Special meeting re Llanfair development planning application

CYNGOR CYMUNED LLANFAIR DYFFRYN CLWYD COMMUNITY COUNCIL

 CYNHELIR CYFARFOD ARBENNIG O’R CYNGOR NOS FERCHER

14eg o RAGFYR 2016 am 6 O’R GLOCH YN NEUADD ELEANOR, LLANFAIR D C.  PWRPAS Y CYFARFOD YW YSTYRIED YMATEB Y CYNGOR I’R CAIS I GODI 63 O GARTREFI YN Y PENTREF.  GALLWCH WELD MANYLION AM Y CAIS CYNLLUNIO AR-LEIN:  www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio

MAE HEFYD COPI AR GAEL YNG NGHYNTEDD Y NEUADD.

 A SPECIAL MEETING OF THE COMMUNITY COUNCIL WILL BE HELD

WEDNESDAY 14TH DECEMBER 2016 – 6.OO PM AT  NEUADD ELEANOR, LLANFAIR D C.  THE PURPOSE OF THE MEETING IS TO CONSIDER THE COUNCIL’S RESPONSE TO THE PROPOSED DEVELOPMENT OF 63 DWELLINGS AT  LLANFAIR D C.

APPLICATION DETAILS CAN BE VIEWED

ON-LINE:  www.denbighshire.gov.uk/planning

A COPY HAS ALSO BEEN PLACED IN THE VILLAGE HALL ENTRANCE.

 EIRWEN GODDEN, CLERC/CLERK

eirwengodden@aol.com            01824 707151           6/12/16