COFNODION Y CYNGOR 19 MAWRTH 2018

CYNGOR CYMUNED LLANFAIR DYFFRYN CLWYD COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion cyfarfod cyffredin y Cyngor a gynhaliwyd yn Ysgol Pentrecelyn nos Lun, 19 Mawrth 2018 am 7pm.

PRESENNOL – Y Cynghorwyr Bob Barton, Wini Davies, Moira Edwards, Jayne Mayers [Is gadeirydd] [am ran o’r cyfarfod], Keith Moulsdale, John Pugh [Cadeirydd], Medwen Roberts, Paul Weston ac Eirwen Godden, Clerc.

HEFYD YN BRESENNOL  – 3 aelod o’r cyhoedd ynghyd â siaradwr gwadd, Mr Geoff Davies, Swyddog Arweiniol – Cyfleusterau Tai Cymunedol, Asedau a Thai, Cyngor Sir Ddinbych.

YMDDIHEURIADAU  Y Cynghorydd Hugh Evans OBE, Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych; y Cynghorwyr David Baker a Tim Faire [ymrwymiadau gwaith].

RHAN 1

412  DATGAN BUDDIANNAU

Y Cynghorydd John Pugh o ran Neuadd Eleanor fel ymddiriedolwr ac fel Llywodraethwr Ysgol Llanfair; y Cynghorydd Keith Moulsdale fel ymddiriedolwr Neuadd Eleanor a’r Cynghorydd Medwen Roberts fel Llywodraethwr Ysgol Pentrecelyn.

 413  MATERION CYMUNEDOL

413.1  Nwy Prif Gyflenwad   Adroddodd y Cadeirydd bod cwmni Wales & West Utilities wedi ysgrifennu ar 12 Mawrth 2018 gyda dyfynbris am gyfraniad tuag at ddarparu cyflenwad nwy ar sail y wybodaeth a ddarparwyd. Roedd y dyfynbris o £3,182 + TAW yn ddilys am 90 diwrnod ac yn ddibynnol ar unigolion yn derbyn y dyfynbris yn ystod y cyfnod dilys. Mae’r costau wedi cynyddu ers yr amcanbris gwreiddiol ac mae’r niferoedd yn wahanol. Byddai’r cwmni yn ychwanegu at y cyfraniad tuag at ddarparu cyflenwad nwy ar sail cost bwydo’r cyflenwad i eiddo unigol, sy’n golygu y bydd pobl yn cael dyfynbrisiau amrywiol. Fodd bynnag, mae peth cyllid grant ar gael gan Wales & West Utilities i gartrefi sy’n gymwys. Mynegwyd pryder nad oedd yr holl bentrefwyr wedi derbyn llythyr dyfynbris. Cadarnhaodd y Cadeirydd y cysylltwyd gyda darparwyr cyfleustodau eraill am ddyfynbris darparu cyflenwad nwy ond ni chafwyd unrhyw ffigurau pendant. Mae cyrraedd y nifer derbyniadau sy’n ofynnol er mwyn i’r cynllun fwrw ymlaen yn her enfawr, yn ogystal â chysylltu gyda a dod i gytundeb gyda’r holl bartïon â diddordeb – y Cyngor Sir [yr ysgol newydd a’r tai cymdeithasol sy’n bodoli eisoes – tua 25 eiddo], Grŵp Cynefin [8 eiddo tai cymdeithasol] a Pure [datblygiad tai newydd yn cynnwys 63 o gartrefi]. Os oes awydd gwirioneddol i wireddu’r cynllun mae Wales & West Utilities yn hapus i gefnogi a hyrwyddo digwyddiad cymunedol. Yn y gorffennol mae’r cwmni wedi cynnwys Aelodau Seneddol ac Aelodau Cynulliad lleol, yr awdurdod lleol, cymdeithasau tai, cynghorwyr a dinasyddion. PENDERFYNWYD hysbysu Mr Darren Millar AC am y cynnig a gofyn a fyddai’n barod i roi ei gefnogaeth er mwyn symud y mater ymlaen.

413.2  Diffibrilyddion  Dywedodd y Cynghorydd Jayne Mayers bod yr hyfforddiant a gafodd ei ganslo oherwydd y tywydd gwael diweddar wedi’i aildrefnu ar gyfer 27 Ebrill yn Ysgol Pentrecelyn. Bydd Genus yn gosod ei offer ei hun.

414.3  Cynllun Cymdogaeth  Cyflwynwyd adroddiad a baratowyd gan Mr Steve Whipp ynghyd â dyfynbris gan Mr T Bennett-Lloyd ar gyfer datblygu cyswllt/rhyngwyneb rhyngrwyd rhwng y Cyngor Cymuned a Neuadd y Pentref. Nodwyd bod y Cyngor Cymuned eisoes wedi enwi categori ar gyfer y cynllun ar ei wefan. Rhoddodd Mr Phil Webb ddiweddariad ar y cynnydd o ran yr arolwg cymunedol a gyllidwyd gan Cadwyn Clwyd – mae ffurflenni arolwg dwyieithog yn cael eu dosbarthu ar draws ardal y Cyngor Cymuned, bwriedir cynnal diwrnod agored yn neuadd y pentref rhwng 1 a 6 o’r gloch ddydd Iau, 19 Ebrill a dydd Sadwrn, 21 Ebrill, 10 o’r gloch tan hanner dydd i weld y canlyniadau a chael trafodaeth agored. Disgwylir yr adroddiad terfynol chwe wythnos yn ddiweddarach. Apeliodd am wirfoddolwyr i ddosbarthu’r ffurflenni arolwg. PENDERFYNWYD gohirio’r penderfyniad ar y dyfynbris ar gyfer datblygu cyswllt/rhyngwyneb rhyngrwydd ond, yn y cyfamser, gwneud cais i’r cynllun gael ei roi ar wefan neuadd y pentref.

413.4  Diweddariad band eang – Llythyr dyddiedig 19 Chwefror 2018 gan Mr Darren Millar AC yn mynegi pryder nad yw Openreach wedi medru cwblhau’r brîff i ddarparu gwasanaethau band eang ffibr ledled Cymru erbyn 31 Rhagfyr 2017. Serch hynny, rhoddwyd estyniad o ddeufis i Openreach i’w galluogi i gysylltu 2,500 o eiddo ychwanegol. Mae Llywodraeth Cymru wedi dechrau proses gaffael gwerth £80m i alluogi 88,000 eiddo arall i dderbyn gwasanaethau gwell, gyda rhybudd ynghylch “heriau peirianyddol a thechnegol nas rhagfynegwyd”, a allai ei gwneud yn amhosibl darparu cysylltiad i ambell eiddo.

PENDERFYNWYD y dylai’r Clerc gysylltu gyda Cadwyn Clwyd am ddiweddariad ar eu prosiect band eang a’u hysbysu mai’r Cynghorydd Bob Barton yw Hyrwyddwr Band Eang y Cyngor Cymuned.    

414  COFNODION  PENDERFYNWYD  cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 31 Ionawr 2018 a’u llofnodi fel cofnod cywir.

415  MATERION YN CODI / CAMAU GWEITHREDU  

Dyddiad / Cyfeirnod Gweithred, gan bwy a statws
311.3 17/05/17

06/11/17

04/12/17

08/01/18

Eyarth Bridge Mae’r arwydd cyfyngiad pwysau yn y lleoliad anghywir.  Gofynnwyd i’r Adran Traffig adolygu hyn – er bod yr arwyddion yno nid yw’n amlwg a bod yr un arall ar ochr Pwllglas yn creu rhwystr.

Hysbyswyd yr Adran Priffyrdd am y pryderon.

351.5

08/01/18

 

31/01/18

Grŵp Codi Arian [Y Cynghorwyr Jayne Mayers, Keith Moulsdale a Paul Weston]  Dywedodd y Cynghorydd Bob Barton y byddai’n fodlon cynorthwyo gyda chodi arian. Trefnir i’r grŵp gyfarfod pan fo prosiectau wedi’u nodi.
362.5

 

08/01/18

Ymgysylltu gyda Phobl Ifanc  Adroddodd y Clerc yr anfonwyd llythyrau i Glybiau Ffermwyr Ifanc Clwyd, Llysfasi, Ysgol Brynhyfryd ac Ysgol Rhuthun ar 12/10/17. Ni chafwyd unrhyw ymateb. Mae Cynghorwyr yn gyfrifol am ymgysylltu gyda’r bobl ifanc yn yr ardal.
356.1

06/11/17

08/01/18

31/01/18

Trosolwg Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol

–   Biniau Sbwriel

Mae dau fin sbwriel dwbl yn yr ardal – y tu allan i’r eglwys yn Llanfair a ger Coleg Llysfasi. Gall Cyngor Sir Ddinbych ddarparu biniau sengl am £250 yr un ynghyd â £50 am eu gosod, a biniau dwbl yn £375 yr un ynghyd â £50 i’w gosod. Gohiriwyd y drafodaeth/penderfyniad tan Ebrill 2018.

356.3

367.1

387.3

04/12/17

 

 

08/01/18

 

31/01/18

Y Gofeb Rhyfel – Plac i goffâu’r rhai a fu farw mewn damwain awyren yn unol â chais Mr John Harrop. Gofynnwyd am ddyfynbrisiau yn cynnwys glanhau ac ailbaentio’r arysgrifiadau ar y Gofeb Rhyfel. The Mae’r Clerc wedi ymchwilio i enwau aelodau’r llu awyr i’w gosod ar garreg ar wahân ger y Gofeb ond mae angen eu dilysu gan Gofnodion Milwrol yr Awyrlu cyn gofyn am ganiatâd a dyfynbrisiau newydd.  Ystyried gosod carreg goffa yn nhir yr eglwys fel dewis arall. Y Clerc i wneud ymholiadau gydag awdurdodau’r eglwys.
Ychwanegu enw ar y Gofeb

Y Clerc – Gofyn am ragor o wybodaeth gan berthynas.

Grant tuag at gost y gwaith trwsio terfynol.

Y Clerc – Gwaith yn parhau, fel bo amser yn caniatáu.

375.6

06/11/17

04/12/17

31/01/18

Carafan yn Erw Fair  Ymwelodd y Swyddog Cynllunio a Gorfodaeth â’r safle ar 07/02/18 ac arsylwi bod y garafan yn parhau yn ei lleoliad y tu allan i’r cwrtil preswyl. Ailadroddwyd y cais i symud y garafan o fewn y cwrtil. Cafodd sicrwydd y byddai’r gweithredu angenrheidiol yn digwydd cyn pen 6 wythnos. Monitro i barhau.
386.1

04/12/17

08/01/18

31/01/18

Problemau parcio yn y gymuned leol

Mae’r Clerc wedi cysylltu â’r Cyngor Sir i ofyn am eglurhad a yw’r ardal maes parcio yn un cyhoeddus neu’n breifat i drigolion darpariaeth tai Cyngor Sir Ddinbych ym Mron y Clwyd. Dim ymateb hyd yma. Aros am ymateb.

325.2

08/01/18

31/01/18

Dulliau arafu traffig yng Ngraigfechan

Y Clerc i holi a yw Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo’r arwyddion yn hysbysu am derfyn cyflymder ymlaen llaw.

Disgwylir cymeradwyaeth rhywbryd yn ystod blwyddyn ariannol 2018-19.

394.3

31/01/18

Papur Ymgynghori ar Ddeddfwriaeth Cynllunio yng Nghymru  [30/11/17-01/03/18]  Roedd y Cynghorydd Bob Barton wedi paratoi adroddiad ar gyfer Cyngor Tref Bae Colwyn yn tynnu sylw at bedair prif faes yn y ddogfen ymgynghori. Cytunwyd i ddosbarthu copi o’r adroddiad i Gynghorwyr Llanfair i gael eu sylwadau.
395.1

08/01/18

 

19/03/18

Problemau draenio/llifogydd ym Mhentre Coch

Trefnu ymweliad safle rhwng Priffyrdd, yr Arweinydd a’r Cynghorydd  John Pugh. Nid yw’r broblem llifogydd wedi’i datrys. Y Clerc i anfon

e-bost atgoffa at yr Arweinydd.

395.2

08/01/18

31.01/18

Bolardiau gwynion yng Nghraigfechan

Y Clerc i wneud ymholiadau a yw hyn yn cael ei ganiatáu.

Dim ymateb hyd yma. Y Clerc i anfon nodyn atgoffa.

399

08/01/18

19/03/18

Asesiad Risg

Y Cynghorwyr John Pugh a Keith Moulsdale i drefnu hyn maes o law. Y Clerc i wneud ymholiadau ynghylch perchnogaeth y wal ym Mro Gynan y tu cefn i’r eglwys.

 416  GOHEBIAETH

416.1  Llythyr Llywodraeth Cymru dyddiedig 01/03/18 ynghylch Cyllid 2018 i gefnogi sefydlu Trefniadau ar y Cyd [Themâu craidd – ymgysylltu gyda’r gymuned, cynyddu cyfranogiad dinasyddion ac ymwneud mewn democratiaeth leol, yn ogystal â chefnogaeth ar gyfer clystyru]. Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau – 20/04/18. Mae’r cynllun yn darparu cyfle i annog y Cynghorau hynny â diddordeb yn y meysydd hyn ond a oedd wedi wynebu rhwystrau wrth ddatblygu eu syniadau ymhellach yn flaenorol. Nodwyd.

416.2  Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol [GDPR].  Cyflwynwyd copi o becyn cymorth NALC i’w ddefnyddio gan Gynghorau Tref a Chymuned, sy’n cynnwys rhestr wirio cynllun gweithredu, holiadur arolwg data a thempled ar gyfer hysbysiadau preifatrwydd a ffurflenni caniatâd. Bydd angen i Gynghorau benodi Swyddog Diogelu Data. Bydd y Rheoliadau GDPR yn dod i rym ym mis Mai 2018. Mae hwn yn fater cymhleth ac ystyrir y bydd angen rhagor o arweiniad a hyfforddiant ar gynghorau llai yn enwedig. Mae Un Llais Cymru yn y broses o gynnwys GDPR yn un o’i sesiynau hyfforddiant, ac anfonir y manylion at y Cynghorau gynted ag y bo’r rhaglen yn barod. PENDERFYNWYD  Dylai’r Clerc gysylltu gyda’r Cyngor Sir i ganfod beth sydd wedi ei gyflwyno i sicrhau eu bod yn cydymffurfio, pa gymorth y gall yr awdurdod lleol ei ddarparu a gofyn bod GDPR yn eitem agenda ar gyfer cyfarfod clwstwr nesaf y Clercod a Chadeiryddion Cynghorau Tref a Chymuned.

416.3  Swyddfa Archwilio Cymru – E-bost dyddiedig 08/03/18 ynghylch arolwg  – i ystyried perthynas ac ymwneud Cynghorau Cymuned gyda’r awdurdod lleol; gwasanaethau neu amwynderau a ddarperir gan y Cyngor Cymuned; ac unrhyw asedau a drosglwyddwyd gan yr awdurdod lleol i’r Cyngor Cymuned. Dyddiad cau yr arolwg – 08/04/18.  PENDERFYNWYD rhoi awdurdod i’r Clerc i gwblhau’r arolwg ar ran y Cyngor Cymuned.

 417 CYNLLUNIO

417.1  Cais 20/2017/1219  Dymchwel adeilad sy’n bodoli eisoes ac adeiladu adeilad labordy deulawr – Genus Breeding Ltd, Llanrhydd, Rhuthun – ailymgynghori ynghylch cynlluniau diwygiedig a/neu wybodaeth ychwanegol. PENDERFYNWYD  bod yr aelodau’n cefnogi’r diwygiadau ac wrth eu boddau bod y cynlluniau wedi’u huwchraddio.

417.2  Cais 19/2018/0618  Addasiadau ac estyniad i annedd, ac adeiladu garej/gweithdy ar wahân – Tŷ Canol, Ffordd Tŷ Terfyn, Llanfair DC [angen sylwadau erbyn 26/03/18].  PENDERFYNWYD nad oedd gan yr aelodau unrhyw wrthwynebiadau a’u bod yn dymuno cefnogi’r cais.

 417.3  Diweddariad ar apêl i’r Arolygiaeth Gynllunio [Cyfeirnod y Swyddfa Gymreig R6830/A/3192325]  http://acp.planninginspectorate.gov.uk/ –  yn erbyn yr Awdurdod Lleol yn gwrthod caniatáu caniatâd cynllunio ar gyfer Gwaredu Carafan Breswyl a datblygu tir trwy adeiladu un annedd gyda garej ar wahân yn The Watermill, Pwllglas, Rhuthun. Mae’r Arolygiaeth Gynllunio wedi penderfynu na fydd gwrandawiad yn cael ei drefnu. Nodwyd.

418  TAI

Siaradwr gwadd Mr Geoff Davies, Swyddog Arweiniol – Cyfleusterau Tai Cymunedol, Asedau a Thai, Cyngor Sir Ddinbych.

Sefydlodd Cyngor Sir Ddinbych sefydliad ar wahân ddwy flynedd yn ôl i ofalu am y stoc tai o 3,500 o unedau nad yw’n derbyn unrhyw arian y Dreth Gyngor, ac sy’n dibynnu ar incwm rhent yn unig. Mae’r incwm hwn yn cael ei ailfuddsoddi yn y tai, yn cynnwys adeiladu o’r newydd yn y Rhyl, Prestatyn a Dinbych. Mae Tai Sir Ddinbych yn gweithio’n agos gyda landlordiaid cymdeithasol cofrestredig eraill. Mae un rhestr aros ar draws y gwahanol ardaloedd gwiethredu. Gofynnwyd cwestiynau am gynlluniau Sir Ddinbych o ran y ddarpariaeth nwy prif gyflenwad arfaethedig i Lanfair DC a’r hyn sy’n cael ei wneud ynghylch eiddo gwag. Mae 700 o eiddo gwag ar draws Sir Ddinbych ar hyn o bryd. Dywedodd Mr Davies y byddai’n cysylltu gyda  Grŵp Cynefin ynghylch eu cynlluniau ar gyfer yr elusendai gwag yn Nhai Elizabeth Owen. Diolchodd y Cadeirydd i Mr Davies am ddod i’r cyfarfod ac ateb y cwestiynau gan yr aelodau.

419  PRIFFYRDD A’R AMGYLCHEDD

419.1  Pentrecelyn –  Hysbysiad Cyngor Sir Ddinbych am gyfyngiad cyflymder 30 milltir yr awr parhaol B5429 o bwynt 300 metr i’r gogledd ddwyrain o’r gyffordd gyda’r A525 am bellter o 440 metr i gyfeiriad gogledd ddwyreiniol. Dyddiad cau ar gyfer ymatebion – 20 Ebrill 2018.  PENDERFYNWYD      [a] Bod yr aelodau’n croesawu ac yn cefnogi’r cynnig i gyflwyno terfyn cyflymder 30mya rhwng Coleg Llysfasi a Phentrecelyn [b] gofyn i’r Cyngor Sir ystyried terfyn cyflymder 30mya ar hyd y lôn o’r A525 heibio Fferm Bryn Coch ac eiddo eraill i Bentrecelyn.

  • Palmant ger Neuadd y Pentref

PENDERFYNWYD gofyn i’r Cyngor Sir weithredu’n adferol i lanhau/tacluso’r palmant gan fod rhai i gerddwyr gamu ar y briffordd i osgoi mwd/cerrig.

 RHAN 2

420  PENDERFYNWYD eithrio’r Wasg a’r Cyhoedd o’r cyfarfod oherwydd natur cyfrinachol yr eitemau a ganlyn:

 421  MATERION ARIANNOL

421.1  Hysbysodd y Clerc bod HSBC yn bwriadu trosglwyddo cyfrifon, cynhyrchion a gwasanaethau i ran newydd y banc, HSBC UK [HSBC UK Bank plc. Bydd HSBC yn mynd i wrandawiad yn yr Uchel Lys ar 21/22 Mai 2018 i gael cymeradwyaeth ac os cymeradwyir y trosglwyddo, y dyddiad trosglwyddo arfaethedig disgwyliedig yw 1 Gorffennaf 2018. Nodwyd.

 Cais am gymorth ariannol PENDERFYNWYD dyrannu granitau fel a ganlyn:

£50  Ysgol Llanfair

£50  Ysgol Pentrecelyn

£50  Apêl Ambiwlans Awyr Plant Cymru

Talu Cyfrifon/Anfonebau PENDERFYNWYD gwneud taliadau fel a ganlyn:

£125.88  – Sandra Williams – Gwasanaeth Cyfieithu

£112.00  – Treuliau’r Clerc

421.4  Diweddariad am yr Archwiliad  Disgwylir dyddiad ar gyfer archwiliad mewnol 2017/18 gan JDH Business Services Ltd.

422  CYFEIRIADAU E-BOST – Adroddwyd bod y Clerc wedi ysgrifennu at Un Llais Cymru i gael eglurhad. Mae’r Cyngor Cymuned eisoes yn bodloni’r gofynion statudol trwy gyhoeddi enwau, cyfeiriadau a rhifau ffôn. Nid yw’r rheoliadau’n datgan bod rhaid cynnwys cyfeiriad e-bost. Nodwyd.

423 HYFFORDDIANT / CYNADLEDDAU

PENDERFYNWYD  Rhoddwyd cymeradwyaeth [a] i’r Clerc a’r Cynghorydd Bob Barton fynd i gynhadledd ar y cyd SLCC/Un Llais Cymru yn Llandrindod ar 16 Mai 2018 a [b] bod y Clerc yn mynd i Seminar Hyfforddiant Rhanbarthol SLCC yn Llandudno ar 5 Medi 2018.

424 DYDDIADAU CYFARFODYDD YN Y DYFODOL

424.1 Adolygu’r Rheolau Sefydlog

PENDERFYNWYD  yn unol â’r diwygiadau a wnaed i’r Rheolau Sefydlog, cymeradwyo’r rhaglen cyfarfodydd a ganlyn [lleoliadau i’w cadarnhau]:

2018 – 16 Ebrill, 21 Mai, 11 Mehefin, 9 Gorffennaf, 10 Medi, 8 Hydref, 12 Tachwedd, 10 Rhagfyr

2019 – 14 Ionawr, 11 Chwefror, 11 Mawrth

Gan nad oedd rhagor o fusnes i’w drafod cyhoeddodd y Cadeirydd bod y cyfarfod wedi gorffen am 9pm.

John Pugh ______________________ CADEIRYDD ________________ DYDDIAD