy prif gyflenwad

Gwahoddiad i Miri Meithrin, Gwesty Gorsaf Eyarth a ffermydd cyfagos i ymuno yn yr ymgyrch.

Y Cynghorydd Moira Edwards

Wedi ei atal ar hyn o bryd nes ceir gwybod am lle fydd y bibell yn cael ei gosod.

351.5 Codi arian – Loterïau a ganiateir

Y Cynghorydd Paul Weston

Anodd dod o hyd i enghraifft dda. Ystyried cofrestru gyda Chyngor Sir Ddinbych.

351.6 Niwsans sŵn

Y Clerc

Hysbyswyd Cyngor Sir Ddinbych. Monitro’n digwydd ond dim rhagor o achosion.

356.1 Trosolwg Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol

Y Clerc

Gofynnwyd am restr o finiau sbwriel yn ardal y Cyngor Cymuned. Aros am ateb. Anfonwyd dau lythyr atgoffa, trydydd i’w anfon.

356.3 &

367.1

 

02/10/17

367.1

Y Gofeb Rhyfel

Cadeirydd / Is gadeirydd

Rhoddwyd awdurdod i gomisiynu gwasanaeth adeiladwr i gynnal gwaith trwsio brys i ailosod y cerrig copa. Y gwaith wedi’i gwblhau.

Plac i goffâu’r rhai a fu farw mewn damwain awyren yn unol â chais Mr John Harrop

Y Clerc

Gofynnwyd am ddyfynbrisiau yn cynnwys glanhau ac ailbaentio’r arysgrifiadau ar y Gofeb Rhyfel.

Ychwanegu enw ar y Gofeb.

Y Clerc

Gofyn am ragor o wybodaeth gan berthynas.

Grant tuag at gost y gwaith trwsio terfynol.

Y Clerc

Gwaith yn parhau

04/09/17

358

 

 

06/11/17

Cyfeiriadau e-bost Cynghorwyr a defnyddio platfform Hwb Llywodraeth Cymru 

Y Clerc

Derbyniwyd ateb gan Amy Selby, Cyngor Sir Ddinbych, ynghylch cyfrifon e-bost sirddinbych.gov.uk. Mae’n debygol bod y dewis hwn yn anaddas. Yr ymholiad i’w gyfeirio at Liz Grieve yng Nghyngor Sir Ddinbych

 

374  GOHEBIAETH

374.1  Gwahoddiad i Wasanaeth Carolau Cyngor Sir Ddinbych, Eglwys Sant Tomos, Y Rhyl, nos Lun, 4 Rhagfyr 2017 – E-bost dyddiedig 3 Hydref 2017 gan Sue License, Cyngor Sir Ddinbych. Nodwyd.

374.2  Adolygiad y Sector Cynghorau Tref a Chymuned – E-bost dyddiedig 3 Hydref 2017 gan Banel Adolygu Annibynnol Llywodraeth Cymru   AdolygiadCTC.Review@gov.wales

Mae’r Panel yn awyddus i glywed barn ynghylch:

Beth ddylai Cynghorau Tref a Chymuned fod yn gyfrifol amdano?

Sut y dylent weithredu?

Beth sy’n eu rhwystro rhag cyflawni ar ran y gymuned leol?

Sut mae Cynghorau’n sicrhau eu bod yn cynrychioli eu cymuned leol yn y ffordd orau?

Disgwylir i’r adolygiad hwn gymryd oddeutu blwyddyn.

Mae Un Llais Cymru wedi trefnu digwyddiad ymgynghori ddydd Mercher, 29 Tachwedd 2017 yng Nghyngor Tref y Waun rhwng 2pm a 4pm.

PENDERFYNWYD [a] y dylai’r Clerc anfon e-bost at yr holl Gynghorwyr i weld pwy sy’n dymuno mynd a [b] gohirio trafodaeth ar y mater tan y cyfarfod ar 4 Rhagfyr.

374.3  Adolygiad Etholaethau Seneddol yng Nghymru 2018 – Cynigion diwygiedig – Llythyr dyddiedig 16 Hydref 2017  www.bcomm-wales.gov.uk   Dyddiad cau ar gyfer sylwadau – 11 Rhagfyr 2017

PENDERFYNWYD gohirio trafodaeth ar y mater tan y cyfarfod ar 4 Rhagfyr.

374.4  Adolygiad Trefniadau Etholaethol yn Sir Ddinbych

Dau lythyr dyddiedig 25 Hydref 2017  www.ldbc.gov.wales  Dyddiad cau ar gyfer sylwadau – 23 Ionawr 2018.

Aeth y Cynghorydd Moira Edwards i gyfarfod briffio ar 17 Hydref. Bydd yr Adolygiad hwn, nad yw’n ymwneud ag etholaethau seneddol, yn dechrau yn Ionawr 2018 a bydd yn gorffen yn y Gwanwyn 2021. Bydd yr Adolygiad yn cynnig patrwm wardiau etholaethol ar gyfer ardal y Cyngor cyfan ac nid lle bo anghydraddoldeb etholaethol yn unig. Mae Sir Ddinbych yn ardal Categori 4.  Mae’r Comisiwn wedi penderfynu y dylai Cynghorau Categori 4 gael cymhareb cynghorydd i’r boblogaeth o 1:2,000. Ar hyn o bryd mae gan Sir Ddinbych 76,292 o etholwyr ac aelodaeth o 47, sy’n gyfartaledd o 1 cynghorydd i 1,623 o etholwyr. Bydd yr Adolygiad yn edrych ar newidiadau i Ddinbych Uchaf/Henllan; Llanbedr DC/Llangynhafal a Llandrillo.

PENDERFYNWYD gohirio rhagor o drafodaeth am y mater tan y cyfarfod ar 4 Rhagfyr.

374.5  Swydd wag Llywodraethwr Ysgol – Ysgol Pentrecelyn – E-bost dyddiedig 2 Tachwedd 2017 gan Sarah Wynne, Cadeirydd y Llywodraethwyr.

PENDERFYNWYD cyflwyno enw’r Cynghorydd Medwen Roberts fel ymgeisydd i’w hystyried.

375  CYNLLUNIOwww.sirddinbych.gov.uk/cynllunio

375.1  Cais 20/2017/0819  Datblygu 1.24 hectar o dir trwy adeiladu ysgol gynradd newydd yn cynnwys ardaloedd chwarae allanol, ardal cynefin, ffurfio mynediad newydd i gerbydau, maes parcio gyda man gollwng, tirlunio, storfa biniau, nwy petroliwm hylifol a thanciau chwistrellu – Tir yr eglwys gyferbyn â Bron y Clwyd, Llanfair DC

Adroddwyd bod y Cadeirydd wedi gofyn i’r Arweinydd, y Cynghorydd Hugh Evans, am gyfarfod gyda chynrychiolwyr Addysg a Thai i drafod y cynnig i gael nwy prif gyflenwad, p’un ai y bydd cais ar wahân ar gyfer llwybr i gysylltu’r datblygiad tai arfaethedig gyda Bron y Clwyd, pryderon am fesurau arafu traffig yn y pentref ac a ydynt yn ddigonol. Cynhaliwyd y cyfarfod ar 19 Hydref 2017, gyda’r Cynghorwyr John Pugh, Jayne Mayers, Keith Moulsdale a Moira Edwards yn cynrychioli’r Cyngor Cymuned, ac roedd y Clerc yn bresennol hefyd.

Mynegodd yr Arweinydd ddiddordeb yng nghyfarfod y Cyngor Cymuned i ganfod rhagor am ddefnyddio Tueddfryd Optimistiaeth [rhan o reolau ‘Llyfr Gwyrdd’ y Trysorlys ar gyfer caffael cyhoeddus] y gellid ei ddefnyddio gyda phrosiectau fel yr ysgol newydd wrth asesu datrysiadau ynni adnewyddadwy, er enghraifft. Adroddwyd hefyd y bydd paneli solar yn cael eu gosod.

PENDERFYNWYD cytuno i gefnogi’r cais mewn egwyddor. Er bod cyfeiriad at lwybr i gysylltu’r datblygiad tai arfaethedig trwy Fron y Clwyd i’r ysgol nid yw’n cael ei ddangos yn benodol yn y dogfennau a gyflwynwyd. Roeddynt hefyd am gael sicrwydd ynghylch rheoli traffig, yn cynnwys y mesurau arafu traffig, a ph’un ai ydynt yn ddigonol trwy’r pentref ac i ac o’r ysgol newydd. Bydd y datblygiad yn cael effaith ar drigolion p’un ai ydynt yn byw wrth ffin yr ysgol newydd neu’r llwybr cyswllt a gobeithir y bydd rhagor o drafodaethau gyda’r rhai a fydd yn cael eu heffeithio mewn modd cadarnhaol a sensitif. Mynegodd yr aelodau y byddai’n well ganddynt weld nwy prif gyflenwad yn cael ei ddefnyddio yn lle nwy petroliwm hylifol a gofynnwyd am weld unrhyw amodau’n gysylltiedig â’r cynlluniau.

375.2  Cais 20/2017/0771  Newid defnydd storfa llawr cyntaf uwchben garej sy’n bodoli eisoes i lety atodol – The Barn, Pentre Coch, Rhuthun   

PENDERFYNWYD nad oedd gan y Cyngor unrhyw wrthwynebiad i’r cais a nodir nad oes unrhyw newidiadau gweledol.

375.3  Cais 20/2017/0955  Adnewyddu a gosod ffenestri dormer newydd mewn annedd – Bryn Creigiog, Graigfechan, Rhuthun   

PENDERFYNWYD bod y Cyngor yn cefnogi’r cais yn llawn, mae’n fwy o waith trwsio modern nag addasiad.

375.4  Cais 20/2016/1137  Datblygu tir ar gyfer tai yn Llanfair DC  Adroddwyd bod yr Adran Gynllunio wedi ymrwymo i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus unwaith y bo’r manylion yn dangos gwahanol rannau’r datblygiad yn cael eu cyflwyno a bydd adroddiad yn mynd i’r Pwyllgor Cynllunio. Ers llofnodi dogfennau Adran 106 maent yn disgwyl am ymateb gan y Cynllunwyr.

375.5  Diweddariad ar yr Ymgynghoriad ar Adroddiad Adolygu’r Cynllun Datblygu Lleol a’r Cytundeb Cyflawni Drafft ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol newydd – dyddiad cau ar gyfer sylwadau – 20 Hydref 2017. Mae’r ddogfen yn cynrychioli disgrifiad eang heb unrhyw fanylion manwl. Mae’r Adolygiad yn cadarnhau na wnaeth y targed adeiladu tai gyrraedd y ffigurau a ragamcanwyd o bell ffordd. Mae gan Llanfair DC dri safle dynodedig – [a]  cae’r Ficerdy [bydd ysgol yno yn awr] [b] Bryn Clwyd a [c] thu ôl i’r groesffordd ym Mron y Clwyd [bellach wedi ei gynnwys yn y datblygiad arfaethedig o 63 o dai]. Gofynnwyd cwestiynau am statws safle’r ysgol bresennol mewn perthynas â’r Cynllun Datblygu Lleol. Mae Adolygiad y Cynllun Datblygu Lleol yn ei gamau cynnar iawn ac ni chynhaliwyd adolygiad o’r dyraniadau tir sy’n bodoli eisoes eto. Bydd ymgynghori ar unrhyw ddyraniadau tir arfaethedig yn digwydd maes o law.

375.6  Carafan yn Erw Fair   Adroddwyd bod Swyddog Cynllunio a Chydymffurfio Cyngor Sir Ddinbych wedi ysgrifennu at y perchennog i ailadrodd bod angen cydymffurfio gyda’r hysbysiad i symud y garafan o Erw Fair. Er bod y garafan wedi ei symud i safle sy’n nes at yr annedd, ymddengys ei fod yn parhau ar dir amaethyddol. Rhoddwyd 21 diwrnod calendr [o 10 Hydref 2017] i’r perchennog symud y garafan i safle sydd y tu mewn i gwrtil yr annedd.

PENDERFYNWYD gofyn i’r Swyddog Cydymffurfio hysbysu’r Cyngor Cymuned am y datblygiadau.

376  PRIFFYRDD A’R AMGYLCHEDD

Siaradwr gwadd – Mr Ben Wilcox-Jones, Uwch Beiriannydd – Diogelwch Ffyrdd a Chludiant Cynaliadwy, Cyngor Sir Ddinbych  Cyflwynodd Mr Wilcox-Jones drosolwg o’i gyfrifoldeb a dilynwyd hynny gan sesiwn cwestiwn ac ateb. Esboniodd bod y data ar gyfer terfynau cyflymder/monitro traffig yn cael ei gasglu yn unol â dulliau cofnodi a gydnabyddir yn genedlaethol. Mae’r cofnodion yn dangos lleihad yn y cyflymderau uchel yn yr ardal ond cydnabu bod goryrru yn fater sy’n parhau i fod angen ymdrin ag ef. Gofynnwyd am gopi. Nid oes unrhyw ddata gwrthdaro neu anafiadau wedi eu cofnodi ar gael. Mae’n ofynnol cael yr heddlu i gymeradwyo terfyn cyflymder 20 milltir yr awr gorfodol. Mae terfyn cyflymder 20 milltir yr awr gwirfoddol yn bodoli wrth Ysgol Llanfair.

Holwyd hefyd am gamerâu cyflymder sefydlog, goleuadau traffig, mesurau arafu traffig yng Ngraigfechan, arwyddion blaenoriaeth, arwyddion rhybudd ymlaen llaw, blychau cyflymder, parcio y tu allan a mannau gollwng ar gyfer yr ysgol newydd yn Llanfair a’r diffyg cyfleusterau i gerddwyr. Mae angen cyllid allanol i weithredu rhai os nad y cyfan o’r mesurau hyn. Cyflwynwyd awgrym i Gynghorau Cymuned cyfagos ystyried ariannu ar y cyd, o ffynonellau fferm wynt er enghraifft, ar gyfer cynlluniau wedi’u blaenoriaethu yn y dyfodol.

Dywedodd Mr Wilcox-Jones y byddai’n mynd â’r sylwadau yn ôl i’r Cyngor Sir. Diolchodd y Cadeirydd iddo am ei bresenoldeb a’i gyfraniad i’r cyfarfod.

RHAN 2  PENDERFYNWYD eithrio’r wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod oherwydd natur gyfrinachol yr eitemau a ganlyn:

377  MATERION ARIANNOL

377.1  Cais am Gymorth Ariannol – Nyrsus Marie Curie

PENDERFYNWYD gohirio’r penderfyniad tan gyfarfod mis Mawrth.

377.2  Talu Cyfrifon/Anfonebau

PENDERFYNWYD gwneud taliadau fel a ganlyn:

[a]  £40.00  Un Llais Cymru – Y Clerc wedi mynd ar gwrs hyfforddiant Cyllid 26/09/17

[b]  £155.70 – Gwasanaeth Cyfieithu Sandra Williams – Cofnodion 03/07/17 a 07/08/17

[c]  £380.00 – D P Williams, Building Services – Gwaith trwsio brys i’r Gofeb Rhyfel

377.3  Praesept ar gyfer 2018/19

Cyflwynwyd Drafft 2 i’w ystyried. Argymhellwyd cynyddu’r penawdau cost a ganlyn i fodloni’r costau cynyddol a galwadau prosiectau newydd ar y gyllideb – cyflog y clerc, hysbysebion swydd, gwaith trwsio a chynnal a chadw, hyfforddiant/cynadleddau/costau teithio aelodau, ffi archwilio allanol, gweithgareddau’r cynllun cymunedol, trwsio’r gofeb rhyfel a dodrefn stryd [costau biniau sbwriel a diffibrilyddion].

PENDERFYNWYD [a] cymeradwyo Drafft 2 fel y’i cyflwynwyd a chyflwyno cais am braesept o £25,403 a [b] bod y Clerc yn trefnu i’r Cyngor Cymuned gael ei gofrestru ar gyfer gweithgareddau loterïau bach gyda’r Cyngor Sir ar gost o £40.

378  SUL Y COFIO 12 TACHWEDD 2017

Adroddwyd bod y dorch wedi ei derbyn ond ni fyddai’r Heddlu ar gael oherwydd galwadau eraill ar y llu ar y diwrnod.

379  DYDDIADAU CYFARFODYDD Y DYFODOL

[Yr holl gyfarfodydd i ddechrau am 7pm]

4 Rhagfyr [Ysgol Pentrecelyn]

8 Ionawr [Canolfan Genus, Llanrhydd LL15 2UP]

Gan nad oedd rhagor o fusnes cyhoeddodd y Cadeirydd bod y cyfarfod wedi dod i ben am 9.40 pm.

John Pugh _______________________ CADEIRYDD________________ DYDDIAD