COFNODION Y CYNGOR 31 IONAWR 2018

CYNGOR CYMUNED LLANFAIR DYFFRYN CLWYD COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion cyfarfod cyffredin y Cyngor a gynhaliwyd yng Nghanolfan Genus, Llanrhydd, LL15 2UP nos Fercher, 31 Ionawr 2018 am 7 pm.

 PRESENNOL – Y Cynghorwyr David Baker, Bob Barton, Wini Davies, Tim Faire,  Keith Moulsdale, John Pugh [Cadeirydd], Medwen Roberts ac Eirwen Godden, Clerc.

HEFYD YN BRESENNOL – Tri aelod o’r cyhoedd.

YMDDIHEURIADAU Y Cynghorydd Hugh Evans OBE, Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych; Y Cynghorwyr Moira Edwards [ymrwymiad blaenorol], Jayne Mayers

[Is-gadeirydd] [gofal plant] a Paul Weston [ymrwymiad blaenorol].

RHAN 1

402  DATGAN BUDDIANNAU

Y Cynghorydd John Pugh yng nghyswllt Neuadd Eleanor fel ymddiriedolwr ac fel Llywodraethwr Ysgol Llanfair; y Cynghorydd Keith Moulsdale fel ymddiriedolwr Neuadd Eleanor a’r Cynghorydd Medwen Roberts fel Llywodraethwr Ysgol Pentrecelyn.

403  MATERION CYMUNEDOL

403.1  Nwy prif gyflenwad  Roedd pwyllgor buddsoddi Wales & West Utilities wedi cyfarfod ganol Ionawr ac yn hapus i fwrw ymlaen gyda’r cynllun. Fodd bynnag, nid yw amserlenni’r gwahanol bartïon yn cyfateb i’w gilydd. Mae WWU angen cyfradd derbyn o 28%, sy’n medru cymryd rhwng 3 wythnos i 3 mis. Bydd yr awdurod priffyrdd angen 3 mis o rybudd cyn y gall y gwaith ddechrau. Gallai gosod gorsaf leihau a 2,913 metr o bibellau prif gyflenwad gymryd hyd at tua 29 wythnos a thuag at ddiwedd y flwyddyn cyn dechrau’r gwaith. Tra bo datblygwr y tai newydd â diddordeb mawr mewn cysylltu’r safle i’r prif gyflenwad nwy mae dau brif bryder. Y cyntaf yw’r amseru gan fod cynlluniau i ddechrau gweithio ar seilwaith y safle ym mis Mai 2018 a disgwylir i’r tai cyntaf fod wedi’u gwerthu a phobl yn byw ynddynt erbyn diwedd Rhagfyr 2018. Mae’r ail bryder yn ymwneud â’r costau. Mae’r cynllun nwy propan hylifol arfaethedig yn llawer rhatach tra bo costau cysylltu i’r cyflenwad nwy yn sylweddol uwch, fwy na chwe gwaith y gost fesul plot.

Mewn ymdrech i ddod â phrif gyflenwad nwy pris rhesymol i Lanfair yn y cyfamser mae’r Cyngor Cymuned wedi cysylltu gyda nifer o gyflenwyr eraill ers cyfarfod diwethaf y Cyngor a gynhaliwyd ar 8 Ionawr. Roedd un o’r trigolion lleol a arferai weithio yn y diwydiant wedi darparu rhestr i’r Cyngor Cymuned ei defnyddio. Mae dau gwmni wedi mynegi diddordeb mewn darparu dyfynbris. Fe’u gwnaed yn ymwybodol o’r brys, yr amserlen a’r cymhlethdodau eraill yn gysylltiedig â hyn. Daeth un dyfynbris i law ond mae’r costau dangosol yn uchel. Yn y cyfamser mae’r Cyngor Sir wedi gwneud cais am gyllid cartrefi cynnes – a fedr Llanfair elwa gan ei fod wedi ei dynodi fel ardal tlodi tanwydd? Adroddwyd bod darpariaeth prif gyflenwad nwy yn Llandegla, gyda’r costau wedi eu talu gyda pheth cymorth grant. Hefyd awgrymwyd cysylltu gyda Nwy Prydain gynted ag y bo modd. Cadarnhawyd bod ymholiadau brys yn parhau.

403.2  Diffibrilyddion  Adroddwyd [a] bod Tomos Hughes o Calon y Dyffryn wedi ymweld â Graigfechan a’i fod yn ffafrio lleoliad ar du allan byngalo 5 Maes Hyfryd. Gwnaiff Cyngor Sir Ddinbych ofalu am y gwaith trydan a gosod y blwch ar wal yr eiddo hwn. [b] Mae diffibrilydd Llysfasi bellach wedi’i osod mewn blwch dan glo, wedi’i wresogi, ar du allan yr adeilad i’r chwith i’r dderbynfa. [c] Mae Genus plc yn bwriadu gosod diffibrilydd ymhob safle, yn cynnwys Pentre Coch, gynted ag y bo modd [cedwir yr offer mewn blwch allanol wedi’i wresogi a bydd yn hygyrch 24/7]. [ch]  Cyhoeddwyd datganiad i’r wasg a ymddangosodd yn y Denbighshire Free Press ym mis Rhagfyr a rhifyn mis Ionawr Y Bedol. [d] Nid yw’r dyddiadau ar gyfer rhagor o hyfforddiant wedi’u cadarnhau eto. PENDERFYNWYD ystyried gwneud taliad ewyllys dda o £30 y flwyddyn i breswylydd 5 Maes Hyfryd, Graigfechan, tuag gostau’r trydan.

404.3  Cynllun Cymdogaeth  Cyflwynwyd – nodiadau cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Ionawr rhwng aelodau’r grŵp llywio, swyddogion Cyngor Sir Ddinbych a’r Arweinydd. Pwrpas y cyfarfod oedd trafod sut i sicrhau bod Cynllun Llanfair a Chynllun Corfforaethol y Sir yn cyd-fynd â’i gilydd. Dogfen drafod yw’r cynllun ar hyn o bryd. Roedd y cyfarfod yn un cadarnhaol a rhoddwyd clod i Lanfair am y cynllun, gyda chynrychiolwyr y Cyngor Sir yn dweud yr hoffent ddangos y cynllun fel esiampl i eraill. Gall Cyngor Sir Ddinbych ddarparu cymorth ymarferol trwy ddefnyddio Cadwyn Clwyd, arolwg Llanfair a meini prawf y fferm wynt i ddenu cyllid. Gellid cynnwys yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol hefyd wrth gyflawni rhai o’r eitemau a nodwyd yng Nghynllun Llanfair.

Cyfarfu’r grŵp llywio ddydd Llun, 29 Ionawr, i drafod yr adborth yn dilyn y cyfarfod gyda Chyngor Sir Ddinbych, ystyried y gweithredoedd yn deillio o hynny, yr amserlen ar gyfer arolwg Cadwyn Clwyd a datblygu llinell amser ar gyfer y Cynllun [a gyflwynwyd yng nghyfarfod y Cyngor Cymuned] dros y chwe i 12 mis nesaf. Hefyd teimlwyd y dylid buddsoddi trwy ddatblygu cyswllt/rhyngwyneb ar y we gyda’r Cyngor Cymuned a Neuadd y Pentref lle gall pobl gael gwybodaeth/data yn hawdd a manylion sut i gymryd rhan yn arolwg Llanfair. Yn olaf, ystyriwyd bod sicrhau bod y Cynllun yn cyd-fynd â chyfeiriad strategol Cyngor Sir Ddinbych yn hanfodol wrth uchafu’r cyllid potensial ar gyfer cynlluniau cymunedol yn lleol. Mae ymholiadau’n cael eu gwneud ynghylch costau datblygu cyswllt/rhyngwyneb ar y we a bydd y manylion yn cael eu cyflwyno gerbron cyfarfod y Cyngor Cymuned yn y dyfodol i’w hystyried.

403.4  Band eang  Adroddodd y Cynghorydd Bob Barton ei fod wedi mynd i’r cyfarfod cyhoeddus a gynhaliwyd yn Llanarmon yn Iâl ar 7 Rhagfyr 2017. Bellach mae rhaglen ar gyfer mannau heb fand eang, ac mae BT yn gofyn am fap o’r cyfnewidfeydd.

404  COFNODION PENDERFYNWYD  cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 8 Ionawr 2018 a’u llofnodi fel cofnod cywir, yn amodol ar ddileu’r pennawd “394.4 Cynllun Datblygu Lleol Sir Ddinbych 2006-2021” ar dudalen 5.

405  MATERION YN CODI / CAMAU GWEITHREDU  

Dyddiad / Cyfeirnod Gweithred, gan bwy a statws
17/05/17

311.3

 

 

 

06/11/17

04/12/17

 

 

 

08/01/18

Pont Eyarth   Mae’r arwydd cyfyngiad pwysau yn y lleoliad anghywir, angen bod ymhellach oddi wrth y bont i yrwyr ei weld mewn pryd. Hysbyswyd yr adran Priffyrdd. Bydd y gwaith pwyntio a ddechreuwyd yn parhau yr haf nesaf. Mae’r gwelliannau i ddraeniad y briffordd rhwng y gefnffordd a’r bont yn parhau, ond bydd angen cau’r ffordd am benwythnos. Mae cerbydau mawr yn parhau i deithio trwy’r pentref.

Mae Uwch Beiriannydd Cyngor Sir Ddinbych wedi datgan bod gorchmynion cyfreithiol i’w cyflwyno’n fuan iawn a bydd cydweithwyr Traffig yn adolygu’r arwyddion yn y dyfodol agos. Nododd aelodau bod yr arwyddion yno ond ddim yn amlwg a bod yr un arall ar ochr Pwllglas yn creu rhwystr.

Adroddwyd – Hysbyswyd yr Adran Priffyrdd.

351.5

08/01/18

 

31/01/18

Grŵp Codi Arian [Y Cynghorwyr Jayne Mayers, Keith Moulsdale a Paul Weston]  Dywedodd y Cynghorydd Bob Barton y byddai’n fodlon cynorthwyo gyda chodi arian. Trefnir i’r grŵp gyfarfod pan fo prosiectau wedi’u nodi.
362.5

 

08/01/18

Ymgysylltu gyda Phobl Ifanc  Adroddodd y Clerc yr anfonwyd llythyrau i Glybiau Ffermwyr Ifanc Clwyd, Llysfasi, Ysgol Brynhyfryd ac Ysgol Rhuthun ar 12/10/17. Ni chafwyd unrhyw ymateb. Mae Cynghorwyr yn gyfrifol am ymgysylltu gyda’r bobl ifanc yn yr ardal.
356.1

06/11/17

08/01/18

31/01/18

Trosolwg Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol

Y Clerc – Gofynnwyd am restr o finiau sbwriel yn ardal y Cyngor Cymuned.

Mae dau fin sbwriel dwbl yn yr ardal – y tu allan i’r eglwys yn Llanfair a ger Coleg Llysfasi. Gall Cyngor Sir Ddinbych ddarparu biniau sengl am £250 yr un ynghyd â £50 am eu gosod, a biniau dwbl yn £375 yr un ynghyd â £50 i’w gosod. Gohiriwyd y drafodaeth/penderfyniad tan Ebrill 2018.

356.3

367.1

387.3

04/12/17

 

 

08/01/18

 

31/01/18

Y Gofeb Rhyfel – Plac i goffâu’r rhai a fu farw mewn damwain awyren yn unol â chais Mr John Harrop. Gofynnwyd am ddyfynbrisiau yn cynnwys glanhau ac ailbaentio’r arysgrifiadau ar y Gofeb Rhyfel. Roedd yr aelodau o’r farn y dylid cynnwys yr enwau.

Mae’r Clerc wedi ymchwilio i enwau aelodau’r llu awyr i’w gosod ar garreg ar wahân ger y Gofeb ond mae angen eu dilysu gan Gofnodion Milwrol yr Awyrlu cyn gofyn am ganiatâd a dyfynbrisiau newydd.  Efallai y bydd yr aelodau’n dymuno ystyried gosod carreg goffa yn nhir yr eglwys fel dewis arall. Y Clerc i wneud ymholiadau gydag awdurdodau’r eglwys.

Ychwanegu enw ar y Gofeb

Y Clerc – Gofyn am ragor o wybodaeth gan berthynas.

Grant tuag at gost y gwaith trwsio terfynol.

Y Clerc – Gwaith yn parhau, fel bo amser yn caniatáu.

06/11/17

375.6

 

04/12/17

31/01/18

Carafan yn Erw Fair

Y Clerc – Cyflwynwyd hysbysiad gorfodaeth ar ddiwedd mis Hydref. Nid yw’r Swyddog Cynllunio a Chydymffurfio wedi cael cyfle i ymweld â’r safle ond bydd yn cysylltu eto maes o law.

Adroddwyd bod ymweliadau safle yn ardal Llanfair i’w cynnal ddydd Mawrth, 6 Chwefror 2018. Ymddengys bod y garafan yn parhau wedi’i lleoli y tu cefn i’r annedd [ar dir amaethyddol] ond bydd y Swyddog yn ysgrifennu i gadarnhau hyn.

384.2

04/12/17

08/01/18

31/01/18

Tai Sir Ddinbych

Mae’r Clerc wedi gwahodd Mr Geoff Davies, Swyddog Arweiniol, i gyfarfod yn y dyfodol. Dim ymateb hyd yma. Anfon llythyr atgoffa.  Derbyniwyd cydnabyddiaeth, presenoldeb mewn cyfarfod i’w gadarnhau.

386.1

04/12/17

 

08/01/18

 

31/01/18

Problemau parcio yn y gymuned leol

Mae’r Clerc wedi cysylltu â’r Cyngor Sir i ofyn am eglurhad a yw’r ardal maes parcio yn un cyhoeddus neu’n breifat i drigolion darpariaeth tai Cyngor Sir Ddinbych ym Mron y Clwyd. Dim ymateb hyd yma. Y Clerc i anfon llythyr arall ac anfon copi at yr Arweinydd.  Derbyniwyd cydnabyddiaeth, aros am ymateb.

325.2

08/01/18

 

31/01/18

Dulliau arafu traffig yng Ngraigfechan

Y Clerc i holi a yw Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo’r arwyddion yn hysbysu am derfyn cyflymder ymlaen llaw.

Dim ymateb hyd yma.

393.2

08/01/18

Sedd wag ar Bwyllgor Safonau Cyngor Sir Ddinbych

Cyflwynwyd enw’r Cynghorydd Bob Barton i’w ystyried ond nid oedd yn llwyddiannus y tro hwn.

394.3

31/01/18

Papur Ymgynghori ar Ddeddfwriaeth Cynllunio yng Nghymru  [30/11/17-01/03/18]  Roedd y Cynghorydd Bob Barton wedi paratoi adroddiad ar gyfer Cyngor Tref Bae Colwyn yn tynnu sylw at bedair prif faes yn y ddogfen ymgynghori. Cytunwyd i ddosbarthu copi o’r adroddiad i Gynghorwyr Llanfair i gael eu sylwadau.
395.1

08/01/18

Problemau draenio/llifogydd ym Mhentre Coch

Trefnu ymweliad safle rhwng Priffyrdd, yr Arweinydd a’r Cynghorydd  John Pugh.  Anfonwyd e-bost at yr Arweinydd.

395.2

08/01/18

31.01/18

Bolardiau gwynion yng Nghraigfechan

Y Clerc i wneud ymholiadau a yw hyn yn cael ei ganiatáu.

Dim ymateb hyd yma. Y Clerc i anfon nodyn atgoffa.

399

08/01/18

Asesiad Risg

Y Cynghorwyr John Pugh a Keith Moulsdale i drefnu hyn maes o law.

 406  GOHEBIAETH

406.1  E-bost dyddiedig 16/01/18 gan Un Llais Cymru ynghylch Adolygu’r Sector Cynghorau Lleol gyda chais i ymateb i bedwar cwestiwn gan y Panel a sefydlwyd i gynnal adolygiad cynhwysfawr ynghylch y sector – https://www.surveymonkey.co.uk/r/GCP5RZC

Beth ddylai cynghorau tref a chymuned fod yn gyfrifol amdanynt?

Sut y dylent weithredu?

Beth sy’n eu rhwystro rhag cyflawni ar ran y gymuned leol?

Sut mae cynghorau’n sicrhau eu bod yn cynrychioli eu cymuned leol orau?

Adroddodd y Cynghorydd Bob Barton, yn dilyn cyfarfod Un Llais Cymru yn ddiweddar, bod ymatebion yn cael eu casglu a byddant yn cael eu dosbarthu i Gynghorau Tref a Chymuned maes o law.

406.2  E-bost Un Llais Cymru dyddiedig 17/01/18 ynghylch nodiadau briffio gan NALC ar y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol newydd. Bydd y Rheoliad yn dod i rym ym mis Mai 2018 ond nid yw’n hysbys faint fydd y Mesur yn cael ei ddiwygio yn ystod ei daith trwy’r Senedd. Rhaid i bob Cyngor sy’n cadw data personol benodi Swyddog Diogelu Data sy’n meddu ar wybodaeth arbenigol am ddeddfwriaeth diogelu data. Barn NALC yw na all y mwyafrif o Glercod a Swyddogion Ariannol Cyfrifol gael eu dynodi’r Swyddog Diogelu Data. Hyn oherwydd na allant fodloni’r holl ofynion megis dim gwrthdaro buddiadau rhwng y ddau rôl ac efallai nad oes ganddynt yr arbenigedd. Mae Cynghorau Cymuned yn rheolwyr data oherwydd eu bod yn casglu ac yn defnyddio data personol sy’n cynnwys, er enghraifft, wybodaeth am staff cyfredol a blaenorol, trigolion lleol, cyflenwyr a darparwyr gwasanaethau, ymholwyr, cwynwyr, cynghorwyr. Rhaid cadw a phrosesu gwybodaeth mewn modd penodol gyda hysbysiad preifatrwydd cynhwyfawr yn ei le [gellid arddangos hwn ar wefan y Cyngor, er enghraifft]. Mae hwn yn fater cymhleth a bydd angen arweiniad ar Gynghorau bach. Disgwylir diweddariad unwaith y bo’r darlun yn gliriach.

PENDERFYNWYD y dylai’r Clerc ysgrifennu at Un Llais Cymru a Chymdeithas Clercod Cynghorau Lleol (SLCC) gyda chais iddynt weithio gyda’i gilydd i ddatblygu templed/canllaw cam wrth gam glir i’w ddefnyddio gan Gynghorau llai.

406.3  E-bost dyddiedig 18/01/18 gan Gyngor Sir Ddinbych – Cinio Elusennol y Cadeirydd ar 1 Mawrth 2018.  Nodwyd.

406.4  E-bost dyddiedig 25/01/18 gan y Cynghorydd Moira Edwards a gafodd ei ddarllen ar lafar yn y cyfarfod yn mynegi pryder ynghylch newid dyddiadau/diwrnod y cyfarfodydd, yn gofyn am ohirio’r eitem agenda Dyddiadau Cyfarfodydd y Dyfodol/Adolygu’r Rheolau Sefydlog tan gyfarfod ym mis Mawrth.  Adroddwyd bod y Cynghorwyr Moira Edwards a Paul Weston wedi dweud ers hynny y byddai’r ddau ohonynt yn hapus i gyfarfodydd gael eu cynnal ar yr ail ddydd Llun yn y mis. PENDERFYNWYD ymdrin â’r mater yn ddiweddar dan Ran 2 y cyfarfod fel y trefnwyd.

406.5  Llythyr dyddiedig 25/01/18 gan Fenter Iaith Conwy ynghylch cyfarfodydd Strategaeth Datblygu Hiraethog yn Llangernyw ar 13/02/18 a Chlawddnewydd ar 20/02/18, y ddau am 6pm, i drafod cyfleoedd i wireddu prosiectau o fudd i’r ardal a’i phobl. Mae’r pwyslais presennol ar wella’r cysylltiad band eang yn ardal Hiraethog, sy’n cynnwys ardal ward Llanfair DC. Mae’r strategaeth a’r cynllun gweithredu hefyd yn cynnwys 15 o weithredoedd tymor hir dros 20 mlynedd. Mynegodd y Cynghorydd Bob Barton ei fod yn dymuno mynd i un o’r cyfarfodydd.

406.6  E-bost Un Llais Cymru dyddiedig 31/01/18 ynghylch ymgynghoriad Archwilydd Cyffredinol Cymru ar y Cod Ymarfer Archwilio – dyddiad cau 26/03/18.  Manylion llawn a sut i ymateb yn www.audit.wales  PENDERFYNWYD dosbarthu’r wybodaeth i’r holl Gynghorwyr gan y gallai’r adolygiad fod o fantais i rai Cynghorau bach.

407 CYNLLUNIO

407.1  Cais 20/2017/1219  Dymchwel yr adeilad sy’n bodoli ac adeiladu adeilad labordy deulawr – Genus Breeding Ltd, Llanrhydd, Rhuthun. Anfonwyd y manylion at yr aelodau a PHENDERFYNWYD er eu bod yn cefnogi’r cais mewn egwyddor, awgrymu y dylid annog Genus plc i adeilad adeilad i safon uwch nag adeilad amaethyddol safonol arferol, a fyddai’n fwy derbyniol yn weledol ac yn cyd-fynd ag egwyddorion Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol. Roedd yr aelodau am gael sicrhwyd eu bod yn bodloni safonau amgylcheddol hefyd.

407.2  Apêl i’r Arolygiaeth Cynllunio [Cyfeirnod Swyddfa Gymreig  R6830/A/3192325]  http://acp.planninginspectorate.gov.uk/ –  yn erbyn yr Awdurdod Lleol am wrthod rhoi caniatâd cynllunio ar gyfer cael gwared ar garafan preswyl a datblygu tir trwy adeiladu un annedd gyda garej ar wahân yn Y Felin Ddŵr, Pwllglas, Rhuthun. Mynegodd y Cynghorydd Bob Barton ddiddordeb mewn mynd i wrandawiad petai gwrandawiad yn cael ei drefnu.  PENDERFYNWYD bod y Clerc yn ysgrifennu at yr Arolygydd yn unol â hynny.

407.3  Cymorth Cynlluno Cymru – Hyfforddiant Cynllunio am ddim [dau le am ddim i bob Cyngor]  Cynhelir y gweithdy ddydd Iau, 22 Chwefror 2018, 2.30 – 5.45pm yng Ngwesty a Sba Castell Rhuthun, yn canolbwyntio ar geisiadau cynllunio. Bydd swyddogion Cynllunio o’r Awdurdod Cynllunio Lleol yn bresennol i ateb cwestiynau. Bydd mynd i’r gweithdy yn cynorthwyo Cynghorau i ddeall yn well sut yr ymdrinnir â cheisiadau cynllunio a sut y gellir dylanwadu ar benderfyniadau. PENDERFYNWYD  dosbarthu’r manylion i Gynghorwyr absennol a bwcio dau le, un lle i’w gymryd gan y Cynghorydd Bob Barton.

408  PRIFFYRDD A’R AMGYLCHEDD

408.1  Adroddodd y Cadeirydd bod y tollffordd wedi cael wyneb newydd.

RHAN 2

409  PENDERFYNWYD eithrio’r Wasg a’r Cyhoedd o’r cyfarfod oherwydd natur gyfrinachol yr eitemau a ganlyn: 

410  MATERION ARIANNOL

410.1  Cais am Gymorth Ariannol – Ysgol Pentrecelyn

PENDERFYNWYD gohirio’r penderfyniad tan gyfarfod mis Mawrth.

  • Talu Cyfrifon/Anfonebau

Ni chyflwynwyd unrhyw anfonebau.

410.3  Diweddariad ar y gofynion Archwilio Mewnol  Cyflwynwyd – dwy ddogfen gan JDH Business Services Ltd ynghylch adolygiad blynyddol effeithiolrwydd archwilio mewnol a chynllun archwilio mewnol 2017/18. Roedd y dogfennau’n tynnu sylw at bwysigrwydd yr hyn mae’n rhaid i Gyngor Cymuned ei wneud i fodloni’r safonau ynghyd â’r dystiolaeth berthnasol fel a nodwyd ar y rhestr wirio cofnodion a gwybodaeth sy’n ofynnol er mwyn cwblhau’r archwiliad. PENDERFYNWYD derbyn y dogfennau a nodi pwysigrwydd eu cynnwys.

411  CYFEIRIADAU E-BOST – Adroddwyd bod UK2 [cynhaliwyr y wefan] wedi cadarnhau, gan fod gan y Cyngor Cymuned gyfeiriadau e-bost anghyfyngedig, gellir ychwanegu enwau Cynghorwyr at yr enw parth presennol i greu cyfeiriad e-bost unigryw i Gynghorydd, er enghraifft, cllrkeithmoulsdale@llanfaircommunitycouncil.co.uk ac yna eu hanfon i’w cyfeiriad eu hunain. Mae’n bosibl gwneud hyn heb unrhyw gostau ychwanegol. Gofynnodd rhai aelodau a oedd gwir angen gwneud hyn. PENDERFYNWYD bod y Clerc i wneud ymholiadau i ganfod a yw’n orfodol cyhoeddi cyfeiriadau e-bost Cynghorwyr ar y wefan yn ogystal â’u henw, eu cyfeiriad a’u rhif ffôn.

  • DYDDIADAU CYFARFODYDD Y DYFODOL
    • Adolygu’r Rheolau Sefydlog

PENDERFYNWYD  [a] gwneud addasiadau fel a ganlyn:

paragraff 1.1 i nodi “mewn lleoliadau addas, hygyrch, yn ardal y cyngor cymuned”

paragraff 1.2 i nodi “yr ail ddydd Llun”

paragraff 1.3 i nodi “yr ail ddydd Llun sydd ar gael”

Gofynnwyd i’r aelodau nodi bod pargraff 26.2 yn datgan bod penderfyniad i ychwanegu, amrywio neu ddileu Rheol Sefydlog, wedi ei gynnig a’i eilio, gael ei ohirio heb drafodaeth tan gyfarfod cyffredin nesaf y Cyngor.

[b]  cynhelir cyfarfod nesaf y Cyngor Cymuned nos Lun, 19 Mawrth, lleoliad i’w gadarnhau.

Gan nad oedd rhagor o fusnes cyhoeddodd y Cadeirydd ddiwedd y cyfarfod am 8.45pm.

John Pugh ______________________ CADEIRYDD________________ DYDDIAD