LLYTHYR CYFLENWAD NWY AWST 2017

CYNGOR CYMUNED    LLANFAIR DYFFRYN CLWYD    COMMUNITY COUNCIL

Cadeirydd:  Y Cynghorydd John Pugh                                    Clerc:  Eirwen Godden

I drigolion ardal Cyngor Cymuned Llanfair D C                      Awst 2017

Cyflenwad Nwy yn Llanfair D C

 Mae’r cynnig i adeiladu 63 o dai newydd ac ysgol newydd yn Llanfair D C wedi ennyn llawer o ddiddordeb ac ysgogi llawer o drafodaeth yn yr ardal yn ystod y misoedd diwethaf. O ganlyniad mae nifer o drigolion wedi sôn wrth y Cyngor Cymuned am y posibilrwydd o sicrhau cyflenwad nwy prif rwydwaith i’r ardal.

Ar hyn o bryd, rydym ni’n awyddus i gysylltu gyda’r holl drigolion ac rydym ni’n awyddus i ganfod beth yw lefel y diddordeb.  Byddem yn ddiolchgar petaech chi’n nodi isod a fyddai gennych ddiddordeb “mewn egwyddor ac yn ddiymrwymiad” i gael dyfynbris gan gwmni Wales & West Utilities i’ch cysylltu i’r cyflenwad nwy. Gofynnir i bawb wneud hyn, yn denantiaid a pherchnogion cartrefi, gan nodi Oes ynteu Nac oes os gwelwch yn dda.

Mae’r Cyngor Cymuned yn barod i gynnal trafodaethau gyda Grŵp Cynefin a Chyngor Sir Ddinbych fel y landlordiaid cymdeithasol lleol, a’r datblygwr Pure  Residential & Commercial Ltd, i weld a fyddent yn fodlon buddsoddi mewn gosod pibellau cyflenwi nwy i’w heiddo.

Yn naturiol bydd y costau gosod yn dibynnu ar nifer y cartrefi fydd yn cymryd rhan ac mae angen i ni gael isafswm o 62 eiddo yn mynegi diddordeb cyn i’r cwmni roi dyfynbris. Po fwyaf o gartrefi sy’n gofyn am ddyfynbris y rhataf fydd y costau gosod i bob eiddo. Cynigir nifer o gynlluniau ar hyn o bryd sy’n cynnwys cyllid tuag at wella effeithlonrwydd ynni cartrefi yng Nghymru a helpu cwsmeriaid gyda chostau cyflenwad nwy a system wresogi newydd megis Nyth ac IES. Byddwn yn dod o gwmpas y pentref yn fuan i weld a oes gennych chi ddiddordeb ac i esbonio’r syniad. Mae benthyciadau a grantiau ar gael, felly gwnawn egluro hyn wrthych chi hefyd. Cofiwch, nid ydych yn gwneud unrhyw ymrwymiad ar hyn o bryd, dim ond mynegi diddordeb mewn cael dyfynbris gan gwmni Wales and West Utilities.

Os oes gennych chi ddiddordeb, mae angen i ni gael eich manylion chi a llofnod. Bydd hyn yn cael ei roi i gwmni Wales and West Utilities yn unig i roi dyfynbris i ni ar gyfer nifer yr eiddo â diddordeb yn Llanfair D C.  Cedwir eich manylion yn gyfrinachol.

……………………………………………………………………………………………………………

CYFLENWAD NWY POSIBL – LLANFAIR D C

Mae gen i ddiddordeb yn y cynnig i gael cyflenwad nwy.     Oes  [   ]    Nac Oes  [   ]

 Enw:    ____________________________________________________________

 Cyfeiriad: ___________________________________________________________

 Rhif ffôn: ____________________________________________________________

 E-bost: _____________________________________________________________

 Llofnod: _________________________________________________________

Anfonwch eich ateb at / gofynnwch am ragor o fanylion gan: Y Cynghorydd Moira Edwards, Barnfold, Llanfair DC, Rhuthun LL15 2RU  /  Rhif ffôn 01824 705427 / e-bost: moira.mere.edwards@googlemail.com

Trwy’r post, e-bost neu drwy law – erbyn 31 Hydref 2017 os gwelwch yn dda.