Cofnodion Gorffennaf 1, 2015

CYNGOR CYMUNED
LLANFAIR DYFFRYN CLWYD
COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion o gyfarfod gynhaliwyd yn Neuadd Eleanor, Llanfair DC ar nos Fercher, 1af o Orffennaf 2015 am 7 yr hwyr.

Yn bresennol- Cynghorwyr Keith Moulsdale (Cadeirydd), Gwyneth Griffiths (Is-Gadeirydd), John Pugh, Jayne Mayers, Medwen Roberts, Stephen Whipp, Wini Davies, Tim Faire a David Baker.

Preswylwyr David Greenhalgh, Ian Fleming a’r Clerc

RHAN 1 

YMDDIHEURIADAU- Cynghorwr Dennis Edwards

 1. COFNODION

Cofnodion o gyfarfod gynhaliwyd yn Neuadd Eleanor ar 6ed o Fai 2015 a ddosbarthwyd yn flaenorol.

PENDERFYNIAD-Cymeradwywyd y cofnodion a’u harwyddo gan y Cadeirydd.

 1. MATERION YN CODI

Cododd aelodau bryderon am weithrediad y Ddeddfwriaeth Mynediad at Wybodeth Cynghorau Cymunedol a Thref yn enwedig gwefan y Cyngor Cymunedol a chyfleusterau cyfieithu.

PENDERFYNIAD- Gofynodd yr aelodau i’r Clerc gysylltu gyda Mr Chris Birchall yngŷn â’r gwaith ar y wefan a gyda’r cyfieithydd yn holi os oedd eisiau parhau i wneud y gwaith cyfieithu i’r Cyngor Cymunedol.

 1. CYD-ETHOL CYNGHORWYR CYMUNEDOL

Yn dilyn derbyn ceisiadau Mrs Jayne Mayers a Mr Stephen Whipp yng nghyfarfod mis Mai 2015, roedd y ddau aelod yn bresennol.

Fe arwyddodd y ddau ymgeisydd y Datganiad o Dderbyn Swydd.

Roedd y ddau aelod wedi derbyn y Rheolau Sefydlog, Asesiad Risg Blynyddol, Rheolau Mewnol a Rheoliadau Ariannol eisoes.

 1. GOHEBIAETH

180.1 Roedd y Clerc wedi derbyn cadarnhad gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o adnewyddiad y Cofrestr Amddiffyn Data.

180.2 Dau lythyr gan Darren Millar AS ar Wasanaethau Mamolaeth yn Ysbyty Glan Clwyd ac os y gallai fynychu cyfarfod o’r Cyngor Cymunedol.

Fe gynghorodd y Clerc yr aelodau nad oedd Mr Millar wedi gallu mynychu yn y gorffennol oherwydd toriad yr haf ym Mae Caerdydd.

180.3  Fe dderbyniodd y Clerc ebost gan breswylydd lleol (Rose Alison) yn holi os oedd y Cyngor Cymunedol yn rhan o Cadw Cymru’n Daclus.

180.4 Adroddiad Blynyddol gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru.  Fe adroddodd y Clerc ei fod wedi mynychu seminar drefnwyd i Glercod gan Cyngor Sir Ddinbych ar ddyletswyddau’r Ombwdsmon a Swyddog Monitro Cyngor y Sir.

PENDERFYNIAD- Nodi’r ohebiaeth a sylwadau’r Clerc.

Cofnod 180.3 Y Clerc i holi’r preswylydd lleol o beth yn union mae’n ofyn.

 1. MYNEDIAD AT WYBODAETH I GYNGHORAU TREF A CHYMUNEDOL

Fe nododd y Clerc unwaith eto i’r aelodau y pwysigrwydd o’r Canllaw Statudol newydd a ddaeth i rym ym mis Mai 2015 ac hefyd y goblygiadau ariannol o weithredu’r canllaw newydd hwn.  Gellid ystyried yr ystyriaethau ariannol ar gyfer blwyddyn ariannol 2016/17 yng nghyfarfod mis Tachwedd pan fyddai’r rheol yn cael ei drafod.

PENDERFYNIAD-Trafod y mater yng nghyfarfod mis Tachwedd.

 1. CYNLLUNIO

182.1 Cyngor Sir Ddinbych yn trefnu Gweithdy Cynllunio a Chymru.

Lleoliad – Neuadd Bentref Trefnant —28ain Gorffennaf. Nododd y cynghorydd Medwen Roberts a’r Clerc y byddant yn mynychu.

182.2 Cais 20/2015/0495

Ailgodi ystafell wydr — Llais Afon – Graigfechan-Rhuthun.  Ystyriwyd y cais yma gan y Cadeirydd a’r Cynghorwyr Wini Davies a Medwen Roberts.  Cefnogodd yr aelodau y cais yn llawn.

PENDERFYNIAD-Cadarnhau’r weithred i’w chymryd gan y Cadeirydd a chyd Gynghorwyr.

182.3 Cais 20/2015/0447—Codi estyniad un llawr —Penyberth—Pentre Celyn—Rhuthun.

Cafodd y cais ei ystyried gan y Cadeirydd a’r Cynghorwyr David Baker a Tim Faire,  cefnogodd yr aelodau y cais yn llawn.

PENDERFYNIAD-Cadarnhau’r weithred i’w chymryd gan y Cadeirydd a chyd Gynghorwyr.

182.4 Cais 20/2015/0462—Codi adeilad amaethyddol —Coleg Cambria—Wrecsam —Llysfasi-Rhuthun

Cafodd y cais ei ystyried gan y Cadeirydd a’r Cynghorwyr John Pugh a Steve Whipp.  Cefnogodd yr aelodau’r cais yn llawn.

PENDERFYNIAD-Cadarnhau’r weithred i’w chymryd gan y Cadeirydd a chyd Gynghorwyr.

182.5 Cais 20/2015/0440 a 20/2015/0443

Ailadeiliadu‘r wifren uwchben 11kv gyda pholion pren cysylltiedig – tir cyfagos i Pen y Groesffordd – Graigadwywynt – Rhuthn ac ailadeilad gwifren11kv gyda pholion pren cysylltiedig – tir ym Mhentrecelyn – Rhuthun yn y drefn honno.

PENDERFYNIAD-Cefnogaeth lwyr yr aelodau.  Dywedodd y Cynghorydd Mayers fod ei gŵr yn gweithio gydag Ambiwlans Awyr Cymru a nodi fod y gwifrau oedd yn cael eu defnyddio nawr yn wyrdd.  Roedd hyn yn ei gwneud hi’n anodd i’r hofrennydd adnabod gwrthrychau wrth hedfan yn y nos.

182.6 Cais 20/2015/0598, 20/2015/0599, 20/2015/0600, 20/2015/0613 and 20/2015/0614.

Codi adeilad da byw amaethyddol (Cam 1, 2, 3 a 4) ac Adeiladu mynediad newyddi i gerbydau (Cam 5).

PENDERFYNIAD-Cefnogaeth lawn yr aelodau.

182.7 Cais  20/2015/0607—Codi estyniad un llawr cefn a chreu llyn —The Barn—Pentre Coch—Rhuthun.

Fe drafododd yr aelodau’r cais am beth amser. Yn enwedig creu llun.

Fe ystyriodd yr aelodau fod y cais presennol yn niweidiol i’r ardal leol oherwydd nad oedd yr asesiad ecolegol yn ysgtyried yr effaith o greu llyn ar ddefnyddwyr dŵr eraill yn yr ardal.

PENDERFYNIAD-Ni allai’r aelodau gefnogi’r cais presennol.

182.8 Gyda chaniatâd y Cadeirydd, rhododd Mr Fleming gyflwyniad i’r cyfarfod ar ddatblygiad y tir cyfagos i’r A525 gyferbyn â’r Neuadd Bentref.  Gofynnodd Mr Fleming i’r aelodau am eu barn ar y Mynediad i Gerddwyr ar y safle.  Dosbarthodd gynllun draft yn dangos y mesurau rheoli cyflymder posib a chroesfan wedi ei rheoli posib.  Wrth ddod â’r drafodaeth i ben, rhoddodd y Cadeirydd wahoddiad i aelodau nodi eu ymatebion/arswylwadau, sef:

 • Heb unrhyw ddewisiadau eraill, byddai’n golygu croesi’r A525 ddwywaith.
 • Cytunodd yr aelodau y byddai croesfan i gerddywr yn dda i’r pentref. Byddai hefyd angen goleuadau fflachio cyn y troad o ochr Wrecsam (wrth gofeb y rhyfel)
 • Byddai’r groesfan i gerddwyr o fudd i’r preswylwyr ar y safle newydd i gael mynediad i Neuadd y Pentref, Y Ceffyl Gwyn a’r Eglwys.

(CH)Gostwng y cyfwng cyflymder arfaethedig o 40mya i 30mya.

PENDERFYNIAD-Diolchwyd i Mr Fleming am ei gyflwyniad ac roedd aelodau nawr yn aros am ei gais cynllunio ffurfiol ar gyfer datblygu’r tir dal sylw.

 1. PRIFFYRDD A’R AMGYLCHEDD

Cynghorodd y Clerc yr aelodau o sylwadau wnaed gan y Cynghorwr Steve Whipp am gynnal a chadw’r llwybrau ceffylau, yn enwedig yr un o Ysgol Llanfair DC i fferm Bryn Obwst.   Cynghorodd y Clerc yr aelodau o’r ymateb dilynol a dderbyniodd gan Gyngor Sir Ddinbych.

RHAN 2

 1. CYLLID

184.1 Fe gyflwynodd y Clerc y cyfrifon ariannol ar gyfer y cyfnod rhwng 1af o Ebrill 2015 i’r 30ain o Fehefin i’r aelodau ar gyfer y Cyfrifon Cyffredinol a Busnes.  Ers y cyfarfod diwethaf, adroddodd fod siec oedd yn daladwy ir Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen am £100 wedi ei ddebydu i’r cyfrif.  Nid oedd wedi derbyn unrhyw gyfathrebu yn nodi fod y siec coll wedi ei ddarganfod.  Ystyriodd y clerc hyn i fod yn anghwrtais iawn.

184.2 Cadarnhaodd y Clerc ei fod wedi derbyn manylion yswiriant gan Came & co ar gyfer 2015/16.

184.3 Cyflwynodd y Clerc gais am gymorth ariannol gan Ysgol Pentrecelyn tuag at gostau trafnidiaeth ar gyfer gwersi nofio a phrynu rhisgl i amgylchynu ffram ddringo’r plant ar gae’r ysgol.

Gwnaed cynnig gan y Cynghorydd John Pugh, wedi ei eilio gan y Cynghorydd Tim Faire fod taliad o £200 yn cael ei wneud.

PENDERFYNIAD-Diolch i’r Clerc am ei gyfrifon ariannol a’i sylwadau a thalu’r swm nodwyd uchod i’r ysgol.

184.4 Nododd y Clerc ei fod wedi derbyn ebost gan Ysgol Llanfair yn gofyn am gymorth ariannol tuag at gostau gwersi nofio.  Roedd wedi gofyn am fanylion pellach yn enwedig costar ariannol.

184.5 Roedd Cyngor Sir Ddinbych wedi nodi fod taliadau tuag at wasanaethau’r gyflogres ar gyfer blynyddoedd ariannol 2012/13, 2013/14 a 2014/15 heb gynnwys TAW.  Roedd y Clerc yn aros am eglurhad ar y mater

PENDERFYNIAD-Diolch i’r Clerc am ei arsylwadau.

 1. Dyddiad y cyfarfod nesaf NEUADD ELEANOR NOS FERCHER 2IL O FEDI 2015 AM 7YH.

Gan nad oedd dim rhagor o fusnes, death y Cadeirydd â’r cyfarfod i ben.