COUNCIL VACANCY 13/09/18

CYNGOR CYMUNED LLANFAIR D C

 Seddi  Gwâg Achlysurol

Mae un Sedd Wâg achlysurol yn bodoli ar Ward y Cyngor uchod oherwydd ymddiswyddiad y Cyng Medwen Roberts

Bydd etholiad yn cael ei gynnal i lenwi’r sedd wag os yw cais ysgrifenedig yn cael ei wneud gan 10 Etholwr Llywodraeth Leol Ward y Gymuned at y Swyddog Canlyniadau.

Judith Greenhalgh, Swyddog Canlyniadau, Cyngor Sir Ddinbych,

Ystafell 235, Neuadd Y Sir, RHUTHUN ,LL15 1YN

Erbyn :  5 Hydref 2018

Os na dderbynnir cais bydd y Cyngor yn llenwi’r sedd trwy gyfethol.

 

LLANFAIR D C  COMMUNITY COUNCIL

 Casual Vacancies

One Casual Vacancy exists on the above Ward of the Council because of the resignation of Councillor Medwen Roberts

An election will be held to fill the vacancy if a written request is made by 10 Local Government Electors of the Community Ward to the Returning Officer:

Judith Greenhalgh, Returning Officer, Denbighshire County Council

Room 235, County Hall, Ruthin , LL15 1YN

By : 5 October 2018

If no request is received, the Council will fill the vacancy by co-option.

Dyddiad yr hysbysiad / Date of Notice: 13/09/18

Cyhoeddwyd ag Argraffwyd gan y Cyngor Cymuned

Printed and Published by the Community Council