NOTICE PROPOSED NEW YSGOL LLANFAIR D C ARTICLES 2C & 2D

CYHOEDDUSRWYDD AC YMGYNGHORI CYN GWNEUD CAIS AM GANIATÂD CYNLLUNIO
Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012
CYHOEDDUSRWYDD AC YMGYNGHORI CYN GWNEUD CAIS AM GANIATÂD CYNLLUNIO
HYSBYSIAD O DAN ERTHYGLAU 2C A 2D
(i’w gyflwyno i berchnogion a/neu feddianwyr tir cyffiniol ac ymgyngoreion cymunedol; ac i’w
arddangos drwy hysbysiad safle ar neu gerllaw lleoliad y datblygiad arfaethedig)
Diben yr hysbysiad hwn: mae’r hysbysiad hwn yn rhoi cyfle i wneud sylwadau yn uniongyrchol i’r
datblygwr ynglŷn â datblygiad arfaethedig cyn cyflwyno cais am ganiatâd cynllunio i’r awdurdod
cynllunio lleol (“ACLl”). Bydd unrhyw gais cynllunio dilynol yn cael ei hysbysebu gan yr ACLl
perthnasol; ni fydd unrhyw sylwadau a ddarperir gennych wrth ymateb i’r hysbysiad hwn yn lleihau
dim ar eich gallu I gyflwyno sylwadau i’r ACLl ar unrhyw gais cynllunio cysylltiedig. Dylech nodi y
gellir gosod unrhyw sylwadau a gyflwynir gennych yn y ffeil gyhoeddus.
Datblygiad Arfaethedig yn: The Glebe Land, Bron-Y-Clwyd, Llanfair Dyffryn Clwyd
Rwyf yn hysbysu bod: Cyngor Sir Ddinbych (mewn partneriaeth ag Esgobaeth Llanelwy)
yn bwriadu gwneud cais am ganiatâd cynllunio i: Adeiladu ysgol newydd ar gyfer 126 disgybl
amser llawn a 18 disgybl rhan-amser, yn y pentref Llanfair Dyffryn Clwyd i ddisodli adeilad ysgol
bresennol Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd.
Gellwch archwilio copïau o’r canlynol:
– y cais arfaethedig;
– y planiau; a
– dogfennau ategol eraill
ar-lein yn www.denbighshire.gov.uk/ymgynghoriadau ac mae cyfleusterau cyfrifiadur ar gael i
archwilio’r wybodaeth hon ar lein yn Llyfrgell Rhuthun, Stryd y Llys, Rhuthun, LL15 1DS rhwng yr
oriau 9:30yb-5yh ddydd Llun, 9:30yb-7yh ddydd Mawrth, 9:30yb-1yh ddydd Mercher, 9:30yb-5yh
ddydd Iau a ddydd Gwener ac 9:30yb-12:30yh ar ddydd Sadwrn.
Gellwch hefyd weld yr wybodaeth hon yn Eglwys St Cynfarch & St Mary’s yn Llanfair Dyffryn
Clwyd.
Mae’n rhaid i unrhyw un sy’n dymuno gwneud sylwadau ynglŷn â’r datblygiad arfaethedig hwn
ysgrifennu at y ceisydd yn: FAO Tîm moderneiddio addysg, Cyngor Sir Ddinbych, Blwch Post 62,
Rhuthun, LL15 9AZ neu ebostiwch: modernisingeducation@denbighshire.gov.uk
erbyn: 16eg Gorffennaf 2017
Llofnod: …………………………… Llofnod:………………………..
Karen Evans Roz Williams
Pennaeth Addysg a Gwasanaethau Plant Cyfarwyddwr Dysgu Gydol Oes
Cyngor Sir Ddinbych Yr Eglwys Yng Nghymru
Dyddiad: 15/06/2017 Dyddiad: 15/06/2017
PUBLICITY AND CONSULTATION BEFORE APPLYING FOR PLANNING PERMISSION
Town and Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012
PUBLICITY AND CONSULTATION BEFORE APPLYING FOR PLANNING PERMISSION
NOTICE UNDER ARTICLES 2C AND 2D
(to be served on owners and/or occupiers of adjoining land and community consultees; and
displayed by site notice on or near the location of the proposed development)
Purpose of this notice: this notice provides the opportunity to comment directly to the developer
on a proposed development prior to the submission of a planning application to the local planning
authority (“LPA”). Any subsequent planning application will be publicised by the relevant LPA; any
comments provided in response to this notice will not prejudice your ability to make
representations to the LPA on any related planning application. You should note that any
comments submitted may be placed on the public file.
Proposed development at: The Glebe Land, Bron-Y-Clwyd, Llanfair Dyffryn Clwyd
I give notice that: Denbighshire County Council (in partnership with The Diocese of St Asaph)
is intending to apply for planning permission to: Build a new school building for 126 full time pupils
and 18 part time pupils, in the village of Llanfair Dyffryn Clwyd to replace the existing school
building for Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd.
You may inspect copies of:
– the proposed application;
– the plans; and
– other supporting documents
online at www.denbighshire.gov.uk/consultations. Computer facilities are available to view this
information online at Ruthin Library, Record Street, Ruthin, LL15 1DS between the hours of
9:30am-5pm on Monday, 9:30am-7pm Tuesday, 9:30am-1pm Wednesday, 9:30am-5pm Thursday
and Friday and 9:30am-12:30pm on Saturdays.
You may also view this information at St Cynfarch & St Mary’s Church in Llanfair Dyffryn Clwyd.
Anyone who wishes to make representations about this proposed development must write to the
applicant at: FAO Modernising Education Programme Team, Denbighshire County Council, PO
BOX 62, Ruthin, LL15 9AZ or by email to: modernisingeducation@denbighshire.gov.uk
by: 16th July 2017.
Signed: …………………………… Signed:… ……………………..
Karen Evans Roz Williams
Head of Education and Children’s Services Director of Lifelong Learning
Denbighshire County Council Church in Wales
Date: 15/06/2017 Date: 15/06/2017