NOTICE PROPOSED NEW YSGOL LLANFAIR D C SCHEDULE 1C ARTICLE 2D

ATODLEN 1C Erthygl 2D
YMGYNGHORI CYN GWNEUD CAIS AM GANIATÂD CYNLLUNIO
Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru)
2012
YMGYNGHORI CYN GWNEUD CAIS AM GANIATÂD CYNLLUNIO
HYSBYSIAD O DAN ERTHYGL 2D
(i’w gyflwyno i ymgyngoreion arbenigol, fel y’u diffinnir gan erthygl 2(1) o Orchymyn Cynllunio
Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012
Diben yr hysbysiad hwn: mae’r hysbysiad hwn yn ddeisyfiad ffurfiol am ymateb i ymgynghoriad
cynymgeisio o dan erthygl 2D o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu)
(Cymru) 2012.
Datblygiad arfaethedig yn: The Glebe Land, Bron-y-Clwyd, Llanfair DC, Sir Ddinbych.
Rwyf yn hysbysu bod: Cyngor Sir Ddinbych (mewn partneriaeth ag Esgobaeth Llanelwy)
yn bwriadu gwneud cais am ganiatâd cynllunio i: Adeiladu ysgol newydd ar gyfer 126 disgybl
amser llawn a 18 disgybl rhan-amser, yn y pentref Llanfair Dyffryn Clwyd i ddisodli adeilad ysgol
presennol Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd.
Mae copi o’r cais arfaethedig; planiau; a dogfennau ategol eraill ar gael i’w harchwilio ar lein yn
www.denbighshire.gov.uk/ymgynghoriadau
Yn unol â gofynion erthygl 2E o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu)
(Cymru) 2012, rhaid anfon ymateb i’r ymgynghoriad at
modernisingeducation@denbighshire.gov.uk
erbyn 16eg Gorffennaf 2017.
Llofnod: …………………………… Llofnod:………………………..
Karen Evans Roz Williams
Pennaeth Addysg a Gwasanaethau Plant Cyfarwyddwr Dysgu Gydol Oes
Cyngor Sir Ddinbych Yr Eglwys Yng Nghymru
Dyddiad: 15/06/2017 Dyddiad: 15/06/2017
SCHEDULE 1C Article 2D
CONSULTATION BEFORE APPLYING FOR PLANNING PERMISSION
Town and Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order
2012
CONSULTATION BEFORE APPLYING FOR PLANNING PERMISSION
NOTICE UNDER ARTICLE 2D
(to be served on specialist consultees, as defined by article 2(1) of the Town and Country Planning
(Development Management Procedure) (Wales) Order 2012
Purpose of this notice: this notice comprises a formal request for a pre-application consultation
response under article 2D of the Town and Country Planning (Development Management
Procedure) (Wales) Order 2012.
Proposed development at: The Glebe Land, Bron-y-Clwyd, Llanfair DC, Denbighshire.
I give notice that: Denbighshire County Council (in partnership with The Diocese of St Asaph)
is intending to apply for planning permission to: Build a new school building for 126 full time pupils
and 18 part time pupils, in the village of Llanfair Dyffryn Clwyd to replace the existing school
building for Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd.
A copy of the proposed application; plans; and other supporting documents can be viewed online
at www.denbighshire.gov.uk/consultations
In accordance with the requirements of article 2E of the Town and Country Planning (Development
Management Procedure) (Wales) Order 2012, a consultation response must be sent to
modernisingeducation@denbighshire.gov.uk
by 16th July 2017.
Signed: …………………………… Signed:… ……………………..
Karen Evans Roz Williams
Head of Education and Children’s Services Director of Lifelong Learning
Denbighshire County Council Church in Wales
Date: 15/06/2017 Date: 15/06/2017