Cofnodion Medi 2 2015

CYNGOR CYMUNED
LLANFAIR DYFFRYN CLWYD
COMMUNITY COUNCIL 

Cofnodion o gyfarfod gynhaliwyd yn Neuadd Eleanor, Llanfair DC ar nos Fercher 2il o Fedi 2015 am 7yh.

Yn bresennol –Cynghorwyr Keith Moulsdale (Cadeirydd), Gwyneth Griffiths (Is Gadeirydd), John Pugh, Wini Davies, Steve Whipp, Jayne Mayers, Tim Faire, Dennis Edwards a David Baker.

Preswylwyr – David Greenhalgh, Ian Fleming a’r Clerc.

RHAN I

YMDDIHEURIADAU – Cynghorydd Medwen Roberts a’r Cynghorydd Sir Hugh H Evans OBE.

 1. COFNODION

Cofnodion o’r cyfarfod gynhaliwyd yn Neuadd Eleanor ar 1af o Orffennaf 2015 a ddosbarthwyd yn flaenorol.

PENDERFYNIAD – Cymerdwywyd y cofnodion gan y Cadeirydd.

 1. MATERION YN CODI

Mynegodd aelodau eu pryderon am y wefan a’r diffyg cyfathrebu gan Mr Chris Birchall ar ddiweddaru’r safle i’w boddhad.  Roeddynt yn ystyried dod â’r cytundeb ar lafar gyda Mr Birchall i ben ac ystyried edrych am ddylunydd gwefan arall.  Gan fod Mr Birchall wedi cael ei dalu am ei wasanaethau, roedd yr aelodau wedi eu siomi ar y mater hwn.  Fe gynghorodd y Clerc yr aelodau y byddai’n gwneud un ymdrech olaf i gysylltu gyda Mr Birchall cyn gwneud ymholiadau ar ddylunydd gwefanau arall.  Dywedodd y Clerc ei fod wedi cysylltu gyda Chlerc Cyngor Tref Rhuthun a oedd wedi rhoi enw dylunydd lleol iddo oedd yn diweddaru eu gwefan nhw.  Nododd Mr Ian Fleming hefyd ei fod yn adnabod unigolyn allai ymgymryd â’r fath waith.  Dywedodd y Clerc fod gan y cyfieithydd waith Mai 2015 a Gorffennaf 2015.

Gwnaeth y Cynghorydd Tim Faire sylw ar osodiad gwifrau pwer uchel o fewn ardal y Cyngor Cymunedol.

Atebodd y Cynghorydd John Pugh gwestiwn roddwyd i’r cyfarfod gan y Cynghorydd Steve Whipp ar y cyfarfod cynllunio gynhaliwyd yn Nhrefnant ar 28ain o Orffennaf 2015.

PENDERFYNIAD – Rhoi cyfarwyddyd i’r Clerc gysylltu gyda Mr Chris Birchall ar frys parthed y wefan a diweddaru’r aelodau ar ei gynydd a diolch i’r Cynghorydd Tim Faire a John Pugh am eu sylwadau.

 1. GOHEBIAETH

Nododd y Clerc fod tri eitem i adrodd arnynt

188.1 Llythyr gan Gyngor Sir Ddinbych ar system caffael electronig newydd.

188.2 Gwahoddiad gan Ty’r Eos i fynychu Gwasanaeth Diolchgarwch  ar nos Wener 11eg o Fedi 2015.

188.3 Gofynnodd y Clerc am gymeradwyaeth i fynychu’r cyfarfod nesaf o Gymdeithas Clercod Cyngor Lleol yn Fflint ar 10fed o Fedi 2015.

PENDERFYNIAD-Nodi’r ohebiaeth.

Cofnod 188.2 Dim aelod yn gallu mynychu’r Gwasanaeth.

Cofnod 188.3 Cymeradwyaeth i’r Clerc fynychu.

 1. CYNLLUNIO

189.1 Cais 20/2015/0709—Codi estyniad dau lawr —6 Bron Y Clwyd—Llanfair D.C.-Rhuthun.

Cafodd y cais yma ei ystyried gan y Cadeirydd a’r Cynghorwyr Gwyneth Griffiths a Steve Whipp.  Cefnogodd yr aelodau y cais yn llawn.

PENDERFYNIAD –Cadarnhau gweithred y Cadeirydd a chyd Gynghorwyr.

 1. PRIFFYRDD A’R AMGYLCHEDD

190.1 Fe gynghorodd y Clerc yr aelodau ei fod wedi cael hysbyseb fod waith arwynebu o’r A525 i’r B5429 wedi derbyn dyraniad o arian yn 2016/17.

190.2 Gwaith o’r A494 hyd Croesffordd Eyarth i’w wneud yn 2015/16.  Fe nododd y cynghorydd John Pugh fod peth gwaith wedi cychwyn ond roedd yn ei ystyried yn wastraff arian.  Y Clerc i gynghori Cyngor Sir Ddinbych fod yr aelodau yn credu y dylid cynnwys yr A525/B5429 yn 2015/16.

190.3 Gwnaeth y Cynghorydd Steve Whipp sylw ar ddiffyg gweithrediad gan ffarmwr lleol i osod 50 tunnell o siafins ar y llwybr ceffylau o Ysgol Llanfair DC i Fferm Bryn Obwst.  Nododd y Cynghorydd John Pugh y gallai drefnu contractwr i wneud y gwaith ac i’r Cyngor Cymunedol wneud taliad.  Roedd y Cynghorydd Steve Whipp yn ystyried hyn i fod yn annerbyniol oherwydd fe ddylai’r mater gael ei setlo rhwng y Cyngor Sir a’r ffarmwr lleol.  Fe nododd y Cynghorydd Whipp gyflwr y ffyrdd bach o fewn ardal y Cyngor Cymunedol.

PENDERFYNIAD –Gofynwyd i’r Clerc gysylltu gyda Cyngor Sir Ddinbych am yr amserlen am y gwaith arwynebu ac iddynt gysylltu gyda’r ffarmwr lleol am y llwybr ceffylau.  Y Clerc i ystyried cysylltu gyda’r Cyngorydd Sirol Hugh Evans OBE os nad oedd unrhyw weithred yn digwydd.

RHAN 2

 1. CYLLIDEB

191.1 Fe gyflwynodd y Clerc gyfrifon ariannol ar gyfer y cyfnod rhwng 1af o Ebrill 2015 hyd 31ain o Awst 2015 ar gyfer y Cyfrifon Cyffredinol a Busnes.  Dywedodd fod siec am £200 oedd yn daladwy i Ysgol Pentrecelyn heb ei glirio yn y banc eto ac roedd wedi cysylltu gyda’r ysgol ar y mater hwn.

191.2 Fe ymddiheurodd y Clerc i’r aelodau ei fod wedi anghofio cynnwys taliad o £96 i Hacker Young am eu gwasanaethau archwilio allanol ar 1af o Orffennaf 2015.

PENDERFYNIAD –Diolchwyd i’r Clerc am ei gyfrifol ariannol ac am ei sylwadau

191.3 Cyflwynodd y Clerc gais am ei gyflog ar gyfer y chwe mis oedd yn do di ben ar 30ain o Fedi 2015.  Cynghorwyd y ddau aelod newydd fod hanner ei gyflog fel arfer yn cael ei dalu yn y flwyddyn arainnol flaenorol ac yna penderfyniad terfynol ar ei gyflog yn cael ei wneud yng nghyfarfod Tachwedd 2015/16.  Y swm dalwyd yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf oedd £2259.20.

Eglurodd y Clerc ei fod wedi trefnu gyda Gwasanaeth Gwirfoddoli Sir Ddinbych eu bod yn prosesu ei daliadau cyflog.  Roedd wedi ei gynghori byddai taliad o £60 y flwyddyn yn cael ei godi.

PENDERFYNIAD –Bod y Clerc yn derbyn taliad interim o £1130.00

191.4 Cyflwynodd y Clerc geisiadau am gymorth ariannol.

 • Cyngor Gwirfoddoli sir Ddinbych – adnewyddu Aelodaeth.
 • Ebost dderbyniwyd gan y Cynghorydd John Pugh am blannu blodau yn y Gofeb Rhyfel.
 • Hosbis Sant Cyndeyrn.

PENDERFYNIAD –Gwneud y taliadau dilynol

 • £15
 • £120
 • Gohirio’r cais nes cyfarfod mis Mawrth.

Penderfynodd yr aelodau ar newid polisi tuag at geisiadau am gymorth ariannol.

Nododd y Cadeirydd ei fod yn teimlo y dylid rhoi mwy o ystyriaeth i’r gymuned leol wrth ystyried cymorth, roedd yr aelodau yn cytuno gyda’r farn hon.  Yn dilyn cynnig gan y Cynghorydd Steve Whipp a eiliwyd gan y Cynghorydd David Baker, cyflwynwyd y cynnig canlynol.

Bydd ceisiadau dderbyniwyd o fewn ardal y Cyngor Cymunedol yn cael eu hystyried ar eu teilyngdod wrth gael eu derbyn, bydd pob cais arall yn cael eu hystyried yng nghyfarfod mis Mawrth. 

PENDERFYNIAD – ei gario yn unfrydol.    

 1. Dyddiad y cyfarfod nesaf NEUADD ELEANOR AR DDYDD MERCHER 4YDD O DACHWEDD 2015 AM 7YH

Nid oedd unrhyw faterion pellach, felly datganwyd y cyfarfod ar gau.