COFNODION Y CYNGOR 08 IONAWR 2018

CYNGOR CYMUNED LLANFAIR DYFFRYN CLWYD COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion cyfarfod cyffredin y Cyngor a gynhaliwyd yng Nghanolfan Genus, Llanrhydd LL15 2UP nos Lun, 8 Ionawr 2018 am 7pm.

 PRESENNOL – Y Cynghorwyr David Baker, Bob Barton [am ran o’r cyfarfod], Wini Davies, Moira Edwards, Jayne Mayers [Is-gadeirydd], Keith Moulsdale, John Pugh [Cadeirydd], Paul Weston ac Eirwen Godden, Clerc.

 YMDDIHEURIADAU  Y Cynghorydd Hugh H Evans OBE, Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych; y Cynghorwyr [salwch] a Medwen Roberts [salwch].

RHAN 1

389  DATGAN BUDDIANNAU

Y Cynghorydd John Pugh o ran Neuadd Eleanor fel ymddiriedolwr ac fel Llywodraethwr Ysgol Llanfair; y Cynghorydd Keith Moulsdale fel ymddiriedolwr  Neuadd Eleanor.

390  MATERION CYMUNEDOL

390.1  Nwy prif gyflenwad  Roedd Wales & West Utilities wedi darparu rhagor o ddyfynbrisiau i gynnwys y pentref/y datblygiad tai newydd/yr ysgol newydd, sy’n golygu bod cyfanswm cost y cynllun a’r cyfraniad i bob eiddo wedi lleihau. Mae hyn wedi ei seilio ar – Sgôp = 222, Cyrhaeddiad = 155, a Graddfa Derbyn = 77.  Hefyd adroddwyd y byddai pwyllgor buddsoddi Wales & West Utilities yn cyfarfod ganol Ionawr.

Mae Adran Addysg Cyngor Sir Ddinbych wedi dweud y gall wneud ymrwymiad i ymchwilio i ddefnyddio nwy prif gyflenwad os a phan y bydd ar gael. Mae angen rhagor o eglurder o ran yr amserlen i weld a yw’n cyd-fynd â rhaglen adeiladu’r ysgol newydd.

Ni chafwyd ateb gan Tai Sir Ddinbych hyd yma ond mae Grŵp Cynefin wedi cadarnhau ei ddiddordeb a’i fwriad i ddefnyddio’r rhwydwaith nwy pan fo yn ei le.

Mae Pure wedi pwysleisio pwysigrwydd cael amserlen Wales & West gan fod hyn yn hanfodol bwysig iddynt. Cadarnhaodd y Clerc ei bod yn aros am ymateb gan Wales & West Utilities ynghylch eu hamserlen arfaethedig.

Roedd yr aelodau o’r farn bod angen ychwanegu neuadd y pentref at y rhestr eiddo eisiau nwy prif gyflenwad ac y gellid lleihau cyfanswm y gost trwy negodi gyda chyflenwyr. Cadarnhawyd y byddai rhwydwaith o bibellau’n cael eu gosod at gartrefi ac eiddo trwy’r pentref. Awgrymwyd gwahodd Wales & West Utilities (neu gyflenwr arall) i gyfarfod yn neuadd y pentref maes o law.

PENDERFYNWYD bod angen cynllun gweithredu ac amserlen, a holi o leiaf tri darparydd [megis Nwy Prydain, Scottish Power ac eraill] gynted ag y bo modd.

390.2  Diffibrilyddion  Gofynnwyd i Tomos Hughes o Achub Calon y Dyffryn gynnal asesiad i ddod o hyd i’r lleoliad gorau yng Ngraigfechan ar gyfer y diffibrilydd. Mae’r Cynghorwyr John Pugh a Jayne Mayers yn bwriadu cynnal ymweliad safle yn y dyfodol agos. Cafwyd blwch er mwyn lleoli diffibrilydd y tu allan yng Ngholeg Llysfasi.

390.3  Cynllun Cymdogaeth  Adroddwyd – trefnwyd cyfarfod i aelodau’r grŵp llywio gyfarfod gyda swyddogion Cyngor Sir Ddinbych a’r Arweinydd ddydd Iau, 11 Ionawr 2018 i drafod sut i gael Cynllun Cymdogaeth y Cyngor a Chynllun Corfforaethol y Cyngor Sir i gyd-fynd â’i gilydd. Dogfen drafod yw’r cynllun ar hyn o bryd. Ystyriwyd y dylid gofyn i Gyngor Sir Ddinbych fabwysiadu’r cynllun a datblygu rhyngwyneb ar y we.

390.4  Band eang  Mae darpariaeth bang eang gwell ar ei ffordd i Lanfair ond bydd angen monitro ei effeithiolrwydd.

391  COFNODION   

PENDERFYNWYD  [a] cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 4 Rhagfyr 2017 a’u llofnodi fel cofnod cywir  [b] bod eitemau ynghylch y grŵp codi arian ac ymgysylltu gyda phobl ifanc yn parhau yn rhan o adran materion yn codi / camau gweithredu y cofnodion a  [c]  mae’n gyfrifoldeb yr holl Gynghorwyr i annog pobl ifanc ar draws ardal y Cyngor Cymuned i ymgysylltu a chymryd rhan yng ngweithgareddau’r Cyngor.

392  MATERION YN CODI / CAMAU GWEITHREDU  

Dyddiad / Cyfeirnod Gweithred, gan bwy a statws
17/05/17

311.3

 

 

 

06/11/17

04/12/17

08/01/18

Pont Eyarth   Mae’r arwydd cyfyngiad pwysau yn y lleoliad anghywir, angen bod ymhellach oddi wrth y bont i yrwyr ei weld mewn pryd. Hysbyswyd yr adran Priffyrdd. Bydd y gwaith pwyntio a ddechreuwyd yn parhau yr haf nesaf. Mae’r gwelliannau i ddraeniad y briffordd rhwng y gefnffordd a’r bont yn parhau, ond bydd angen cau’r ffordd am benwythnos. Mae cerbydau mawr yn parhau i deithio trwy’r pentref. Mae Uwch Beiriannydd Cyngor Sir Ddinbych wedi datgan bod gorchmynion cyfreithiol i’w cyflwyno’n fuan iawn a bydd cydweithwyr Traffig yn adolygu’r arwyddion yn y dyfodol agos. Nododd aelodau bod yr arwyddion yno ond ddim yn amlwg a bod yr un arall ar ochr Pwllglas yn creu rhwystr.
351.5

 

08/01/18

Grŵp Codi Arian [Y Cynghorwyr Jayne Mayers, Keith Moulsdale a Paul Weston]  Dywedodd y Cynghorydd Bob Barton y byddai’n fodlon cynorthwyo gyda chodi arian.
362.5

 

08/01/18

Ymgysylltu gyda Phobl Ifanc  Adroddodd y Clerc yr anfonwyd llythyrau i Glybiau Ffermwyr Ifanc Clwyd, Llysfasi, Ysgol Brynhyfryd ac Ysgol Rhuthun ar 12/10/17. Ni chafwyd unrhyw ymateb.
356.1

06/11/17

 

08/01/18

Trosolwg Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol

Y Clerc – Gofynnwyd am restr o finiau sbwriel yn ardal y Cyngor Cymuned. Aros am ateb. Anfonwyd tri llythyr atgoffa. Y Clerc i weithredu fel bo angen.

356.3

367.1

387.3

04/12/17

 

 

08/01/18

Y Gofeb Rhyfel – Plac i goffâu’r rhai a fu farw mewn damwain awyren yn unol â chais Mr John Harrop. Gofynnwyd am ddyfynbrisiau yn cynnwys glanhau ac ailbaentio’r arysgrifiadau ar y Gofeb Rhyfel. Roedd yr aelodau o’r farn y dylid cynnwys yr enwau.

Mae’r Clerc wedi ymchwilio i enwau aelodau’r llu awyr i’w gosod ar garreg ar wahân ger y Gofeb ond mae angen eu dilysu gan Gofnodion Milwrol yr Awyrlu cyn gofyn am ganiatâd a dyfynbrisiau newydd.

Ychwanegu enw ar y Gofeb

Y Clerc – Gofyn am ragor o wybodaeth gan berthynas.

Grant tuag at gost y gwaith trwsio terfynol.

Y Clerc – Gwaith yn parhau.

06/11/17

375.6

 

04/12/17

Carafan yn Erw Fair

Y Clerc – Cyflwynwyd hysbysiad gorfodaeth ar ddiwedd mis Hydref. Nid yw’r Swyddog Cynllunio a Chydymffurfio wedi cael cyfle i ymweld â’r safle ond bydd yn cysylltu eto maes o law.

384.2

04/12/17

08/01/18

Tai Sir Ddinbych

Mae’r Clerc wedi gwahodd Mr Geoff Davies, Swyddog Arweiniol, i gyfarfod yn y dyfodol. Dim ymateb hyd yma. Anfon llythyr atgoffa.

386.1

04/12/17

 

08/01/18

Problemau parcio yn y gymuned leol

Mae’r Clerc wedi cysylltu â’r Cyngor Sir i ofyn am eglurhad a yw’r ardal maes parcio yn un cyhoeddus neu’n breifat i drigolion darpariaeth tai Cyngor Sir Ddinbych ym Mron y Clwyd. Dim ymateb hyd yma. Y Clerc i anfon llythyr arall ac anfon copi at yr Arweinydd.

325.2

08/01/18

Dulliau arafu traffig yng Ngraigfechan

Y Clerc i holi a yw Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo’r arwyddion yn hysbysu am derfyn cyflymder ymlaen llaw.

393  GOHEBIAETH

393.1  E-bost dyddiedig 13 Rhagfyr 2017 gan Un Llais Cymru ynghylch Partïon Gardd Palas Buckingham. PENDERFYNWYD  cyflwyno enw’r Cynghorydd John Pugh i’w roi yn yr het ar gyfer cynrychioli Un Llais Cymru yn un o’r partïon gardd.

393.2  E-bost dyddiedig 15 Rhagfyr 2017 gan Swyddog Monitro Cyngor Sir Ddinbych ynghylch sedd wag cynrychiolydd Cyngor Dinas, Tref neu Gymuned ar y Pwyllgor Safonau [dyddiad cau 10/01/18]  PENDERFYNWYD cyflwyno enw’r Cynghorydd Bob Barton i’w ystyried ar gyfer y sedd wag.

393.3  E-bost dyddiedig 18 Rhagfyr 2017 gan Flintshire & Wrexham Online Watch Link Association ynghylch cais gan drigolyn am sticeri ‘Dim Galwyr Digroeso’.  PENDERFYNWYD  cyfeirio’r trigolyn at y Cynghorydd Moira Edwards sy’n awyddus i sefydlu Grŵp Gwarchod Cymdogaeth yn ardal Llanfair.

  • Llythyr dyddiedig 2 Ionawr 2018 gan Un Llais Cymru – Cyfarfod nesaf y Pwyllgor Ardal ar 24 Ionawr 2018 yng Nghanolfan Addysg Bro Aled, Llansannan – Nodwyd bod y Cynghorydd Bob Barton yn mynychu Cyfarfodydd Ardal yn arferol.

394 CYNLLUNIO

394.1    Dogfennau Ymgynghori cyn cyflwyno cais  Adeiladu uned magu lloiau newydd yn cynnwys dwy sied fagu, swyddfeydd, adeilad storio a chyfleuster cadw tail a gwaith cysylltiedig yng Nghanolfan Genus, Green Park, Llanrhydd, Rhuthun [Cynlluniau i’w gweld yn Llyfrgell Rhuthun o 02-30/01/18].

PENDERFYNWYD gofyn i’r aelodau ystyried a oeddynt yn dymuno ychwanegu’r sylwadau ychwanegol a wnaed yn y cyfarfod. Er bod yr aelodau’n cefnogi’r cais mewn egwyddor, awgrymwyd y dylid annog Genus plc i adeiladu adeilad i safon uwch, yn fwy derbyniol yn weledol ac yn cyd-fynd ag egwyddorion yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, yn hytrach nag adeiladu adeilad amaethyddol arferol. Roedd yr aelodau am gael sicrwydd hefyd y byddent yn bodloni safonau amgylcheddol.

394.2   Cais Cynllunio 20/2017/0819   Ysgol Newydd Llanfair DC – Adroddwyd bod y cynlluniau wedi cael eu cymeradwyo a bydd yr ysgol newydd yn cael ei hadeiladu ar dir gyferbyn â Bron y Clwyd, Llanfair, gan ddefnyddio cyllid o raglen Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain gan Lywodraeth Cymru, ynghyd â buddsoddiad gan Gyngor Sir Ddinbych. Cadarnhawyd bod y llwybr troed i gerddwyr wedi’i gynnwys.

394.3   Papur Ymgynghori ar Gyfraith Cynllunio yng Nghymru [30/11/17-01/03/18] https://lawcom.gov.uk/project/planning-law-in-wales/   PENDERFYNWYD  [a] ymateb fel a ganlyn – Mae’r dystiolaeth yn Lloegr [https://www.ourneighbourhoodplanning.org.uk/about/npa area list) yn awgrymu’n gryf bod proses Cynllunio Cymdogaeth, sy’n arwain at Orchmynion Datblygu Cymdogaeth, wedi llwyddo i ddenu cyfranogiad sylweddol ac mae’n cynnig dull effeithiol o hyrwyddo mecanweithiau cynllunio lleol, sensitif ar gyfer datblygu a gwella’r gymuned. Ni chyflwynir unrhyw ddadl yn y papur ymgynghori i awgrymu pam ei bod yn amhriodol i Gymru weithredu’r darpariaethau hyn o Ddeddf Lleoliaeth 2011 i alluogi cymunedau i elwa o ddull mwy lleol o ymdrin â datblygu sy’n medru cefnogi proses Gynllunio Lleol mwy effeithiol, gan fanteisio ar dystiolaeth leol a strategol ar sail ymchwil manwl.

[b]  bod y Cyngor Cymuned yn gofyn am gefnogaeth Un Llais Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i gefnogi cynnwys darpariaethau ar gyfer Gorchmynion Datblygu Cymdogaeth yn y Mesur Cynllunio [Cymru].

Mynegodd y Cynghorydd Bob Barton awydd i gael arbenigwyr cynllunio o wahanol gynghorau cymuned ynghyd i lunio cynigion i’w hystyried gan y Cyngor Cymuned.

395  PRIFFYRDD A’R AMGYLCHEDD

395.1   Problemau draeniad / gorlifo yn y gyffordd T i Lanfair DC/Llanbedr DC/Pentrecoch.  Yn dilyn cwyn gan un o’r trigolion PENDERFYNWYD  trefnu ymweliad safle rhwng yr Adran Priffyrdd, yr Arweinydd a’r Cynghorydd John Pugh.

  • Bolardiau Holodd aelod a oes gan drigolion yr hawl i osod bolardiau gwyn y tu allan i’w heiddo.  PENDERFYNWYD gofyn i’r Clerc wneud ymholiadau gydag Adran Priffyrdd Cyngor Sir Ddinbych.

RHAN 2

396  PENDERFYNWYD gwahardd y Wasg a’r Cyhoedd o’r cyfarfod oherwydd natur gyfrinachol yr eitemau a ganlyn: 

397  MATERION ARIANNOL

397.1  Cyflwynwyd – Crynodeb o Incwm a Gwariant am y cyfnod 1 Ebrill i 31 Rhagfyr 2017  Cynghorodd y Clerc mai’r balans yn y banc ar 31 Rhagfyr 2017 oedd £12,623.41 yn y Cyfrif Cymuned a £1,022.79 yn y Cyfrif Busnes. Wrth ystyried sieciau heb eu cyflwyno a thaliadau i’w gwneud, roedd hyn yn gadael £10,295.14 o gronfeydd ar gael yn y Cyfrif Cymuned ar 8 Ionawr.  PENDERFYNWYD derbyn y datganiad ariannol a chymeradwyo’r addasiadau.

397.2  Cais am Gymorth Ariannol

PENDERFYNWYD [a] gwrthod cais yr Undeb Gwasanaethau Ambiwlans [b] gohirio cais Urdd Gobaith Cymru [ynghylch Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir Ddinbych 2020] tan Ebrill 2018.

Talu Cyfrifon/Anfonebau

PENDERFYNWYD gwneud taliadau fel a ganlyn:

£480.30 – Gwasanaeth Cyfieithu Sandra Williams

£378.09 – Treuliau’r Clerc

£56.00 – Prynu coeden Nadolig gan y Cynghorydd Keith Moulsdale

£100.00 – Canolfan Genus – cyfraniad am ddefnyddio’r ystafell bwyllgora.

397.4  Penodi Archwilydd Mewnol

PENDERFYNWYD ailbenodi JDH Business Services Ltd yn Archwilydd Mewnol y Cyngor Cymuned ar gyfer 2017/18.

397.5  Cyllideb Praesept 2018-19 [dyddiad cau ar gyfer cyflwyno – 15/01/18]

PENDERFYNWYD  [a] cymeradwyo’r diwygiadau a ganlyn –

cynyddu Lwfansau Aelodau o £1500 i £3500 [nid yw’r lwfansau hyn yn cael eu hawlio gan y Cynghorwyr presennol ond mae Llywodraeth Cymru’n ei gwneud yn orfodol eu cynnwys]

Cynyddu tâl aelodaeth SLCC o £80 i £100

Gweithgareddau’r Cynllun Cymdogaeth i’w cynyddu o £1077 i £1087

[b] Awdurdodi’r Clerc i gyflwyno cais praesept i Gyngor Sir Ddinbych am £29,010.

398  HYFFORDDIANT – Cyflwynwyd Rhaglen Hyfforddiant Un Llais Cymru Chwefror – Gorffennaf 2018.  Cynghorwyd yr aelodau nad oes darpariaeth yn y gyllideb tan Ebrill 2018.

399  ASESIAD RISG PENDERFYNWYD  bod y Cynghorwyr John Pugh a Keith Moulsdale yn gwneud trefniadau i gynnal yr asesiad risg blynyddol.

400  CYFEIRIADAU E-BOST – Adroddwyd y byddai cael cyfeiriad e-bost gov.uk yn golygu newid enw parth y Cyngor Cymuned. Roedd y Clerc wedi gofyn am ragor o gyngor ar y mater gan Mr Chris Birchall sydd o’r farn bod y costau’n fwy na’r buddion. Roedd aelod am wybod faint sy’n edrych ar wefan y Cyngor. PENDERFYNWYD bod y Cynghorwyr Keith Moulsdale a Paul Weston yn ymchwilio i sut i ganfod y nifer sy’n edrych ar y wefan a’r posibilrwydd o ychwanegu enw cynghorydd at yr enw parth cyfredol i greu cyfeiriad e-bost i gynghorydd, er enghraifft, cllrkeithmoulsdale@llanfaircommunitycouncil.co.uk

401  DYDDIADAU CYFARFODYDD Y DYFODOL

Nos Iau, 1 Chwefror [Neuadd Eleanor, Llanfair DC – y brif neuadd]

Nos Iau, 15 Mawrth [Neuadd Eleanor, Llanfair DC – y brif neuadd]

Gan nad oedd rhagor o fusnes i’w drafod cyhoeddodd y Cadeirydd bod y cyfarfod wedi gorffen am 9.30pm

John Pugh ____________________ CADEIRYDD _______________ DYDDIAD