SEDD WAG / VACANT SEAT 2018

CYNGOR CYMUNED LLANFAIR

DYFFRYN CLWYD

SEDD WAG

Mae’r Cyngor yn bwriadu cyfethol i lenwi sedd gwag. Os oes etholwyr sy’n dymuno cael eu ystyried ysgrifennwch at neu ebostio y Clerc i ddatgan diddordeb, rheswm am y cais a beth allwch gynnig er budd y gymuned

erbyn Dydd Llun 22 Hydref 2018.

Mae’n ofynnol bod enw’r ymgeisydd yn ymddangos ar y Rhestr Etholwyr neu bod yr ymgeisydd wedi byw yn ardal y gymuned yn ystod y cyfan o’r 12 mis diwethaf neu o fewn 3 milltir [4.8 cilometr] ohoni neu bod a’ch prif neu’ch unig weithle yn ystod y 12 mis diwethaf yn y gymuned a enwir uchod.  Mae’n rhaid i ymgeiswyr sicrhau nad ydynt wedi’u hanghymhwyso rhag sefyll fel Cynghorydd

Cysyllter a

Eirwen Godden [Mrs]

Clerc y Cyngor Cymuned

35 Maes Cantaba, Rhuthun LL15 1YP

eirwengodden@aol.com  01824 707151

Dyddiwyd 8 Hydref 2018

Mae copi o ‘Canllaw’r Cynghorydd Da’ ar gael ar y wefan www.llanfaircommunitycouncil.co.uk

LLANFAIR DYFFRYN CLWYD

COMMUNITY COUNCIL

 VACANT SEAT

The Council intends to co-opt to fill this vacancy.  Should any electors wish to be considered for this position please write to or email the Clerk expressing an interest, why they wish to apply and what they can offer to benefit the community

by Monday 22 October 2018.

An applicant’s name must appear on the current register of the Voters List or the applicant should during the whole of the 12 months preceding the relevant date have resided in or within three miles [4.8 kilometres] of the Community Council area or the applicant’s only place of work during the whole of the 12 months preceding the relevant date is in the community named above.  Applicants must ensure they are not debarred from standing as a Councillor.

Contact

Eirwen Godden [Mrs]

Clerk to the Council

35 Maes Cantaba, Ruthin LL15 1YP

eirwengodden@aol.com  01824 707151

Date of Notice 8 October 2018

A copy of ‘The Good Councillor’s Guide’ is available on the website www.llanfaircommunitycouncil.co.uk