Cofnodion Mai 6 2015

CYNGOR CYMUNED
LLANFAIR DYFFRYN CLWYD
COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion o gyfarfod gynhaliwyd yn Neuadd Eleanor, Llanfair D.C. nos Fercher 6ed o Fai 2015 am 7.00Y.H.

Yn bresennol – Cynghorwyr Keith Moulsdale (Cadeirydd), Gwyneth Griffiths, Wini Davies, Medwen Roberts, John Pugh, Dennis Edwards, Tim Faire, David Baker.

Mr Tim Towers—Swyddog Priffyrdd— Cyngor Sir Ddinbych.

Preswylwyr -David Greenhalgh, Ian Fleming a’r Clerc.

RHAN 1

YMDDIHEURIADAU-Dim

 1. COFNODION

Cofnodion o gyfarfod gynhaliwyd yn Neuadd Eleanor ar 4ydd o Fawrth 2015 a ddosbarthwyd yn flaenorol.

Fe awgrymodd y Cynghorydd John Pugh, er yn absennol o’r cyfarfod diwethaf, y dylid addasu geiriad y cofnodion.  Teimlai y dylai ddarllen fod awgrymiad fod Cat 2 yn israddiad o Cat 1, pan mewn gwirionedd roedd y ddau yn gyfartal.

Nododd yr Aelodau ei sylwadau.

PENDERFYNIAD – Cymeradwywyd ac arwyddwyd y Cofnodion gan y Cadeirydd.

 1. MATERION YN CODI-

Sylw y Cynghorwr John Pugh a nodwyd eisoes.

 1. CYFLWYNIAD GAN TIM TOWERS – SWYDDOG PRIFFYRDD – CYNGOR SIR DDINBYCH

Fe groesawodd y Cadeirydd Mr Towers i drafod materion priffydd cysylltiedig ag ardal y Cyngor Cymunedol.

Fe atgoffodd yr aelodau ei fod wedi derbyn ceisiadau am welliannau ffordd ac roedd yn falch o’u cynghori o’r datblygiadau canlynol.

 • Roedd yr A525 wedi ei dosbarthu fel prosiect cyfalaf a’r darn o ffordd dan sylw o’r briffordd tuag at Wrecsam wedi ei rhaglennu i gael ei ailarwynebu gan gychwyn Gorffennaf 2015.
 • Byddai gwaith ailarwynebu’r ffordd o’r A494 hyd croesffordd Eyarth yn cychwyn o fewn y mis.
 • Byddai’r gwaith o ailarwynebu’r brifordd o’r A525 i’r B5429 yn cychwyn yn ystod y flwyddyn ariannol gyfredol. Nid oedd yn gallu rhoi dyddiad ar gyfer pryd fyddai’r gwaith yn digwydd.

Fe eglurodd Tim y Rhaglen Gyfalaf a Gritio Eira ar gyfer 2015/16 ac fe nododd y cyfyngiadau ariannol roedd yn wynebu ar ariannu.

Dros y 4 blynedd diwethaf, roedd yr ariannu wedi cynyddu gyda Llywodraeth Cymru yn rhoi £2m ychwanegol dros y 3 mlynedd diwethaf.  Roedd nawr yn gweithio ar gyllideb is, i lawr i £1.6m ar gyfer 2015/16 a 2016/17.

Fe nododd ei fod yn gorfod cydbwyso ei gyllideb cynnal a chadw’r gaeaf o fewn cyfyngiadau Refeniw/Cyfalaf.

Cynghorwyd aelodau fod pob adran o fewn CSDd yn derbyn gostyngiadau o fewn eu cyllidebau oherwydd llai o arian gan y llywodraeth.  Roedd hyn yn effeithio gritio gaeaf yn enwedig oedd yn wynebu gostyniad o 10%.

Roedd blaenoriaeth yn ei cael ei rhoi i eira bob amser gyda rhew yn llai o flaenoriaeth.  Rhoddwyd manylion o’r pedwar cam o benderfynu pa weithred oedd i’w blaenoriaethu wrth benderfynu pa rannau o’r briffordd oedd angen atgyweirio.

Nododd fod y Cynghorwyr Sir bob amser yn ymladd am fwy o arian ar gyfer cynnal ffyrdd, yn enwedig rhai o ogledd y sir, oedd yn nodi fod ganddynt fwy o filltiroedd o briffyrdd.

Fe gymerodd Tim gwestiynau gan aelodau oedd yn pwysleisio eu pryderon ar amryw o faterion priffyrdd o fewn ardal y Cyngor Cymunedol.

Yn dilyn trafodaeth llawn gwybodaeth, fe ddiolchodd y Cadeirydd i Tim am ei bresenoldeb a’i gyflwyniad.

 1. SYLWADAU’R CADEIRYDD WRTH YMDDEOL

Fe ddiolchodd y Cadeirydd yn gyntaf i’w gyd-aelodau ac i’r Clerc am eu cefnogaeth yn ystod ei flwyddyn yn y swydd.  Roedd ceisiadau cynllunio yn dal i gael eu derbyn mewn rhifau da a’r cyflwyniad gan Angela Loftus ar y datblygiad arfaethedig ar y tir gyferbyn y neuadd bentref.

Mater pwysig arall yn ei dymor yn y swydd oedd cau y ddwy ysgol ac adeiladu ysgol newydd.  Fe nododd hefyd ar weithrediad/uchraddiad araf y wefan newydd a gobeithiai y byddai’n gwbl weithredol yn ystod 2015/16.  Gallai adrodd fod arian mewn trefn dda ac roeddem wedi derbyn tystysgrif archwiliad gan yr archwilwyr.

 1. ETHOL CADEIRYDD AR GYFER 2015/16

F atgoffodd y Clerc yr aelodau, yn y blynyddoedd blaenorol, ei fod wedi bod yn arfer i gynnig yr Is-Gadeirydd i gymryd awenau’r Gadair, ond gan fod y Cynghorydd Steve Collis yn sefyll i lawr yn ystod 2014/15, ni fyddai hyn yn codi ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Fe gynigiodd y Cynghorydd John Pugh gyda’r Cynghorydd Tim Faire yn eilio fod y Cynghorydd Keith Moulsdale yn parhau yn ei swydd fel Cadeirydd y Cyngor Cymuned ar gyfer 2015/16.  Cytunodd pawb yn unfrydol gyda hyn.

Cwblhawyd y Datganiad o Dderbyn Swydd gan y Cynghorydd Moulsdale a’r Clerc.

 1. ETHOL IS GADEIRYDD AR GYFER 2015/16

Cynigiodd y Cynghorydd Medwen Roberts, eiliwyd gan y Cynghorydd Tim Faire fod y Cynghorydd Gwyneth Griffiths yn cael ei hethod yn Is-Gadeirydd ar gyfer 2015/16.  Cytunwyd yn unfrydol.

 1. DYDDIADAU AC AMSEROEDD CYFARFODYDD

Cytunwyd yn unfrydol y dylai’r cyfarfodydd barhau i gael eu cynnal bob dau fis ar ddydd Mercher cyntaf y mis gan gychwyn am 7yh.  Byddai cyfarfod cyntaf bob blwyddyn ariannol ym mis Mai.  Mae’r manylion wedi eu nodi yn y Rheolau Sefydlog.

 1. SWYDDI GWAG CYNGHORYW AR Y CYNGOR CYMUNEDOL

Fe hysbysodd y Clerc yr aelodau o’r gweithdrefanu gymerwyd i lenwi’r ddwy sedd wag.  Yn dilyn hysbysu’r Swyddog Canlyniadau yng Nghyngor Sir Ddinbych, roedd wedi hysbysebu’r swyddi gwag o fewn ardal y Cyngor Cymunedol lleol.  Hysbysodd yr aelodau ei fod wedi derbyn dau gais i lenwi’r swyddi gwag.

Mrs Jayne Mayers
Pennant
Pentrecelyn
Rhuthun
LL15 2HF

a

Mr Steve Whipp
Pen Yr Ardd
Ffordd Wrecsam
Llanfair D.C.
Rhuthun
Ll15 2RU

Darllenodd y Clerc lythyrau cais yr ymgeiswyr.

Cytunwyd yn unfrydol fod y ddau ymgeiydd yn cael eu cyd-ethol fel aelodau newydd o’r Cyngor Cymunedol.

Gofynnwyd i’r Clerc hysbysu’r ddau ymgeisydd o’r penderfyniad wnaed a byddai gwahoddiad iddynt fynychu cyfarfod nesaf o’r Cyngor Cymunedol lle byddai gofyn iddynt arwyddo Datganiad o Dderbyn Swydd.

 1. GOHEBIAETH

170.1 Mynediad at wybodaeth ar Gynghorau Cymunedol a Thref.  Mae’r ddogfen hon gan Llywodraeth Cymru yn amlinellu o dan Adran 55 o Ddeddf Llywodreth Lleol Cymru (Democratiaeth) 2013.  Mae Adran 55 yn gosod dyletswyddau ar awdurdodau lleol i wneud gwybodaeth benodol ar gael yn electroneg.

Ystyriodd y Clerc y dylid trafod y ddogfen hon ymhellach yn y cyfarfod nesaf a gofynnodd i’r aelodau ddod a chopiau gyda nhw.

170.2 Dau lythyr gan Darren Milla AC am Wasanaethau Mamolaeth yng Ngogledd Cymru.

170.3 Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru – Canllawiau Adolygedig ar God Ymddygiad.  Hysbysodd y Clerc yr aelodau y byddai’n mynychu cyfarfod yn Neuadd y Sir ar 19eg o Fai 2015 ar y pwnc.

170.4 Hysbysodd y Clerc yr aelodau ei fod wedi derbyn ebost gan Mr David Hislop (Pwyllgor Rheoli Neuadd y Pentref) yn gofyn pe byddai’r Cyngor Cymunedol yn ystyried cysylltu’r ddau safle.

170.5 Awgrymwyd anfon llythyrau o ddiolch i’r ddau aelod oedd yn ymddeol sef Dewi Vaughan Jones a Steve Collis am eu cyfraniadu a gwasanaeth i’r Cyngor Cymunedol.

PENDERFYNIAD- Gohebiaeth a sylwadau’r Clerc i’w nodi.

Cofnod 170.1 Ychwanegu’r eitem yma ar yr agenda ar gyfer y cyfarfod nesaf.

Cofnod 170.4 I’r Cyngor Cymunedol gael dolen gyda gwefan Pwyllgor Rheoli’r Neuadd Bentref. .

Cofnod 170.5 Llythyrau i’w hanfon i’r ddau Gynghorwr Cymunedol oedd yn ymddeol.

 1. CYNLLUNIO

171.1 Cais 20/2015/0301

Estyniad o ardal decio – Pen y Fan – Graifgechan – Rhuthun

Ystyriwyd y cais gan y Cadeirydd a’r Cynghorwyr Wini Davies a Dennis Edwrds.  Cefnogodd yr aelodau y cais yn llawn.

PENDERFYNIAD- Cadarnhau’r weithred i’w cymryd gan y Cadeirydd a chyd Gynghorwyr.

171.2 Cais 20/2015/0144

Adeiladu sied da byw, storfa ddiogel, gadarn ac adeiladu mynediad newydd i gerbydau (cais ôl-weithredol) – tir wrth Ty’r Wennol, Llanfair DC, Rhuthun.

Ni chododd yr aelodau unrhyw bryderon am y cais.

PENDERFYNIAD-cefnogwyd y cais yn llawn gan yr aelodau.

 1. PRIFFYRDD A’R AMGYLCHEDD

Adroddodd y Clerc fod ymholiadau yn dal i barhau am y Goffeb Rhyfel yn y pentref.

RHAN 2

 1. CYLLIDEB

173.1 Fe gyflwynodd y Clerc y fantolen derfynol ar gyfer 2014/15 i’r aelodau oedd i’w chyflwyno i’r archwilwyr allanol.  Fe atgoffodd y Clerc yr aelodau o’r manylion perthnasol oedd yn gofyn i’r Cadeirydd ag ef (Swyddog Cyllideb Cyfrifol) arwyddo’r cyfrifon blynyddol cyn eu cyflwyno i’r archwilwyr.

PENDERFYNIAD-Fod y Cadeirydd a’r Clerc yn derbyn awdurdod i arwyddo’r cyfrifon blynyddol ar gyfer y flwyddyn ariannol ddaeth i ben 31ain o Fawrth 2015 a’u hanfon ymlaen i’r archwilwyr allanol.

173.2 Fe basiodd y Clerc gyfrifon ariannol y flwyddyn ddaeth i ben 31ain o Fawrth 2015 i’r aelodau ar gyfer y Cyfrifon Cyffredinol a Busnes.

Yn dilyn derbyn un taliad ‘precept’ yn unig ar ddiwedd Ebrill, nid oedd wedi paratoi mantolen fer ar gyfer y cyfnod o 1af o Ebrill 2015 hyd 30ain o Ebrill 2015.

Hysbysodd yr aelodau nad oedd siec oedd yn daladwy am £100 i Eisteddfod Ryngwladol Llangollen wedi clirio eto.

PENDERFYNIAD- Diolchwyd i’r Clerc am y cyfrifon ariannol a phenderfywyd canslo’r siec am y swm uchod.  .

173.3 Cyflwynwyd y cyfrifon canlynol am daliad ynghyd â chais am gymorth ariannol.

(a) Mr Gwyn Davies—Ffi Archwiliad Mewnol –£60

(b) Capel Ebenezer

RPENDERFYNWYD –Talu’r swm a nodwyd.

Yn dilyn cynnig gan y Gadair, eiliwyd gan y Cynghorwr Tim Faire, fod rhodd o £200 yn cael ei roi i Gapel Ebenezer.

Ni chymerodd y Cynghorydd John Pugh ran mewn unrhyw drafodaeth na phleidleisio ar y rhodd ariannol.

 1. YSWIRIANT Y CYNGOR

Fe adroddodd y Clerc, fel mewn blynyddoedd blaenorol, roedd wedi bod yn bolisi’r Cyngor Cymunedol i drafod gyda’r cwmni yswiriant ar adnewyddu premiwm.

Roedd y Clerc yn falch o adrodd ei fod wedi trafod gyda Came & Co am bremiwm is ar gyfer 2015/16 nag a dalwyd yn 2014/15.  Roedd premiwm 2014/15 yn £499.88 a phremiwm arfaethedig ar gyfer 2015/16 yn £400.68.

Cynigiodd fod yr aelodau yn derbyn y ffigwr newydd.  Byddai’r polisi yn cychwyn ar 1af o Fehefin.  Roedd eisoes wedi cynghori’r Cadeirdd o’r ffigyrau.

PENDERFYNIAD-Derbyn y premiwm is gan Came & Co. a diolch i’r Clerc am ei waith ar y mater.

 1. ADOLYGIAD BLYNYDDOL O ASESIAD RISG A RHEOLAU MEWNOL

ADOLYGIAD BLYNYDDOL O REOLAU SEFYDLOG

ADOLYGIAD BLYNYDDOL O REOLAU ARIANNOL

Roedd y Clerc wedi dosbarthu adroddiadau i’r aelodau ar yr uchod i’w hystyried.

Ystyriodd y Clerc yr adroddiadau yn fanwl a chytuno’n unfrydol eu bod yn foddhaol.

PENDERFYNIAD-Diolch i’r Clerc am yr adroddiadau manwl, eu gweithredu a’u hadolygu’n gyson.

 1. Dyddiad y cyfarfod nesaf NEUADD ELEANOR AR DDYDD MERCHER 1AF O ORFFENNAF 2015 AM 7 YR HWYR.

Daeth y Cadeirydd â’r cyfarfod i ben.